21. 5. 2005

Čo je to verejnoprávnosť ? 2

Čo je to verejnoprávnosť ? 2 MILOŠ ŠČEPKA Šesť otázok o médiách alebo Podiel klebiet na poľudštení opice MOSTY Na čo má verejnosť právo? Slová ako "právo" či "verejnosť" sú také neurčité, nezreteľné a vo svojej podstate aj nepríjemné, že nikto u nás ešte nenabral odvahu, aby jasne a zrozumiteľne definoval, čo sú verejnoprávne médiá, médiá platené verejnosťou, slúžiace verejnosti. V našej rozhádanej (iní uprednostňujú výraz "dynamickej") dobe sa nedokážeme zhodnúť ani na tom, čo je demokracia a ako by mala vyzerať, nieto na obsahu pojmu VEREJNOSŤ. Aj na Slovensku už pätnásť rokov žijeme v systéme umožňujúcom súkromné podnikanie. Systéme založenom na peniazoch, zisku, tržbách, úrokoch, úveroch. Vždy znova zabúdame na Aristotelovo varovanie, že demokracia sa veľmi ľahko môže zvrtnúť nielen na tyraniu, ale aj opačným smerom - na diktatúru spodiny. Namiesto individualizmu pestujeme egoizmus. Pod slovom KULTÚRA už nerozumieme výsledky nášho pôsobenia na svet, ale len zábavu. A zábavu nech si platí každý sám, preč s ministerstvom kultúry! Asi bude niečo pravdy na tvrdení Umberta Eca, že stredovek bol najduchovnejšou érou našich dejín. Dnešok možno v primitívnom materializme prekonáva aj pravek. Stratili sme strach, ale zodpovednosť sme nenašli. Z tohto uhla musíme vidieť nielen etiku médií, ale aj etiku v médiách. Naše médiá nie sú o nič viac, o nič menej etické ako okolitý svet. Á propos, skúsme sa pre tento prípad (veď ide len o text v novinách) vrátiť k aristotelovskej etike: náuke o tom, ako by mal človek žiť, čo potrebuje, aby žil dobrým životom. Pre mocných tohto sveta je etické všetko, čo znásobí ich bohatstvo. Preto sa nás prostredníctvom médií usilujú presvedčiť, že to najlepšie, čo môžeme robiť, je - konzumovať. Kto konzumuje rýchlejšie a viac, je šťastnejší a lepší. Nekonzumovať je neslušné. Takmer všetky naše médiá sa zaradili do pruhov pretekárskej dráhy v hre na čítanosť a sledovanosť. Víťazi sa určujú podľa predaných výtlačkov a výstupov z píplmetrov. Píplmetre diktujú etiku. (Náš program sledovali dva milióny ľudí - a také množstvo sa predsa nemôže mýliť!) Idealistické projekty buď zanikajú (InZine, Slovak Press Watch), prechádzajú ťaživými prerodmi (Domino+Fórum), alebo prežívajú takpovediac zázrakom (časopis, ktorý práve čítate). Preto sa nemožno čudovať pánu Rybníčkovi, ak z nudnej verejnoprávnej Slovenskej televízie za jediný rok vyrobil šašovsky krikľavo pestrofarebnú televíziu komerčnú. Ostáva však údiv nad tými, čo mu to umožnili a čo mu za to platia. Nad našimi zástupcami v parlamente i vláde... Nad nami.

"Dědictví"

"Dědictví"
aneb Kurvahošigutentag
Richard Rybníček vyhlásil, že Slovenská televízia je finančne stabilizovanou inštitúciou bez dlžôb.
Zožal tým obdiv, potlesk a všeobecné nadšenie, predovšetkým v infantilných pravicových kruhoch a na Ministerstve financií.
Čo však zabudol dodať, je, že síce nie vlastnou vinou, Slovenská televízia pravdepodobne bude musieť zaplatiť na prehratých súdnych sporoch vyše jednej miliardy. Bude sa to novému manažmentu, ktorý nastúpi po Richardovi Rybníčovi v roku 2007 / možno aj skôr/ veľmi ťažko vysvetlovať . Vysvetľovať predovšetkým verejnosti, pretože tá sa bude pýtať, načo sa ozdravovalo niečo, kde nám zamlčali aj takú drobnosť. Reálne však účty za prehraté spory prídu až po odhode Richarda Rybníčka z funkcie.
Formálne nechá STV v poriadku.
Reálne ju zlikviduje. Otázne je, komu to vyhovuje. Po tom, ako včera zahlasovala koalícia aj za prispenia vedenia STV o novele koncesionárkych popatov je odpoveď viac než jasná.
Reálne hrozby Štúdio Beta - 790 až 870 miliónov Sk
Omega Plus - 100 miliónov Sk
MBM Felina - 7,3 milióna Sk
ABRA CINEMA - 5 miliónov Sk
ERS Holding - 4,2 milióna Sk Iné- cca 15 miliónov Pokuty- cca 15 miliónov
Občianskoprávne spory- cca 7 miliónov
Pracovnoprávne spory/ nové i staré/ cca 20 milónov

