Vybudovanie dvoch kreatívnych centier RTVS umožní poskytnutie nenávratného finančného príspevku z eurofondov - Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), prioritnej osi 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, ktorá je v gescii ministerstva kultúry. Kreatívne centrá RTVS v Bratislave a Banskej Bystrici prinesú priestor a podmienky pre rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

RTVS v pondelok, 14. decembra, podpísala zmluvy k nenávratnému finančnému príspevku. Prostriedky na vybudovanie kreatívnych centier môže začať čerpať na budúci rok. Spoločným cieľom plánovaných kreatívnych centier je zvýšenie zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

„Teší ma, že RTVS bude môcť prostredníctvom kreatívnych centier prispieť k rozvoju kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Banskej Bystrici a vytvoriť moderné prostredie pre audiovizuálnu tvorbu prístupné záujemcom pôsobiacim v tejto oblasti v Bratislave. Verím, že pomôžu rozvíjať tvorivý potenciál študentov a absolventov umeleckých a kreatívnych odvetví, kreatívnych pracovníkov, umelcov, či ďalších subjektov pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom priemysle," vyjadril sa generálny riaditeľ RTVS Jaroslav rezník.

Obe centrá vzniknú po rekonštrukcii a modernizácii v už existujúcich priestoroch RTVS a v Banskej Bystrici aj v priestoroch Strednej priemyselnej školy J. Murgaša, s ktorou RTVS dlhodobo spolupracuje.

Názov projektu: Kreatívne centrum RTVS


Celková výška projektu: 9.934.145,68 EUR

Kreatívne centrum RTVS v Bratislave vznikne s cieľom zabezpečiť podporu kreatívneho talentu a podporu zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Projekt je zameraný na poskytnutie infraštruktúry a komplexných služieb pre kultúrny priemysel v oblasti audiovízie s potenciálom prerastania do ostatných sfér kultúrnej a kreatívnej oblasti.

V rámci projektu bude vybudované Kreatívneho centrum v areáli RTVS v Mlynskej doline v Bratislave. Okrem služieb pre členov a návštevníkov bude jeho úlohou aj podpora v oblasti zamestnania a samozamestnania sa a tiež podpora dopytu po kreatívnom talente.

Kreatívne centrum vznikne v objekte bývalých štúdií postavených v polovici 20. storočia a bude sa nachádzať na viacerých podlažiach s celkovou úžitkovou plochou 1.701,83 m2. Na dvoch podlažiach vznikne komplex experimentálneho štúdia spolu so zázemím, ktoré tvoria réžia obrazu a zvuku, off tuby, priestory pre strižne, sociálne zariadenia a open space zone. Na ďalších dvoch poschodiach vzniknú priestory pre miešaciu halu, zvukovú a obrazovú réžiu a strižňu, gradingové pracovisko a špičkovú halu pre kontrolnú projekciu. Na jednom podlaží budú zrenovované aj priestory pre prevádzkové kancelárie kreatívneho centra. Po komplexnej rekonštrukcii vznikne Kreatívne centrum s kvalitnými priestormi a vynikajúcou technickou základňou na realizáciu kreatívnych zámerov aktérov kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Bratislave a širšom okolí. Jedinečnosť priestoru a technického vybavenia má potenciál zaradiť bratislavské Kreatívne centrum RTVS medzi špičku v rámci Strednej Európy.

Účastníci otvorených dielní budú môcť pracovať na základe výberového konania v otvorených pracovných dielňach samostatne, alebo za pomoci a inštruktáže odborného mentora, ktorý je expertom na danú problematiku a prevedie účastníka celým workflow výroby jednotlivých produktov, alebo podľa jeho potrieb a požiadaviek bude s ním pracovať na vybranom projekte.

Popri dielňach vznikne v priestoroch experimentálneho štúdia aj open space zone, v ktorom sa osoby so záujmom o kultúrny a kreatívny priemysel budú môcť zoznámiť sa s kolegami a potenciálnymi partnermi svojho kreatívneho zámeru. Open space zone bude miestom na sieťovanie, vyhľadávanie partnerov, podporu medzi profesiami a zdieľanie noviniek a trendov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

V štúdiových priestoroch bude k dispozícii aj kreatívny inkubátor pre profesie strih obrazu a zvuku ako aj gradingu, pracovisko postprodukcie, kde bude možná samostatná práca a zároveň aj skupinová práca pod dohľadom odborného mentora, ktorý je k dispozícii vybraným účastníkom na základe podávanej prihlášky. Taktiež špičkový ateliér pre výrobu zvuku, či už na spracovanie nahrávky komentára dokumentu, alebo CD študentskej kapely, či priestory pre kontrolnú projekcia so sedadlovou kapacitou 65 návštevníkov, ktoré bude možné využiť aj na skupinové aktivity s účelom prednášky, premietania, online prenosov, a pod.

Začiatok budovania nového Kreatívneho centra RTVS v Mlynskej doline je plánovaný na 4. štvrťrok 2021 a do prevádzky by malo byť uvedené v prvom štvrťroku 2022.

