12. 5. 2012

Také dobré, ako sa len dá.

Také dobré, ako sa len dá
Trieda 9.A Jednotka 10.05.2012 - Rating :1, 4 % a trhový podiel :  3, 6 % . Počet divákov : 64 tisíc.
Zomrel Horst FaasVo veku 79 rokov zomrel vo štvrtok v Mníchove dvojnásobný držiteľ Pulitzerovej ceny, vojnový fotograf Horst Faas. S odvolaním sa na dcéru zosnulého o tom informovala agentúra AP, pre ktorú Faas takmer polstoročie fotografoval.
Berlínsky rodák, ktorý sa stal jedným z najznámejších fotoreportérov z konfliktných oblastí, viedol celé desaťročie od roku 1962 fotografický tím agentúry AP v Ho Či Minovom Meste. Popri fotoreportérskej práci mal na starosti nábor a zaúčanie talentovaných zahraničných a vietnamských fotografov, zachytávajúcich vojnu vo Vietname.
Práve Faasove fotografie z vietnamskej vojny sú jeho najznámejšími, za ktoré v roku 1965 získal aj svoju prvú Pulitzerovu cenu. Druhú mu udelili o sedem rokov neskôr spolu s kolegom Michelom Laurentom za reportáž o mučení a popravách v Bangladéši.
Okrem toho pôsobil ešte v Alžírsku, Laose, Konžskej demokratickej republike a inde, napísala agentúra AP.


Copyright © TASR 2012
Divý pes Dinka ? Vyhlásenie prezidentky ANRTS Evy Babitzovej k článku Strážne psy mediokracie

Vec: Rozpor postupu člena rady pre vysielanie a retransmisiu so zákonom. Žiadosť o bezodkladné zastavenie šírenia článku "Strážne psy mediokracie"


Vážený pán predseda,


Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska (ďalej len „ANRTS“) si týmto ako združením, ktoré zastupuje záujmy svojich členov, licencovaných rozhlasových a televíznych vysielateľov, pri podpore duálneho vysielania v Slovenskej republike a pri slobodnom šírení informácií, dovoľuje obrátiť sa na Vás v nasledovnej záležitosti.


V internetovom magazíne „Slovo“, prevádzkovanom na webovej stránke www.noveslovo.sk občianskym združením Klub Nového slova sme s údivom registrovali článok napísaný členom Rady pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „rada“) Pavlom Dinkom pod názvom „Strážne psy mediokracie“ (ďalej len „článok“).


Článok považujeme za mimoriadne hrubý a manipulatívny útok voči členom ANRTS, vysielateľom na základe licencie. Autor sa prekrúcaním faktov, vytrhávaním skutočností z kontextu deja, neprimeranými a falošnými hodnoteniami bez akéhokoľvek skutkového základu usiluje čitateľovi prezentovať licencovaných vysielateľov ako nepriateľov demokracie, ktorú on neohrozene svojim ostrým perom bráni. Spájanie jednotlivých nesúvisiacich faktov, ich pozmeňovanie a „kvázi“ odborné závery podporené citáciou mnohých zdrojov majú poskytnúť článku punc výsledku dlhodobého a objektívneho skúmania. Už len pri zbežnom pohľade je informovanému čitateľovi zjavné, že nejde o odborný pohľad na problematiku slobody médií, ale o čisto ideologický pamflet útočiaci nevyberaným spôsobom na nezávislosť súkromných médií. ANRTS má za to, že článok skôr vypovedá o jeho autorovi a jeho spôsobilosti na výkon verejnej funkcie člena rady ako by prinášal čitateľom objektívny a fundovaný pohľad na slovenský mediálny priestor.


Bez ohľadu na marginálnosť a absolútnu bezvýznamnosť periodika (portálu), kde bol článok zverejnený, je ANRTS nútená venovať takémuto útoku pozornosť, a to aj s ohľadom na dve podstatné okolnosti:


1. Autor článku je členom rady, ktorej poslaním je v zmysle zákona č. 308/2000 Z.z. presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Štátnu reguláciu vykonáva rada okrem iného formou konania o udelení resp. predĺžení licencie, ako aj konaniami o udelení sankcie za porušenie povinností ustanovených zákonom č. 308/2000 Z.z.


V súlade s čl. 46 Ústavy musí každé konanie rady spĺňať všetky atribúty spravodlivého procesu pred nezávislým a nestranným orgánom. Ak sa člen rady, ktorý sa bezprostredne podieľa na rozhodovaní o právach a právom chránených záujmov členov ANRTS, vyjadruje sa o dotknutých subjektoch spôsobom ako v článku, nie je možné viac jeho pôsobenie a pôsobenie celej rady v rámci štátnej regulácie vnímať ako rozhodovanie nezávislého a nestranného orgánu. Je evidentné, že v prípade Pavla Dinku je nevyhnutné so zreteľom na jeho pomer k členom ANRTS - vysielateľom na základe licencie ako potenciálnym účastníkom konania pred radou mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti. Keďže ide o veľkú časť agendy rady, z ktorej by mal byť s ohľadom na názory prezentované v článku Pavol Dinka vylúčený, ako aj s ohľadom na zachovanie dôstojnosti a vážnosti rady, je namieste zvážiť vôbec spôsobilosť Pavla Dinku na výkon verejnej funkcie člena rady a prijať opatrenia na nápravu terajšieho nezákonného stavu.