PREHĽAD UZNESENÍ RADY STV 2004

PREHĽAD UZNESENÍ RADY SLOVENSKEJ TELEVÍZIE PRIJATÝCH NA JEJ ZASADNUTIACH V ROKU 2004
UZNESENIE č. 1/2004 z 15. 1. 2004 Rada STV berie na vedomie Správu o pokutách udelených Slovenskej televízii Radou pre vysielanie a retransmisiu v roku 2003 a ich riešenie. Z : M. Kollár UZNESENIE č. 2/2004 z 15. 1. 2004 Rada STV vzhľadom na množstvo vznesených otázok k návrhu Organizačného poriadku STV ukladá ústrednému riaditeľovi STV predložiť nový návrh Organizačného poriadku STV spolu s odpoveďami na otázky predložené členmi Rady STV tak, ako sú sformulované v zápisnici z rokovania Rady STV 15. 1. 2004. T : 31. 1. 2004 Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 3/2004 z 15. 1. 2004 Rada STV odporúča ÚR STV, aby zahraničné programy s výnimkou pôvodných českých programov boli vysielané v slovenskom jazyku. T : ihneď Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 4/2004 z 15. 1. 2004 Rada STV berie na vedomie Správu Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly v Slovenskej televízii za druhý polrok 2002 a prvý polrok 2003. Z : M. Kollár UZNESENIE č. 5/2004 zo 17. 2. 2004 Rada STV berie na vedomie informáciu o založení šiestich obchodných spoločností Slovenskou televíziou: STV Production & Technology, s.r.o., STV Broadcasting, s.r.o., 1.2 media, s.r.o., Koncesia, s.r.o., TV BB, s.r.o., TV KE, s.r.o. a konštatuje, že generálny riaditeľ STV, nekonal podľa odporúčaní Rady STV sformulovaných v uznesení č. 68/2003 zo 17.12.2003. Rada STV preto žiada GR STV, aby v novozaložených spoločnostiach vytvoril dozorné rady, do ktorých Rada STV nominuje svojho zástupcu. T : 15. 3. 2004 Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 6/2004 z 12. 3. 2004 Rada STV ukladá predsedovi Rady STV, aby zabezpečil odborné právne stanovisko, či GR STV nekonal v rozpore so zákonom SNR č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii, keď od 15. 1. 2003 do 27. 2. 2004 vykonával aj funkciu konateľa Trenčianskej Mediálnej Spoločnosti, spol. s r.o., ktorej bol zároveň majiteľom. T : ihneď Z : M. Kollár UZNESENIE č. 7/2004 z 12. 3. 2004 V nadväznosti na predloženú správu o súdnych sporoch vedených proti Slovenskej televízii Rada STV žiada GR STV, aby predložil informáciu o plnení úlohy verejne deklarovanej v dokumente: „100 rozhodnutí (výsledkov) za 100 dní“ pod bodom č. 66: „Podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa za poškodenie archívu STV a odovzdanie podrobných materiálov finančnej polícii týkajúcich sa 12 programov, ktoré STV vyrábala v koprodukcii“. T : 19. 3. 2004 Z : R. Rybníček
UZNESENIE č. 8/2004 z 12. 3. 2004 Rada STV žiada GR STV o vykonanie opatrenia, ktoré zabezpečí, aby sa kampaň pred voľbou prezidenta SR a kampaň pred uskutočnením referenda vysielala na programovom okruhu STV, ktorý má najväčšie pokrytie územia a obyvateľov SR a zároveň podľa zásad schválenej Typovej vysielacej štruktúry STV na rok 2004. Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 9/2004 z 30. 3. 2004 Rada STV v zmysle § 14, ods. 1 a ods. 4, zák. č. 16/2004 Z.z. zvolila za svojho predsedu Miroslava Kollára. Z : predseda NR SR UZNESENIE č. 10/2004 z 30. 3. 2004 Rada STV v zmysle § 14, ods. 1 a ods. 4, zák. č. 16/2004 Z.z. zvolila za svoju prvú podpredsedníčku Luciu Jurgovú. Z : M. Kollár UZNESENIE č. 11/2004 z 30. 3. 2004 Rada STV v zmysle § 14, ods. 1 a ods. 4, zák. č. 16/2004 Z.z. zvolila za svojho druhého podpredsedu Mareka Maďariča. Z : M. Kollár UZNESENIE č. 12/2004 z 30. 3. 2004 Na zasadnutí Rady STV sa uskutočnilo v zmysle § 11, ods. 3, zák. č. 16/2004 Z.z. žrebovanie funkčného obdobia členov rady. Dvojročné funkčné obdobie si vyžrebovali: Eva Bachletová, Mária Biľová, Vladimír Černý, Marian Slovák a Alfréd Somogyi. Štvorročné funkčné obdobie si vyžrebovali: Ján Greššo, Karina Habšudová, Lucia Jurgová, József Kiss a Miroslav Kollár. Funkčné obdobie ostatných členov rady, ktorými sú: Štefan Fejko, Jenö Görföl, Marek Maďarič, Peter Malec a Ladislav Straka je v zmysle § 11, ods. 1, zák. č. 16/2004 Z.z. šesť rokov. Z : M. Kollár UZNESENIE č. 13/2004 z 15. 4. 2004 Rada STV ukladá predsedovi Rady STV, aby priebežne kontroloval a vyhodnocoval všetky nesplnené uznesenia Rady STV. Z : M. Kollár UZNESENIE č. 14/2004 z 15. 4. 2004 Rada STV ruší uznesenie č. 5/2004 zo 17. 2. 2004. Z : M. Kollár UZNESENIE č. 15/2004 z 15. 4. 2004 Rada STV ruší uznesenia č. 12/2003 zo 6. 2. 2003 a č. 14/2003 zo 4. 3. 2003. Z : M. Kollár UZNESENIE č. 16/2004 z 15. 4. 2004 Rada STV schvaľuje Štatút Rady STV v znení, ktoré je ako príloha súčasťou tohto uznesenia a ukladá predsedovi Rady STV, aby schválený štatút doručil predsedovi NR SR. Z : M. Kollár UZNESENIE č. 17/2004 z 15. 4. 2004 Rada STV schvaľuje Rokovací poriadok Rady STV v znení, ktoré je ako príloha súčasťou tohto uznesenia. Z : M. Kollár UZNESENIE č. 18/2004 z 15. 4. 2004 Rada STV žiada GR STV v súvislosti so súbehom námetov na pôvodný televízny hraný film, aby predložil rade písomné materiály a odborné posudky, na základe ktorých rozhodol, že nie je možné vrátiť sa k väčšine schválených a rozpracovaných scenárov z predchádzajúcich rokov. T : 19. 4. 2004 Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 19/2004 z 15. 4. 2004 Rada STV poveruje Dozornú komisiu podľa par. 8, ods. 1, písm. j) zákona o STV, aby zistila a písomne predložila rade výšku cien, za ktoré STV zakúpila licenčné práva na vysielanie relácií Svadba snov, Pošta pre teba, Superkvíz a Popstar a súčasne výšku výrobných nákladov, ktoré pre STV vyplývajú z celkovej realizácie týchto relácií v ich plánovanom objeme. T : najbližšie rokovanie DK Z : M. Kollár UZNESENIE č. 20/2004 z 15. 4. 2004 Rada STV žiada GR STV o predloženie správy o plnení príjmov z koncesionárskych poplatkov a počtu koncesionárov, ako aj príjmov z reklamy za obdobie január – marec 2004. T : 22. 4. 2004 Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 21/2004 z 15. 4. 2004 Rada STV ukladá DK predložiť analýzu právnych a ekonomických aspektov a súčasného stavu dcérskych spoločností STV vo vzťahu k informácii, že dosiaľ nebol realizovaný ich zápis do Obchodného registra SR. T : 10. 5. 2004 Z : M. Kollár UZNESENIE č. 22/2004 z 15. 4. 2004 Rada STV žiada GR STV, aby predložil správu o súdnych sporoch vedených proti STV a návrh na riešenie situácie, ktorá môže vzniknúť po prípadnom prehratí týchto súdnych sporov. T : 24. 4. 2004 Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 23/2004 z 15. 4. 2004 Rada STV žiada GR STV, aby predložil stanovisko k predpokladanému zastaveniu investícií do rozvoja a jeho vyčíslenie spolu s projektom odpredaja majetku aj v súvislosti s jeho pasportizáciou. T : 26. 4. 2004 Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 24/2004 zo 4. 5. 2004 Rada STV zaväzuje GR STV uplatňovať v politickom spravodajstve medzinárodne uznávaný tzv. tretinový podiel (tretina – vláda, tretina – vládna koalícia, tretina – parlamentná opozícia). T : trvalý Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 25/2004 zo 4. 5. 2004 Rada STV ruší uznesenie č. 5/1997 zo 16. 1. 1997. Z : M. Kollár UZNESENIE č. 26/2004 zo 4. 5. 2004 Rada STV schvaľuje Štatút Dozornej komisie STV v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia. Z : M. Kollár UZNESENIE č. 27/2004 zo 4. 5. 2004 Rada STV berie na vedomie odpočet plnenia Projektu riadenia STV a odporúča GR STV sústrediť sa v najbližšom období na oblasť riadenia a programu. Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 28/2004 zo 4. 5. 2004 Rada STV v súvislosti s hodnotením kampane v STV pred voľbami prezidenta SR konštatuje, že: - STV nezvolila optimálnu formu kampane pred prezidentskými voľbami, ani vhodný vysielací kanál; - Rozsah a spôsob informovania o prezidentských voľbách, ale aj bezprostredne po voľbách nezodpovedal významu prezidentských volieb; - STV odviedla len nutné minimum, bez ambície byť pri tejto udalosti mienkotvorným médiom, ktoré má v tomto prípade slúžiť občanom pri priamej voľbe prezidenta. Rada STV preto žiada GR STV, aby predložil rade správu o spôsobe vedenia kampane v STV pred voľbami do Európskeho parlamentu, ako aj stratégiu informovania o voľbách do Európskeho parlamentu v spravodajských a publicistických reláciach STV. T : 10. 5. 2004 Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 29/2004 zo 4. 5. 2004 Rada STV berie na vedomie správu o analýze technického stavu dabingových štúdií STV i efektivity výroby v nich a ukladá: - GR STV predložiť rade informáciu o zamýšľaných investíciách do technologického vybavenia dabingových štúdií vzhľadom na predpokladaný objem výroby dabingu v nasledujúcich rokoch; - Dozornej komisii STV predložiť správu o priemernej cene hraného dabingu vyrobeného pre STV v externom prostredí v období I/2003 – IV/2004 a o spôsobe výberu externých dodávateľov dabingu. T : 15. 6. 2004 Z : R. Rybníček E. Gazdová UZNESENIE č. 30/2004 zo 4. 5. 2004 Rada STV ukladá GR STV, aby predložil rade na schválenie návrh Štatútu STV. T : 15. 6. 2004 Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 31/2004 zo 4. 5. 2004 Rada STV ukladá GR STV, aby predložil rade na schválenie návrh nového Organizačného poriadku STV. T : 31. 5. 2004 Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 32/2004 z 25. 5. 2004 Rada STV schvaľuje správu o činnosti a hospodárení Slovenskej televízie a návrh záverečného účtu za rok 2003. Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 33/2004 z 25. 5. 2004 Rada STV berie na vedomie správu o príprave kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu v STV. Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 34/2004 zo 14. 6. 2004 Rada STV berie na vedomie Správu o činnosti a hospodárení STV za 1. štvrťrok 2004 a ukladá GR STV v nasledujúcom období venovať zvýšenú pozornosť napĺňaniu príjmov z koncesionárskych poplatkov v súlade so schváleným rozpočtom STV na rok 2004. T : trvalý Z : M. Kollár, R. Rybníček UZNESENIE č. 35/2004 zo 14. 6. 2004 Rada STV schvaľuje predložený návrh Organizačného poriadku a ukladá GR STV zverejniť ho rozhodnutím GR STV. Z : M. Kollár, R. Rybníček UZNESENIE č. 36/2004 zo 14. 6. 2004 Rada STV ukladá predsedovi Rady STV v súvislosti s pozastavením odvysielania filmu „Miluj blížneho svojho“ obrátiť sa na Radu pre vysielanie a retransmisiu s podaním, či STV neporušila odvysielaním tohto filmu zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a zároveň ukladá GR STV v spolupráci s Radou STV tak, ako to vyplýva z plánu jej činnosti do konca roka 2004, aktualizovať všetky vnútorné normy STV tak, aby boli v súlade s platným legislatívnym stavom, logicky na seba nadväzovali a presne definovali kompetencie jednotlivých pracovníkov STV. Z : M. Kollár, R. Rybníček UZNESENIE č. 37/2004 zo 14. 6. 2004 Rada STV s prihliadnutím na stanovisko DK STV schvaľuje návrh na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku v lokalitách Vinosady, Lodenica, Trnávka, Chorvátsky Grob a Limbach a ukladá GR STV zabezpečiť, aby za člena každej výberovej komisie bol ustanovený aj člen DK STV. T : trvalý Z : M. Kollár, R. Rybníček UZNESENIE č. 38/2004 zo 14. 6. 2004 Rada STV ukladá GR STV predložiť Rade STV Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov. T : 10. 8. 