22. 6. 2013

Reakcia Ministerstva obrany SR na článok v denníku Nový Čas

Reakcia Ministerstva obrany SR na
článok v denníku Nový ČasReakcia Ministerstva obrany SR na článok v denníku Nový Čas: "Nová správa o vojenských špiónoch: Takto tajní tajne kšeftovali s nehnuteľnosťami a autami!" Ministerstvo obrany sa ostro ohradzuje proti nepravdivým a zavádzajúcim tvrdeniam autorky článku, ako aj dezinformáciám, ktoré sa týkajú troch prípadov nakladania s nehnuteľnosťami a motorovými vozidlami v pôsobnosti Vojenského spravodajstva. Ide o konkrétne prípady, ktoré sú uvedené v anonymnom dokumente, ktorý bol v máji 2013 doručený denníku SME. Upravený text anonymného dokumentu bol v predchádzajúcich dňoch doručený viacerým periodikám vrátane Nového Času. Dôkazy o nepravdivosti tvrdení predloží Vojenské spravodajstvo len orgánom činným v trestnom konaní, ktoré vyšetrujú tento prípad.
Ministerstvo obrany bezodkladne stotožnilo dokument s pôvodným anonymným materiálom a následne ho postúpilo orgánom činným v trestnom konaní na ďalšie konanie.
Redaktori, ktorí sa s materiálom obrátili na Ministerstvo obrany SR boli zo strany Tlačového oddelenia Ministerstva obrany SR dôrazne upozornení, že materiál, ktorý majú k dispozícii, môže súvisieť s únikom utajovanej skutočnosti, je totožný s dokumentom, ktorý prešetrujú orgány činné v trestnom konaní. Dokument, ktorý autorka poskytla Ministerstvu obrany SR a z ktorého vychádzala pri písaní predmetného článku obsahuje časti dokumentu, o ktorom Národný bezpečnostný úrad na základe podnetu osobitného kontrolného výboru NR SR rozhodol, že ide o utajovanú skutočnosť stupňa utajenia „Dôverné“. Dokument zároveň obsahuje zmanipulované a nepravdivé údaje, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť práva alebo právom chránené záujmy štátu.
Treba však pripomenúť, že vláda Slovenskej republiky prijala k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia NR SR ku kauze dokumentu „Podozrenie z nezákonného nakladania s finančnými prostriedkami, hnuteľným a nehnuteľným majetkom Vojenskej spravodajskej služby zo strany bývalého vedenia“ nasledovné stanovisko:
Dňa 15. mája 2013 denník SME uverejnil informáciu, že mu boli doručené dokumenty z prostredia Vojenského spravodajstva, týkajúce sa údajného tunelovania zo strany bývalého vedenia. Následne boli tieto dokumenty doručené predsedovi Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a špeciálnej prokuratúre. Po konzultácii predsedu Osobitného kontrolného výboru s riaditeľom Národného bezpečnostného úradu boli dokumenty označené stupňom utajenia „Dôverné“. Od tohto okamihu každá osoba, ktorá nerešpektuje túto skutočnosť sa vystavuje riziku neoprávnenej manipulácie s utajovanou skutočnosťou s následkom prípadného trestného postihu. Vláda Slovenskej republiky upozorňuje na to, že v danom prípade je oprávnený vyšetrovať a preverovať predmetné dokumenty výlučne príslušný orgán na to ustanovený právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom minister obrany Slovenskej republiky je pripravený poskytnúť všetky dokumenty kompetentným orgánom za účelom objektívneho vyšetrenia údajného tunelovania vo Vojenskom spravodajstve.
Na záver opätovne upozorňujeme, že v tejto veci sú oprávnené konať len orgány činné v trestnom konaní.

TASR informovala hovorkyňa MO SR Martina Balleková.

SLOVAK MEDIA LAW NEWS

SLOVAK MEDIA
LAW NEWS
Monitorovacie agentúry sa budú musieť s vydavateľmi novín a časopisov zmluvne dohodnúť, ak budú chcieť časti ich obsahu predávať v podobe monitoru ďalším subjektom. Vyplýva to z novely autorského zákona, ktorý dnes schválil parlament. "Úprava nesmeruje proti monitorovacím agentúram alebo akýmkoľvek iným subjektom. Reaguje na prax, že na jednej strane máme tvorcov novín a časopisov, tzv. súborného diela, na druhej strane spoločnosti, ktoré časti novín využívajú a predávajú ich ďalej v zmysle monitoringov," vysvetlil minister kultúry Marek Maďarič. Ministerstvo kultúry vypracovalo návrh najmä z dôvodu zapracovania smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 27. septembra 2011 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv do nášho práva. Navrhuje v ňom tiež doplniť noviny do výpočtu diel, na ktoré sa ako súborné diela vzťahujú autorské práva.
Predmetom autorského práva podľa pozmeňujúceho návrhu Jána Senka je aj súborné dielo v akejkoľvek forme vrátane elektronickej formy, zahŕňajúcej analógové aj digitálne vyjadrenie, najmä zborník, noviny, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo, výstava a iná databáza, ak sú výsledkom vlastnej tvorivej činnosti. Pozmeňujúci návrh zároveň negatívne vymedzuje dennú správu. Za dennú správu sa nepovažuje dielo obsahujúce informácie najmä o aktuálnych udalostiach alebo témach hospodárskeho, politického alebo iného spoločenského charakteru, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora.
Smernica predlžuje lehoty ochrany práv výkonného umelca a práv výrobcu zvukového záznamu umeleckého výkonu z pôvodných 50 na 70 rokov. V súčasnosti práva výkonného umelca trvajú 50 rokov od podania umeleckého výkonu. Táto lehota ostáva zachovaná, predlžuje sa však v prípade, ak bol umelecký výkon zaznamenaný na zvukový záznam. Ochrana práv výkonného umelca sa predlžuje na 70 rokov od vydania alebo od prvého verejného prenosu zvukového záznamu umeleckého výkonu, ak bol umelecký výkon takto zaznamenaný.
Rovnako sa predlžuje lehota ochrany práv výrobcov zvukových záznamov. “Aj naďalej platí, že práva výrobcov zvukových záznamov trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukového záznamu. Ak bol však zvukový záznam vydaný, resp. ak došlo k verejnému prenosu takéhoto zvukového záznamu, ochrana sa predlžuje na 70 rokov,“ vysvetľuje MK SR.
V súvislosti s predĺžením lehoty ochrany sa zavádza nové právo výkonného umelca, a to právo na dodatočnú odmenu. “Toto povinne kolektívne spravované právo prináleží výkonnému umelcovi za každý celý kalendárny rok, ktorý nasleduje po 50. roku odo dňa prvého oprávneného vydania, alebo ak k vydaniu nedošlo, od prvého oprávneného verejného prenosu zvukového záznamu umeleckého výkonu.“ Má sa tiež zaviesť povinnosť výrobcu zvukového záznamu vyčleniť na dodatočnú odmenu 20 percent z celkových príjmov získaných v priebehu predchádzajúceho roka za použitie záznamu umeleckého výkonu.
Navrhovaná právna úprava rieši problémy uzatvárania licenčných zmlúv, ktoré priniesla prax, najmä povinnosť ich uzatvárania v písomnej forme, čo podľa MK SR “nezodpovedá aktuálnym požiadavkám na uzatváranie licenčných zmlúv v digitálnej ére“. Odstraňuje sa povinná písomná forma licenčných zmlúv, s výnimkou výhradnej licencie, hromadnej licenčnej zmluvy a kolektívnej licenčnej zmluvy. Navrhované zmeny medzi iným zavádzajú “osobitný koncept ponuky licencie jednostranným právnym úkonom, ktorý smeruje voči neurčitým osobám, čo umožní využívanie tzv. verejných licencií a uzatváranie licenčných zmlúv špecifickými spôsobmi (napr. shrink-wrap)", uvádza sa v návrhu. Cieľom ďalších zmien je odstrániť nejasnosti vo výklade týkajúce sa sporov o určenie obsahu licenčnej zmluvy.
Z európskej smernice sa navrhuje aj rozšírenie výnimky na rozmnoženiny diel bez súhlasu autora a bez povinnosti uhradiť autorovi odmenu. V súčasnosti môžu kópie na vzdelávacie, alebo vedeckovýskumné účely robiť bez súhlasu autora podľa autorského zákona iba knižnice a archívy. Táto výnimka sa má rozšíriť i na múzeá a galérie.

