26. 2. 2005

SuperStar ako SuperStar

SuperStar ako SuperStar

Na Veľký piatok diváci neostanú ukrátený o SuperStar na Jednotke . Slovensko hľadá SuperStar nahradí Jesus Christ SuperStar. Castingy sa začínajú 1. marca na Žabotovej 2.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Rozhlas ako médium je nielen relevantným médiom, ale je čoraz populárnejším, viac , než kedykoľvek predtým. Verejnoprávne rádiá musia čeliť vzrastajúcej konkurencii a novým digitálynm médiám a darí sa im to vcelku úspešne. Tvrdí to Alexander Shulzycki,šéf strategických informačných služieb European Broadcasting Union (EBU). V nedávnej spotrebiteľskej mediálnej štúdii EBU v desiatich európskych krajinách poslucháči odpovedali na otázky, koľko času venujú novinám, časopisom, televízii, internetu a rádiu V typickom týždni Európan počúva priemerne 17 hodín rádio, viac , než ktorékoľvek médium, pričom televízia je v tesnom závese. Zdroj : EBU "Socialtainment" Miasto Marzeń Od marca Telewizja Polska /TVP / bude vysielať vlastnú reality show "Miasto Marzeń". Zaujmavosťou tejto show "socialtainment" , ktorú produkuje Endemol-Neovision , sú hlavní protagonisti, ľudia z oblasti s vysokou nezamestanosťou , ich osudy a túžby zmeniť svoj život k lepšiemu. Formát je akýmsi kompilátom telenovely, seriálu, dokumentu a publicistiky. Na projekte spolupracovali experti z rôznych oblastí - ekonómovia, biznismeni, odborári, umelci Blame The Parents BBC odštratuje v marci nový seriál Blame the Paren, ktorý bude sledovať osudy piatich rodín , ktorý majú problmových teenagerov. Zoči voči problému, že si nevedia s nimi rady, musia rodičia podsúpit vládny kult, kde sa naučia ako byť dobrými rodičmi a ako zabrániť, aby ich deti neskončili zle.

25. 2. 2005

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA Zahradník považuje argument rozhlasu o sledovanosti za zaujímavý, "lebo na budúce, keď bude obhajovať stratu, ktorú generuje, treba mu to pripomenúť. Podľa tejto filozofie by rozhlas musel zrušiť 5 zo svojich 7 okruhov. " Nový hovorca Slovenského rozhlasu "Rada rozhodla o vysielaní zo záznamu, dnes vysielame v priamom prenose, ktorý má tri časti podobne ako hokejový záznam. Ide o právne iný charakter relácie." Zahradník naznačoval, že na včerajšie rozhodnutie mohlo mať vplyv aj nové zloženie rady. Odišiel z nej totiž "renomovaný advokát, ktorý nebol pod vplyvom iných televízií či tých, ktorým SuperStar prekáža". Dr. Zahradník, odborník na Alles "Viete, neviem vám v tejto chvíli odpovedať. Postupne sa informujem o politickom dianí. Viete, ešte sa vybaľujem, takže, ehm...“ Štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí Magda Vášáryová odpovedala na vyjadrenia Georgea Busha

Verejný záujem ?

Točnoe vremja. 8 časov maximalno 9 Radio Jerevan Nachádza sa v archíve STV program, ktorý je v rozpore s verejným záujmom? Kde a ako je definovaný verejný záujem? Kde, ako a kto definoval záujmy STV? Schválila ich rada? Tieto otázky smerujú k písmenu e) pôvodne predloženého návrhu „Podmienok…“ znenie písmena e) vychádza z textu Rozhodnutia ústredného riaditeľa č. 10/1997 – Zásady archivovania televíznych národných kultúrnych hodnôt článok 6, bod 8 (viď Intranet) – schválených Radou STV. Verejný záujem a záujmy Slovenskej televízie nie sú nikde implicitne vymedzené, v tomto prípade vychádzame zo Zákona o Slovenskej televízii § 3, bod 3, písmená a, b, c, d. Vzhľadom na spoločenskú a politickú situáciu v čase vzniku určitých typov programov ako napr. stranícke vzdelávanie, národnostná tematika a iné, sa domnievame, že tieto relácie ako celok by mohli byť nesprávne chápané a ich šírenie by bolo v rozpore s verejným záujmom. Súčasne aj tendenčne zostrihané sekvencie pri výrobe nových programov predstavujú riziko. Slovenská televízia chce takéto použitie archívnych dokumentov úplne eliminovať. S pozdravom Richard Rybníček