2004 Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 39/2004 zo 14. 6. 2004 Rada STV ukladá GR STV predložiť Rade STV Programovú stratégiu STV do roku 2007 a Stratégiu organizačného, ekonomického a technologického rozvoja STV do roku 2007. T : 20. 9. 2004 Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 40/2004 zo 6. 7. 2004 Rada STV berie na vedomie správu o programoch vysielaných v rámci predvolebnej kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu. Z : M. Kollár UZNESENIE č. 41/2004 zo 6. 7. 2004 Rada STV berie na vedomie návrh Typovej vysielacej štruktúry Leto 2004. Z : M. Kollár UZNESENIE Č. 42/2004 ZO 6. 7. 2004 Rada STV poveruje Dozornú komisiu STV kontrolou zmlúv týkajúcich sa zabezpečenia prenosov STV z LOH 2004 v Aténach s cieľom identifikovať osoby, ktoré predmetné zmluvy podpísali. T : 10. 8. 2004 Z : DK STV UZNESENIE Č. 43/2004 ZO 6. 7. 2004 Rada STV ukladá GR STV, aby zosúladil rozhodnutie GR STV č. 18 z 18. júna 2004 s platným Organizačným poriadkom STV schváleným Radou STV. Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 44/2004 zo 6. 7. 2004 Rada STV schvaľuje Výročnú správu STV za rok 2003 s podmienkou pre GR STV doplniť ju o náležitosti vyplývajúce zo stanoviska DK STV k tejto výročnej správe, ktoré je súčasťou tohto uznesenia a ukladá predsedovi Rady STV doručiť výročnú správu predsedovi NR SR. T : 13. 7. 2004 Z : M. Kollár, R. Rybníček Príloha k uzneseniu č. 44/2004 Stanovisko Dozornej komisie k výročnej správe Dozorná komisia doporučuje Rade STV schváliť výročnú správu s nasledovnými pripomienkami : a) vedenie zdôrazňuje význam založenia 6 dcérskych spoločností. Vzhľadom na osobitné postavenie podnikania podľa § 6 doporučujeme zdôvodniť založenie a špecifikovať zameranie jednotlivých dcérskych spoločností, tak aby z výročnej b) správy vyplynula ich opodstatnenosť tak z pohľadu predmetu činnosti, ako aj z pohľadu účinnejšieho využívania majetku STV. V ekonomickej časti navrhujeme komentovať základné ekonomické veličiny, ktoré ovplyvňujú ziskovosť (stratovosť) účtovnej jednotky a jej likviditu: Najvýznamnejšími ukazovateľmi, ktoré mali vplyv na dosiahnutie zisku bolo z pohľadu výnosov zvýšenie prevádzkových dotácií o 150 mil. Sk a ostatných tržieb o 178 mil. Sk pričom táto položka vzrástla viac ako o 500%. Významne narástli tzv. ostatné náklady a to o 81 mil. Sk, čo je v porovnaní s minulým rokom viac ako 200% nárast. Navrhujem doplniť do výročnej správy stručný rozbor týchto ukazovateľov. c) Investície, efektívnosť využívania majetku. Z cieľov prezentovaných vedením STV vyplýva jednoznačná snaha o zrentabilnenie činnosti účtovnej jednotky. Na druhej strane z výročnej správy je ťažko vydedukovať, aký vplyv mala na zrentabilnenie činnosti zmena v štruktúre výnosov, ako sa znížila nákladovosť výroby a aké mali úsporné opatrenia vplyv na efektívnosť využívania existujúceho investičného majetku. Navrhujeme doplniť výročnú správu o stručný komentár týchto procesov. Záver : Dozorná komisia navrhuje doplniť výročnú správu o stručný komentár k horeuvedeným pripomienkam formou samostatnej prílohy. UZNESENIE č. 45/2004 zo 6. 7. 2004 Rada STV navrhuje generálnemu riaditeľovi STV v zmysle Čl. 5, Štatútu Rady STV z 3. marca 2003 schváliť za obdobie I. polroka 2004 pracovníkom sekretariátu Rady STV odmenu vo výške 30 % z ich šesťmesačného platu. Z : M. Kollár, R. Rybníček UZNESENIE č. 46/2004 zo 6. 7. 2004 Rada STV vychádzajúc zo znenia § 8, ods. 1, písm. b, zák. č. 16/2004 Z.z. rozhodla za obdobie I. polroka 2004 určiť odmenu generálnemu riaditeľovi R. Rybníčkovi vo výške 30 % z jeho šesťmesačného platu. Z : M. Kollár UZNESENIE č. 47/2004 z 24. 8. 2004 Rada STV berie na vedomie Správu o činnosti Rady STV za rok 2003 a ukladá predsedovi Rady STV, aby ju po doplnení podľa pripomienok členov Rady STV doručil do Národnej rady SR. T : ihneď Z : M. Kollár UZNESENIE Č. 48/2004 Z 24. 8. 2004 Rada STV schvaľuje návrh Štatútu Rady STV a ukladá predsedovi Rady STV, aby ho doručil predsedovi Národnej rady SR. T : ihneď Z : M. Kollár UZNESENIE Č. 49/2004 Z 24. 8. 2004 Rada STV berie na vedomie Správu o činnosti a hospodárení STV za I. polrok 2004 a odporúča GR STV venovať v II. polroku pozornosť nahradeniu výpadku príjmov z koncesionárskych poplatkov. T : trvalý Z : R. Rybníček UZNESENIE Č. 50/2004 Z 24. 8. 2004 Rada STV konštatuje, že STV v prvom polroku dodržiavala schválenú Typovú vysielaciu štruktúru na rok 2004 v podiele jednotlivých programových typov odvysielaných na oboch programových okruhoch. Zároveň konštatuje, že v prvom polroku neboli naplnené všetky formáty navrhnuté v týždennej vysielacej schéme pre rok 2004, čo ovplyvňuje rozsah napĺňania programovej služby Slovenskou televíziou. Rada STV preto žiada GR STV, aby v druhom polroku 2004 naplnil a dodržiaval schválenú typovú vysielaciu štruktúru na rok 2004 v plnom rozsahu. T : trvalý Z : R. Rybníček UZNESENIE Č. 51/2004 Z 24. 8. 2004 Rada STV žiada GR STV, aby predkladal Rade STV zoznam zmlúv uzatvorených STV so zmluvným plnením nad 200 000 Sk na každé zasadnutie Rady STV tak, ako mu to ukladá Štatút Rady STV. T : trvalý Z : R. Rybníček UZNESENIE Č. 52/2004 Z 24. 8. 2004 Rada STV žiada GR STV, aby jej predložil koncepciu spracovávania primárnych a sekundárnych výsledkov peoplemetrového merania sledovanosti televíznych staníc a spôsobu následnej evalvácie jednotlivých programových typov a programových titulov na jednotlivých programových okruhoch STV. T : 15. 9. 2004 Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 53/2004 z 21. 9. 2004 Rada STV podľa par. 14, ods. 8, zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii schvaľuje návrh nového Rokovacieho poriadku Rady STV. Z : M. Kollár UZNESENIE č. 54/2004 z 21. 9. 2004 Rada STV konštatuje, že programy pre deti a mládež vyrábané v STV sú kvalitné, výchovné, inšpiratívne a motivačné, zároveň však konštatuje, že absentuje výroba domácej hranej a animovanej tvorby pre deti a mládež, výroba vzdelávacích, kontaktových relácií pre deti a mládež a výroba mládežníckych relácií. Rada STV v tejto súvislosti odporúča GR STV pri príprave programového konceptu na rok 2005: - prijať opatrenia na zvýšenie premiérovosti vysielania detských relácií, - zaradiť do vysielania kontaktnú reláciu pre teenagerov, - koordinovať dramaturgiu vlastných a nakupovaných programov pre deti a mládež. Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 55/2004 z 21. 9. 2004 Rada STV žiada GR STV, aby jej predložil výsledky výskumu relácií pre deti a mládež, ktorý realizuje STV a zároveň odporúča GR STV, aby sa výskum STV v budúcnosti zameral aj na psychologický dopad detských a mládežníckych relácií vysielaných STV (domácich a zahraničných) na detského a mladšieho diváka. Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 56/2004 z 21. 9. 2004 Rada STV ukladá GR STV, aby sa štatutárni zástupcovia STV vystupujúci v relácii Odpovede z obrazovky zdržali vyjadrení na adresu tretích osôb, na ktorých vyjadrenie v danej relácii nie je priestor. Rada STV zároveň odporúča GR STV, aby pri príprave programového konceptu na rok 2005 zvážil zmenu formátu relácie Odpovede z obrazovky. Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 57/2004 z 21. 9. 2004 Rada STV ukladá GR STV predložiť Rade STV Programovú stratégiu STV na roky 2005 – 2007 a zároveň ruší uznesenie č. 39/2004 zo 14. 6. 2004. Termín : 27. 9. 2004 Z: R. Rybníček UZNESENIE č. 58/2004 z 21. 9. 2004 Rada STV poveruje DK STV, aby podľa § 8, ods. 1, písm. j) zákona o STV predložila podrobný rozpis jednotlivých nákladových položiek týkajúcich sa relácií Slovensko hľadá Superstar, Pošta pre teba, Superkvíz a Svadba snov. Rada STV poveruje DK STV, aby predložila Rade STV správu o všetkých zmluvách (i marketingových), ktoré sa týkajú programu Slovensko hľadá Superstar a ktoré STV uzavrela so spoločnosťami FremantleMedia Licensing Worldwide, prípadne inými spoločnosťami, s prihliadnutím na podmienky zmluvy týkajúce sa: - Práv výrobcu zvukových a zvukovoobrazových záznamov, ako napríklad CD, DVD, videoklipy a podiel STV na exploatácii týchto práv - Vlastníctva merchandisigových práv Podiel na všetkých tržbách STV a využívanie reklamného času zmluvnými partnermi - Prípadnými zmluvami dcérskych spoločností a zmluvných partnerov v súvislosti s reláciami Slovensko hľadá Superstar, pošta pre teba, Superkvíz a Svadba snov - Iných benefitov pre inú zmluvnú stranu ako STV. T : 31. 10. 2004 Z : DK STV UZNESENIE č. 59/2004 z 12. 10. 2004 Rada STV žiada GR STV, aby prijal opatrenie, ktorým zruší Rozhodnutie GR STV zo 17. mája 2004, list č. 37/1000/2004-IO, nakoľko v zmysle Čl. 2, ods. 3, písm. a) Komplexných pravidiel programového riadenia STV – Vysielacej smernice STV dokumentárny film Miluj blížneho svojho bol z obsahového aj technického hľadiska schválený do vysielania STV ako definitívny a plne vyhovujúci. T : ihneď Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 60/2004 z 12. 10. 2004 Vzhľadom na rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu z 24. 8. 2004, podľa ktorého sa Slovenská televízia odvysielaním filmu Miluj blížneho svojho nedopustila porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, pominuli dôvody, ktorými GR STV v Rozhodnutí GR STV zo 17. mája 2004, list č. 37/1000/2004-IO zdôvodňuje, prečo považuje toto dielo za nedokončené. Rada STV preto žiada GR STV, aby zrušil toto Rozhodnutie GR STV a nakladal s filmom Miluj blížneho svojho ako s dokončeným dielom a nebránil jeho uvádzaniu ako samostatného diela vo vysielaní STV. T : ihneď Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 61/2004 z 12. 10. 2004 Rada STV v zmysle § 14, ods. 4, písm. a) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii zvolila za druhého podpredsedu Rady STV Ladislava Straku. Z : M. Kollár UZNESENIE č. 62/2004 z 12. 10. 2004 Rada STV v súlade s § 8, ods. 1, písm. d) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii schvaľuje Štatút STV. Z : M. Kollár UZNESENIE č. 63/2004 z 12. 10. 2004 Rada STV žiada GR STV, aby jej v súlade s § 17, ods. 3, písm. b) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii predložil návrh rozpočtu Slovenskej televízie na rok 2005 vrátane návrhu programového konceptu vysielania Slovenskej televízie na rok 2005. T : 15. 11. 2004 Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 64/2004 z 12. 10. 2004 Rada STV žiada GR STV, aby jej v súlade s § 4, ods. 3, zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii predložil návrh podmienok poskytovania archívnych dokumentov STV. T : 30. 11. 2004 Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 65/2004 z 12. 10. 2004 Rada STV v súlade s § 8, ods. 1, písm. j) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii poveruje Dozornú komisiu STV, aby preverila doterajšiu činnosť a hospodárenie dcérskych spoločností STV. T : 15. 11. 2004 Z : E. Gazdová UZNESENIE č. 66/2004 z 12. 10. 2004 Rada STV poveruje Dozornú komisiu STV, aby v súlade s § 8, ods. 1, písm. j) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii preverila, či v prípade 15 zmlúv s najvyšším zmluvným plnením uzavretých STV v roku 2004 v oblasti investícií a 15 zmlúv s najvyšším zmluvným plnením uzavretých STV v roku 2004 v oblasti výroby postupovala STV v súlade s § 20, ods. 3, zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii. T : 30. 