Po podpísaní prezidentom novela nadobudne účinnosť 1. novembra.

© 2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.Denník SME vyslovene klamal. Predseda vlády žiada ospravedlnenie

Denník SME vyslovene klamal.

Predseda vlády žiada ospravedlnenie


Denník SME sa v piatok 21. júna 2013 v článku pod názvom "Fico by obmedzil súťaže" dopustil vysloveného klamstva a zamlčiavania faktov. Profesionálne zlyhanie je o to vážnejšie, že sa tak stalo na titulnej strane. Autori článku doslova uviedli, že zmenu v zákone o núdzových zásobách ropy, ktorá by mala v určitých prípadoch umožniť Správe štátnych hmotných rezerv bez vypísania tendra nakupovať komodity "navrhol premiér Fico", či dokonca, že priamo "premiér prišiel na vládu" s touto zmenou. Pravda je ale taká, že spomínanú novelu zákona predložila do legislatívneho procesu, teda na Legislatívnu radu vlády SR, ako aj na rokovanie vládneho kabinetu Správa štátnych hmotných rezerv.
Navyše denník SME zverejnil tento článok bez toho, aby oslovil otázkami predsedu vlády a čo je ešte závažnejšie, odignoroval premiérove verejné vyhlásenia, ktoré k tejto téme mal na tlačovej besede už v stredu, teda dva dni pred uverejnením predmetného článku. Na nej presne vyhlásil: "Na to je, pán redaktor, diskusia v parlamente, aby sa prípadné nezrovnalosti alebo otázky zodpovedali. Pokiaľ viem, bolo postavených niekoľko otázok a minister financií a podpredseda vlády požiadal o to, aby sa o tomto návrhu zákona rokovalo a hlasovalo až na budúci týždeň. Pravdepodobne aj potrebuje ministerstvo financií spoločne so štátnymi hmotnými rezervami a ďalšími zvážiť, či niektoré ustanovenia sú také, ktoré môžu vyvolávať otázky. Ak sa ukáže, že to nie je dobré, dá sa to kedykoľvek zmeniť. Viem, že minister financií to momentálne skúma."
Z vyššie uvedeného vyplýva, že predseda vlády nielenže nenavrhol spomínanú výnimku, ale naopak, vyslovil o nej pochybnosti. Napriek tomu denník SME dnes publikoval článok, v ktorom ho lživo obvinil z tejto iniciatívy. Žiadame preto denník SME aby uviedol veci na pravú mieru a zároveň sa predsedovi vlády ospravedlnil.Erik Tomáš, riaditeľ Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR

Stále Milujeme Slovensko

Stále Milujeme Slovensko
Show Milujem Slovensko včera  sledovalo 266 tisíc divákov starších ako 12 rokov s podielom 16,40%  /strata 11 tisíc divákov /.


Policajti z centra získali  divákov- 22 tisíc.  Mali tak podiel 7,70 % a 119 tisíc divákov starších ako 12 rokov .


Art Film Fest News

Art Film Fest News


Po dvadsiatich ročníkoch medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest sa organizátori festivalu zamysleli, do akej miery sú schopní reflektovať slovenskú národnú kinematografiu. Počas slávnostného otvorenia 21. Ročníka festivalu to povedal jeho viceprezident Petr Hledík.
"Koľko je takých slovenských hercov, ktorých herecké kvality muselo verifikovať publikum v iných krajinách a my ho nepoznáme. Spomeniem Barboru Bobulovú, to aký je cenený v Českej republike herec Martin Huba, to aké filmy nakrútil Juraj Herz, to všetko by sme si mali pripomenúť na tomto ročníku," povedal pre TASR Hledík.
Ako dodal, i preto, že tento rok oslavuje polstoročnicu filmový ústav, i preto, že po vlaňajšom jubilejnom ročníku si organizátori potrebujú "odfúknuť", rozhodli sa tento rok väčšiu pozornosť venovať osobnostiam slovenskej kinematografie.
Počas  slávnostného otvorenia festivalu v Posádkovom klube armády v Trenčíne si prevzali sklenenú repliku ocenenia Hercova misia Martin Huba a za Júliusa Satinského jeho dcéra Lucia. Zlatou kamerou dnes organizátori ocenili režiséra Juraja Herza.
Tohtoročný Art Film Fest prinesie počas šiestich dní (21. – 26. 6.) snímky z najprestížnejších zahraničných festivalov, najnovšie filmy z dielní slávnych režisérskych mien, novinky domácich tvorcov aj pozoruhodné kinematografické diela zo vzdialených kontinentov. Organizátormi festivalu sú nezisková organizácia Art Film, agentúra Forza, spoluorganizátormi sú mestá Trenčína Trenčianske Teplice a Kúpele Trenčianske Teplice.

Copyright © TASR 201321. 6. 2013

Pozvánka na tlačovú konferenciu RTVS

Pozvánka na tlačovú konferenciu RTVS


RTVS pozýva na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční v rámci Art Film festivalu v Trenčíne.

Dátum a miesto konania tlačovej konferencie:

• sobota 22. júna 2012 o 13:00
• Trenčín, priestory hotela Elizabeth

Riaditeľ Sekcie programu RTVS pán Tibor Búza predstaví plány a vízie Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti programu na najbližšie obdobie.
Prioritou bude predstavenie projektu Mimi a Líza, kde budete mať možnosť spoznať jeho autorský tím

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

“Vážený pán predseda Slovenskej republiky."
Ivan Gašparovič


 „Mediálna prezentácia projektu sa stala veľmi urážlivá a osobná. Zdiskreditovala moju osobu, rodinu, naše úspechy a naše obchodné aktivity Vzdali sme sa všetkej podpory, zapojenia a prepojenia s projektom a sponzorom projektu Grandwood Holding, ako aj všetkých ďalších súčasných alebo budúcich činností v rámci jurisdikcie a hraníc Slovenskej republiky.“
Ridvan Serbes , konateľ Grandwood

 

„Piata úprava maďarskej ústavy, ktorú požaduje Európska komisia, by vôbec nebola potrebná: komisia zneužíva svoju moc, keď od Maďarska požaduje kroky, ktoré by nemala.“
Viktor Orbán


„ Ženy mívají různé důvody k rozvodu. Ten, že na vás velmi blízká spolupracovnice vašeho manžela pošle sledovačku vojenské tajné služby, patří mezi ty silnější.“
Komentár iDNES.cz

 "Ty vole, je to tady, oni to sem fakt namontovali."
Ivo Rittig , jeho posledná veta, ktorú zaznamenali odposluchy