2. To, že článok bol publikovaný na webovej stránke www.noveslovo.sk, nie je až také zarážajúce. Mimoriadne nepríjemne boli členovia ANRTS prekvapení z toho, že rada umiestnila na svoje webové sídlo link na predmetný článok. Máme za to, že takýto postup nezávislého regulačného orgánu je neakceptovateľný a sme hlboko sklamaní, že rada a najmä jej predseda nedokázali zabrániť nezákonnému zásahu do práv a právom chránených záujmov členov ANRTS. Sloboda slova, ako jedna z najzákladnejších hodnôt demokracie, ktorú bude v mene svojich členov vždy ANRTS obhajovať, nie je zlučiteľná s postupom zvoleným v danom prípade radou. Ak v rozpore s názormi pertraktovanými vo vlastných rozhodnutiach, rada bez akejkoľvek možnosti reakcie alebo obrany, šíri demagogický a manipulatívny pamflet, nie je možné sa jednoducho dovolávať práva na slobodu prejavu. Svojim postupom akoby rada legitimizovala nezmyselné hodnotenia uvádzané v článku a verejne sa hlásila k jeho obsahu. Webové sídlo rady nie je čisto platformou, kde sa na náklady daňových poplatníkov bude realizovať výmena akýchkoľvek názorov a na podstatnú časť mediálneho spektra na Slovensku sa bude nevyberaným spôsobom útočiť.


NRTS je z necitlivého a zrejme nezákonného prístupu rady v tomto prípade pobúrená a nepovažuje ho za príspevok ku kultivácii mediálneho priestoru. Skôr počin rady a najmä obsah článku hodnotí ako návrat do dôb dávno minulých, pričom ideologický návrat pred rok 1989 rozhodne nemožno vnímať ako napĺňanie úlohy rady, resp. jej členov.


Vážený pán predseda, s ohľadom na uvedené si Vás v mene členov ANRTS dovoľujeme dôrazne požiadať o okamžité odstránenie linku na článok z webového sídla rady, zaslanie náležitého ospravedlnenia pre členov ANRTS jej prostredníctvom, prerokovanie výhrad ANRTS k predpojatosti Pavla Dinku voči vysielateľom s licenciou a prijatie náležitých opatrení pre vylúčenie Pavla Dinku zo všetkých konaní voči vysielateľom s licenciou na najbližšom zasadnutí rady.


S úctou,


Eva Babitzová Prezidentka ANRTS

 

Stanovisko predsedu Rady pre vysielanie a retransmisiu k reakcii prezidentky Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc na článok člena Rady Pavla Dinku "Strážne psy mediokracie", ktoré bolo ANRTS odoslané listom dňa 10. 5. 2012.


Vážená pani prezidentka,


zaslali ste mi list, ktorý bol vyvolaný článkom pána Pavla Dinku Strážne psy mediokracie. V liste tento článok pregnantne analyzujete a uvádzate, že ho považujete za útok na členov ANRTS. Mne ako predsedovi Rady pre vysielanie a retransmisiu neprináleží vyjadrovať sa k vedeckej a publicistickej činnosti členov Rady. Dovoľujem si však oznámiť Vám, že spomínaný článok nikdy nebol predmetom rokovania Rady, nehlasovalo sa o ňom, nie je jej stanoviskom a ide o osobný názor jeho autora.


Ďalej mi píšete, že by sa mala zvážiť spôsobilosť pána Pavla Dinku na výkon verejnej funkcie člena Rady. Ani táto úloha neprináleží predsedovi či Rade ako celku. Určite viete, že podľa zákona č. 308/2000 Z. z., členov Rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (§6, ods.1). Prosím preto, aby ste sa s Vašimi pochybnosťami a návrhmi obrátili na príslušnú ustanovizeň a požiadali o ich prerokovanie.


V poslednej časti listu vyjadrujete nesúhlas, že sme na webovú stránku Rady dali odkaz na spomínaný článok Pavla Dinku, ktorý bol pôvodne uverejnený v časopise Nové slovo. Dovoľujem si Vás upozorniť, že na našej webovej stránke v sekcii Súvisiace články odkazujeme na zásadnejšie príspevky z periodík, ktoré sa týkajú našej činnosti. Priebežne tam boli linky na mnohé iné publicistické výkony našich novinárov, neraz dosť kritické na adresu vysielateľov, ale aj – hoci mi možno neuveríte – činnosť samotnej Rady. Na zverejnenie som vždy dal pokyn preto, že si ctím slobodu slova a demokraciu a nepokladal som za vhodné cenzurovať či zatajovať dokonca ani názory nám nepohodlné. To ale automaticky neznamená, že sa s ich autormi stotožňujeme, alebo že by sme ich chceli legitimizovať. Inak, práve vydávam pokyn, aby na našej webovej stránke bol zverejnený aj odkaz na Váš list, ktorý ste pohotovo vydali ako tlačovú správu.


Vážená pani prezidentka, vo Vašom liste prehlasujete, že „sloboda slova je jednou z najzákladnejších hodnôt demokracie“ a ja s Vami vrelo súhlasím. Priznám sa ale, že v tomto kontexte celkom nechápem, ako si mám vysvetliť Vašu kategorickú požiadavku, aby sme okamžite odstránili link na predmetný článok. Navyše, usilujem sa vziať na vedomie, že kritické osobné názory pána Dinku by mohli niekoho pobúriť, ale neviem na základe čoho by sa za ne mala ospravedlňovať Rada pre vysielanie a retransmisiu.


Píšete o možnej predpojatosti pána Dinku voči členom ANRTS. Tu by bolo vhodné presnejšie konkretizovať tento názor. Určite viete, že rokovania Rady sú verejne prístupné, zverejňujú sa aj menovité hlasovania o prerokovaných bodoch, preto by prípadnému preukázaniu zaujatosti niektorého člena nemalo nič stáť v ceste. Zatiaľ by však bolo asi problematické vylučovať pána Dinku zo zasadnutí Rady iba na základe Vašej nevôle.