10. 2004 Z : E. Gazdová UZNESENIE č. 67/2004 z 12. 10. 2004 Rada STV žiada GR STV, aby jej predložil: a) prehľad pokút a sankcií udelených Radou pre vysielanie a retransmisiu Slovenskej televízii v roku 2004 v nasledujúcej štruktúre: výška pokuty, dôvod udelenia, právoplatnosť rozhodnutia; b) informáciu o riešení zodpovednosti za udelené pokuty smerom dovnútra STV s dôrazom na využívanie sankčných mechanizmov vyplývajúcich zo Zákonníka práce; c) informáciu o spôsobe právnej ochrany STV v správnych konaniach vedených Radou pre vysielanie a retransmisiu proti Slovenskej televízii; d) vyhodnotenie plnenia opatrenia z 15.01.2004. T : 31. 10. 2004 Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 68/2004 zo 16. 11. 2004 Rada STV schvaľuje kontrolu plnenia uznesení Rady Slovenskej televízie prijatých na jej zasadnutiach dňa 21. 09. 2004 a 12. 10. 2004. Z : L. Jurgová UZNESENIE č. 69/2004 zo 16. 11. 2004 Rada STV berie na vedomie správu „Plnenie programovej služby vo verejnom záujme“ prednesenú M. Slovákom v rámci bodu č. 3 programu rokovania rady – Plnenie programovej služby. Z : L. Jurgová UZNESENIE č. 70/2004 zo 16. 11. 2004 Rada STV ukladá generálnemu riaditeľovi STV vyhodnocovať plnenie programovej služby podľa § 3, zák. č.16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii pravidelne za 1. polrok a za celý rok v štruktúre – objem vysielania v hodinách a percentuálny pomer jednotlivých druhov programov, ktoré sú súčasťou programovej služby STV. T : k 31. 7. a k 31. 1. pravidelne Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 71/2004 zo 16. 11. 2004 Rada STV ukladá generálnemu riaditeľovi STV, aby predložil Rade STV všetky zmluvy uzavreté medzi STV a spoločnosťami TV BB, s.r.o., Broadcasting, s.r.o., STV Production, s.r.o., Koncesia, s.r.o., TV KE, s.r.o., a 1.2 médiá, s.r.o. a tiež aby predložil podnikateľské zámery týkajúce sa týchto spoločností. T : najbližšie zasadnutie Rady STV Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 72/2004 zo 16. 11. 2004 Rada STV v súlade s § 8, ods. 1, písm. j), zák. č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii ukladá Dozornej komisii STV, aby predložila podrobný rozpis priamych a nepriamych nákladov týkajúcich sa relácií Pošta pre teba, Superkvíz a Svadba snov. T : najbližšie zasadnutie Rady STV Z : E. Gazdová UZNESENIE č. 73/2004 zo 16. 11. 2004 Rada STV dopĺňa svoje uznesenie č. 72/2004 v tom smere, že v súlade s § 8, ods. 1, písm. j), zák. č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii poveruje Dozornú komisiu STV, aby predložila podrobný rozpis priamych a nepriamych nákladov a výnosov týkajúcich sa relácií Pošta pre teba, Superkvíz a Svadba snov. T : najbližšie zasadnutie Rady STV Z : E. Gazdová UZNESENIE č.74/2004 zo 16. 11. 2004 Informáciu, pokiaľ ide o zmluvu so spoločnosťou Freemantle media worldwide limited, prerokuje Rada STV v neverejnom režime v zmysle § 14, ods. 6, zák. č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii, podľa ktorého je povinná zabezpečiť opatrenia na ochranu údajov týkajúcich sa obchodného tajomstva. Z : L. Jurgová UZNESENIE č.75/2004 zo 16. 11. 2004 Rada STV konštatuje, že: - vzhľadom k prebiehajúcemu súdnemu sporu so Štúdiom Beta - a vychádzajúc z § 20, ods.10, písm. b), zákona č.16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii, podľa ktorého výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov nepodlieha majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý bol ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona č.16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii v správe Slovenskej televízie a prešiel dňom nadobudnutia účinnosti zákona č.16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii do vlastníctva Slovenskej televízie; je až do ukončenia uvedeného súdneho sporu so štúdiom Beta účelné nepredávať taký majetok STV, ktorý zo zákona o STV nepodlieha výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov. Rada STV preto nebude až do ukončenia tohto súdneho sporu schvaľovať prevod vlastníctva takého majetku STV, ktorý nepodlieha výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov – okrem už schválených prípadov, v ktorých prebehla verejná súťaž. T : ihneď Z : L. Jurgová Uznesenie bolo zrušené uznesením Rady STV č. 7/2005 z 18. 1. 2005. UZNESENIE č.76/2004 zo 16. 11. 2004 Rada STV schvaľuje Programovú stratégiu STV na roky 2005 – 2007 a ukladá generálnemu riaditeľovi STV, aby jej náčrty boli pevne zapracované do návrhu rozpočtu Slovenskej televízie na rok 2005 vrátane návrhu programového konceptu vysielania Slovenskej televízie na rok 2005. T : ihneď Z : R. Rybníček UZNESENIE č.77/2004 zo 16. 11. 2004 Rada STV ukladá generálnemu riaditeľovi STV, aby STV ako verejnoprávna inštitúcia - vo svojej kompetencii – na základe platnej legislatívy vypracovala štúdiu, čo a v akom rozsahu v chápaní manažmentu STV patrí do minimálnej programovej služby voči cirkvám a náboženským spoločnostiam. T : 30. 6. 2005 Z : R. Rybníček UZNESENIE č.78/2004 zo 16. 11. 2004 Rada STV konštatuje, že náboženské a duchovné relácie vysielané Slovenskou televíziou sú žánrovo rôznorodé a odrážajú dianie v registrovaných cirkvách a náboženských spoločnostiach na Slovensku, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi však výrazne poklesol podiel tohto programového typu vo vysielaní STV. Rada STV preto odporúča generálnemu riaditeľovi STV: - kontinuálne zvyšovať podiel náboženských a duchovných programov vo vysielaní STV; - dodržiavať stabilné vysielacie časy cyklických náboženských a duchovných relácií v miere, ktorá nenaruší programovú skladbu oboch okruhov STV. T : ihneď Z : R. Rybníček UZNESENIE č.79/2004 zo 16. 11. 2004 Rada STV schvaľuje Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov STV. Z : L. Jurgová UZNESENIE č. 80/2004 z 15. 12. 2004 Rada STV schvaľuje kontrolu plnenia uznesení Rady Slovenskej televízie prijatých na jej zasadnutiach dňa 21. 9. 2004, 12. 10. 2004 a 16. 11. 2004. Zároveň ukladá predsedovi Rady STV pripraviť prehľad všetkých uznesení Rady STV prijatých v roku 2004 s dôrazom na uznesenia, ktoré sa neplnia. T : najbližšie zasadnutie Rady STV. Z : M. Kollár UZNESENIE č. 81/2004 z 15. 12. 2004 Rada STV v zmysle § 15, ods. 2, písm. g), zák. č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii ukladá Dozornej komisii STV, aby predložila Rade STV Správu o činnosti Dozornej komisie STV za rok 2004. T : 31. 1. 2005 Z : E. Gazdová UZNESENIE č. 82/2004 z 15. 12. 2004 Rada STV žiada Dozornú komisiu STV, aby jej predložila Plán činnosti Dozornej komisie STV na rok 2005. T : 31. 1. 2005 Z : E. Gazdová UZNESENIE č. 83/2004 z 15. 12. 2004 Rada STV v súlade s článkom 5, bod 6, Štatútu Slovenskej televízie odvoláva z funkcie tajomníka Rady STV Petra Štefančíka z dôvodu ukončenia pracovného pomeru so Slovenskou televíziou k 31. decembru 2004 pre odchod do dôchodku. T : 31. 12. 2004 Z : M. Kollár UZNESENIE č. 84/2004 z 15. 12. 2004 Rada STV ukladá generálnemu riaditeľovi STV doplniť Návrh rozpočtu Slovenskej televízie a programového konceptu Slovenskej televízie na rok 2005 podľa požiadaviek Rady STV a Dozornej komisie STV, ktoré sú ako príloha súčasťou tohto uznesenia. Rada STV zároveň ukladá generálnemu riaditeľovi STV, aby Slovenská televízia v období od 1. januára 2005 do schválenia rozpočtu STV na rok 2005 riadila náklady a výnosy tak, aby dosahovala identickú úroveň ako v rovnakom období roka 2004. T : 5. 1. 2005 Z : R. Rybníček Príloha k uzneseniu č. 84/2004 Požiadavky Rady STV a Dozornej komisie STV na doplnenie Návrhu rozpočtu STV a programového konceptu STV na rok 2005 Rada STV žiada GR STV v súvislosti so spracovaním rozpočtu a programového konceptu STV na rok 2005: 1. Doplniť štruktúru nákladov v členení: ● náklady na výrobu a vysielanie, ● náklady servisných útvarov, ● ostatné nevýrobné náklady. 2. K návrhu programového konceptu STV ako informačný materiál predložiť doplnenie návrhu týždenného rozdelenia vysielacieho času o základné programové dominanty v rámci jednotlivých programových typov a o podiel národnostného vysielania. Dozorná komisia STV žiada GR STV v súvislosti so spracovaním rozpočtu a programového konceptu STV na rok 2005: 1. Predložiť rozpis investícií v alternatíve: a) zohľadňujúcu tržby z predaja majetku vrátane výškovej budovy podľa pôvodných návrhov manažmentu, k tomu zreálniť i nákladovú časť b) zohľadňujúcu tržby z predaja majetku v minimálnom rozsahu tak, aby bola zabezpečená kontinuálnosť rozvojového programu STV. 2. Vyčísliť predmet a výšku nákladov viažucich sa na prevádzku nepotrebného majetku a výšku súvisiacich investícii so špecifikáciou: - nákladových položiek, ktoré sú súčasťou rozpočtu - investičných položiek, ktoré sú súčasťou investičného zámeru 3. Predložiť minimálne strednodobú stratégiu hospodárenia STV tak, aby bol zrejmý prechod na smerovanie k vyrovnanému rozpočtu. Poznámka: Vyrovnanosť rozpočtu, odhliadnuc od stomiliónovej straty z dôvodu súdneho sporu je zabezpečená plánovaným výnosom z predaja majetku vo výške 335 mil. Sk, čo po zohľadnení zostatkovej ceny predaného majetku vo výške 110 mil. Sk predstavuje reálny rozpočtový deficit 225 mil. Sk. Tento postup v inej forme nadväzuje na štyristomiliónovú dotáciu z roku 2004, ktorá ale bola účelovo viazaná na oddĺženie, t. j. úhradu existujúcich záväzkov a tým pádom zabezpečenie finančnej vyrovnanosti ale nie na krytie nákladov (rozpočtového deficitu). Rozpočet v predloženej forme neprezentuje kroky, smerujúce k vyrovnanosti nákladov a príjmov, i keď z pohľadu plynulosti prechodu je možné akceptovať krytie časti nákladov mimoriadnymi výnosmi z predaja majetku. 4. Pripraviť návrh postupu týkajúceho sa spravovania a výberu koncesionárskych poplatkov a spôsobu evidencie neuhradených poplatkov. 5. Spracovať smernicu vymedzujúcu podnikateľskú činnosť STV, spôsob vedenia analytickej evidencie v účtovníctve vo väzbe na § 20, odsek 5, Zákona o STV. 6. Spracovať internú smernicu upravujúcu pravidlá rozpočtovania činnosti podľa par. 5, Zákona o STV a väzbu medzi rozpočtom príjmov a výdavkov (vrátane investícií) a súvahou a výkazom ziskov a strát. 7. Skompletizovať už predložený materiál týkajúci sa odpredaja nepotrebného majetku (vrátane časti areálu a výškovej budovy MD), vrátane vyčíslenia investičných a prevádzkových potrieb súvisiac s týmto predajom zo strany manažmentu STV a predložiť ho dozornej komisii. 8. Špecifikovať v rámci predloženia rozpočtu STV náklady a výnosy STV v spojitosti s činnosťou dcérskych spoločností. UZNESENIE č. 85/2004 z 15. 12. 2004
Rada STV ukladá GR STV, aby predložil Rade STV koncepciu charitatívnych programov Slovenskej televízie na rok 2005 a na nasledujúce obdobie, vrátane pravidiel pre spoluprácu s externými charitatívnymi projektami. T : 31. 1. 2005
Z : R. Rybníček UZNESENIE č. 86/2004 z 15. 12. 2004 Rada STV ukladá generálnemu riaditeľovi STV, aby jej mesačne predkladal prehľad plnenia programovej služby STV, vrátane prehľadu podielu programov vo verejnom záujme, súčasne s programovou štatistikou STV, ktorú STV mesačne predkladá Rade pre vysielanie a retransmisiu. T : trvalý
Z : R. Rybníček