„Môj manžel si ma zobral po tom, čo som desať rokov strávila v reholi. Bol to môj prvý muž. Porodila som mu dve krásne deti Martinka a Samka. Po hroznej situácii v Anglicku, kde sa ich doslova vzdal, akoby mal o ne bojovať, a súhlasil s adopciou, som sa definitívne rozhodla, že s týmto človekom už nechcem mať nič spoločné.“
Ivana Boórová

20. 6. 2013

ART FILM FEST NEWS

ART FILM FEST NEWS


Už od piatku 21. júna poteší priaznivcov svetovej aj domácej kinematografie Art Film Fest, ktorý prinesie na plátna exkluzívne premiéry oceňovaných filmov z najprestížnejších festivalov, slovenské novinky aj pocty kultovým osobnostiam strieborného plátna. Šesťdňový filmový maratón v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne potrvá do 26. júna.
Art Film Fest otvorí komediálna snímka Gloria čilského režiséra Sebastiána Lelia, uvedená v svetovej premiére na Berlinale 2013, kde získala viacero ocenení, vrátane Strieborného medveďa pre najlepšiu herečku – skvelú Paulinu Garciu. Stvárňuje hlavnú hrdinku Gloriu, staršiu rozvedenú ženu, ktorá nehodlá tráviť dni a noci sama. Vyhľadáva tanečné zábavy a večierky, kde sa pokúša vzdorovať samote a veku nadväzovaním náhodných známostí.
Tragikomédia popredného čilského režiséra rozpráva o krehkých nádejach a bolestivých pravdách a je portrétom ženy, ktorá sa pokúša presadiť vlastnou silou a nezávislosťou. Príbeh sa zároveň vymedzuje voči oficiálnemu politickému vývoju v Čile a reflektuje kalné vody posledných 40 rokov čilskej histórie.
Festival tento rok rozdelil program do 13 sekcií, vrátane pôct oceneným osobnostiam.

Pre návštevníkov 21. ročníka prichystal 153 snímok, z ktorých 96 bude dlhometrážnych, 2 stredometrážne a 55 krátkych. V programe už tradične nebudú chýbať mnohé snímky ocenené na slávnych svetových festivaloch v Cannes, Berlíne, Benátkach či Sundance.
Priamo z Francúzskej riviéry sa podarilo Art Film Festu v spolupráci s multimediálnou distribučnou spoločnosťou Film Europe získať na festivalové premietanie víťazný film z Cannes Život Adèle/La vie d´Adèle. A pôjde naozaj o veľmi exkluzívne projekcie, pretože Art Film Fest ako prvý festival vo svete po Cannes uvedie príbeh lásky dvoch mladých žien v pôvodnej podobe. Po udelení Zlatej palmy sa totiž rozhodlo, že film sa objaví v jesennej distribúcii v skrátenej a zostrihanej verzii.
Vášnivá a odvážna melodráma sa stala vďaka verdiktu Stevena Spielberga a jeho kolegov z canneskej jury prvým filmom v histórii najprestížnejšieho festivalu, kedy najvyššia cena nepatrí len režisérovi Abdellatifovi Kechichemu, ale aj obom hereckým protagonistkám Adèle Exarchopoulos a Léy Seydoux.
Art Film Fest aj tento raz udelí domácim a zahraničným osobnostiam ocenenia, takže návštevníci sa môžu tešiť na osobné stretnutie s hviezdami filmu.
Vo Festivalovom parku v Trenčianskych Tepliciach vlastnoručne upevnia mosadzné plakety so svojim menom noví laureáti ocenenia – na úvod Art Film Festu legenda slovenského herectva Martin Huba a na záver svetová herečka zo Slovenska Barbora Bobulova. Hercovou misiou si Art Film Fest uctí aj majstrovstvo Júliusa Satinského. Pri príležitosti 10. výročia od úmrtia nezabudnuteľného herca mu ako poctu venuje aj špeciálnu sekciu, do ktorej vybral snímky prezident festivalu a jeho neodmysliteľný kolega a súputník Milan Lasica.
Zlatá kameru si na začiatku festivalu prevezme uznávaný česko-slovenský režisér Juraj Herz a na konci svetovo rešpektovaná režisérska celebrita, rakúsky filmár Ulrich Seidl.  Všetci ocenení uvedú vo festivalových kinách osobne svoje filmy.
Už tradične je dominantou Art Film Festu Medzinárodná súťaž hraných filmov. O festivalovú trofej – Modrého anjela sa bude uchádzať 11 filmov, vrátane slovenského filmu Môj pes Killer Miry Fornay, ktorý má už na konte - ako vôbec prvý slovenský film - prestížneho Tigra z festivalu v Rotterdame.
V Súťaži krátkych filmov sa stretne 38 filmov a bude medzi nimi aj debutový animovaný film Pandy slovenského filmára Matúša Vizára, ktorý získal mimoriadny úspech na festivale v Cannes, a tiež ďalšia slovenská snímka Weed od Erika Bistiku.
Bohatú ponuku filmových titulov prinesú aj sekcie Okolo sveta, Európske zákutia, Láska a anarchia, Prísľuby z Východu, Focus: Mental Nord, IN Film oslavuje 20 rokov či Nočná prehliadka. Slovenská sezóna ponúkne 6 celovečerných a 9 krátkych filmov, z toho päť v premiérovom uvedení.
Festivalové projekcie sa uskutočnia v Trenčianskych Tepliciach v Kine Prameň a v pojazdnom Kinematografe, v Trenčíne sa bude premietať v dvoch sálach Cinemaxu, v RTVS ArtKine Metro, v Posádkovom klube – ODA a v Bažant Kinematografe.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Medzinárodná mediálna spoločnosť News Corporation čelí žalobe za nezákonné sledovanie telefónnej komunikácie, ktorú podala dablérka americkej herečky Angeliny Jolie. Eunice Huthart, ktorá s Jolie spolupracovala na filmoch Wanted (2008), Pán a Pani Smithovci (2005) a Lara Croft: Tomb Raider (2001), v žalobe uvádza, že sa jej počas rokov 2004 až 2005 strácali hlasové správy.
Podľa dokumentov okresného súdu v Los Angeles novinári zverejnili ukradnuté informácie určené Huthart v periodikách patriacich News Corporation. V správach Jolie uvádzala rôzne podrobnosti týkajúce sa jej práce. Tieto správy však Huthart nikdy neprijala. Poškodená dodala, že mala problémy s komunikáciou aj s členmi rodiny a priateľmi. V jednom prípade dokonca nemohla utešiť svoju dcéru, ktorej sa nepodarilo informovať ju o problémoch so šikanou v škole. Skutočnosť, že neodpovedá na správy, jej vyčítal aj manžel. Huthart je však presvedčená, že jej telefónnu komunikáciu sledovali pre získanie informácií o slávnej herečke.
Taktiež prezradila, že jej meno, telefónne číslo a iné osobné informácie mal vo svojich poznámkach k dispozícii súkromný detektív Glenn Mulcaire, ktorý pracoval pre News of the World patriace News Corporation a ktorého v roku 2007 uväznili pre nezákonné odpočúvanie asistentov štátnych predstaviteľov.
Ide o vôbec prvé obvinenie spoločnosti v USA od vypuknutia škandálu odpočúvania telefonátov vo Veľkej Británii, v dôsledku ktorého musel po 168 rokoch ukončiť činnosť bulvárny nedeľník News of the World. Hovorca News Corporation sa k súčasnej kauze odmietol vyjadriť.
 