Vážená pani prezidentka, dovoľte mi, aby som na záver môjho listu prostredníctvom Vás vyjadril poďakovanie našim médiám, mnohým dobrým rozhodnutiam ich vedení aj každodennej náročnej práci ich zamestnancov. Ctím si právo slobodne vyjadriť názor pre každého – či ide o člena Rady, zamestnanca média, občana – a kým sa tým neporuší zákon, nemám najmenšiu chuť v tom nikomu zabrániť. Chcem veriť, že podobného názoru ste aj Vy osobne, rovnako ako vysielatelia, ktorých zastupujete.


S úctou a pozdravom pre všetkých členov ANRTS prof. Miloš Mistrík, predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu.

11. 5. 2012

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Tlačová agentúra Slovenskej republiky sa vlani zbavovala svojho prebytočného a nepotrebného majetku. Podľa informácií zverejnených v Centrálnom registri zmlúv sa agentúre podarilo predať budovu a k nej patriace pozemky v Banskej Bystrici - Sásovej. Budovu a pozemky predala TASR 21. novembra 2011 banskobystrickej spoločnosti Fishmen za 248 500 eur s DPH (z toho DPH 25 133,33 ). Budovu TASR prenajímala prevažne banskobystrickým podnikateľom. Podľa zákona o TASR medzi príjmy tlačovej agentúry patria aj príjmy z predaja a prenájmu majetku tlačovej agentúry. Generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník potvrdil pre agentúru SITA, že sa tak stalo aj v tomto prípade.
Predaju nepotrebného majetku sa opakovane venovala aj Správna rada TASR. Napríklad na rokovaní rady 30. júna a 1. júla 2011 okrem iného odzneli informácie o tom, že TASR opätovne vyhlásila verejné obchodné súťaže na predaj nehnuteľného majetku – konkrétne budovy v Banskej Bystrici, Mýte pod Ďumbierom a v Starom Smokovci. "Keďže ide o staré budovy a ich predaj sa dlhodobo nedarí zrealizovať, bude zložité dosiahnuť zdroje plánované z ich predaja," uvádza sa v zápise z vlaňajšieho rokovania Správnej rady TASR. Obe budovy v Starom Smokovci aj v Mýte pod Ďumbierom potrebujú podľa šéfa TASR Jaroslava Rezníka rekonštrukciu, navyše problémom budovy v Starom Smokovci je, že k nej nepatrí pozemok. TASR ich plánuje opäť ponúknuť na predaj.© 2012, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Ruské opozičné noviny Novaja Gazeta získali tohtoročnú Medailu Karola Veľkého pre európske médiá. Mediálne ocenenie, ktoré vo štvrtok odovzdávali v nemeckom Aachene, sa udeľuje za odvážnu prácu novinárov. Podľa poroty pracovníci jedných z mála ruských novín kritizujúcich Kremeľ bojujú za slobodu v krajine, pričom niektorí z nich za to zaplatili vysokú cenu. Napriek štátnym reštrikciám sa Novaja Gazeta zasadzuje za demokratické práva a slobody názoru a tlače, uvádza sa v zdôvodnení. Nedotované vyznamenanie si v Aachene prevzal šéfredaktor novín Dmitrij Muratov, informuje internetová stránka rozhlasovej stanice Deutsche Welle.
Pre opozičné noviny pritom v minulosti pracovala aj Anna Politkovská, ktorú v roku 2006 zastrelili. Politkovská patrila k ostrým kritikom vtedajšieho prezidenta Vladimira Putina, ktorý 7. mája opäť prevzal najvyšší post. Jeho doterajšie prezidentské pôsobenie bolo spojené s tvrdou kritikou zo strany Západu za potláčanie slobody prejavu v médiách, ktoré mala stelesňovať práve vražda prominentnej novinárky zaoberajúcej sa konaním ruskej armády v Čečensku. Celkovo prišlo pri zločinoch alebo za nevyjasnených okolností o život päť spolupracovníkov novín Novaja Gazeta, zaznelo v slávnostnom príhovore pred udelením ceny.
 
 
Britský princ Charles sa počas štvrtkovej návštevy v škótskych štúdiách televíznej stanice BBC na chvíľu zahral na hlásateľa počasia a Škótom oznámil dážď a vietor. Následník trónu sa počas parodického vystúpenie posťažoval aj na počasie nad sídlami britskej kráľovskej rodiny na škótskom území. Na jeho miesto krátko na to nastúpila aj jeho manželka Camilla, vojvodkyňa z Cornwallu. Obaja navštívili sídlo BBC v Glasgowe pri príležitosti 60. výročia založenia škótskej pobočky.