P.S. Materiál je určený pre nesvojprávnych občanov

Sanchez Illich Ramirez CARLOS

24. 2. 2005

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK Z rokovania Rady STV pre VYŠE ROKOM Správa o založení šiestich obchodných spoločností Slovenskou televíziou v januári 2004 V súvislosti s uvedenou problematikou vystúpil predseda rady M.Kollár, ktorý konštatoval, že ÚR STV listom č. 8/1000/2004-IO z 30.1.2004 informoval radu o založení šiestich dcérskych spoločností STV s jej 100 % kapitálovou účasťou. Podľa vyjadrenia GR STV ide o ďalší krok týkajúci sa reštrukturalizácie STV s prechodom na holdingové usporiadanie s cieľom zvýšiť príjmy a transparentnosť finančných tokov STV. Transformácia STV na holdingovú štruktúru je súčasťou jeho reformného projektu, ktorým vstúpil do výberového konania na funkciu ÚR STV. Spoločnosť Koncesia, s.r.o., sa bude zaoberať vymáhaním koncesionárskych poplatkov a marketingom v tejto oblasti. Spoločnosť 1.2 media, s.r.o., sa bude venovať predaju reklamného priestoru STV, sponzoringu a ostatným obchodným aktivitám. Spoločnosť STV Broadcasting, s.r.o., by sa mala venovať problematike šírenia signálu s perspektívou budovania siete vlastných vysielačov a digitalizácii vysielania. Spoločnosť STV Production and Technology, s.r.o., bude vstupovať do koprodukčných projektov v oblasti tvorby programu s nezávislými producentmi. Spoločnosti TV BB, s.r.o., a TV KE, s.r.o., budú zastrešovať činnosti ostatných dcérskych spoločností pri štúdiách STV v Banskej Bystrici a v Košiciach. Po uvedenej vstupnej informácii sa rozvinula diskusia k prerokovávanej problematike, v ktorej striedavo vystúpili M.Kollár /aký bol dôvod založenia 6 dcérskych spoločností? ; v čom je prínos týchto spoločností pre STV keď nový zákon umožňuje riešiť tieto veci v rámci existujúcej organizačnej štruktúry Slovenskej televízie?; čím je založenie obchodných činností výhodnejšie?; prejde do týchto spoločností nejaký majetok STV resp. tieto spoločnosti budú mať majetok STV len v správe /najmä v súvislosti s STV Production and Technology/?; k problematike riadenia dozorných rád v týchto spoločnostiach /s možnosťou zastúpenia členov Rady STV v nich/; aký je zmysel založenia TV KE, s.r.o. a TV BB, s.r.o.?/; M.Maďarič /uvedené spoločnosti vôbec neboli zahrnuté v "Projekte riadenia STV", ktorým sa R. Rybníček uchádzal o funkciu ÚR STV; GR STV mal o tomto zásadnom rozhodnutí radu vopred informovať; podľa nového zákona o STV bude mať novokreovaná rada väčšie právomoci zasahovať aj do týchto oblastí; GR STV využil obdobie od nadobudnutia účinnosti zák. č. 418/2003 Z.z. /1.1.2004/ do nadobudnutia účinnosti nového zákona o STV č. 16/2004 Z.z. /1.2.2004/, aby sa podľa jeho názoru /M.M./ vyhol kontrolným mechanizmom, ktoré má Dozorná komisia STV alebo kompetenciám Rady STV /schvaľovať takéto podnikateľské zámery/; ako súvisia s poslaním a hlavnou činnosťou STV predmety činnosti niektorých dcérskych spoločností /napr. prenájom ostatných strojov, osobná cestná doprava, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností, podnikateľské poradenstvo, poradenská činnosť v oblasti reklamy a pod.?/; má pocit /M.M./, že viaceré činnosti týchto s.r.o. idú mimo rámec toho čo,zákon umožňuje v STV; ako to bude s kontrolou účtovníctva týchto spoločností? ;aké je zdôvodnenie predmetu činností P&T s.r.o., pretože v danom prípade má pocit, že tu dochádza k postaveniu nejakej paralelnej televízie,nakoľko činnosť tejto s.r.o. sa totálne a paralelne kryje s činnosťami, ktoré by mali vykonávať interné útvary STV; boli už tieto s.r.o. zaregistrované? /GR STV /v Projekte riadenia STV sa hovorilo o zriadení a fungovaní spoločnosti holdingového typu; to čo sa udialo je súčasťou projektu, pretože takto fungujú holdingové spoločnosti /takže je to v súlade s projektom/; dôvod založenia týchto spoločností je úplne jasný a bežný; je to jednak jednoduchší spôsob riadenia a financovania spoločnosti, to znamená prehľadnejšie financovanie a jednoznačne väčšia kontrola nad finančnými tokmi; základné imanie 200 tis. Sk v s.r.o. znamená, že STV ako subjekt bude v týchto spoločnostiach ručiť iba do výšky uvedenej sumy; uvedené spoločnosti majú svojich konateľov a GR ako člen valného zhromaždenia má právo kedykoľvek a s okamžitou platnosťou uskutočniť potrebné personálne zmeny na postoch konateľov; pokiaľ ide o majetok STV,tento neprejde do týchto spoločností, to znamená že nakupovať technológie bude STV a nie tieto spoločnosti; STV P&T s.r.o. bude možno len spravovať majetok; ako GR ponúkol možnosť, aby Rada STV nominovala do dozorných rád svojich ľudí, aby mala kontrolu a prehľad nad hospodárením týchto inštitúcií; zmyslom založenia TV KE s.r.o. a TV BB s.r.o. je to, aby vykonávali činnosti, ktoré sprehľadnia a umožnia lepšie fungovanie týchto štúdií; pokiaľ ide o zriadenie s.r.o., zák. č. 418/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. o SNR č. 254/1991 Z. z. o STV v znení neskorších predpisov, na základe ktorého STV je oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť takýto krok umožnil; GR zdôraznil, že mnohé činnosti s.r.o. súvisia s poslaním STV; spoločnosť STV P&T s.r.o. sa bude prioritne venovať otázkam koprodukčných projektov a vstupovania do koprodukčných vzťahov; myslí si, že je oveľa jednoduchšie vstupovať cez tieto spoločnosti do koprodukčných filmových projektov vzhľadom na to, že zodpovednosť za tieto veci bude niesť táto spoločnosť a nie priamo STV ako koprodukčný partner; kontrola účtovníctva týchto spoločností bude spadať pod normálnu kontrolu auditorov /každá spoločnosť bude mať svojho auditora/ a každá spoločnosť bude vykazovať účtovné doklady; GR zdôraznil, že zriadenie s.r.o. je v súlade so zákonom a plánmi vedenia STV, ktorých realizácia sa pripravovala; boli inšpirovaní pri tejto činnosti aj vývojom v iných verejnoprávnych televíziách v zahraničí napr. BBC má približne 5 s.r.o. založených na podobnom princípe; okrem toho tu ide aj o určitý trend /odporúčania EÚ a EBU, aby verejnoprávne televízie fungovali takýmto spôsobom/; M.Maďarič /nikto nespochybňuje to, že STV založí nejaké obchodné spoločnosti /napokon zákon jej to aj umožňuje/; rada však svojim uznesením č. 68/2003 zo 17.12.2003 dala jasné odporúčanie, aby STV s takýmto postupom počkala na novú radu; kľúčová otázka je, prečo vedenie STV nerešpektovalo toto odporúčanie rady ?; čím chce STV vstupovať do koprodukcií, keď podľa zákona verejnými prostriedkami STV toto robiť nemôže?/, GR STV /všetka práca, ktorú vedenie STV doteraz urobilo je v súlade so zákonom; sľúbil jednak Rade STV aj obyvateľom SR, že reštrukturalizácia a reforma tejto inštitúcie /STV/ bude skončená v priebehu 24 mesiacov /dokonca tento termín skrátil na 20 mesiacov/; všetko je v súlade aj s časovým harmonogramom a plánom manažmentu STV; z tohto dôvodu, ale aj z hľadiska časového sa GR rozhodol tieto kroky urobiť v súlade so zákonom v januári toho roku a nie neskôr; pokiaľ ide o otázku vstupu s.r.o. do koprodukčných vzťahov, budú s.r.o. hospodáriť s vlastnými finančnými prostriedkami; uvedené s.r.o. doteraz nevykonali ešte ani jednu podnikateľskú činnos?; urobil sa len normálny právny úkon na ich zaregistrovanie; čiže od začiatku bude môcť byť veľmi jasná kontrola aj zo strany Rady STV zameraná na ich činnosť; domnieva sa, že aj keď niektoré činnosti s.r.o. bezprostredne nesúvisia s hlavnou činnos?ou STV, nie sú v rozpore so zákonom/; Š.Fejko /podľa zákona podliehajú všetky príjmy verejnoprávnej televízie okrem koncesionárskych poplatkov exekúcii; peniaze z reklamy,či z predaja hmotného a nehmotného majetku STV tak spadajú pod exekúciu, ktorá môže byť v prípade zlého hospodárenia a krachu uvalená na tieto spoločnosti; za činnosť a hospodárenie dcérskych spoločností STV budú zodpovední jednotliví konatelia, ktorí sú zároveň členmi manažmentu STV /ako to obstojí právne a morálne?/; k problematike televíznych štúdií v Košiciach a Banskej Bystrici v súvislosti so zriadením TV KE s.r.o. a TV BB s.r.o.; bude mať NKÚ SR právo vstúpiť do 6 dcérskych s.r.o. a vykonať v nich kontrolu?/, GR STV /hospodárenie 6 novovzniknutých dcérskych spoločností STV v zmysle zákona nebude podliehať kontrole NKÚ SR; pokiaľ ide o samotné zriadenie 6 s.r.o., čas ukáže, že to bol správny krok výhodný pre STV ako inštitúciu, ktorá sa snaží a bude snažiť hospodáriť normálne, transparentne a vyrovnane, čo je napokon cieľom celej tejto reformy, ktorá je v súlade so zákonom; s.r.o. sú len prínosom pre túto inštitúciu; predovšetkým členovia Rady STV budú mať prístup ku všetkým materiálom a zmluvám, ktoré boli počas jeho funkčného obdobia podpísané a uzatvorené; všetko je transparentné, k dispozícii a tak tomu bude aj v budúcnosti; pokiaľ ide o TV KE s.r.o. a TV BB s.r.o. tieto nenahrádzajú TŠ Košice a TŠ Banská Bystrica, ktoré zostávajú; bude zriadené aj STV Štúdio Bratislava, ktoré síce ešte neexistuje, ale už STV vyrába regionálne spravodajstvo z Bratislavy a okolia/, M.Slovák / v čom je 1.2 media s.r.o. z ekonomického pohľadu lepšia ako napr. reklamné oddelenie STV?; konštatoval, že vznikom 6 dcérskych s.r.o. bola narušená pôvodná organizačná štruktúra STV a to aj napriek tomu, že rada novú ešte neschválila; ako je možné, že za činnosti a hospodárenie dcérskych s.r.o. budú zodpovední jednotliví konatelia, ktorí sú zároveň členmi manažmentu STV?/, GR STV /reklamné oddelenie STV by napríklad nemohlo rokovať s obchodnými partnermi o zľavách, pretože kontrola NKÚ SR by v danom prípade konštatovala, že je to protizákonné; STV by za všetko musela účtovať jednotnú cenu a nedokázala by flexibilne predávať svoj reklamný čas; novozaložené s.r.o. nie sú súčasťou Organizačnej štruktúry STV a preto nepodliehajú schvaľovaniu Organizačného poriadku STV; z manažerského hľadiska je oveľa výhodnejšie , keď konateľmi týchto spoločností sú ľudia, ktorí sú priamo zodpovední za jednotlivé oblasti aj v STV; týmto ľuďom ako GR osobne dôveruje a je presvedčený o tom, že budú niesť aj príslušnú zodpovednosť za činnosť s.r.o. /podľa zákona tu nedochádza ku konfliktu záujmov/ a M.Maďarič /osobne si myslí, že k založeniu týchto s.r.o. nemalo dôjsť pred 1.2.2004; jednoducho sa využilo účelové posunutie účinností zákona o STV a podľa jeho názoru sa tým zámerne obišlo schvaľovanie takýchto s.r.o. Radou STV; je škoda, že rada nedostala podrobnejší materiál týkajúci sa konkrétnej činnosti jednotlivých s.r.o. napr. Koncesia s.r.o./. Nuž, svätá prostota. Sanchez Illich Ramirez CARLOS