©2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


 
Radiožurnál Českého rozhlasu odvysiela v nedeľu 23. júna o 17.00 h Hovory z Lánov s prezidentom Milošom Zemanom. Ten sa rozhodol obnoviť tradíciu, že prezident komentuje dianie v krajine, ktorú naposledy dodržiaval prezident Václav Havel.
Hovory z Lánov vysielal Československý, neskôr Český rozhlas v rokoch 1990-2000. Okrem Havla sa v nich k aktuálnemu dianiu v Česku vyjadrovali napríklad aj Václav Klaus, Miloš Zeman či Pavel Tigrid, informoval server Novinky.cz.
Český rozhlas bude Hovory z Lánov vysielať štvrťročne.
Zámok Lány je oficiálnym letným sídlom prezidenta, nachádza sa na okraji křivoklátskych lesov - Chránenej krajinnej oblasti Křivoklátsko - v Stredočeskom kraji. Barokový zámok je úzko spojený s osobou prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, ktorý je v obci Lány spoločne s manželkou aj pochovaný. Neskôr ho často využívali prezidenti Václav Havel a Václav Klaus.

Copyright © TASR 2013

Zomrel James Gandolfini

Zomrel James Gandolfini

 

Počas dovolenky v Taliansku v stredu vo veku 51 rokov zomrel americký herec James Gandolfini. Predstaviteľ mafiánskeho bossa Tonyho Soprana, ktorý sa mal v sobotu zúčastniť na záverečnom ceremoniáli filmového festivalu v sicílskej Taormine, dostal v Ríme infarkt. Médiám to potvrdila hovorkyňa televízie HBO Mara Mikialian. "Všetci sme v šoku a cítime nesmierny smútok zo straty milovaného člena našej rodiny. Bol to výnimočný muž, veľký talent, ale čo je najdôležitejšie, láskavý a milujúci človek, ktorý sa ku každému, bez ohľadu na jeho titul alebo postavenie, správal s rovnakým rešpektom. Mnohých z nás ovplyvnil svojím zmyslom pre humor, srdečnosťou a pokorou," uvádza sa vo vyhlásení HBO, ktoré zároveň vyjadrilo sústrasť jeho žene a deťom.
Rodák z Westwoodu v štáte New Jersey odštartoval svoju televíznu a filmovú kariéru snímkou Shock! Shock! Shock! z roku 1987. Neskôr sa objavil napríklad v romantickej krimi dráme Cudzinec medzi nami (1992) alebo gangsterskej romanci Pravdivá romanca (1993). Jeho skutočný prielom však prišiel až so spomínaným Tonym Sopranom, ktorého stvárnil v úspešnom seriáli Sopranovci (1999 - 2007) z produkcie HBO. Nezabudnuteľná postava mu v roku 2000 vyniesla Zlatý glóbus a v rokoch 2000, 2001 a 2003 tiež ceny Emmy. Po tom, ako sa Sopranovci v júni 2007 po šiestich sezónach na televíznych obrazovkách skončili, sa objavil vo viacerých úlohách na filmovom plátne. Napríklad v akčnom krimi Únos metra 123 (2009), komédii Politické kruhy (2009), trileri 30 minút po polnoci (2012), krimi trileri Killing Them Softly (2012) alebo komédii Neuveriteľný Burt Wonderstone (2013). V čase úmrtia pracoval na seriáli Criminal Justice z produkcie HBO.
"Bol to génius," vyjadril sa na jeho adresu tvorca Sopranovcov David Chase. "Každý, kto ho videl, i v tej najmenšej úlohe, to vie. Patrí k najlepším hercom súčasnosti alebo vlastne je jedným z najlepších hercov všetkých čias. Veľký podiel tej geniality sa skrýval v tých jeho smutných očiach. Občas to s ním nebolo ľahké, ale bol mojím partnerom a mojím bratom v zmysle, ktorý nedokážem a zrejme ani nikdy nebudem vedieť vysvetliť," vzdal Gandolfinimu úctu 67-ročný sedemnásobný držiteľ ceny Emmy.
"Jimmy bol mojím drahým priateľom, bol mi ako brat. Bol to úžasný herec a úžasný otec. Bude mi nemierne chýbať. Som veľmi smutný," reagoval Gandolfiniho herecký kolega zo Sopranovcov Steven Schirripa.
Steven Van Zandt, ktorý v seriáli Sopranovci stvárnil Silvia Danteho, napísal v stredu na sociálnu a mikroblogovaciu sieť Twitter: "Stratil som brata a najlepšieho priateľa. Svet stratil jedného z najlepších hercov všetkých čias." Zároveň vyjadril hlbokú sústrasť jeho manželke a rodine.
Herečka Susan Sarandon, ktorá si v roku 2005 zahrala Gandolfiniho manželku vo filme Romanca a cigarety, napísala na Twitter: "Bol jedným z najmilších, najvtipnejších a najveľkodušnejších hercov, s akými som kedy pracovala."
Steve Carell, ktorý spolu s ním účinkoval v spomínanej komédii Neuveriteľný Burt Wonderstone, napísal len: "Neuveriteľne smutná správa. Bol to skvelý muž."
Informácie pochádzajú z agentúry Reuters a webovej stránky www.people.com.


 
©2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

 

Vyjadrenie Jany Polaškovej z relácie Modré z neba k článku v denníku Plus jeden deň o tom, že vraj pán premiér nesplnil sľuby.

Vyjadrenie Jany Polaškovej z relácie Modré z neba k článku v denníku
 
Plus jeden deň o tom, že vraj pán premiér nesplnil sľuby


Využívam tento priestor, keďže mi denník Plus jeden deň nechce napriek mojej žiadosti uverejniť vyjadrenie. Článok v tomto denníku zo 6. júna 2013 o tom, že pán premiér nesplnil sľuby, ktoré mi dal, sa nezakladá na pravde. Všetky sľuby a sociálne dávky, na ktoré mám nárok, sú vybavené. Bola som v kontakte s úradom práce. Vzhľadom na môj zdravotný stav a následnú intenzívnu liečbu som nemohla doplniť chýbajúce podklady skôr.
Jana Polašková


MAN OF STEEL

MAN OF STEEL

19. 6. 2013

Zomrel Filip Topol

Zomrel Filip Topol
Po ťažkej chorobe zomrel dnes vo veku 48 rokov Filip Topol (12. júna 1965 Praha - 19. júna 2013 Praha ). Filip Topol bol český spevák, klavirista, skladateľ a textár, vedúca osobnosť kapely Psí vojaci. Narodil sa v Prahe. Jeho otcom je dramatik Josef Topol, dedkom spisovateľ Karel Schulz a starším bratom básnik a spisovateľ Jáchym Topol. Roku 1979 založil spolu so svojimi spolužiakmi zo základnej školy kapelu Psí vojaci, pre ktorú napísal nespočetné množstvo textov piesní. Jednou z najznámejších je pieseň Žiletky, podľa ktorej v roku 1994 bol uvedený rovnomenný film a v ktorom si zahral hlavnú rolu. Za svoju kariéru natočil dva sólové albumy a jedno s orchestrom.RADA RTVS