 © 2012, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Bývalá riaditeľka Murdochovej mediálnej spoločnosti Rebekah Brooksová včera pred tzv. Levesonovým výborom potvrdila, že mala blízke priateľské vzťahy s britským premiérom Davidom Cameronom.
Brooksová (43) uviedla, že dostávala od Camerona množstvo SMS správ, ktoré boli väčšinou podpísané skratkou DC. Niekedy jej predseda britskej vlády posielal SMS správy aj so skratkou LOL.
Keď však Brooksová vysvetlila Cameronovi, že LOL neznamená Lots of Love (veľa lásky), ako si myslel, ale Laughing out Loud (hlasný smiech), potom sa podpisoval len DC.
Brooksová - s ryšavou kučeravou hrivou - je považovaná za kľúčovú postavu v škandále odpočúvania a podplácania novinami News of the World a The Sun vo vlastníctve mediálneho magnáta Ruperta Murdocha. V oboch bola šéfredaktorkou, potom sa stala predsedníčkou predstavenstva mediálnej spoločnosti News International.
V súvislosti s aférou musela Brooksová vlani v lete odstúpiť z funkcie. Medzitým ju pre podozrenie z korupcie dva razy zatkli, ale prepustili na kauciu. Keď odstúpila, okamžite jej nepriamo vyslovili účasť Cameron, britský minister financií George Osborne, a tiež bývalý premiér Tony Blair. Cameron vyjadril ľútosť, že jej nemôže prejaviť väčšiu lojalitu.
Britský premiér sa v škandále s odpočúvaním viackrát ocitol pod tlakom kvôli blízkemu vzťahu s Brooksovou. Okrem iného musel priznať, že si zajazdil na koni, ktorého Scotland Yard mediálnej manažérke dlhodobo zapožičal. Pred výborom bude v najbližších týždňoch vypovedať aj Cameron.

Maďarské ministerstvo pre verejnú správu a spravodlivosť v súlade s verdiktom maďarského ústavného súdu predložilo vo štvrtok parlamentu návrh úpravy mediálneho zákona. Zákon kritizovala aj Európska komisia. Návrh novely bol zverejnený na internetovej stránke parlamentu.
Ústavný súd v rozhodnutí vydanom vlani 19. decembra kritizoval okrem iného rozsah právomocí mediálneho orgánu a mediálneho komisára. Tieto právomoci podľa súdu protiústavne obmedzujú slobodu tlačených médií. Súd zrušil príslušné ustanovenia k 31. máju. Keďže ide o ústavné zákony, k ich úprave je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov poslancov.
Návrh zmien sa týka aj ustanovení o ochrane zdroja informácií.
Zákon kritizovala aj EK, podľa ktorej problematickou je ochrana zdrojov novinárov, ako aj viazanie možnosti použiť citáty na povolenie. K zabezpečeniu uplatnenia rozhodnutia vyzvala EK Maďarsko už 4. januára.


Copyright © TASR 2012

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA„Asi im spomínaný pán Kuba porozprával, ako nepochodil so svojim plánovaným kšeftom v STV a asi pochopili, že nemá žiadny zmysel sa so mnou o tom vôbec baviť a ma kontaktovať."
Richard Rybníček

"Opäť platí to staré známe slovenské špecifikum, že ak sa chce nejaká nula presadiť na novodobej politickej scéne, začína tým, že sa bude otierať o meno politika, ktorého pozná aj každé malé dieťa. Pán predseda SNS je na to zvyknutý a vždy sa na takýchto vtipných postavičkách len pobaví .Je nesmierne zaujímavé, že zjav, ktorý sa stal poslancom NR SR len zhodou šťastných náhod, sa snaží prezentovať ako veľký znalec medzinárodných vzťahov."

Jana Benková, hovorkyňa SNS

„ Maďari pochopili, že Európa sa dostala na zlú koľaj a na vlastnej koži pocítili, že tým Maďarsko mimoriadne trpelo. Maďari včas pochopili to, čo si vodcovia EÚ iba ťažko uvedomujú - že už viac nemôžeme žiť tak, ako sme žili doposiaľ.Maďarské snahy, ciele a nové smerovanie veľmi jasne chápu v rozvíjajúcich sa a úspešných východných krajinách. Chápu, že namiesto ilúzií, dogiem a ideológií chceme svoje hospodárstvo položiť na skutočné základy – na hmatateľné hodnoty. Maďarsko vyhlásilo politiku otvárania sa Východu, preto už dávno bolo aktuálne, aby maďarská vládno-obchodná delegácia navštívila Kazachstan. „

Viktor Orbán

„ Vitajte vo vlaku s cieľovou stanicou Osvienčim. Všetci Židia musia vystúpiť v Buchenwalde.“

Vlakový rozhlas vo vlaku na trati medzi Namurom a Bruselom

"Ten chlap spal celú noc. Keby som chcela, mohla som prehľadať všetky jeho dokumenty, peňaženku a kufrík. Mohli by ma vystopovať kdekoľvek na svete, ale nestalo sa tak. Keď sú agenti tajnej služby takí idioti, len si potom predstavte vyšetrovateľov."

Dania Londonová , Kolumbijská prostitútka, ktorá o sebe tvrdí, že odštartovala škandál ohľadom pochybení agentov americkej tajnej služby

"Veľmi sa ospravedlňujem všetkým divákom, ktorých som nechtiac zmiatla. Je celkom pekné, ak sa takýmto nečakaným spôsobom podarilo, že ľudia svojim mamám zavolali a pripomenuli, ako ich majú radi aj o týždeň skôr, než by to urobili. „