20. 5. 2005

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Poslanci NR SR nepostúpili do druhého čítania normy týkajúce sa verejnoprávnych médií. V prípade platenia koncesionárskych poplatkov neschválili zmenu, ktorú navrhovala skupina poslancov v zákone o poplatkoch za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom. Časť zákonodarcov chcela, aby koncesionárske poplatky platila každá fyzická osoba, ktorá je odberateľom elektrickej energie a podnikajúca právnická osoba. Poplatky sa pritom zvýšiť nemali, ale predkladatelia očakávali vyšší výber. Slovenský rozhlas mal dostať na verejnoprávne služby 1,217 miliardy korún a Slovenská televízia 2,838 miliardy korún. Poslanci sa tak postarali o postupný úpadok STV a SRO. Pri STV, ktorej hrozia prehraté spory za 1,1 miliardy a chýba jej v rozpočte okolo 300 miliónov na realizáciu tohtorčného plán, je to plánovite likvidačné. Postarali sa o to poslanci NR SR spolu s vedením STV, ktoré sa nedokázalo dohodnúť so Slovenským rozhlasom na jednotnom postupe.

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA Stanovisko konateľov spoločnosti akzent media k odstráneniu billboardov z plôch na Vajanského nábreží v Bratislave: Odstránenie billboardov na Vajanského nábreží v Bratislave bolo výlučne rozhodnutím konateľov spoločnosti akzent media. Akzent media je súkromná a politicky nezávislá spoločnosť, a preto si neželá byť spájaná s akoukoľvek politickou stranou alebo hnutím. Martina Šnáblová akzent media, s.r.o. Vyrábali sme grafiku pre jednu reláciu vysielanú live. Deň pred vysielaním, generálka, na poslednú chvíľu sa menia kontaktné telefónne čísla. Je potrebné prerobiť grafické lišty s telefónnymi číslami. Stres, nestíhačky. V hodine dvanástej dobiehame do vestibulu STV s CDčkom s opravenou grafikou, produkčná nás už nervózne vyčkáva. Keď nás zbadá, zdesená zvrieskne: "To ste Vy???? A KDE MÁTE TÚ LIŠTU????" sme.online-debata KRUH 3 Mečiar: Mám tajnú kazetu s menami klientov B.M.G.!

ABSOLÚTNY VÝROK

ABSOLÚTNY VÝROK "Nad nikým nezatvárame navždy dvere. Ale zdá sa nám, že aj ľudia, ktorí nás kritizujú, by mali byť konzistentní. Kto nás kritizuje, nech nás kritizuje, ale nech s nami neobchoduje, nech neponúka filmy a dabingy. Chceme, aby s nami spolupracovali ľudia, ktorí sa stotožňujú so smerovaním televízie. " Branislav Zahradník, prenikavý šíriteľ demokracie a jasnozrivý presadzovateľ slobody slova a voĺného trhu.

19. 5. 2005

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Koncesionársky poplatok by mala platiť každá fyzická osoba, ktorá je odberateľom elektrickej energie a podnikajúca právnická osoba. Navrhuje to skupina poslancov v zákone o poplatku za služby verejnosti, poskytované Slovenským rozhlasom (SRo) a Slovenskou televíziou (STV). V súčasnosti sú koncesionárske poplatky viazané na vlastníctvo televízora alebo rádioprijímača. V dôvodovej správe k zákonu sa však konštatuje, že kontrolu vlastníctva prijímačov nie je možné uskutočniť a počet neplatičov sa zvyšuje. Zákon nezvyšuje poplatky. Domácnosti by mali platiť tak ako doteraz 140 korún, z toho 70 percent navrhujú poslanci pre STV a 30 percent pre SRo. Zľava 50 percent zostane zachovaná pre dôchodcov a o úľavy neprídu ani občania v hmotnej núdzi. Predkladatelia odhadujú, že sa týmto spôsobom podarí zvýšiť výber poplatkov zo súčasných 60 percent na 80 až 90 percent. Normu poslanci prerokovali v prvom čítaní. Plénum prerokovalo aj novelu zákona o STV, ktorú predložil Karol Ondriaš z KSS. Zdroj :SITA P.S. Podľa našich informácií poslanec Galbavý stiahol novelu koncesionársych poplatkov z dielne STV.