RADA RTVS

Priestorová fúzia rozhlasových a televíznych pracovísk Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) v Banskej Bystrici, ktorá by sa podľa plánov mala zrealizovať do konca roku, bola jednou z tém dnešného rokovania Rady RTVS v banskobystrickom Regionálnom štúdiu RTVS.
      Toto pracovisko možno na istý čas bude jediným, ktoré v rámci RTVS prejde reálnou fúziou, vyplýva zo slov riaditeľa Štúdia RTVS Banská Bystrica Miroslava Debnára. V diskusii členov Rady padlo niekoľko pripomienok.
      "Na jednej strane je tu naozaj záujem vedenia RTVS riešiť, povedal by som, materiálno-technické zabezpečenie jednotlivých štúdií v Banskej Bystrici a Košiciach. Na strane druhej bude čoskoro nevyhnutný krok, aby manažment naozaj zadefinoval postavenie týchto štúdií v rámci celej RTVS," myslí si predseda rady Igor Gallo. Podľa jeho slov boli v poslednom čase skôr servisnými strediskami, ako by sa využíval ich tvorivý potenciál.
      Člen Rady Martin Kákoš upozornil, že hoci sa používa pojem regionálny, zákon pozná len štúdiá RTVS. Problém regionálnych štúdií je podľa neho dlhodobý. "Ťahá sa - pokiaľ viem, posledných 10 až 15 rokov sa hovorí o tom, aké by mali mať štúdiá postavenie." Ako uviedol, napríklad zákon o Českej televízii vymedzuje istý podiel – 20 %, štúdiám Brno či Ostrava na výrobe programov. "Slovenský zákon o RTVS toto nepozná," konštatoval Kákoš. "Mne momentálne chýba, že nie je vypracovaná nejaká koncepcia alebo stratégia aspoň v strednodobom hľadisku, povedzme, na ostatné tri - štyri roky, akou mierou by sa mali podieľať štúdiá na celkovej produkcii RTVS," dodal Kákoš.
      K spomínanej vízii sa generálny riaditeľ RTVS Václav Mika vyjadril, že to súvisí s celou koncepciou RTVS. Tá sa odvíja jednak od konceptu, ktorý mu Rada schválila na päť rokov a je zameraný na obsah a produkt RTVS – teda vysielanie. Ďalej treba hľadieť na kontext dlhodobých úloh. Podľa jeho slov je to otázka väzby na rozpočet a možnosti, ktoré RTVS má. Ako Mika dodal, každé štúdio má tiež svoju tradičnú hodnotu.
      Debnár pripomenul, že za posledné mesiace sa v Štúdiu RTVS v Banskej Bystrici uskutočnilo niekoľko rekonštrukčných prác, stavebných úprav a všetko smeruje k tomu, aby do konca roka presťahovali televízne pracoviská do budovy, ktorá pôvodne slúžila iba rozhlasovým pracovníkom. "To znamená, že koncom roka nás čaká sťahovanie, dobudovanie technologických pracovísk, strižní, rozšírenie newsroomu pre kolegov z televízie, a zároveň to všetko v súvislosti s programovými ambíciami, ktoré má banskobystrické Štúdio RTVS," uviedol Debnár. Ako dodal, týka sa to tak rozhlasovej, ako aj televíznej časti.
      "My sme venovali veľký priestor tomu, aby sme si urobili štúdiu, či to sťahovanie a logistika celého usporiadania do jedného mediálneho centra má logiku a zmysel. A jediná takáto logika a zmysel sa našli v Bystrici, kde sa na tom efektívne pracuje," myslí si Mika. Ako dodal, podstatným cieľom je, aby z nových priestorov a technologických podmienok profitovali rovnako rozhlas aj televízia.Copyright © TASR 2013

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS


 

Americký novinár Michael Hastings, ktorého článok pre časopis Rolling Stone prispel k predčasnému ukončeniu kariéry vtedajšieho veliteľa amerických jednotiek v Afganistane, zahynul pri dopravnej nehode v Los Angeles.
      Za článok z roku 2010, ktorý ukončil kariéru generála Stanleyho McChrystala, dostal Hasting pred tromi rokmi prestížnu Cenu Georgea Polka.
      Úrady, ani polícia zatiaľ Hastingsovu smrť nepotvrdili, keďže je ešte potrebná identifikácia telesných pozostatkov z pondelkovej nehody. Úmrtie 33-ročného novinára však potvrdil šéfredaktor internetového denníka BuzzFeed.
      Hastings v roku 2010 strávil v Afganistane po boku generála McChrystala takmer mesiac. Armádne velenie dalo na to súhlas zrejme v nádeji, že pozitívny článok by u mladých ľudí prebudil záujem o armádu a kariéru v nej. Hasting však hlavne od generálových pobočníkov začul veľa kritiky na adresu prezidenta USA Baracka Obamu a váhavého postoja a nejednotnosti vlády v záležitostiach týkajúcich sa Afganistanu.
      Kvôli článku sa potom musel McChrystal osobne dostaviť do Washingtonu a počas rozhovoru s Obamom, ktorý sa uskutočnil medzi štyrmi očami, ponúkol svoju rezignáciu. Obama jeho rozhodnutie akceptoval.
      Hastings po "hviezdnom článku" naďalej prispieval do magazínu Rolling Stone a pre portál BuzzFeed, písal o vojnách v Afganistane a Iraku a jeho články sa objavovali aj na stránkach magazínov GQ a Newsweek.

 Copyright © TASR 2013

 


Americký herec Charlie Sheen prinútil producentov seriálu Anger Management (2012), aby vyhodili predstaviteľku Kate Wales Selmu Blair. Ako informoval portál TMZ.com, nahnevali ho jej sťažnosti týkajúce sa jeho pracovnej morálky. Keď sa o nich dozvedel, údajne okamžite kontaktoval producentov a vyhlásil, že ak bude na pľaci Blair, on nebude nakrúcať. Spoločnosť Lionsgate následne zverejnila oficiálne vyhlásenie o herečkinom odchode zo sitkomu. "Potvrdzujeme, že Selma Blair sa nevráti do Anger Management a prajeme jej všetko najlepšie," uviedla. TMZ tiež tvrdí, že Sheen chce poslať ponuku Mile Kunis, ktorú by rád obsadil do desiatich epizód, pričom za každú by dostala milión dolárov (v prepočte približne 750-tisíc eur). Seriál Anger Management je inšpirovaný snímkou Kurz sebaovládania z roku 2003. Sheen v ňom hrá terapeuta v kurze sebaovládania, ktorý svojimi neobvyklými metódami spôsobuje chaos v životoch svojich pacientov.
Zatiaľ najväčší úspech Sheenovi prinieslo účinkovanie v seriáli Dva a pol chlapa (2003), v ktorom hral sukničkára a starého mládenca Charlieho Harpera. V čase nakrúcania bol najlepšie plateným televíznym hercom na svete a za svoj výkon získal štyri nominácie na cenu Emmy a dve na Zlatý Glóbus. Vyhodili ho však po medializovanom spore, v ktorom verbálne napadol tvorcov seriálu. V sitkome ho nahradil herec Ashton Kutcher. Sheen, vlastným menom Carlos Irwin Estévez, si okrem toho zahral aj v snímkach ako Čata (1986), Wall Street (1987), Mladé pušky (1988), Prvá liga (1989), Horúce strely (1991), Horúce strely 2 (1993), Traja mušketieri (1993), V koži Johna Malkovicha (1999), Scary Movie 3 (2003), Scary Movie 4 (2006), Wall Street: Peniaze nikdy nespia (2010) či Scary Movie 5 (2013). Selma Blair je známa z účinkovania vo filmoch Veľmi nebezpečné známosti (1999), Hellboy (2004), Dohoda (2005) či Hellboy 2: Zlatá armáda (2008).

 

©2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Hore - dole

Hore - dole 

Zábavná relácia Nikto nie je dokonalý včera stratila 130 tisíc divákov ! . Reláciu sledovalo 165 tisíc divákov starších ako 12 rokov s podielom  9,20%.