Zlatica Puškárová
9. 5. 2012

Denník SME zamlčiava
dôležité faktyV príspevku s názvom "Fico sa chváli rastom za jeho prvej vlády. Nehovorí pravdu", uverejnenom na internetovom portáli sme.sk 8.5.2012 redakcia denníka zamlčiava dôležité fakty a tak prezentuje verejnosti skreslený obraz predsedu vlády.
R. Fico od leta roku 2010, tak ako v ostatnej televíznej diskusnej relácii, obhajuje úspešnosť vlády vedenej stranou SMER-SD v rokoch 2006-2010 aj faktom, že v čase po svetovej hospodárskej kríze odovzdávala krajinu s najvyšším rastom hospodárstva v EÚ. Pri tomto tvrdení sa premiér, tak ako v lete roku 2010, opiera o oficiálne správy Európskeho štatistického úradu (Eurostat), ktorý v bleskovom odhade vývoja HDP v krajinách EÚ za 2. štvrťrok 2010, zverejnenom 13. augusta 2010, ako aj prvom odhade, uverejnenom 2. septembra 2010 prisúdil Slovensku za 2. štvrťrok 2010 najvyšší rast ekonomiky (4,9% a 5%)z krajín EÚ, ktoré v tomto odhade monitoroval, čo bolo v bleskovom odhade 19 krajín a prvom odhade 24 krajín. Rovnako za prvý štvrťrok 2010 odhadoval Eurostat Slovensku najvyšší rast HDP z krajín EÚ% vo výške 4,6%.
Eurostatom pravidelne zverejňované odhady vývoja HDP, napriek tomu, že sú následne revidované, keďže pri vývoji HDP ide o veľmi komplexný údaj, sú používané ako oficiálne a relevantné ukazovatele vyhodnocovania a porovnávania dynamiky vývoja ekonomík v EÚ, či eurozóne. O tom, že vláda vedená R. Ficom v rokoch 2006-2010 odovzdávala v lete roku 2010, po hlbokej svetovej hospodárskej kríze krajinu v dobrej ekonomickej kondícii svedčí aj fakt, že celkovo za rok 2010 bolo Slovensko 2. najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v EÚ. Linky na uvedené oficiálne správy Eurostat-u z roku 2010 nájdete tu:


http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/10/120&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/10/127&f ormat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


MEDIA NEWS

MEDIA NEWSKosovská prezidentka Atifete Jahjagová v utorok odmietla podpísať nový trestný zákonník, ktorého súčasťou sú aj zásahy do fungovania médií a slobody prejavu.
Prezidentka sa tak rozhodla poslať reformu späť do parlamentu, informovala jej kancelária. Podľa zverejneného stanoviska sa líderka bývalej srbskej provincie domnieva, že inkriminované normy sú v rozpore s ústavou a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Jej rozhodnutie okamžite privítala Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorá vyzvala na zohľadnenie výhrad médií pri revízii právnej normy.
Na protest proti spornej reforme trestného zákonníka kosovské oznamovacie prostriedky minulý štvrtok pristúpili k radikálnemu kroku a celý deň neinformovali o činnosti vlády či parlamentu.
Médiám sa nepáči návrh, ktorý by súdu umožňoval za istých okolností novinárov donútiť k odhaleniu ich anonymného zdroja.
V apríli schválená reforma taktiež obsahuje možnosť udelenia až trojročného trestu za zverejnenie materiálu nabádajúceho k trestnej činnosti.
Majitelia a pracovníci kosovských médií zákon odmietajú a hovoria o porušení slobody prejavu.
Organizácia Novinári bez hraníc to označila za neprijateľné a tvrdí, že vláda sa takto snaží umlčať novinárov informujúcich o pre ňu nepríjemných témach.


Ukrajinský denník Segodnja sa ústami svojej šéfredaktorky v utorok verejne ospravedlnil za prirovnanie súčasného Nemecka k tomu zo začiatku 40. rokov minulého storočia. Médium patriace miliardárovi blízkemu prezidentovi Viktorovi Janukovyčovi v minulotýždňovom úvodníku spomínalo termíny ako Tretia ríša či Adolf Hitler, ktorého nacistické Nemecko sa údajne nelíšilo od toho pod súčasným vedením kancelárky Angely Merkelovej.

Išlo o reakciu na iniciatívu vlády v Berlíne, ktorá vyzýva na bojkot zápasov futbalových majstrovstiev Európy konaných na Ukrajine. Článok s názvom Pod útlakom Merkelovej tvrdí, že "Nemci sa z roku 1945 nič nepriučili". "Sňali si svoje masky a skutočne je to tak, že Berlín roku 2012 sa vôbec neodlišuje od Berlína zo začiatku 40. rokov," uvádzalo sa v komentári.
"Autorovo prirovnanie moderného Nemecka k nacistickému bolo nevhodné a neospravedlniteľné. Je mi to veľmi ľúto. Šport musí ľudí zjednocovať a nie rozdeľovať," napísala v pondelok na portál druhého najčítanejšieho ukrajinského denníka jeho šéfredaktora Oľga Guková.
© 2012, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

TOP OF THE POPS

TOP OF THE POPS1. MODRÉ Z NEBA – Markíza ; 2. MS v hokeji 2012 – zápasy- Jednotka ; 3. FARMA – Markíza ; 4. TELEVÍZNE NOVINY – Markíza ; 5.. NAJLEPŠIE POČASIE- TV JOJ ; 6. NOVINY TV JOJ – TV JOJ ; 7. ŠPORT – TV JOJ ; 8. MS v hokeji 2012 – zápasy – Jednotka ; 10. Počasie- TV JOJ ; 11. HLAS ČESKO SLOVENSKA – Markíza ;              12. HLAS - vstup– Markíza ; 13. MS v hokeji 2012 – štúdio – Jednotka ; 14. ŽREBOVANIE SMS - 10 VÝROČIE – TV JOJ ;15. Presilovka – Jednotka ;           16. KRIMI- TV JOJ ; 17. KENO 10, Loto, Joker, Loto 5 z 35 – Markíza ; 18. Lampáreň – Markíza ; 19. Panelák – TV JOJ8. 5. 2012

Zomrela Jela Lukešová

Zomrela Jela LukešováVo veku 82 rokov zomrela v sobotu 5. mája v Bratislave herečka Jela Lukešová, rodená Tučná.
Narodila sa 1. mája 1930 v Martine. V roku 1953 absolvovala štúdium herectva na VŠMU v Bratislave. V rokoch 1953 - 1954 bola členkou Štátneho divadla v Košiciach a od roku 1954 Rozhlasového hereckého súboru Československého rozhlasu v Bratislave.
V počiatkoch svojej hereckej kariéry vynikala vo filme a neskôr sa ťažisko jej práce prenieslo do rozhlasu. Patrila aj k priekopníčkam televízneho dramatického vysielania. Dlhé roky bola veľmi obľúbenou herečkou večerných rozhlasových rozprávok na dobrú noc.