MIKI, MÁŠ TO ZRÁTANÉ !

MIKI, MÁŠ TO ZRÁTANÉ ! Slovenský premiér Bush na úvod stretnutia ubezpečil, že v Slovensku má dobrého spojenca. SR totiž podľa neho podporuje politiku USA založenú na rozvoji demokracie a slobody ako aj na zabránení šírenia jadrových zbraní. Copyright © SITA 2005 [24. 2. 2005 12:50:00]

ČO PO SUPERSTAR ?

ČO PO SUPERSTAR ?

Začne po skončení Slovensko Hľadá SuperStar Jednotka zarábať na Dvojku ako to deklaroval GR STV Richard Rybníček? Ťažko. STV hodlá investovať do ďalšieho megashow programu, známeho z RTL ako Der Millionen Deal, inovovať bude Domácu horúčku , skúsi kúsok zo SWAN plastík v Zmenárni a bude pripravovať druhý ročník Slovensko Hľadá SuperStar . A možno sa už konečne dozvieme , aký 17 dielny sitcom nám v tajnosti pripravuje na september vedenie STV. To by bola dobrá správa. Hádam

23. 2. 2005

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Tri nové televízne stanice v Maďarsku V Maďarsku sa začne boj troch televíznych kanálov, orientovaných na správy. Existujúcu komerčnú Hír TV čaká konkurencia v podobe komerčného obchodného kanálu Gazdasági TV (GTV) a spravodajského programu Democracy, prevádzkovaného verejnoprávnou MTV. Ottó Gajdics, zástupca riaditeľa Hír TV pripúšta, že trh je prliš malý pre tri nové kanály. Hír TV už pripravila zmenu svojho formátu, aby sa pripravila na konkurenciu. Zdroj: Budapest Business Journal The Rose d’Or Festival The Rose d’Or Festival / Zlatá ruža/ v Luzerne ocení Sira Boba Geldofa cenou Rose d’Or Charity v roku 20. výročia koncertu Live Aid a uvedie televíziu ITV, ktorá oslavuje svoje päťdesiatiny spolu s programom Python’s Flying Circus do svojej siene slávy. Geldofovi odovzdá cenu Harry Belafonte, vyslanec dobrej vôle za UNICEF. The Rose d’Or Festival sa koná v máji.

ZABAVA GRADUJE

ZABAVA GRADUJE USA TODAY
Pevne dúfame, že napriek americkým médiám dnes Air Force One pristane v Bratislave.

DIAL NIELEN POD LAMPOU

DIAL NIELEN POD LAMPOU

V našom blogu sme už spomínali neštandartný prístup Slovenskej televízii voči Dial Telecomu. Niet divu, po odmietnutí podpory Slovensko hľadá SuperStar zo strany Slovak Telecomu a po sledovaní reklamy Dial Telecomu počas tejto relácie. Opäť zdôrazňujem, že o chovaní Slovak Telecomu si myslím svoje, ale ST využíva iba to, čo mu štát dovoluje vďaka privatizačnej zmluve, jej dodatku i spoluvlastníctvu. Prekvapuje však, že Dial Telecom sa stal oblúbencom STV, v Spravodajstve STV , ale aj v relácii Pod lampou, kde moderátor sugestívnymi otázkami vyvolával spokojný úsmev na tvári zástupcu Dial Telecomu. Pritom medzi odborníkmi existujú pochybnosti o tom, č Dial Telecom svoje sľuby i podnikateľské zámery dokáže naplniť práve v obbasti poskytovania voice služby pre domácnosti. Je možné, že Dial Telecom to hrá na žalobu , či na vyrovnanie a vrátenie ušlých ziskov . Reklama Dial telecomu je zaujímavá aj v tom, že sľubuje niečo, o čom ešte presne nevie ako to bude. Následne Dial Telecom uzatvára zmluvy o budúcej zmluve, netušiac za akých podmienok ich bude poskytovať. Útok pána Bečvářa v relácii Pod lampou na vedenie spoločnosti e- tel / ozaj odkiaľ to Bečvář vlastne odišiel ?/ bola veľmi neférový a bez možnosti reakcie. Dial Telecom sa pustil na veľmi krehkú pôdu. Pre seba. Otázne je, prečo mu v tom STV tak výdatne pomáha. A divím sa, že do relácie Pod lampou nepozvali práve zástupcu e- telu, ktorý sú oveľa ďalej v rokovaní so Slovak Telecomom. Vlastne, rozumiem. Ide len o prachy. Pre STV. SuperStar rules ! V prípade bankrotu sa zisk bude deliť na polovicu.