Nasadenie prvého dielu starého seriálu Sanitka sledovalo 100 divákov,  podiel len 5,4 %

18. 6. 2013

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné


Rada pre vysielanie a retransmiu (RVR) na svojom dnešnom rokovaní uložila jednotlivým médiám sankcie vo výške 22.200 eur. Najvyššiu pokutu, 10.000 eur, bude musieť zaplatiť vysielateľ komerčnej Joj Plus za to, že vlani na jeseň televízia odvysielala reklamné bloky v časovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 minút za hodinu. TASR o tom informoval riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš.
Ďalšie pokuty dostala Joj a Joj Plus za porušenie ochrany maloletých. Vo februári televízia Joj odvysielala upútavky na programy Fantastické torty a Kde bolo, tam bolo, ktoré "neoznačila totožným grafickým symbolom ako samotné programy a tiež textové informácie o vlastnom programe, pričom k programom neuviedla príslušný grafický symbol JSO", vysvetlil Kukliš. Za to jej rada uložila sankciu vo výške 2000 eur.
Ďalších 1500 eur dostala televízia za to, že vlani v decembri odvysielala program Súdna sieň – Extrémne prípady, ktorý označila ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov. Za upútavku na program Hon na beštiu, ktorý je klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18 rokov, rada Joj Plus uložila zase pokutu 1000 eur.
Ani Markíza sa porušeniu ochrany maloletých nevyhla. Sankciu vo výške 700 eur dostala za odvysielanie programu Najprísnejší rodičia. Ten bol podľa Kukliša počas prvých asi deviatich minút označený ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, potom bol odvysielaný bez označenia piktogramom vekovej vhodnosti a do konca programu ho zase označili ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov.
Vysielateľ Markízy bude musieť zaplatiť aj 1000 eur za decembrové odvysielanie programu Farma, ktorý obsahoval vizuálne a zvukové informácie o tovaroch ZÁHRADNÁ TECHNIKA ŠUPA. "Tie naplnili definíciu umiestňovania produktov, pričom vysielateľ nezabezpečil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o umiestnení produktov na začiatku a pri pokračovaní programu," podotkol Kukliš.
Joj a Joj Plus zároveň dostali pokutu vo výške 6000 eur za to, že rade na jej vyžiadanie nedodali súvislé záznamy vysielania niektorých programov.
RVR dnes udelila aj licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Slovak Sport.TV2 spoločnosti Slovak Sport.

Copyright © TASR 2013

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

 


Európsky komisár Michel Barnier v utorok zaútočil na svojho šéfa Josého Manuela Barrosa za to, že Francúzov označil za "kultúrnych spiatočníkov". Barnier je pritom sám Francúz a v EK má na starosti rezort vnútorného obchodu. "Keď niekto ochraňuje kultúrnu rozmanitosť, nie je spiatočník, ale bojuje za budúcnosť," vyhlásil eurokomisár.
Barnier tým reagoval na Barrosov pondelkový rozhovor pre denník International Herald Tribune. Predseda EK v ňom skritizoval snahy Francúzska o ochranu domáceho filmového a kultúrneho priemyslu. Paríž o tejto otázke rokoval so Spojenými štátmi v rámci rozhovorov o uzavretí spoločnej zmluvy o voľnom obchode. "Je to kultúrne spiatočníctvo," uviedol. Brusel sa snaží so Spojenými štátmi uzavrieť novú spoločnú obchodnú zmluvu, ktorá by bola najrozsiahlejším a najkomplexnejším dokumentom tohto druhu na svete. Francúzi trvajú na tom, že jej súčasťou by nemala byť liberalizácia audiovizuálneho sektora, ktorý by mal zostať pod ochranou národných vlád. Barroso si však myslí, že ide o prejav antiamerikanizmu.


  
Kanadský spevák Justin Bieber údajne vrazil autom do fotografa a následne z miesta činu ušiel. Malo sa tak stať v pondelok krátko pred polnocou pred jedným z losangeleských klubov, odkiaľ 19-ročný spevák odchádzal na svojom bielom Ferrari, pričom v aute spolu s ním bol aj jeho kamarát, rapper Lil Twist. Pred klubom čakalo na Biebera množstvo fotografov, ktorým mal spevák pri odchode gestom naznačiť, aby sa uhli. "Keď vychádzal s autom preč, tak to vyzeralo, akoby jedného z fotografov pritlačil medzi svoje Ferrari a iné odparkované auto. Justin ale nezastavil, nie je totiž isté, či vôbec vedel o tom, že do niekoho narazil," uviedol pre portál TMZ.com nemenovaný svedok. Zrazeného fotografa následne previezli do nemocnice, či však naozaj utrpel nejaké zranenia, zatiaľ nie je známe.
Ide o najnovší z dlhého radu nedávnych spevákových incidentov, ktoré zahŕňajú napríklad tri roztržky s fotografmi v Miami. Počas jednej z nich Biebera zachytili na kameru, ako prikazuje svojej ochranke vziať paparazzovi fotoaparát. Po tom, ako ho muž prosil, aby mu prístroj vrátili, mu Bieber povedal: ''V poriadku, fotoaparát vám vrátim, ale nechám si pamäťovú kartu.'' Minulý týždeň zas jeden z jeho fanúšikov obvinil spevákovu ochranku, ktorá ho vraj napadla, keď chcel Biebera odfotografovať pri fajčení vodnej fajky v hollywoodskej kaviarni. Spevák má problémy aj so svojimi susedmi z kalifornského mestečka Calabasas. Tí sa na neho nedávno sťažovali pre jeho nezodpovedné šoférovanie a fajčenie marihuany na verejnosti. Spevákovi dokonca hrozí trestné stíhanie za to, že počas hádky jedného suseda údajne opľul a vyhrážal sa mu zabitím.  
Justin Bieber je rodákom z kanadského Londonu. Na svojom konte má EP nahrávku My World (2009), štúdiovku My World 2.0 (2010), vianočný album Under The Mistletoe (2011) a najnovšiu štúdiovú nahrávku Believe (2012). Na tej je dovedna trinásť skladieb vrátane singlov Boyfriend, As Long As You Love Me, Beauty And A Beat, Right Here, All Around The World a Take You. Bieber, ktorého zrejme najväčším hitom je skladba Baby, stihol počas svojej kariéry získať okrem iného jednu Brit Award, štyri Juno Awards, sedem American Music Awards a dve nominácie na Grammy
  
©2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

 

ART FILM FEST NEWS

ART FILM FEST NEWS

Medzinárodný filmový festival Art Film Fest vo svojom programe už pravidelne poskytuje priestor aj podujatiam pre filmových profesionálov. FÓRUM 2013 je tretím ročníkom podujatia zameraného na podporu propagácie, distribúcie a predaja slovenských filmov na medzinárodnom trhu. V kongresovej sále trenčianskeho hotela Elizabeth sa uskutoční v dňoch 24. a 25. 6. 2013.
FÓRUM 2013 je primárne určené slovenským filmovým producentom, študentom a absolventom štúdia filmovej produkcie, ktorí sa ho môžu zúčastniť so svojimi projektmi vo fázach výroby alebo postprodukcie a konzultovať ich na individuálnej báze s medzinárodne uznávanými lektormi. Master classy a diskusie FÓRA 2013, rovnako ako PANEL pripravovaných slovenských hraných filmov, sú však otvorené aj širšej odbornej verejnosti, študentom, novinárom a akreditovaným návštevníkom festivalu.