Copyright © TASR 2012

MEDIA NEWS

MEDIA NEWSPanarabská spravodajská stanica al-Džazíra dnes oznámila, že Peking vyhostil jej anglicky hovoriacu reportérku v Číne. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej ide o prvý prípad od roku 1998, čo bol z Číny prinútený odísť zahraničný novinár.
V Katare sídliaca spoločnosť al-Džazíra vo vyhlásení uviedla, že nemala inú možnosť, len zavrieť svoju v angličtine vysielajúcu čínsku pobočku, pretože reportérke Melisse Chanovej neboli predĺžené víza. Chanová je americkou občiankou a pre servis al-Džazíry v Číne robí už päť rokov.
Spravodajská stanica neuviedla, či čínska strana udala nejaké dôvody pre toto svoje rozhodnutie. Čínske ministerstvo zahraničných vecí, ktoré má na starosti akreditácie pre zahraničné médiá, bezprostredne nereagovalo na otázky novinárov ohľadne tejto záležitosti.
Vyhostenie Melissy Chanovej však neovplyvní vysielanie čínskeho servisu al-Džazíry v arabčine, ktorý má vo svojej redakcii v Pekingu niekoľko akreditovaných novinárov, poznamenala AP.


Ľavicoví povstalci z Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC) v pondelok obvinili vládu z toho, že manipuluje novinármi a požiadali o debatu o slobode informácií ako krok k prípadnému prepusteniu francúzskeho novinára zajatého deväť dní predtým.
Reportéra televízie France 24 Romea Langloisa povstalci zajali pri prestrelke s vládnymi jednotkami, ktoré boli na protidrogovej razii z ktorej robil reportáž.
"To najmenšie, čo by sa malo stať pred tým, ako (Langlois) získa svoju slobodu, je široká debata o slobode informácií," uvádza sa vo vyhlásení FARC, bez konkretizácie, ako by mala debata prebiehať.
"Novinári, ktorých ozbrojené sily berú so sebou, ... neplnia svoju povinnosť a neinformujú nestranne o realite, manipulujú" faktami, dodáva sa vo vyhlásení.
Povstalci v nedeľu prostredníctvom videa potvrdili, že Langloisa zadržiavajú ako "vojnového zajatca".
Copyright © TASR 2012

Zomrel Michal Pešek

Zomrel Michal Pešek


Vo veku 53 rokov zomrel v pondelok po dlhej chorobe herec Michal Pešek, ktorého diváci a diváčky môžu poznať zo seriálov Zkoušky z dospělosti (1979) a Malý pitaval z velkého města (1982). Pohreb bývalého umelca sa uskutoční 15. mája v strašnickom krematóriu v Prahe. Pešek sa narodil 4. mája 1959 v Prahe, kde vyštudoval konzervatórium. Hral v Mestských divadlách pražských, Divadle na Vinohradoch aj v českom Národnom divadle. Od roku 1993 podnikal, no z času na čas sa objavil aj pred kamerou alebo na divadelných doskách.

© 2012, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Svätý Florián si ešte môže nasadiť snehový klobúk

Svätý Florián si ešte môže
 
nasadiť snehový klobúkJednotka a Dvojka lepšie, vďaka hokeju nad 10 percent ;spolu 14.88 %.
Markíza horšie.
TV Doma tiež horšie.
JOJ veľmi zle ,JOJ PLUS horšie.
TA 3 lepšie.Jednotka - 10.57 % ;
Dvojka - 4.31 % ;
Markíza - 25.45 % ;
TV DOMA - 6.58 % ;
TV JOJ – 19.03 % ;
JOJ PLUS- 4.98 % ;
TA 3 - 1.82 %

7. 5. 2012

MEDIA NEWS

MEDIA NEWSEurópska komisia (EK) dnes zverejnila správu o uplatňovaní smernice o audiovizuálnych mediálnych službách - takzvanú smernicu o AVMS. Táto smernica umožňuje voľný pohyb audiovizuálneho obsahu a spĺňa dôležité ciele verejných politík, ako sú zákaz podnecovania k nenávisti, ochrana neplnoletých osôb pred škodlivým obsahom a podpora európskych audiovizuálnych diel.