STV NEWS

STV NEWS Stalo sa, žiaľ to, čo sme predpokladali. Slovenská televízia bude zrejme musieť vyplatiť majiteľom Štúdio Beta, spol. s r.o., ktorým 100% vlastníkom je CI HOLDING, akciová spoločnosť vyše 790 miliónov korún. Okresný súd v Bratislave IV včera rozhodol, že požiadavka predstaviteľov Štúdia Beta na náhradu škody za nedodržanie dvoch obchodných zmlúv z rokov 1997 a 1998 je opodstatnená. Je to zlá správa pre všetkých, zlá správa pre koncesionárov a zlá správa pre Radu STV, ktorej členovia nepoznajú krízový variant STV. Vedenie STV tvrdí, že ho má pripravený. Navyše SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA HZ PKF štatutárnemu orgánu a Rade Slovenskej televízie uvádza aj informácie o skutočnostiach, ktoré môžu významným spôsobom ovplyvniť finančnú situáciu STV a medz ne patria oi. aj riziká vyplývajúce zo súdnych sporov vedených proti STV o náhradu škody, o ochranu osobnosti a z pracovnoprávnych sporov. Potom však platí veta : "Krízový variant je taký, že pobežím na vládu a poviem: STV je v absolútnom ohrození a pri súčasnom rozpočte to nedokážeme sanovať," načrtol reakciu na prípadnú prehru so Štúdiom Beta Richard Rybníček. otázne je, či nebude neskoro. Ostáva ba dúfať, že STV uspeje s odvolann na Krajsom súde. "Tento verdikt je pre nás zlou správou," hovorí Branislav Zahradník. "Teraz už určite neťaháme za dlhší koniec," Podľa právneho zástupcu Štúdia Beta Ľubomíra Schweighofera sa môže zo súčasných 790 miliónov korún vyšplhať až na približne 870 miliónov. "Televízii ponúkame aj mimosúdnu dohodu. V tom prípade by sme sa bavili o nižšej sume," tvrdí Schweighofer. Pravdepodobne ide o pozemky a budovu, k čomu je naklonené aj MF SR. STV túto možnosť odmieta. Teraz je , žiaľ,jedno, kto to spôsobil. Je jasné, že chyby sa dopustili všetci A Igor Kubiš si užíva vilu a dlhodobý pobyt v Paríži. C'est la vie...

MEDIA NEWS ?

MEDIA NEWS ? Podľa ministra dopravy Pavla Prokopoviča chce slovenská vláda v tomto roku kúpiť Rádiokomunikácie, a.s. od Slovak Telecomu . Cenu neupresnil. "Je vytvorená komisia, ktorá dokončuje súpis majetku Rádiokomunikácií. Potom budeme jednať s vedením Deutsche Telekom o cene. Vo vláde budeme diskutovať, čo s tým urobíme. Jednou z možností je ponechať spoločnosť v rukách štátu , ďalšou je privatizácia. Uvažuje sa aj o prevode na verejnoprávne a súkromné médiá " povedal Prokopovič. Po niekoľkách rokoch úvah je takéto nesystémové a nejasné vyjadrenie ministra šokovou výstrahou. Pred voľbami sa totiž môže s Rádiokomunikáciami manipulovať. Nakoniec- ide len o peniaze, alebo aj o verejný záujem ? Na pripomenutie : 2003 Vieme, čo chceme a aj to robíme Rozhovor pre euroREPORT s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavlom Prokopovičom pripravil Peter Vidovan. Momentálne je jednou z našich priorít návrat rádiokomunikácií späť pod našu správu. Znamená to, že rádiokomunikácie bude opäť riadiť štát?Nie, iba hľadáme efektívnejší spôsob riadenia pre tých, ktorí sú bytostne závislí od rádiokomunikácií, čiže od frekvencií, aby som bol úplne presný. To si však žiada nájsť taký model, ktorý by bol vhodný pre všetky zainteresované strany - pre používateľov i pre štát. Znamená to, že by sa akcionármi tohto nového subjektu stali povedzme aj naše verejnoprávne médiá - Slovenský rozhlas a STV? Nielen oni. Ako jedna z možností totiž naozaj prichádza do úvahy aj vytvorenie nového subjektu, v ktorom by akcionármi popri STV a SRo boli aj súkromné rádiá a televízie, vrátane asociácie nezávislých tvorcov a účastníkov súkromného sektora. Pretože potrebujeme nie iba tých, čo sú od rádiokomunikácií závislí, ale aj tých, ktorí chcú investovať. O presnom modeli riadenia je však predčasné hovoriť. Zatiaľ iba naznačujem, ako uvažujeme a čo sa môže stať. 18. 10. 2004 Poradenská spoločnosť Wood & Company začala v spoločnosti Rádiokomunikácie, ktoré sú súčasťou Slovak Telecomu (ST) hĺbkový audit. Rádiokomunikácie sa zaoberajú šírením televízneho a rozhlasového vysielania a boli spolu s ostatnými aktívami ST sprivatizované. MDPT momentálne poverilo poradenskú spoločnosť, aby po vypracovaní hĺbkového auditu navrhlo čo najrýchlejší a najtransparentnejší predaj Rádiokomunikácií späť do rúk štátu. Navrátenie Rádiokomunikácií (RKO) späť do rúk štátu iba napráva doteraz pretrvávajúci nelogický stav, kde súkromná firma spravovala a ovládala štátom vlastnené frekvencie, po ktorých sa šíri televízny a rádiový signál, signál verejnoprávnych médií nevynímajúc. Prechod RKO do súkromných rúk spôsobil problémy práve STV a Slovenskému rozhlasu (SRo), keďže nový súkromný vlastník RKO začal tvrdo vyžadovať platby za šírenie signálu týchto inštitúcií, pričom hrozilo ich vypnutie. Kým boli RKO štátnym podnikom, manažmenty STV ako aj SRo neboli nútené túto situáciu riešiť, pretože bolo v záujme štátu (aj keď na dlh a nepriamymi dotáciami) signál verejnoprávnych médií šíriť. Záujmy Deutsche Telecom však boli samozrejme iné. V súvislosti s tým sa vynárajú otázky o kompetentnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) a jeho privatizačného poradcu, ktorí tento nelogický stav vôbec dovolili. Privatizačný poradca, ktorý pomáhal pri predaji ST do rúk nemeckého koncernu mal tento stav už dopredu predvídať a navrhnúť odčlenenie RKO od ST a ponechať ich v rukách štátu. Provízie za pomoc pri privatizácii sú značné a tak takéto pochybenie privatizačného poradcu by zo strany štátu resp. MDPT nemalo byť tolerované. Pomoc pri predaji resp. navrátení RKO späť do vlastníctva štátu bude dozorovať ďalší privatizačný poradca, ktorý si za svoje služby naúčtuje nemalé sumy, ktoré pôjdu zo štátneho rozpočtu. Bolo by namieste uvažovať o tom, aby tieto náklady hradil buď privatizačný poradca, alebo bola vyvodená osobná zodpovednosť tých, ktorí pri privatizácii zastupovali MDPT. Takáto privatizácia a následná reprivatizácia resp. navrátenie majetku späť do rúk štátu stojí daňových poplatníkov zbytočné peniaze, ktoré by sa v už aj tak napätom štátnom rozpočte dali využiť účelnejšie. Aj tento prípad ukazuje, že štátne orgány mnohokrát postupujú v rozpore so záujmami štátu a niekedy aj v rozpore so zdravým rozumom. Či už z úmyselnej alebo neúmyselnej nedbanlivosti a nepozornosti, vznikli štátu mnohomiliónové škody a zbytočné výdavky, zodpovedný však nie je nik. Je správne, ak sa pri strate nahrávok z odpočúvacieho zariadenia vyvodzuje osobná zodpovednosť, tá by však mala byť zakotvená a vyžadovaná aj v takýchto prípadoch a vždy. Štát, hocako bohatý, si jednoducho nemôže dovoliť podobné prehmaty a predstavitelia MDPT by mali buď od privatizačného poradcu alebo svojich (bývalých) zamestnancov zodpovedných za tento prešľap tvrdo vyžadovať osobnú resp. finančnú zodpovednosť a plnú náhradu vzniknutých škôd. E-politika