PROGRAM:
(otvorený akreditovaným účastníkom AFF, odbornej verejnosti, novinárom a študentom)
miesto konania: kongresová sála hotela Elizabeth, Trenčín

Pondelok, 24. 6. 2013

10:00 – 11:00
Oficiálne otvorenie programu
Master class 1
téma: Nezávislé produkovanie filmov v digitálnej ére
prednášajúca: Bea de Visser (Anotherfilm, Holandsko)
jazyk: angličtina, simultánne tlmočenie do slovenčiny

11:00 – 12:30
Master class 2
téma: Nové formy, smerovania a stratégie v propagácii a distribúcii európskych filmov          v digitálnej ére
prednášajúci: Marta Lamperová (FAMU, Slovensko), Přemysl Martínek (Artcam, Česko), Sasha Wieser (EastWest Filmdistribution, Rakúsko), David Kwok (nezávislý konzultant, USA), Pamela Pianezza (Semaine de la Critique, MFF Cannes, Francúzsko)
jazyk: angličtina, simultánne tlmočenie do slovenčiny

13:30 – 15:30
Diskusia o distribúcii stredoeurópskych filmov pri okrúhlom stole iniciatívy STEP IN
jazyk: angličtina, simultánne tlmočenie do slovenčiny
Iniciatívu STEP IN otvorili po prvýkrát na Medzinárodnom filmovom festivale Locarno v lete minulého roku, zástupcom za Slovensko bola spoločnosť PubRes a spoluorganizátorom Slovenský filmový ústav. FÓRUM 2013 ponúka ideálnu platformu na otvorenie podobnej diskusie u nás, jej témou sa stane distribúcia stredoeurópskych filmov a okrem medzinárodne uznávaných odborníkov prídu diskutovať aj zástupcovia distribučných spoločností pôsobiacich v regióne.

16:00 – 18:00
Diskusia „Poďme hovoriť o kreatívnej distribúcii“
jazyk: slovenčina, simultánne tlmočenie do angličtiny
Časopis Kinečko v spolupráci s internetovým portálom Slovenský film a FÓROM 2013 usporiadajú prvú zo série diskusií o nových slovenských filmoch, nazvaných „Poďme hovoriť o...“. O kreatívnej distribúcii budú nielen na príklade filmu Banícky chlebíček        (r. Roman Fábian, 2013) diskutovať distribútori a odborníci FÓRA 2013.
Obe diskusie budú zároveň streamované online na www.slovakfilm.sk vďaka spolupráci s kolektívom BWO.

Utorok, 25. 6. 2013

10:30 – 12:30
PANEL pripravovaných slovenských hraných filmov
jazyk: slovenčina, simultánne tlmočenie do angličtiny
Panelová prezentácia pripravovaných domácich titulov, organizovaná v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, ktorej cieľom je predstaviť projekty filmovým odborníkom, zahraničným i domácim hosťom, novinárom, ale aj širšej verejnosti.
 

RADA RTVS

RADA RTVS


 

RTVS NEWS

RTVS NEWS

RTVS zakúpila od ZODIAK RIGHTS SAS práva ku celej sérii vynikajúceho seriálu BBC Wallander za 18 450 € .Wallander je britský televízny seriál adaptovaný z románu Kurta švédskeho románopisca Henninga Mankela v hlavnej úlohe s Kennetho Branaghom, ako policajným inšpektorom.
Seriál získal Broadcasting Press Guild Award (najlepší mužský herecký výkon pre Branagha ) a šesť cien BAFTA.

TOP OF THE POPS

TOP OF THE POPS


1. Búrlivé víno- Markíza ; 2. Televízne noviny – Markíza ;3. Počasie – Markíza ; 4. Šport- TV JOJ ; 5. NAJLEPŠIE POČASIE- TV JOJ ; 6. NOVINY TV JOJ- TV JOJ ; 7. Keno 10 – Markíza ; 8. Športové noviny – Markíza ; 9. Krajina záchranárov – TV JOJ ; 10. KRIMI- TV JOJ ; 11. Panelák- TV JOJ ; 12. HORÚCA KRV II. – Markíza

17. 6. 2013

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Grécky premiér Antonis Samaras dnes ponúkol svojim koaličným partnerom obnovenie zrušeného verejnoprávneho rozhlasu a televízie (ERT) v oklieštenej verzii pod dočasným vedením a reorganizáciu vlády, aby upokojil politickú situáciu v krajine a zabránil predčasným voľbám. O jeho ponuke informoval agentúru Reuters nemenovaný vládny predstaviteľ.
Náhle minulotýždňové zrušenie Helénskej vysielacej spoločnosti (ERT) v rámci úsporného programu krajiny vyvolalo v krajine i krehkej trojstranovej koalícii konzervatívneho premiéra politickú nestabilitu.
Samaras dnes ponúkol svojim koaličným partnerom, Panhelénskemu socialistickému hnutiu (PASOK) a Demokratickej ľavici (DIMAR) aj výber námestníka ministra, ktorý by bol poverený dohľadom nad obnovenou ERT počas prechodného obdobia.
"Je to posledný pokus premiéra o kompromis a vyhnutie sa voľbám," citoval Reuters svoj zdroj. Povedal, že Samaras ponúkol aj reorganizáciu svojej vlády koncom júna a úpravu koaličnej zmluvy so spojencami, aby sa zlepšila ich spolupráca.
Lídri oboch menších stredoľavých strán v rok starej koaličnej vláde ostro nesúhlasia s minulotýždňovým rozhodnutím premiéra zatvoriť ERT. Samaras s nimi dnes rokoval v snahe získať parlamentnú podporu pre zatvorenie ERT.
Zamestnanci ERT pokračujú v nepovolenom živom vysielaní už od zatvorenia z 11. júna, čo podporuje aj Európska vysielacia únia (EBU), ktorá zastupuje verejnoprávne televízne a rozhlasové stanice po celom kontinente.

Copyright © TASR 2013

Posledný koncert

Posledný koncert

Dear colleagues, fellow artists, musicians and managerial staff of State Radio Television Broadcasters worldwide,

This is a communication letter from all 3 Music Ensembles of the Greek Radio Television (ERT), which as you already know is now SHUT DOWN after a government decree. As of Tuesday the 11th of June 2013 the “National Symphony Orchestra” (est. 1938), the “Contemporary Music Orchestra” (est. 1954) and the Choir (est. 1977) of ERT have ceased their activities.The new institution that is proposed at the moment from the government there is no room for music whatsoever. Our very existence is at stake. We are asking for help and solidarity in any possible way. It is of the outmost importance to make them understand why a Public Television should include Music Ensembles. We would mostly appreciate a written formal statement of support (in both email and normal post if possible) addressed to the Greek government (Prime Minister’s Office, Ministry of Finance and Ministry of Culture, Ministry of State, GENERAL SECRETARIAT OF INFORMATION AND COMMUNICATION) and to your own respective governments as means of applying pressure for the existence and functioning of the Music Ensembles and ERT in general. A European country’s decision to shut down its national Broadcaster constitutes a major strike against democracy and culture that concerns all of us.

Music Ensembles of European Radio Television traditionally are pillars of civilization.

The unhindered artistic creation and freedom ofexpression is an essential part of the human existence.

The Musicians, Choristers and Managerial Staff of the Music Ensembles of ERT

PS. The importance of the situation demands your immediate response

Please communicate every action to the email of the Artistic Director of the Music Ensembles of ERT .