Hlavnými problémami, ktorými sa zaoberá správa EK, sú reklamné praktiky a potreba ďalších usmernení pre Connected TV, čiže televíziu s možnosťou pripojenia na internet.
Connected alebo Hybrid TV znamená novú fázu v procese známom ako „konvergencia“, ktorý prináša spojenie internetu s televíznym vysielaním. Tým, že sa tradičný televízny prijímač obohatí o pripojenie na internet, sa používateľovi umožní, aby si vyberal tituly z ponuky programovej knižnice a ďalších služieb na požiadanie, ako aj z obsahu umiestneného na internete. Služby Connected TV v súčasnosti existujú v Nemecku a v Taliansku a v krátkom čase sa majú zaviesť vo Francúzsku a v Spojenom kráľovstve.
Komisia sa rozhodla, že začne verejné konzultácie o Connected TV už v druhej polovici roku 2012 a v priebehu roka 2013 aktualizuje usmernenia o televíznej reklame.
„Z tejto správy vyplýva, že smernica o AVMS funguje, ale zmeny súvisiace s internetom, ako je Connected TV, znamenajú, že sa nemôžeme uspokojiť s dosiahnutým výsledkom,“ uviedla v tejto súvislosti komisárka EÚ zodpovedná digitálnu agendu Neelie Kroesová.
Úplnú transpozíciu smernice o AVMS do svojich vnútroštátnych právnych predpisov oznámilo zatiaľ 25 členských štátov. Poľsko a Belgicko ešte potrebujú upraviť svoje právne predpisy.
Podľa smernice o AVMS trvanie reklamných a telenákupných spotov v televíznom vysielaní nesmie v rámci jednej hodiny prekročiť 12 minút. Správa EK odhalila, že uplatňovanie tohto pravidla podnietilo vznik rôznych formátov reklamy. V Španielsku boli zavedené druhy televíznej reklamy, ktoré španielske orgány nepovažovali za reklamné spoty. Súdny dvor však rozhodol, že tieto druhy sú reklamou a preto sa musia započítavať do 12-minútového limitu.
Komisia počas referenčného obdobia monitorovala reklamu v ôsmich členských štátoch EÚ. V mnohých členských štátoch sa obmedzenie reklamných spotov na 12 minút bežne porušuje.

Podľa smernice o AVMS audiovizuálne komerčné oznámenia nesmú spôsobovať morálnu ani fyzickú ujmu neplnoletým osobám. Nesmú priamo vyzývať neplnoleté osoby na zakúpenie alebo vypožičanie tovaru alebo služby tak, že zneužijú ich neskúsenosť a dôverčivosť, nabádať neplnoleté osoby, aby presviedčali svojich rodičov alebo iné osoby, aby im zakúpili ponúkané výrobky alebo služby, zneužívať dôveru, ktorú neplnoleté osoby majú k rodičom, učiteľom alebo iným osobám a ani bezdôvodne zobrazovať neplnoleté osoby v nebezpečných situáciách.

Päť členských štátov zakazuje reklamu v programoch pre deti. Štyri členské štáty reklamu v programoch pre deti zakazujú čiastočne alebo ju obmedzujú inak - buď na konkrétne vysielacie časy, alebo na určité produkty - a sedem členských štátov zakazuje zobrazovať logá sponzorov v programoch pre deti.

V prípade 100 najčastejšie vysielaných reklamných šotov v ôsmich členských štátoch bola v rámci správy vykonaná analýza diskriminácie na základe pohlavia a rodových stereotypov. V prípade 21 percent až 36 percent analyzovaných šotov bolo zistené stereotypné znázorňovanie úloh žien a mužov. V niektorých štátoch EÚ sú však určité pozície, profesie alebo výrobky spájané s konkrétnym pohlavím systematickejšie ako v iných členských štátoch. Správa EK odhalila, že žiadna zo skúmaných krajín nie je voči takejto stereotypnej prezentácii imúnna.Copyright © TASR 2012

Späť do kláštora !

Späť do kláštora !

Pre koho to rekonštruujú ?

Pre koho to
rekonštruujú ?


 
 
 

Novinárska kvapka krvi

Novinárska kvapka krvi

 
Pozývame všetkých novinárov, členov aj nečlenov SSN a aj širokú verejnosť na Novinársku kvapku krvi, ktorá bude v stredu 9. mája od 8:00 hod. do 12:00 hod. v Dome novinárov na Župnom námestí 7 v Bratislave.
Základnou podmienkou zo strany Národnej transfúznej služby SR je, aby sme mali vopred potvrdených minimálne 30 darcov.
Preto prosíme všetkých, ktorí chcú a môžu prísť 9. mája darovať krv, aby sa záväzne prihlásili mailom na novinarskakvapkakrvi@gmail.com. Pošlite nám prosím svoje meno a telefónne číslo.
Podmienky darovania a všetky ostatné užitočné informácie nájdete na tejto stránke: http://www.ntssr.sk/o-darovani-krvi/predtym-ako-darujete-svoju-krv
Ak ste na Facebooku, môžete sa k nám pridať tu: https://www.facebook.com/events/268174776601587/

Vopred ďakujeme každému záujemcovi o darovanie krvi za ochotu pomáhať.
Novinársku kvapku krvi organizuje Klub mladých novinárov SSN.

Kde udělali soudruzi chybu?

Kde udělali soudruzi chybu?

Niektoré slovenské médiá sú také nadšené z  reality šou  RTVS Trieda 9., že človek začal mať pocit, že za posledných 21 rokov tu nič iné nevzniklo. 
   Áno, Trieda 9.A je kvalitný cudzí formát, adaptovaný ne nadpriemernej úrovni. 
   A zabitý v priamom prenose neschopnosťou programových pracovníkov RTVS , ich nedostatočnými znalosťami diváka . Formát je dobrý, len diváka to, žiaľ ,  nezaujíma . Trieda 9. A určite nie je prime timový formát, to musí pochopiť aj človek zo skladby programu. Nuž, keď to ale nepochopí  programový riaditeľ, je zle.
   Už prvé vydanie potvrdilo prepoklady, že divák neočakáva tento typ programu v tomto čase a na tomto mieste. 88 tisíc divákov bola hanba. tak sa presúvalo. A padlo na 78 tisíc divákov. Potom prišlo k miernemu nárastu, ale posledné vydanie bolo už naozaj hanebné . Dosiahnutý rating sa znížil na 1, 5 % a trhový podiel na 3, 6 % . A počet divákov ? 70 tisíc. A to už hraničí z mimoriadne nehospodárnym nakladaním s verejnými prostriedkami. 
Netvrdím, že Trieda 9. A je nekvalitný produkt. Naopak. Takých by RTVS mala produkovať viac. Hrôzu vzbudzuje narábanie s týmito produktmi.
   Potom kompetentným v RTVS naozaj neostáva nič iné iba vymeniť diváka. 
  Ja poznám ľahšiu cestu. 