18. 5. 2005

Čo je to verejnoprávnosť ? 1

Čo je to verejnoprávnosť ? 1 Verejnoprávnosť je celkom zrozumiteľne vymedzená v pragrafe 2, zákona o Slovenskej televízii, kde sa píše: § 2Postavenie Slovenskej televízie (1) Slovenská televízia je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania. To, že je STV charakterizovaná ako verejnoprávna, znamená, že je financovaná z verejných zdrojov. O tom, akou inštitúciou má byť, aký program má vysielať, hovoria ďalšie slová citovaného paragrafu. Teda informačnou, kultúrnou a vzdelávacou inštitúciou. Na Slovensku je problém vysielania vo verejnom záujme najmä v tom, že vysielatelia si sami určujú čo má byť obsahom ich vysielania. Je to hlboké (zámerné) nepochopenie kritéria nezávislosti vysielatela. Štát takmer rezignoval na štátnu kultúrnu politiku i jej súčasť, mediálnu politiku. Objednávateľom programovej služby by nemala byť ani Rada STV, ani NR SR, ale ústredné orgány štátnej správy pre oblasť kultúry a školstva, teda Ministerstvo kultúry a Ministerstvo školstva. (Ešte lepšie jedno Ministerstvo kultúry a vzdelávania.) Ono by malo zadať verejnú objednávku na štruktúru programu, tak aby vysielateľ spĺňal charakteristiku vyššie citovaného paragrafu. Úlohou Rady STV potom je dohliadať, kontrolovať či verejnoprávny vysielateľ spĺňa kritéria nezávislej, kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie. Je úplne prirodzené, že o finančné prostriedky z verejných zdrojov sa cez grantové programy Ministerstva kultúry uchádzajú neštátne inštitúcie. Program organizácií priamo zriadených Ministerstvom kultúry je financovaný prostredníctvom programového financovania. Napríklad múzeá a galérie predkladajú projekty, na ktoré im prideľuje Ministerstvo kultúry, po schválení, prostriedky na ich realizáciu. O nezávislosti akademickej pôdy nikto nediskutuje, pritom to, že Ministerstvo školstva je objednávateľom obsahu výuky je každému jasné a zrozumiteľné. Ak by sme dotiahli realitu dneška v STV ad absurdum na podmienky škôl, riaditeľ ktorejkoľvek by sa mohol podľa svojho uváženia rozhodnúť, že výuka matematiky na jeho škole mu výrazne znižuje počet záujemcov o štúdium a nahradí ju napríklad športovými hrami. Absolventom by pritom naďalej dával vysvedčenie o absolvovaní gymnázia. Vlado Červenák

Svet podľa Richarda Rybníčka

Svet podľa Richarda Rybníčka Kto už nebude v STV ?
Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum
Samuel Abrahám (politológ), Koloman Kertesz Bagala (vydavateľ), Zuzana Bakošová (teatrologička), Jana Bodnárová (spisovateľka), Ján Filc (športový tréner), Daniel Fischer (výtvarník), Adela Gáborová (herečka), Egon Gál (filozof), Lajos Grendel (spisovateľ), Dušan Hanák (režisér), Jack Martin Händler (dirigent), Karol Horák (dramatik), Andrej Hryc (manažér a herec), Viktor Hulík (výtvarník), Ladislav Chudík (herec), Jana Juráňová (spisovateľka), Ivan Kadlečík (spisovateľ), Julius Kotzig (chirurg), Miroslav Marcelli (filozof), Peter Michalovič (estetik), Martina Moravcová (športovkyňa), Karol Moravčík (farár), František Novosád (filozof), Juraj Pechan (chirurg), Beloslav Riečan (matematik), Anton Srholec (kňaz), Stanislav Štepka (dramatik), Kveta Stražanová (herečka), Jozef Stražan (herec), Ján Sucháň (farár), Martin Šulík (režisér), Miron Zelina (psychológ)

A ďalší, ktorí sa odvážia podpísať pod výzvu 1000 slov o hodnotách a kultúre.

ZMYSLUPLNÉ

ZMYSLUPLNÉ Chat s Branislavom Zahradníkom
Pre prvovoličov a nádejné iskry

17. 5. 2005

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Radu riaditeľov BBC dnes obvinili, že klame platiteľov licenčných poplatkov tým, že odmieta viesť rozhovory o kontroverznom znižovaní tisíciek pracovných miest v tejto inštitúcii. Predstavitelia odborov tvrdia, že Rada riaditeľov BBC sa nechce postaviť pravde zoči voči a rokovať. Generálny sekretár National Union of Journalists, Jeremy Dear, tvrdí : “Hovorili s vládou a manažmentom, ale odmietli hovoriť s tými, ktorí pripravujú program.Nemajú však žiadnu predstavu o dopade tohto znižovania na kvalitu a schopnosť BBC produkovať programy v tých istých štandartoch.” Hovorca Rady riaditeľov BBC odpovedal : “Je potrebné zachovať právomoci manažmentu a Rady riaditeľov BBC. Je to práve Rada riaditeľov , ktorá musí zaručiť , že finačné plány do budúcnosti sú v záujme BBC a platiteľov licenčných poplatkov. A úlohou exekutívy je zaručiť, že plány budú implementované správne, a to sa týka aj konzultácií s odbormi. Preto je pre Radu riaditeľov BBC nepríslušné, aby ona viedla formálne rozhovory s odbormi.” Tisícky novinárov a technických pracovníkov BBC pôjdu v pondelok 23. mája do prvej časti protestného štrajku. Zdroj :Scotsman.com

ACH JAJ

ACH JAJ Televízia JOJ oznámila, že od 7. júna výrazne zmení svoju programovú štruktúru. V hlavnom vysielacom čase o 20:00 od utorka až do piatku bude vysielať český seriál Rodinné putá. Jojka tvrdí, že reagovala na opakované prosby divákov, ktorí seriál chceli, no nemohli sledovať. "V letných mesiacoch je svetlo vonku dlhšie a mnoho televíznych divákov prichádza k obrazovkám neskôr ako v ostatných ročných obdobiach. Preto sme sa rozhodli vysielať naše najatraktívnejšie júnové tituly až po deviatej. Zároveň sme vyhoveli tým divákom, ktorí pre pracovné povinnosti nestíhali sledovať Rodinné putá popoludní," hovorí programová riaditeľka TV JOJ Mária Sedláková. Je to skvelé vyjadrenie,ale trochu " neanalytické". TV JOJ má dlhodobo problémy s programmingom a určite Rodinným putám, ktoré už raz utopili v off-time, nepomôže ani nasadenie seriálu Poisťovňa šťastia na TV Markíza, ktorý bude vrcholiť v čase nasadenia titulu TV JOJ. No a možno to bude aj tým, že TV JOJ od júna nemá čo vysielať, keďže podcenila prácu s akvizíciami a po výpovedi zo strany MEF Holdingu / a teda aj AQS/ nemá nielenže prehľad o akvizičných tituloch , ale minimum nových. Takmer žiadne.

16. 5. 2005

"Steal Or No Steal"

"Steal Or No Steal" Novým programovým prekvapením na jeseń STV má byť vlastná reality šou."Jej víťazka získa benefit a ocenenie," povedal pre denník Pravda Zahradník. Ústrednou postavou reality šou, ktorej názov zatiaľ nie je známy, má byť vraj domáca celebrita, ktorú sa ale podarí ťažko zohnať. Podľa našich informáci ide o kópiu kontroverznej americkej reality show Joe Millionaire, známej aj ako An International Affair alebo The Next Joe . V podstate baby sú´tažia o to, či sa dostanú pred oltár / rozumej do postele/ so zámožným mužom , z ktorého sa môže vykukliť aj chlap bez peňazí... Trochu popisu v pôvodnom znení : Romance and reality intertwine as 14 beautilful women from across Europe descend on an Italian villa for a whirlwind romance with a dashing stud whom they think is worth $80 million. What will happen when the truth is finally revealed that he's just David Smith, 24, a rodeo cowboy who earns $11k a year? Will his true love accept him for who he is, or reject him in search of greener pastures? Saddle up for another round of romance and surprise as Joe returns for another wild ride with all new twists and turns. Na pripomenutie : "Dostal som sa do štádia, kedy odpozerám skutočne všetko. Má to však svoje hranice a nepredpokladal som,že na Slovensku sa tak rýchlo vynorí množstvo formátov, pri ktorých vydržím len zo zvedavosti, kam sa dá ešte padnúť, hoci aj kopírovaním bez licencie. Naposledy ma na festivale v Cannes zaujalo niekoľko formátov a zopár tipov máme, našťastie, aj zo Slovenska. Člen vedenia STV František Borovský intendant Jednotky ako ho nepoznáte Televízia na papieri Na korigovanie úsudku pána intendanta jedna správa : Spoločnosť Endemol, ktorá je vlastníkom a správcom všetkých práv na formát televíznej šou "Big Brother", preskúmala pravidlá slovenskej reality šou "Mojsejovci" a všetky jej segmenty. V liste, ktorý z poverenia Endemolu zaslal vedeniu TV Markíza Wim Hoen, manažér pre práva intelektuálneho vlastníctva, sa uvádza, že TV Markíza uvedením formátu Mojsejovci neporušila autorské práva formátu "Big Brother". Priznávam, však, že v prpade Miliónového tanca má pán Borovský pravdu. šoda, že žiaden formát nepomenoval. Na tvorivý prístup opäť odporúčam niekoľko formátov : 30 Seconds of Fame . Airline . All American Girl . The Amazing Race 1 . TheAmazing Race . American Juniors . America's Next Top Model . Amish In TheCity . The Anna Nicole Show . Anything For Love . The Apprentice . Are YouHot? . The Ashlee Simpson Show . The Assistant . Average Joe 1 . Hawaii .Adam Returns . The Bachelor . The Bachelorette . Beg, Borrow & Deal . TheBenefactor . The Beverly Hillbillies . Big Brother . Big Brother Africa .Big Man on Campus . The Billionaire . Blow Out . Boarding House: North Shore. Boot Camp . Boy Meet Boy . But The Sex Is So Good . The Casino .Celebrity Mole Hawaii . Celebrity Mole Yucatan . Change of Heart . CollegeHill . Combat Missions . The Complex . The Contender . Croc Hunter Challenge. Cupid . The Cut . Dance Fever . The Dating Experiment . Dog The BountyHunter . Dog Eat Dog . Dream Job . Eco-Challenge . Extreme Makeover . Fame. The Family . Family Business . Family Plots . Fear Factor . For Better OrFor Worse . Forever Eden . For Love Or Money . The Good Life . He's A Lady. High School Reunion . Hooked Up . House Rules . I'm A Celebrity - Get MeOut Of Here! . In Search of the Partridge Family . The It Factor . Jackass .Joe Millionaire . The Joe Schmo Show . Last Comic Standing . The LastResort . The Littlest Groom . Liza & David . Looking for Love: Bachelorettesin Alaska . Love Cruise . Love Shack . Mad Mad House . Making The Band .Married By America . Meet My Folks . Model Citizens . The Mole 1 . Mr.Personality . Murder in Small Town X . My Big Fat Obnoxious Fiance . My LifeIs A Sitcom . Nashville Star . Newlyweds: Nick & Jessica . Next Action Star. The Next Great Champ . The Next Joe Millionaire . No Boundaries . The OneWho Got Away . The Osbournes . Outback Jack . Paradise Hotel . The Partner .Pepsi Play for a Billion . Perfect Match: New York . Performing As... . ThePlayer . Playing It Straight . Project Greenlight . Push, Nevada . Queer EyeFor The Straight Guy . Race To The Altar . The Real Gilligan's Island . TheReal Roseanne Show . The Real World . The Real World: Paris . The RealWorld: Philadelphia . The Real World: San Diego . Recovery . Renovate MyFamily . The Restaurant . Rich Guy, Poor Guy . Rich Girls . Road Rules .Road Rules: South Pacific . Road Rules X-TREME . Rock Star . Scare Tactics .The Search For The Most Talented Kid In America . Second Chance: America'sMost Talented Senior . Sex in the Itty Bitty City . Shipmates . The SimpleLife . Sorority Life . Star Search . Starting Over . Super Millionaire .Superstar USA . Surf Girls . The Surreal Life . Survivor: Pulau Tiga .Survivor: The Australian Outback . Survivor: Africa . Survivor: Marquesas .Survivor: Thailand . Survivor: The Amazon . Survivor: Pearl Islands .Survivor: All Stars . Survivor: Vanuatu . The Swan . Temptation Island .There's Something About Miriam . 'Til Death Do Us Part: Carmen & Dave . ToddTV . Tough Enough . Trading Spaces . Trading Spouses . Trista & Ryan'sWedding . Under One Roof . The Victoria's Secret Fashion Show . The WeakestLink . While You Were Out . Who Wants To Marry My Dad. The Will