22. 2. 2005

Zdanlivo nesúvisiace

Zdanlivo nesúvisiace
Davové šialenstvo predčasne ukončilo superstarovskú autogramiádu Kto sa zúčastnil včerajšej autogramiády (TESCO Zlaté piesky) zistil, že už aj malé hviezdičky sa dajú zneužiť na veľké veci. Obchod je obchod a Kit Kat mi po včerajšku úplne zhorkol. Obetoval som sa pre dcéru ( má iba 12 rokov), zobral si dovolenku a precestoval 260 kilometrov, aby bola "Šťastná" a získala zopár podpisov. SMS, ktorú dostala hovorila o začiatku autogramiády od 17.00. Prišli sme do TESCA o 15.45 a vítali nás plagáty so začiatkom autogramiády o 16.00. Zamiešali sme sa do davu asi 3m od zábradlia a zabávali nad "nevinnými " hrami s reklamou KIT KATu. To sme ešte nevedeli. že si už v tom čase zabíjame drahocenný kyslík, ktorý o 1,5 hodiny budeme bytostne potrebovať. Keď prišli "stars" teplota už stúpala, kyslík patril len vyvoleným, ktorých väčšinu už ochranka vyťahovala v polo-komatickom stave na javisko a po získaných podpisoch sa odsunuli do "Raja" čo bol východ z TESCA. Celá réžia zlyhala čo bolo vidieť na bezmocných pohľadoch "moderátora" a iných osôb, ktoré mali na starosti celú túto skoro tragédiu , kde hlavnú úlohu hrali deti . Dôkazom, že situácia bola vážna, bol aj fakt , že distingvovaná dáma už používala slovník IV. cenovej skupiny v celom rozsahu. Jej malý syn mal vo výške očí len zadné časti spolutrpiacich, tlak bol veľký a tak malý syn dostal povolenie robiť absolútne všetko len aby sa dostal preč. Bolo mi ho ľúto, ale som mu nemohol pomôcť, lebo dav sa začínal stláčať zo všetkých strán do stredu, kde sme boli aj my a o chvíľu nastala situácia, keď som musel chrániť dcéru a aj s použitím fyzickej sily som ju odviedol z tej hrôzy. Cestou domov bolo ticho v aute. Dcéra bola ticho v slzách a ja ticho s hnevom. Ďakujeme TESCO, ďakujeme KIT KAT , ďakujeme „organizátorom“ autogramiády. Čo povedať na záver: Prežili sme a preto si dovolím modifikovať reklamu: CHCEŠ ZIŤ ? NEDAJ SI KIT KAT, DAJ SI PAUZU
Z diskusie na bleskovky.sk
Za Nestlé a produkt Kit Kat ešte v novembri 2004 komunikovala spoločnosť PR VYV a pani Droppová Katarína. Odporúčam sťažovať sa na Media & Communication Consulting, spol. s.r.o. a panie Katarínu Droppovú a Evu Šoucovú Spoločnosť vznikla účelovo 15.09.2004 bez skúseností a zázemia, a zhodou okolností sídli na Priemyselnej ulici, kde sídli aj spoločnosť TATRA FILM spol. s r.o. , blízka režisérovi Petrovi Núnezovi, ktorého manželka pracuje na marketingu Tatra filmu , ktorý nadštandartne spolupracuje s STV ,s podozrením na porušenie Zákona o vysielaní a retransmisii atď. atď, atď.
Škoda písať a hovoriť, koho to zaujíma ?
Aj keby sa tam deti pozabíjali, bolo by to brané ako obrovský úspech megašou Slovensko hľadá Superstar.

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ Päť správnych konaní voči Slovenskej televízii začala na utorňajšom rokovaní Rada pre vysielanie a retransmisiu. skonštatovali členovia Rady v súvislosti s prerušovaním programov Pošta pre teba, Extra a v troch častiach relácie Slovensko hľadá SuperStar. Pre prerušenie tohto divácky najsledovanejšieho programu reklamou 29. októbra minulého roka udelila RVR verejnoprávnej televízii aj polmiliónovú pokutu. Môže byť aj horšie, na čo sme v blogu upozorňovali dávnejšie : Peter Abrahám, člen RVR okrem možného prekročenia limitu na Jednotke / vysielací čas vyhradený reklame v čase medzi 19-22 hod. nesmie u TV vysielateľa na základe zákona presiahnuť 8 minút počas jednej hodiny /,upozornil aj na možnosť zlého výkladu zákona manažmentom STV: „STV môže vysielať z celkového času 3 % reklamy na oboch svojich vysielacích okruhoch - na Jednotke aj Dvojke spolu. V inej situácii je však Slovenský rozhlas, ktorému zákonodarca umožňuje vysielať 3 % reklamy z celkového vysielacieho času na každom zo svojich okruhov. Výklad zákona prináleží len licenčnej Rade. Zdroj : SITA+Stratégie +Carlos

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Ohrozenie pre BBC , Európska komisia zacína vysetrovat nemeckých verejnoprávnych vysielateľov. Európska komisia začne budúci týždeň formálne vyšetrovanie nemeckých verejnoprávnych vysielateľov v súvislosti s používaním koncesionárskych a iných verejných zdrojov na zakladanie internetových a iných služieb. Vyšetrovanie môže mať vážne dôsledky pre ostatných verejnoprávnych vysielateľov v Európe, aj BBC. Vyšetrovanie sa začína na základe žaloby súkromných nemeckých televíznych staníc proti ARD a ZDF, že zneužívajú poplatky na iné, nezákonné účely. Zdroj :Media Guardian

A ČO TAKTO ZLÚČENIE ?

A ČO TAKTO ZLÚČENIE ? Ak sa má hovoriť o prioritách verejného záujmu vo verejnoprávnom vysielaní a o tom ako má byť definovaná verejná služba, je potrebné nepochybne hovoriť aj o financovaní takejto služby. Na tomto sa zhodnú hádam všetky strany. Nielen politické, ale i odborné. Možno by stálo za to, aby sme začali uvažovať o možnom zlúčení Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie. Nie vo vízii HZDS z rokov 1992-93, ale na báze ekonomickej výhodnost a znížení nákladov, pri zachovaní nezávislosti oboch subjektov, obdobne ako v iných európskych krajinách. Priznajme si, ešte nikdy nebola situácia taká priaznivá. Obe inštitúcie sú v štádiu reformy, sú pred predajom svojich budov, uvažujú o stavbe nových a obe žiadajú nový Zákon o koncesionárskych poplatkoch. Čo si takto sadnúť a konečne urobiť niečo zmysluplné ? Možno aj z toho dôvodu, že Slovenský rozhlas a Slovenská televíza si zvolili rôzne cesty , ako vnímat verejnú programovú službu. Ide aj o to, aby sa nám nestalo, že na obsah verejnej služby nebudú mať vplyv ani samotné inštitúcie, ani diváci a poslucháči, ale samotní inezernti, ktorí si divákov vyprofilujú sami...