Názov projektu: Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica


celková výška projektu: 10.740.024,02 EUR

Cieľom projektu Kreatívneho centra RTVS v Banskej Bystrici je podporiť kreatívny talent a zamestnanosť v rámci kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ako aj zvýšiť dopyt v tejto oblasti prostredníctvom podporných služieb pre cieľové skupiny v oblasti konzultácií a inkubačného procesu a služieb pre verejnosť. Kreatívne centrum zastreší potreby kultúrneho a kreatívneho priemyslu v oblasti audiovizuálneho priemyslu v Banskej Bystrici a jej okolí prostredníctvom jedinečného priestoru pre rozvoj kreatívneho priemyslu, výmenu skúseností, podporu a odbornú pomoc v začiatkoch podnikateľskej aktivity v tejto oblasti, požičiavania a prenájmu priestorov a techniky za účelom kreatívnej tvorby. Kreatívne centrum RTVS v Banskej Bystrici bude vybudované v Štúdiu RTVS v Banskej Bystrici ako aj v prenajatých priestoroch Strednej priemyselnej školy J. Murgaša.

Merateľné ukazovatele sú zamerané na zrekonštruovanú plochu 514,68m2, 1 vybudované s kvalitnou technikou, 6 poskytovaných špecifických služieb, zapojení účastníci 441 osôb a ďalšie.

KC bude fungovať na dvoch miestach. V rámci aktivity sa jedná o modernizačné práce pri prestavbe dabingového štúdia v budove Štúdia RTVS Banská Bystrica. Vo väčšom rozsahu sú naplánované rekonštrukčné práce aj v priestoroch SPŠ J. Murgaša, kde budú prestavané priečky za účelom vytvorenia priestorov pre kreatívnu tvorbu zo súčasných učební. Na prvom nadzemnom podlaží vznikne recepcia. Na 2. poschodí bude free zone, ktorá je priestorom pre interakciu návštevníkov Kreatívneho centra. Vybudovaná bude tiež maskérňa, kancelárske priestory pre zamestnancov Kreatívneho centra, kreatívny inkubátor coworkingový priestor, zvukové štúdio, priestor s pracovnými stanicami vybavenými technológiou a softvérmi na počítačovú grafiku, grading, strih zvuku a obrazu. Pre členov Kreatívneho centra budú tiež k dispozícii priestory s rozhlasovým a TV štúdiom a príslušnou réžiou. Celková rozloha nového Kreatívneho centra RTVS v Banskej Bystrici v 2 samostatných budovách bude 514,68 m2.

Prevádzku jednotlivých pracovísk budú zabezpečovať odborní mentori. Okrem individuálnej práce budú Kreatívnom centre prebiehať aj skupinové aktivity pod dohľadom mentorov, kde sa priamo na konkrétnych ukážkach budú tvoriť a skúšať rôzne inovatívne techniky spracovania produktu (napr. strihanie titulkov, gradovanie filmu podľa žánru, ...). Odborná práca bude spojená aj s prednáškami. Cieľom je, aby dané profesie pochopili prevádzku funkčného celku (od strihacej techniky cez pracovisko rozhlasového a televízneho štúdia a réžiu).

Pre odborníkov bude otvorená dielňa, kde sa môžu oboznámiť s novými technológiami, pracovať s najnovšou technikou v oblasti zvukovej a obrazovej nahrávacej techniky vysokej kvality a pripravovať vlastné produkty vo vymenovaných oblastiach za pomoci mentora, ktorý dielňu zastrešuje. Dielne poskytujú príležitosť kreatívnej podpory, konzultácie s inými odborníkmi a kolegami z danej sféry a množstvo príležitostí na spoločné projekty.

Otvorené pracovné dielne majú byť podpornou štruktúrou pre kreatívcov v Banskej Bystrici a v banskobystrickom regióne a umožnia rozvoj talentov, zvýšenie a upevnenie zručností v jednotlivých profesiách.

Špecifikom banskobystrického Kreatívneho centra RTVS bude prirodzená symbióza teórie s praxou, keďže samotné centrum bude vybudované aj v prenajatých priestoroch Strednej priemyselnej školy J. Murgaša. Jej študenti získajú cenné skúsenosti a veľmi dôležité poznatky z praxe vďaka kontaktu s lektormi z RTVS a od ďalších profesionálov, čo dáva prísľub udržateľnosti Kreatívneho centra a zmysluplného využitia verejných zdrojov. S uvedenou inštitúciou má RTVS dlhoročné partnerské vzťahy, ich študenti tvoria veľkú časť zamestnancov v jej technických pozíciách. Týmto spôsobom chce RTVS zároveň vychovávať nové talenty, ktoré na tomto trhu chýbajú.

Začiatok budovania nového Kreatívneho centra RTVS v Banskej Bystrici je plánovaný postupne na jednotlivých objektoch počas budúceho roka. Prvá časť v priestoroch dabingového štúdia RTVS v Banskej Bystrici bude uvedená do prevádzky v druhej polovici roka 2021. Druhá časť v priestoroch SPŠ J. Murgaša by mala byť otvorená v prvom štvrťroku 2022.