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK Šanca pre katolíckych novinárov Spoločenstvo mladých katolíkov aktívnych v médiách Network Slovakia pripravilo na koniec augusta už piaty ročník odborného seminára. Skúsených aj neskúsených pracovníkov celoslovenských, regionálnych aj farských médií pozýva od 20. do 25. augusta 2001 do Žiliny. Seminár sa uskutoční v priestoroch Saleziánskeho domu. Poplatok za ubytovanie s plnou stravou a za odborný program je 1 000 Sk. Základnú náplň seminára tvorí popri prednáškach a spoločenských aktivitách príprava vlastného denníka pod vedením známych slovenských novinárov. Voľné miesta sú ešte v sekciách vnútro, zahraničie, šport a ekonomika. Prihlášku s označením vybranej sekcie a s dokladom o zaplatení zálohy 300 Sk na účet VÚB Bratislava-centrum, 1321 861 551/0200 môžu záujemcovia posielať na adresu predsedu združenia: Michal Dyttert, Gwerkovej 10, 851 04 Bratislava, alebo dyttert@stv.sk. Bližšie informácie na mobil. tel. č.: 0905 403707. 2001 Kazí SuperStar vkus? V pohľade na SuperStar máme doma spor. Osobne ma neteší, že náš pubertálny syn venuje toľko času takej duchovne úbohej relácii. Čas strávený pozeraním na pseudoidoly bez Ducha ma veľmi irituje. Nevidím v tom ani vedomosť, ani známosť, ani múdrosť, a preto reality show odmietam pozerať a radšej študujem iné duchovné veci, čím však rozdeľujem rodinu. Možno to rozdeľuje aj iné kresťanské rodiny, kde niekto chce žiť Duchom a niekto svetom... Ján MRVA SuperStar sa stala na Slovensku, tak ako v iných krajinách, fenoménom a fenomény vždy ľudí rozdeľujú. Je to prirodzené. Hneď na úvod chcem povedať, že som sa po dvoch vysielaniach tejto relácie stal jej absolútnym fanúšikom a nevynechám ani jedno vysielanie - dokonca hlasujem, čo pri žiadnej inej relácii nerobievam. Napriek tomu, že som vyštudoval vážnu hudbu a modernú hudbu počúvam len veľmi príležitostne, SuperStar hodnotím veľmi pozitívne. Je to dramaturgicky veľmi dobre vystavaná spevácka súťaž mladých ľudí. Jej cieľ - nájsť kvalitných mladých spevákov, oboznámiť s nimi verejnosť a dať im šancu začať kariéru - nemôže byť spochybňovaný, dokonca napĺňa ciele verejnej služby. Navyše, oproti iným reláciám s podobným zámerom vidieť na SuperStar oveľa premyslenejšie prvky (spôsob kastingov, práca so súťažiacimi, odborná porota, dodržiavanie podmienok uvedených v pravidlách a zmluvách a pod.). SuperStar tak na slovenskom televíznom trhu v rovnakom segmente relácií ponúka najvyššiu kvalitu. Ide o kultivovaný a navyše komerčne úspešný formát, ktorý má aj dlhodobejší prínos pre slovenskú spoločnosť, pretože jej prinesie kvalitné nové hviezdy pop-music, ktoré Slovensku chýbajú ako soľ. Slovenský priestor pop-music bol dlho veľmi stabilizovaný, bez možnosti mladých talentov preniknúť medzi TOP 10. SuperStar je preto dobrým projektom prinášajúcim konkurenciu. Osobne mi ani neprekáža, že tento komerčne veľmi úspešný formát vysiela STV - veď úlohou médií je nielen informovať a vzdelávať, ale aj zabávať. Ak je zábava kultivovaná, je to rovnaká služba verejnosti ako spravodajstvo. Za podstatný problém STV považujem nekvalitné spravodajstvo a publicistiku - nie SuperStar. Ako konzervatívny človek mám však voči SuperStar aj niekoľko výhrad. Po prvé, pri prvých kastingoch porota niekedy až veľmi neľudským spôsobom „odpisovala” účastníkov. Uznávam, že nedostatok sebakritiky u niektorých prekračoval medze, ale predsa - väčšinou to boli mladí ľudia, ktorí mohli mať aj dlhší čas psychické problémy vyrovnať sa s takou formou kritiky. Po druhé, nepáči sa mi snaha meniť imidž tých súťažiacich, ktorí postúpili do TOP 50 aj TOP 11. Myslím si, že človek by mal aj pri modernej hudbe zosúladiť svoje vnútro a prejav. Pri niektorých súťažiacich - ktorí majú tendencie k exhibicionizmu - sa to podarilo, niektorých však produkčné zázemie relácie snahou o bláznivosť, tínedžerský look či bizarnosť zdeformovalo. Ďalej niektorí súťažiaci pochopili, že nie je dôležité dobre spievať, ale robiť zábavu. Napríklad Miro Jaroš patrí medzi suverénne najslabších spevákov vo finále. Je však úlohou verejnosti, aby povedala, či chce postup slabého speváka. A napokon poslednou vecou, ktorá mi prekáža najviac, je spôsob, ako túto dobrú reláciu s veľmi kvalitnými súťažiacimi v záverečnej desiatke spracováva bulvár, za čo však STV môže len veľmi malou mierou. Ide najmä o formu a obsah materiálov v denníku Nový Čas. Myslím si, že v tomto smere by mohol produkčný štáb STV zakročiť razantnejšie a svojich súťažiacich chrániť - pretože mnoho článkov nedodržiava základné etické žurnalistické normy. Navyše tieto materiály obchádzajú výkony súťažiacich a len cez ich životné príbehy, osudy, spory či vzťahy podvedome niektorých favorizujú a iným znižujú šance. SuperStar je formát relácie, ktorý sledujú mladí, starší aj najstarší diváci - i keď primárne je venovaná mladším ročníkom. Jej výsledok určite obohatí slovenskú pop-music o nové talenty a svojou dobre premyslenou dramaturgiou a kvalitným profesionálnym spracovaním nemôže kaziť vkus divákov. Preto je pre rodičov tínedžerov rozhodne lepšou voľbou ako rôzne mládežnícke seriály či sitcomy (napr. Priatelia, Beverly Hills 90210), ktoré ponúkajú nemorálne a veľmi nízke vzory správania. Michal Dyttert, doktorand na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity Katolícke noviny 9/2005

15. 5. 2005

XXL alebo XL ?

XXL alebo XL ? Robo pri kamerových skúškach...
"My nebudeme zbytočne moralizovať, " tvrdí Branislav Zahradník. Vedenie televízie momentálne rokuje so zastupiteľskou agentúrou Scream Artist Managment o tom, či Robo Mikla bude moderovať Hitparádu XXL.
Mal by vymeniť od začiatku slabučkú, afektovanú, bývalú detskú hviezdičku Petru Jurinovú, ktorá doteraz neprekonala horizont relácií Po škole, Sobotníček a Rozhľadňa. Po tom, čo na kamerových skúškach Robo ukázal, mu STV ponúkla 40-tisícový honorár.
"Ukáže ho každý deň v upútavke a diváci sa nám navalia. Peoplemetre budú vzdychať. Nevieme však, či nezmeníme názov relácie, " nadchýňa sa vedenie TV.

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA "Nie, robíme komplet CD M-12, nech sa páni muzikanti z toho poserú! " Braňo Mojsej "Päť miliónov...!" Mirka Luberdová Bývalá I. vicemiss zo slovenskej súťaže krásy a druhá zo súťaže Miss Europe 2003, na otázku aká je jej cena v relácii K-Fun.