VÝROK DŇA

VÝROK DŇA Rozhlas nie je inštitúcia, ktorá by mala myslieť na zarábanie, má robiť hlavne službu verejnosti," myslí si Hlucháňová. Zrazu ? Sanchez Illich Ramirez CARLOS

21. 2. 2005

Pacem In Terris

Pacem In Terris Milú a ničím nezavádzajúcu reportáž v predvečer výročného zasadnutia Konfrencie biskupov nám STV priniesla v relácii Dobrá zvesť - Kresťanský magazín 20. 2. 2005 16:35 o zverejňovaní zväzkov ŠTB. Arcibiskup Ján Sokol sa nám zveril, že ŠTB podpísal papierik , na ktorom sa iba zaviazal, že nebude robiť výtržnosti, Nuž ,Pacem In Terris. „Pokoj na zemi, po ktorom tak veľmi túžili ľudia všetkých čias, možno nastoliť a upevniť len vtedy, ak sa svedomite zachováva Bohom stanovený poriadok”

STV NONEWS

STV NONEWS Napätie medzi Richardom rybníčkom a Jaroslavom Rezníkom asi kulminuje. Po vyškrtnutí Rezníka z Akadémie OTA , "výbornej" komunikácie o koncesionárskych poplatkoch, sa už ničomu nedivím. Stále sa však naivne domnievam, že Slovenský rozhlas a STV by mali mať k sebe najbližšie. Asi sa mýlim. BRATISLAVA 21. februára Slovenský rozhlas poskytol TV Markíza exkluzívny rozhovor s americkým prezidentom G. Bushom. Po niekoľkonásobnom odvysielaní na okruhu Rádio Slovensko a veľkom záujme občanov sa SRo po vzájomnej dohode s TV Markíza rozhodol poskytnúť najsledovanejšej televízii na Slovensku exkluzívny rozhovor s hlavou štátu USA G. Bushom. Zámerom vedenia SRo je oboznámiť čo najširšiu verejnosť s obsahom tohto exkluzívneho rozhovoru. Preto zvolil televíziu, ktorej hlavné spravodajstvo je dlhý čas jednoznačne najsledovanejšie na Slovensku. Autorkou rozhovoru je zahraničná spravodajkyňa SRo Oľga Baková. TV Markíza odvysielala rozhovor s prezidentom Bushom v dnešnom vydaní hlavnej spravodajskej relácie o 19.00. Zdroj: Úsek marketingu a komunikácie SRo, Ladislava Slezáková, PR manažérka

TROCHU SVETLA DO SUPERSTAR

TROCHU SVETLA DO SUPERSTAR
Konečne sa seriózne noviny pustili do analytickej štúdie o ekonomickej stránke show STV Slovensko hľadá SuperStar a prostredníctvom svojich mediálnych odborníkov nám predostreli skvelé výsledky , o ktorých ešte pred dvoma týždňami netušila ani Rada STV a ani vedenie STV.
Ale , vráťme sa späť. Podľa týchto serióznych novín sú prínosy jasné : Čím rýchlejšie rastie divácka sledovanosť, tým viac televízia zarába. Čím je program úspešnejší, tým je STV bohatšia Zlepšuje sa celkový imidž značky a takmer zabudnutú verejnoprávnu televíziu dostáva do úplne inej pozície na trhu. SuperStar bola jedným z najlepších rozhodnutí, aké Slovenská televízia vôbec kedy urobila," hovorí člen manažmentu STV Branislav Zahradník.
Celkové čisté výnosy STV zo Superstar :
Výnosy z reklamy 60 miliónov korún
Sponzoring 30 miliónov
10 miliónov doplnkové výnosy zisky z diváckeho hlasovania a merchandisingu.
A teraz vážne.
Doposiaľ nikto nevie , aké sú priame a nepriame náklady na show STV Slovensko hľadá SuperStar .To, že o finančných tokoch v STV nevedia, napriek ubezpečeniu Marcela Paru spred roka, že má pod kontrolou každú korunu, ktorá výjde a príde do STV pod absolútnou kontrolou , je nesmierne zarážajúce.
Nálady môžu byť od 100 do 150 miliónov korún, čo sú kvalifikované odhady zvnútra STV. Reklama sa nakupuje/ a aj predáva / inak, ako je to verejnosti predostierané. Jeden program síce trhá rekordy, ale nespasí televíziu pri príjme z reklamy, ktorá je aj tak limitovaná .
Sledovanosť STV stúpa. Predaj ďalších časov je trochu iný , ako pri SupeStar a nemá takú dynamickú krivku. Dvojka, ktorá je stále škaredým káčatkom STV / Dvojka je stále lepšia a lepšia... aj keď mnohí si myslíte, že sa príliš opakujem...“Richard Rybníček /sa nepredáva takmer vôbec, lebo ju ani nikto predávať nechce, pretože je to príliš vela práce.
Ďaľší ročník by bol pre STV ťažší, nebude si už môcť dovoliť také hrubé porušovanie Zákona o vysielaní, ako tomu bolo doteraz, pretože sa skončila doba hájenia. Nezabudnime na záladný kameň projektu Richarda Rybníčka : Jednotka bude zarábať na Dvojku. Nie je to pravda. Dnes Jednotky vraj nemá nič spoločn s Dvojkou.
STV navyše produkuje nezmyselne superdrahé projekty oproti low budgetovým v súkromných televíziách, čo je dlhdobo neudržateľný stav ,o ktorom všetci na mediálnom trhu dobre vedia. STV riskuje drahé solitéry/ filmy ako Gladiátor/, ktoré ani v sledovanosti a ani v predaji reklamy nič významné neznamenajú. Navyše ich zlým nasadením po sebe, vytvorili u diváka návyk na hollywoodske blockbustery. Potom prichádza vytriezvenie a katastrofy sledovanosti pri tituloch ako Čistá duša, Moulin Rouge, Kolja, Gangs of New Yorkm Sliediči, Za nepriateľskou líniou a Top Gun .
A vedenie STV sa naivne pýta, čo sa to deje. Nič. Iba ste diváka navykli na niečo, čo im nemôžete prinášať stále.
K výnosom iba krátko .
Výnosy z reklamy 60 miliónov korún- nie je jasné, či je to pred odpočítaním provízie a odvodov FremantleMedia.
Podľa kvalifikovaných prepočtov by mala faktúrovaná suma / aj po odpočítaní bonusov a provízií pre mediálne agentúry/ dosiahnúť sumu okolo 126.000.000,-Sk .
Z toho sa dá usudzovať, že FremantleMedia dostáva od STV 60.000.000,- Sk
Sponzoring 30 miliónov - mohol byť vyšší o 20 miliónov, takto nie je jasné, či sčasti nejde o vecné a iné plnenia.
10 miliónov doplnkové výnosy zisky z diváckeho hlasovania a merchandisingu.- A tu je katastrofa- pretože výnosy sa šplhajú ku hranici 110 miliónov, čiže okolo 100 miliońov zmizlo u mobilných operátorov,FremantleMedia a kadekde.
Ak by sme rátali dôsledne a podobne demaggicky, ako v STV, tak náklady SuperStar sa pre STV vyšplhlali na 290.000.000,- Sk .
Viac ako znepokojivé číslo.
Názory, že keby sa SuperStar nekúpilo, bola by to katastofa pre image STV a slabý rast podielu na trhu, sú hmlou. Minuloročné výnosy z reklamy boli 460 miliónov, na tento ro STV plánuje výnsy 400 miliónov.
Prečo STV neprizná, že reklama sa vďaka peolemetrom bude predávať oveľa ťažšie.
A prečo vedenie neprizná, že si buduje svoj osobný pomníček ?
Ak by boli zverejnené skutočné náklady / celkové/ a aj zmluva s FremantleMedia, bolo by všetko férové. A jasné.
Komu však na tom záleží ?
Veď všetci, ktorí zarobili sú spokojní.
A, napokon, aj divák dostal svoj chliev a hry.
Takto sú tu dva osamotené názory a oba si nárokujú byť tými pravými.
No, sme na Slovensku- nie .
P.S. : Neosobujem si právo na jediný názor , ale osobujem si právo na verejnú diskusiu.
Pretože bez nej bude len demagógia , Odpovede z obrazovky a cielené PR.
P.S.2 : Ostatne, mysím si že Kartágo už malo byť dávno ,pradávno zničené.
P.S. 3 :
Simon Fuller
196. miesto medzi najbohatšmi ľudmi
£220.000.000- majetok
Hudba a televízia-Oblasť podnikania
Fuller 43 vymyslel formát Pop Idol a spolu zo Simonom Cowellom profitujú z každej verzie na celom svete. Fuller sa presadil z hitom Paula Hardcastla v roku 1985 19, po ktorom aj pomenoval svoje spoločnosti 19 Entertainment a 19 Management. Menežoval Annie Lennox a Spice Girls, pokým ho v roku 1997 nevyhodili.
Asi to bola ich chyba...