6. 5. 2012

Zomrel Tibor Biath
Vo veku 87 rokov včera zomrel v Bratislave významný slovenský kameraman Tibor Biath . Narodil sa 12. mája 1925 v Prešove .Po stredoškolských štúdiách začal študovať na FAMU v Prahe (1946 – 1949) a patrí k jej prvým absolventom odboru kamery. Od roku 1950 spolupracoval ako kameraman Štúdia krátkych filmov v Bratislave na krátkometrážnych filmoch rozličných druhov a žánrov. Od roku 1960 do roku 1989 bol kameramanom Štúdia hraných filmov. Súbežne spolupracoval aj s televíziou. Počas svojho pôsobenia v slovenskom filme nakrútil takmer 70 krátkych a 50 celovečerných a televíznych filmov. Pri nakrúcaní hraných filmov spolupracoval so známymi slovenskými režisérmi Jozefom Medveďom, Petrom Solanom, Martinom Ťapákom, Ivanom Terenom, Andrejom Lettrichom, Jánom Zemanom a Ľudovítom Filanom. Podieľal sa na filmoch ako Boxer a smrť , Tvár v okne , Prípad Barnabáš Kos , Nylonový mesiac , Živý bič , Rok na dedine , Červené víno. V televízii spolupracoval na filmoch Rysavá jalovica, Alžbetin dvor, nakrúcal aj televízne seriály.


RTVS váha

RTVS váhaVedenie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) nevylučuje zmeny v diskusných reláciách Slovenskej televízie (STV). "Pri O 5 minút 12 zmeny neplánujeme, pri Zoči voči sme ešte nerozhodli," odpovedal programový riaditeľ Slovenskej televízie Andrej Miklánek na otázku agentúry SITA, či STV neplánuje zmeny vo vysielaní diskusií a či s nimi počíta aj po tradičnej letnej pauze.

Podľa Miklánka sú O 5 minút 12 a Zoči voči odlišné typy relácií, s odlišným zameraním a neporovnateľnou cieľovou skupinou. "O 5 minút 12 je značka, ktorá je na trhu veľmi dlho, má svoje meno a vplyv. Je mienkotvorná a mimoriadne sledovaná," konštatoval ďalej. Vedenie STV je preto s ňou spokojné a neplánuje v nej robiť dramatické zmeny. "Budeme však samozrejme kontinuálne pracovať na jej postupnom vylepšovaní a budeme aktívne pracovať s moderátormi," doplnil Miklánek. Spoločensko-politická diskusia s obecenstvom Zoči voči vznikla len nedávno, premiéru mala 17. januára. "Reagovali sme ňou na zvýšený dopyt po diskusiách pred voľbami," pripomenul šéf programu verejnoprávnej televízie. Zároveň konštatoval, že relácia "sledovanosťou zatiaľ úplne neoslnila, je pod úrovňou priemeru Jednotky. Ale priniesla zaujímavé nielen politické, ale aj občianske témy - od Gorily až po školstvo".
Zoči voči sa vysiela v utorok na Jednotke o 21:00 striedavo s Annou Vargovou a Richardom Dírerom a O 5 minút 12 sa začína tradične v nedeľu tesne pred poludním. Sledovanosť oboch diskusií sa diametrálne odlišuje. "O 5 minút 12 býva spravidla najsledovanejšou reláciou dňa na Jednotke. Pravidelne sa umiestňuje medzi najsledovanejšími reláciami spomedzi všetkých televízií," tvrdí Andrej Miklánek. Priemerný podiel na trhu je okolo 30 %, čo je trojnásobok priemeru Jednotky. Reláciu priemerne sleduje takmer 500 tisíc divákov. "Tam niet čo riešiť, je to náš programový tromf," tvrdí Miklánek. Pritom "Zoči voči si ešte len buduje divácky návyk a má podiel nižší ako je priemer Jednotky," dodal pre SITA programový riaditeľ STV, RTVS.


© 2012, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

NEDEĽNÉ REZNE A KÁVA

NEDEĽNÉ REZNE A KÁVA
V nedeľňajšej relácii V politike o 11.00 bude témou: Ako bude bojovať s krízou a vyhneme sa uťahovaniu opaskov? Moderátorka relácie Alžbeta Vlková privíta hostí Roberta Fica, predsedu vlády,(Smer-SD)a Jána Figeľa, predsedau KDH.

V relácii O 5 minút 12 s moderátorkou Martou Jančkárovou v nedeľu 6. mája 2012 o 11.55 hod. na Jednotke bude témou  Programové vyhlásenie vlády . Hostia : Robert Fico, predseda vlády SR a Ján Figeľ, predseda KDH. Hosťami politickej talkshow Na telo v nedeľu 6. mája budú:  predseda vlády a predseda strany Smer – SD Robert Fico  a predseda strany Most – Híd Béla Bugár .
S moderátorkou Zlaticou Puškárovou budú diskutovať na tému:  Schvaľovanie Programového vyhlásenia vlády .