Mr. Markos MoissidisMEDIA NEWS

MEDIA NEWSPredseda Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso kritizoval dnes túžbu Francúzska, aby z rokovaní o Dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Spojenými štátmi bola vyňatá audiovizuálna oblasť. Podľa jeho slov, ktoré dnes citovali francúzske médiá, je takýto postoj "spiatočnícky."
      "Toto je súčasťou antiglobalizačného programu, ktorý považujem za úplne spiatočnícky," povedal Barroso v rozhovore pre denník International Herald Tribune.
      Šéf európskej exekutívy dodal, že je zástancom ochrany kultúrnej rozmanitosti, avšak bez toho, aby sa vytváral akýsi ochranný plot okolo celej Európy.
      "Časť z tých, ktorí obhajujú kultúrnu výnimku, tvrdia, že sú ľavicovo zameraní, oni sú ale vlastne veľmi reakcionárski," uviedol predseda EK.
      Podľa Barrosa obrancovia kultúrnej výnimky nerozumejú prínosom, ktoré so sebou prináša globalizácia obchodnej výmeny, vrátane kultúrnej oblasti, "pri rozširovaní našich obzorov a pri nadobúdaní pocitu príslušnosti k ľudstvu ako celku".
      V piatok Rada EÚ pre zahraničný obchod po približne 30 hodinách nepretržitých rokovaní v Luxemburgu dala zelenú pre Európsku komisiu, aby začala rokovania o novej dohode o voľnom obchode s USA.
      Aby sa ministri dopracovali k jednomyseľnosti, pristúpili na požiadavky Francúzska vylúčiť audiovizuálny sektor z diskusií o voľnom obchode. Komisia si však ponechala klauzulu pre dodatočné odporúčanie Rade ministrov, aby bolo možné v prípade potreby zaradiť audiovizuálny sektor do súboru rokovaní s USA.
      "Sme spokojní, ale nenazval by som to víťazstvom," opísala túto situáciu francúzska ministerka obchodu Nicole Bricqová.
      Skutočnosť, že audiovizuálny sektor bol zatiaľ vyňatý z balíka rokovaní, privítali aj európski filmári. Belgickí filmoví režiséri Jean-Pierre a Luc Dardennovci v mene európskeho filmového priemyslu privítali toto rozhodnutie ako "rozhodujúce víťazstvo proti marketingovej kultúre.
      Eurokomisár pre obchodné záležitosti Karel De Gucht, ktorý povedie rokovania s Washingtonom, chcel aj oblasť audiovizuálnej tvorby zahrnúť do svojho mandátu: z dôvodu, aby Európania nedávali Američanom zámienky na odmietavý prístup pre európske spoločnosti na trhy, ktoré sú zatiaľ pre ne uzavreté.

Copyright © TASR 2013

 

Reklamná pauza, môžete sa....

Reklamná pauza, môžete sa...

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

 


Francúzska spoločnosť Eutelsat Communications SA a britský Inmarsat sú medzi tými záujemcami, ktorí v prvom kole predložia ponuky v procese predaja austrálskej satelitnej telekomunikačnej siete Optus Satellite. V pondelok o tom informovala agentúra Reuters.
Spoločnosť Optus vlastní SingTel, najväčší telekomunikačný operátor v juhovýchodnej Ázii, a hodnotu jej satelitnej divízie určil na 2 mld. austrálskych dolárov (AUD). Záujemcov podľa zdroja agentúry Reuters, ktorý nechcel byť menovaný, priťahuje stabilný tok hotovosti, ktorý satelitný operátor vytvára, ako aj nízke kapitálové výdavky, ktoré by si spoločnosť po zmene vlastníka vyžadovala. K záujemcom o Optus Satellite patria okrem iných aj private equity spoločnosti KKR & Co, Blackstone Group a Carlyle Group.
Spoločnosť Optus Satellite, ktorá prevádzkuje päť satelitov a v roku 2013 pripravuje štart šiesteho, telekomunikačný gigant SingTel získal v roku 2001 ako súčasť akvizície austrálskeho operátora Optus. Hoci Austrália bola vo finančnom roku 2012 zdrojom 65 % tržieb singapurskej spoločnosti, SingTel satelitnú divíziu svojej austrálskej pobočky predáva, keďže bojuje s pomalým rastom na domácom, ako aj na austrálskom trhu. Zisk z predaja by mu pomohol napumpovať financie do jeho rýchlejšie rastúcich trhov.

 

©2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

 
Vietnamská polícia zatkla v nedeľu ďalšieho blogera kvôli obvineniam z porušovania demokratických slobôd. Ide už o tretí prípad svojho druhu za menej než mesiac, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na miestne zdroje.
Dinh Nhat Uy (30), ktorý prevádzkuje firmu špecializovanú na opravu počítačov a kopírovacích zariadení, bol zatknutý v provincii Long An na juhu krajiny za zverejnenie blogových článkov "skresľujúcich renomé vládnych orgánov", píšu vietnamské médiá.
Jeho brata Dinh Nguyen Khaa (25) minulý mesiac odsúdili na osem rokov väzenia za rozširovanie protivládnych letákov, ktoré nabádali občanov na protest proti nárastu vedomého čínskeho vplyvu na štátne záležitosti Vietnamu.
Minulý týždeň v Hanoji zatkli bývalého inšpektora a blogera Pham Viet Daa (61). Koncom mája zatkli aj novinára a blogera Truong Duy Nhata. V oboch prípadoch išlo o rovnaké obvinenia, za aké zatkli Dinh Nhat Uya. Zatknutia naznačujú stupeň obáv vietnamskej komunistickej strany z hrozby, ktorú predstavuje internetový aktivizmus.
Pred niekoľkými rokmi mala komunistická strana vo Vietname monopol na informácie. Teraz však množstvo blogov a kont na sociálnej sieti Facebook škodoradostne informuje o zlyhaniach strany a vnútorných sporoch. Informácie sa dostávajú k miliónom ľudí a pomáhajú rozširovať hnev nad dlhou vládou jednej strany.
 

Copyright © TASR 2013

 Ďalšia politická kríza vyvolaná po uzavretí verejnoprávneho rozhlasu a televízie ERT by sa mala ukončiť v Grécku v pondelok po rokovaní vlády. Premiér Antónos Samarás sa o 18.30 stretne s lídrami stredoľavých koaličných strán, ktorí s uzavretím rozhlasu a televízie nesúhlasia, aby zistil, či jeho vláda má šancu prežiť. Koaliční partneri však už vyzvali Samarása, aby svoje rozhodnutie odvolal a varovali, že ak tak neurobí, vláda môže padnúť.
Samarás v nedeľu obvinil koaličných partnerov z pokrytectva, pretože zníženie počtu zamestnancov verejného sektora je súčasťou úsporných cieľov a priority vlády na udržanie prístupu Grécka k pôžičke EÚ a MMF. "Zrušenie 2000 pracovných miest do konca júna podpísali lídri všetkých troch koaličných strán," povedal Samarás. V piatok ponúkol premiér možnosť čiastočne obnoviť vysielanie ERT, aby tak uspokojil svojich kritikov, no koaliční partneri to zamietli. Vláda prisľúbila, že odškodní takmer 2700 pôvodných zamestnancov ERT a pred koncom leta spustí nové vysielanie rozhlasu a televízie s oveľa menším počtom zamestnancov.
Grécka vláda pod vedením konzervatívcov v utorok nečakane oznámila, že vzhľadom na "obrovské plytvanie" musí verejnoprávnu inštitúciu ERT zrušiť a okamžite prepustiť všetkých jej takmer 2700 zamestnancov. Všetky rozhlasové a televízne stanice Helénskej vysielacej spoločnosti (ERT) prestali vysielať v utorok o 22:00 SELČ. Rozhodnutie šokovalo grécku verejnosť ako aj opozíciu, ktorá ho považuje za "štátny prevrat". Pracovníci ERT v stredu odmietli odísť zo štúdií a pokračovali vo vysielaní.


©2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.