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK Piaty deň rokovania 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 11. decembra 1996 Predseda NR SR I. Gašparovič: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie prerušenej 21. schôdze Národnej rady. Prosím, aby sme sa informatívne prezentovali. Po prezentácii budeme pokračovať rokovaním o šestnástom bode schváleného programu. Prezentovalo sa 76 poslancov, sme uznášaniaschopní. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ako som oznámil, budeme pokračovať š e s t n á s t y m bodom nášho programu, ktorým je návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily Muškovej na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov. Návrh uvedeného zákona ste dostali ako tlač číslo 549. Rozdané máte aj uznesenie výboru pre vzdelanie, vedu, kultú- ru a šport. Tento návrh odôvodní pani poslankyňa Mušková. Prosím, pani poslankyňa. Poslankyňa Ľ. Mušková: Vážený pán predseda, dámy a páni, cieľom navrhnutej právnej úpravy je zabezpečiť kontinuitu využívania prenosových ciest a siete vysielačov označovaných ako vysielací okruh STV 2 na prevádzkovanie televízneho vysielania. V nadväznosti na zákon číslo 166/1993 Z. z., ktorým sa odstránilo nefunkčné rozdelenie druhého terestriálneho okruhu Slovenskej televízie medzi prevádzkovateľom na základe zákona a prevádzkovateľom na základe licencie, navrhovaná právna úprava umožní Slovenskej televízii ako súčasnému pre- vádzkovateľovi zo zákona využívať tento okruh do začatia vy- sielania prevádzkovateľom na základe licencie. Po tomto ter- míne bude v zmysle právnej úpravy Slovenská televízia šíriť program označovaný ako STV 2 prostredníctvom satelitu. Teda druhý program sa neruší, iba prechádza na družicové vysiela- nie. Pripomienky legislatívy spresňujú a legislatívne preci zujú môj návrh, preto vás prosím, aby ste ich prijali takisto ako aj môj návrh. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Predseda NR SR I. Gašparovič: Ďakujem pekne pani poslankyni. Ako spoločný spravodajca výborov bol pre tento bod nášho rokovania určený pán Jozef Glinský. Prosím, aby nám podal správu o výsledkoch preroko- vania vo výboroch. Poslanec J. Glinský: Vážený pán predseda, vážená Národná rada, návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily Muškovej na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon číslo 166/1993 Z. z. o opat- reniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Obidva výbory vo svojom uznesení vyjadrili súhlas s návrhom zákona a odporúčali Národnej rade Sloven- skej republiky návrh zákona schváliť so zmenami. Ústavnoprávny výbor Národnej rady akceptoval požiadavky vlády. Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport návrh vlády sprecizoval. Uznesenie Výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport máte na stole, pred sebou. Tieto návrhy, tieto pripomienky výboru odporučím prijať. Ďakujem. Predseda NR SR I. Gašparovič: Ďakujem pekne. Prosím, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov. Otváram k tomuto bodu programu rozpravu s konštatova ním, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Preto sa pýtam, či sa niekto hlási do rozpravy. Pán poslanec Ftáčnik, nech sa páči. Poslanec M. Ftáčnik: Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, pani predkladateľka na úvod neodpovedala na jednu dôležitú otázku, kto je zodpovedný za to, že tento parlament má po mesiaci novelizovať zákon, ktorý sme prijali na minulej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Ja by som na to odpovedal veľmi jednoducho: babráci z Hnutia za demokratické Slovensko. (Potlesk.) Prepáčte, nemám inú odpoveď, pretože to nie je prvýkrát, čo sa sem predkladá zákon, ktorý je buď protiústavný, vecne nedobrý a musí sa buď v krátkom čase no- velizovať, alebo podávať na Ústavný súd. Jednoducho ide o nepodarok. Presne takýmto názvom by som označil normu, ktorá sem bola predložená v septembri, a hoci ju formálne predložila pani poslankyňa Mušková, mám podozrenie, že v tomto prípade bola iba poštárkou. Keď som sa jej po vykonaní poslaneckého prieskumu v Slovenskej televízii, o ktorom som hovoril vče- ra, pýtal, aké bude riešenie, aký postup zvolí výbor Národ- nej rady vo vzťahu k televízii, pani poslankyňa mi odpoveda- la, že vidí riešenie v legislatívnych zmenách v zákone, kto- rý predložila koncom augusta, teda v čase vyhodnotenia prieskumu. Nie som si celkom istý, či mala na mysli aj tú časť, ktorá v tom zákone bola písaná iným strojom, teda iným typom počítača, ktorú nepochybne niekto iný ako pani poslan- kyňa vložil do tohto zákona, a ona sa pod to podpísala a predložila to ako jeden zákon. Tá časť sa týkala privatizá- cie programu, ktorý sa dnes označuje ako STV 2. Môžete si nalistovať tú tlač a iste si všimnete rozdiel v písme, ktorý naznačuje, že nešlo o jednu normu, ale ktosi poskladal dve normy. Preto to, čo som povedal, považujem za pravdivé. Kto mal záujem na tom, aby sa to takto stalo? Sú to buď lobbistické skupiny, ktoré majú záujem dostať sa čo najskôr na STV 2, alebo politická strana či hnutie, ktorá si od toh- to sľubuje konkrétne výhody. Otázka je, či to bolo domysle- né, či tento návrh na to, aby sa privatizovala STV 2 od 1. januára 1997, bol domyslený. Položím minimálne tri otáz- ky, na ktoré neviem, či pozná tento parlament odpoveď. Po prvé - včera sme alebo včera ste, skôr by som to mal takto povedať, zvolili nového ústredného riaditeľa Sloven- skej televízie a tejto verejnoprávnej televízii sme poveda- li, že bude vlastne vysielať v relatívne krátkom čase, možno už do roka, na jednom televíznom kanáli. Už som povedal, keď sme prerokúvali spomínaný zákon, že takéto vysielanie, teda takéto možnosti, majú v Európe iba dve televízie - v Dánsku a v Albánsku. Neviem, či sme teda domysleli, ako bude verej- noprávna televízia zabezpečovať úlohy, ktoré jej zveril zá- kon o Slovenskej televízii. Druhá vec, ktorú treba pripomenúť, je, že prenosové cesty označované ako STV 2 sú najlepšie vybudovanými cesta- mi, pretože sú modernejšie, budovali sa neskôr ako prenosové cesty označované ako STV 1, to znamená, že sú veľmi lukra- tívne. Tieto sme sa rozhodli takpovediac v chode venovať a prideliť prevádzkovateľovi na základe licencie. Tretia otázka, na ktorú nikto neodpovedal, je to, či takýto prevádzkovateľ sa dokáže uživiť, pretože Slovensko s päťmiliónovým počtom obyvateľov je relatívne malým reklam- ným trhom, a keď už máme jednu súkromnú televíziu, ktorá pôsobí pomocou družicového vysielania, jedno terestriálne vysielanie a chceme zaviesť ďalšie vysielanie, zavádzame na trh ďalší subjekt, ktorý sa má uživiť v zmysle zákona o roz- hlasovom a televíznom vysielaní len na základe reklamy. Analyzoval niekto reklamný trh, či je vôbec možné, aby sa uživil takýto počet televíznych subjektov a pritom ešte relatívne veľký počet rozhlasových subjektov, ktoré už dnes na mediálnom trhu pôsobia? Obávam sa, že na tieto otázky nikto nezodpovedal, že zákon bol predložený takpovediac na- rýchlo. Tento parlament ho bez hlbšej diskusie a bez hlbšej analýzy schválil, to znamená, že podľahol lobbizmu, o ktorom som hovoril, prípadne politickému záujmu, ktorý sa v tomto prípade prejavil. Vtedy nikto nerozmýšľal o tom, či bude možné začať vy- sielať od 1. januára alebo nebude možné. Chcem za Výbor Ná- rodnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultú- ru a šport povedať, že to nie je chyba výboru, pretože ten odporučil tomuto parlamentu článok III z pôvodného zákona vypustiť. To znamená neprivatizovať STV 2, teda nemusel sa zaoberať dôsledkami, ak by zákon zostal v pôvodnom znení. Nad tým sa mal zamýšľať predkladateľ - pani poslankyňa Muš- ková, prípadne ten, kto jej ten zákon napísal alebo dal do ruky. Myslím si, že by sme mali nielen urobiť to, čo sa navrhuje v tomto zákone, to znamená povedať, že do času vysielania na základe licencie bude tento okruh prevádzkovať Slovenská televízia, pretože to je minimum, čo môžeme urobiť, ale z dôvodov, ktoré som spomenul, si myslím, že by sme mali celý proces oddialiť. Oddialiť ho dovtedy, kým sa nevyjasnia otázky, o ktorých som hovoril, teda ako môže verejnoprávna televízia plniť svoje poslanie na jednom televíznom kanáli plus, samozrejme, družica, ale družica je v tejto chvíli relatívne vzdialená, pretože ešte nie je ani vypustená družica, na ktorej STV predpokladá vysielať, a okrem toho je to družica, na ktorú v podstate nemá zamierený svoj satelitný prijímač takmer žiadny slovenský prijímateľ, pretože väčšina prijímateľov na základe satelitu je orientovaná na Astru, prípadne na družicu, ktorá vysiela program VTV. To znamená,že na to, aby bolo možné odpovedať na otázky o Slovenskej televízii, o tom, akým spôsobom využiť siete STV 2, resp. otázky okolo reklamného trhu, teda či je vôbec možné takýmto spôsobom usporiadať rozdelenie prevádzkovateľov na základe zákona a na základe licencie, celý proces by bolo potrebné troška pribrzdiť, aby bol čas na tieto otázky zodpovedať a potom sa nimi zaoberať. Keďže nemám možnosť vstúpiť do iných častí zákona, len do toho paragrafu, ktorý navrhuje novelizovať pani poslanky- ňa Mušková, predložím pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka pred- lohy, ktorú máme pred sebou. Navrhujem, aby za prvú vetu v odseku 2, tak ako je navrhovaná, prípadne v pozmenenom znení, ako ju prijal Ústavnoprávny výbor Národnej rady, sme vložili nasledujúce znenie: "Licenčné konanie sa vyhlási tak, aby najskorší možný začiatok vysielania bol po 1. 9. 1999." Myslím si, že to je dostatočný čas na to, aby sa zvá- žilo, či táto cesta je racionálna, alebo treba hľadať nejaké iné cesty, a prípadne sa na to reagovalo v legislatíve. Ten- to návrh odovzdávam spravodajcovi a žiadam, aby ste zvážili, či toto nie je lepšie riešenie, ako len napraviť nedostatok rýchleho a takpovediac nepremysleného prijatia zákona zo septembra a októbra tohto roku. Ďakujem. Predseda NR SR I. Gašparovič: Pán poslanec, chcem sa spýtať, či tá veta má ísť potom, ako sa končí znenie "Slovenská televízia ako prevádzkovateľ zo zákona"? Poslanec M. Ftáčnik: Áno, za prvú vetu by išla tá druhá veta, ktorú som navrhol. Predseda NR SR I. Gašparovič: Ďakujem. Ďalej nie je do rozpravy prihlásený nikto. Hlási sa niekto? Pani poslankyňa Mušková. Poslankyňa Ľ. Mušková: Len veľmi krátko k pripomienkam pána poslanca. Bolo tu povedané, že televízia bude vysielať iba na jednom programe alebo na jednom "kanáli" - doslova tak bolo povedané. Nie, televízia bude vysielať aj naďalej dva programy. Jeden pôjde cez pozemné siete a druhý program pôjde cez satelit. Druhý program mal doteraz veľmi nízku sledovanosť, bolo to pod 10 %. Tým, že cez satelit môže osloviť nielen našich obča- nov, ale aj Slovákov rodákov vonku, program sa reprofiluje a stane sa príťažlivým pre všetkých, aj našich, aj zahranič- ných divákov. Ďalej bolo povedané, že prenosové cesty druhého progra- mu sú veľmi lukratívne a že sa "darujú" vysielateľovi na základe licencie. Nie, tie budú aj naďalej patriť telekomu- nikáciám. Tu sa dáva iba licencia alebo právo na prenos cez tieto cesty. To, že v našom mediálnom priestore vzniká ďalší subjekt, je už rozhodnuté. Myslím, že duálny systém sa schválenou novelou dostatočne realizuje. Doteraz duálny sys- tém nebol ukončený, lebo vysielatelia na základe licencie mali len obmedzenú možnosť vysielania. Čo sa týka ďalšieho subjektu, ktorý žije z reklamy, tiež si uvedomujem, že zrejme náš mediálny trh všetky tieto subjekty neuživí, ale čas ukáže, kto je lepší. Skôr si však myslím, že je tu iný problém. Je tu problém toho, že naša televízia, menej verejnoprávna a viac privátne, vysiela programy, ktoré sú plné násilia a sexu. Psychológovia varujú pred takýmito programami, pretože silne ovplyvňujú správanie detí a mládeže a nárast trestných činov inšpirovanými takýmito programami rastie. Ďalším problémom je, že nemáme dostatočnú legislatívu na ochranu osobnosti, pretože výmysly a ohovárania niektorých médií, ktoré sa ší- ria, zrejme spoliehajúc sa na neskúsenosť nového mediálneho prostredia a preťaženosť súdov, sú skutočne alarmujúce. Tak si myslím, že by sme si mali vstúpiť do svedomia a aj v tom- to smere legislatívu upraviť. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Poslanec J. Glinský: Vážená Národná rada, keď pred dvoma rokmi, presne pred dvoma rokmi minister kultúry pán Roman odporúčal vytvoriť na Slovensku iba jeden kvalitný program a druhý televízny program sprivatizovať, zásadne som sa proti tomu vo vnútri búril, pretože už v tom čase veľmi pokročilo formovanie Slovenska smerom k indivi- dualistickej spoločnosti, smerom k realizácii filozofie mravnosti zisku, k obhajovaniu individualistických záujmov na úkor záujmov spoločenských. A práve celej verejnosti prospešná televízia, resp. tvorcovia, ktorí cítia zodpoved- nosť a pracujú na hodnotách všeobecne prospešných, práve tí by si mali rozširovať priestor svojho vplyvu, nie zužovať ho. Žiaľ, situácia je dnes taká, aká je. Tvorivý potenciál televízie, ktorý podľa mnohých vyjadrení bol ešte pred nie- koľkými rokmi na svetovej úrovni vo všetkých jej tvorivých zložkách, sa veľmi rozdrobil a neustále sa rozdrobuje a ničí. Dnes, keď sa nám naskytá možnosť slovenskú kultúru pre- nášať družicovým vysielaním do sveta, obavám sa, že poten- ciál tvorcov Slovenska už je veľmi oslabený, aby sme ukáza- li, čo v nás skutočne je. Hovorí sa: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Tým viac platí dnes: Povedz mi, akú televíziu sleduješ, aká televízia je hrdinom v tvojej spo- ločnosti, a ja ti poviem, kam tvoja spoločnosť smeruje. Osobne by som bol veľmi rád, keby sme druhý verejnoprospešný program nemuseli zrušiť, eventuálne keby maximum tvorcov kultúry v tých médiách, ktoré dnes vysielajú, prijalo verej- noprospešné ciele za svoje, keby sa teda nerozhodli slúžiť individuálnym záujmom na základe vôle k zisku. Žiaľ, skutočnosť je taká, že aj tvorcovia, ktorí v predchádzajúcich desaťročiach boli hrdinami v tzv. boľše- vickej televízii, aj tí útočia na Slovenskú televíziu, démo- nizujú ju a najrôznejším spôsobom škandalizujú. Napríklad humoristi, napríklad tí, ktorí sa hrdia, že "SME, to sme my." Kvôli svojmu politickému názoru, resp. kvôli názoru na spravodajstvo televízie. Mali by brať ohľad na svojich kole- gov, ktorí pracujú v iných sférach televízie, ktorí tvoria rozprávky, ktorí tvoria ďalšie kultúrne programy a neškanda- lizovať televíziu ako celok. Veľmi by som si prial, aby sme druhý televízny program ako verejnoprospešný nestratili a aby sme sa už nie niekedy po roku 1999, ale ihneď všetci, ktorým záleží na zachovaní a obnove tých kvalít, ktoré televízni pracovníci mali, zapo- jili do boja za zachovanie týchto profesií a postov. Teda z takejto mojej dilemy vyplýva určitý názor, určitý postoj. Nevyjadrím sa k návrhu pána poslanca Ftáčnika, aby sa li- cenčné konanie dokončilo tak, aby prvý začiatok vysielania bol po 1. 9. 1999. Nechám to na každého poslanca. Je to moje vnútorné prianie, aby sa verejnoprospešná televízia rozvíja- la, aby expandovala. V každom prípade situácia je dnes taká, aká je. Druhý televízny program má minimálnu sledovanosť a zdroje nie sú veľké, sú minimalizované, a vôľa rozšíriť zdroje zatiaľ z celospoločenského hľadiska nie je veľká. Milí moji, dobre si to zapamätajte. Opakovanie,- matka múdrosti ?

20. 2. 2005

SUPERVÝROKY

SUPERVÝROKY Sexi finalistku speváckej šou Slovensko hľadá SuperStar Martinu Šindlerovú začínajú niektorí novinári pekne štvať. Mená tých, s ktorými má zlé skúsenosti, si preto poctivo zapisuje do zoznamu. "Keď mi potom niekto z nich zavolá, najprv sa ho spýtam na meno a hneď viem, s kým mám tú česť," smeje sa atraktívna Bratislavčanka. Finalistka populárnej megašou Slovensko hľadá SuperStar Zdenka Predná (20) má veštecké schopnosti! Robo Mikla (23). . "To by sa ,míchalo`!" pri výklade s alkoholom Zdroj : ako inak -Nový čas za výdatnej podpory šíriteľa kultúry STV

BERLINALE 2005

BERLINALE 2005
Berlínsky filmový festival pod vedením predsedu medzinárodnej poroty Rolanda Emmericha udelil prestížne ceny Berinale 2005
Zlatý medveď U-CARMEN eKHAYELITSHA réžia Marc Dornford-May
Jury Grand Prix - Strieborný medveď KONG QUE Peacock réžia Gu Changwei Strieborný medveď- réžia Marc Rothemund SOPHIE SCHOLL – DIE LETZTEN TAGE Sophie Scholl – The Final Days Strieborný medveď-Najlepšia herečka Julia Jentsch SOPHIE SCHOLL – DIE LETZTEN TAGE Sophie Scholl – The Final Days
Strieborný medveď-Najlepší herec Lou Taylor Pucci THUMBSUCKER réžia Mike Mills
Stieborný medveď za výnimočný umelecký prínos Tsai Ming Liang za scenár k jeho filmu TIAN BIAN YI DUO YUN The Wayward Cloud
Strieborný medveď- najlepšia hudba Alexandre Desplat DE BATTRE MON CŒUR S’EST ARRETE The Beat That My Heart Skipped réžia Jacques Audiard AGICOA Blue Angel Award za najlepší európsky film PARADISE NOW réžia Hany Abu-Assad Alfred Bauer Prize – cena na pamiatku zakladateľa Berlinale patrí filmu, ktorému sa podarilo nájsť umeniu filmu nové smerovanie TIAN BIAN YI DUO YUN The Wayward Cloud