30. 10. 2004

CELAM´S CONSPIRACY THEORY №4

CELAM´S CONSPIRACY THEORY №4 Marcel Para mal konečne svojich warholovských 15 minút slávy v relácii Odpovede z obrazovky. Okrem toho, že potvrdil, že charizmu nemá a televíznym špecifikám nerozumie , prezradil občanom pred nedeľným obedom / mne teda nechutilo...a nebolo to kvalitou obeda/ jednu zaujímavú vec : Rokujeme s kompetentnými o možnej finančnej pomoci v prípade prehry sporu so Štúdiom Beta . Ak rokovania nebudú úspešné a spor prehráme, odovzdáme kľúče od Slovenskej televízie a tá končí. „ Je to približný citát, ale Parove bláboly sú vždy približné, ale veľa sa z nich dá odčítať. Všetci vieme, že Slovenská televízia je zriadená zo zákona a ako taká nemôže zaniknúť. Takže urýchlene si pripravia nepriestrelnú spleť zmlúv, ktoré Rada STV určite neuvidí, tak ako neuvidela doteraz žiadne závažné zmluvy. STV nebude mať nijaký dosah na dcérske spoločnosti, pretože sa ich väčšinový podiel predá. Koncesionárske poplatky, vysielanie a reklama bude v súkromných rukách. Postaví sa narýchlo nová budova STV, stavať ale bude jedna z dcérskych spoločností a bude ju prenajímať novej štátnej STV , alebo verejnoprávnej STV . A všetko to majú v rukách starí dobrí košickí podnikatelia. STV Production & Technology, s.r.o. konateľ: Ing. Marcel Para STV Broadcasting, s.r.o. konateľ: Ing. Marcel Para 1.2 media, s.r.o. konateľ: Ing. Ľubor Košút Koncesia, s.r.o. konateľ: Ing. Brian Lipták TV KE, s.r.o. konateľ: Ing. Jana Bucková No a čo s chudákom Braňom Záhradníkom. Okrem možnej provízie za predaj pozemkov / každý, kto sa pohybuje v televíznom podnikaní a politike vie , o čom hovorím / mu ostane aspoň jedno- TV BB, s.r.o., konateľ: PhDr. Branislav Záhradník . A reklama cez jeho podriadeného vytvorí dobré zázemie pre podnikanie. A Richard III ? Jediná možnosť, už známa- politická kariéra v jezuitskom krídle KDH / Lipšic, Palko a spol. / Beztrestnosť do roku 2006 zaručená. Ale to sú len také Celamove konšpiračné teórie, serte na to. Ostatne, myslím si, že Kartágo musí byť zničené Celam Sanchez / Illich Ramirez /

CELAM´S CONSPIRACY THEORY № 3

CELAM´S CONSPIRACY THEORY № 3 Predstavte si, že ste členom Rady STV a dokonca ste taký hlupák, že máte záujem o to, aby ste túto prácu vykonávali čo najlepšie. Chcete sa vyznať aj v tak problematických veciach ako sú zmluvné záväzky STV v nie celkom jasných kauzách STV ako : LOH 2004 Atény, ME 2004 vo futbale, prevod Teletextu na spoločnosť KID a.s., škandál a porušovanie Zákona o STV a Autorského zákona v súvislosti s / ne/ vysielaním dokumentu "Miluj blížneho svojho", tajomné nevysielanie dokumentu menšie zlo ,nerešpektovanie schválenej Typovej vysielacej štruktúry na rok 2004, utajené podivuhodné zmluvné podmienky na relácie Superstar, Pošta pre Teba , Superkvíz a Svadba snov. Vedenie STV sa rozhodne hrať s Radou hru na mačku a myš, aby skúsilo, ako to funguje. Naťahujú čas a úspešne. Potom pochopia, že časť Rady STV nemá nijaký záujem o riešenie závažných problémov. Niektorí chcú, ale je ich málo, iní tiež chcú, ale majú iné záujmy a akvarijné rybičky iba prikyvujú. Problém nastane, keď bude proti horlivcom, podporujúcim nezákonné konania v STV neskôr vedený súdny spor a na dvere o 4 roky zaklope exekútor a bude vyžadovať zaplatenie nejakých smiešnych 250 miliónov, za ktorých spravovanie zodpovedali. Problémy nebude mať totiž vedenie, ale členovia Rady STV, ktorí podporia hlasovaním nezákonné konania v STV . Ja by som to ako generálny riaditeľ robil presne tak- zaštítim sa Radou STV. Jeho konanie bude súdom nenapadnuteľné. A potom budú akvárijné rybičky otvárať hubu ! Trochu právnej teórie ignorantom v STV / a aj v rade STV a niektorým plateným novinárom na Slovensku / nezaškodí : RADA STV. Jej pôsobenie môžeme označiť jednak: - navonok – zabezpečuje dohľad verejnosti ( STV je verejnoprávna inštitúcia poskytujúca službu verejnosti - podnikateľskú činnosť môže vykonávať len v súvislosti s hlavnou činnosťou ) - dovnútra – dohliada na dodržiavanie ZoSTV, kontroluje hospodárenie a nakladanie s majetkom STV a schvaľuje základné vnútorné i účtovné dokumenty atď. RADA STV najmä vykonáva dohľad nad dodržiavaním ZoSTV ( v jeho rámci i hospodárenie STV, ktoré musí byť maximálne efektívne a hospodárne - § 20 ods. 3 ZoSTV) a máme za to, že v rámci dohľadu je oprávnená i oboznamovať sa so všetkými dokumentmi STV a žiadať za týmto účelom informácie od iných orgánov, inak by nemohla riadne vykonávať svoje kontrolné povinnosti uložené jej ZoSTV. V prípade ak sa jedná o obchodné tajomstvo, je povinná zabezpečiť jeho ochranu. Domnievame sa preto, že: - sprístupnenie zmlúv obsahujúcich klauzulu o obchodnom tajomstve RADE STV nie je porušením obchodného tajomstva a RADA STV má pri výkone dohľadu právo na ich sprístupnenie - osoby, ktoré sa oboznámia s takýmito informáciami sú povinné rešpektovať obchodné tajomstvo a neporušiť ho - RADA STV je povinná zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností ( § 14 ods.6) - RADA STV môže využiť i DK STV v zmysle § 15 ods. 2 písm c), ktorá je povinná podľa § 15 ods. 2 písm e) oboznámiť RADU STV s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami ( DK STV je odborným orgánom jej informácia pre RADU STV má byť preto profesionálna a má zodpovedať žiadosti RADY STV. ) RADA STV v súlade so ZoSTV využila svoje právo poveriť DK STV kontrolou hospodárenia a právom požadovala relevantnú a vyčerpávajúcu informáciu a z dôvodu ochrany obchodného tajomstva správne zvolila režim neverejného zasadnutia. DK STV je povinná oboznámiť ju s výsledkami svojej činnosti. Právo RADY STV na oboznámenie sa s dokumentmi STV vyplýva i z toho, že ak poveruje DK STV kontrolou hospodárenia, sama toto právo kontroly má a môže a má ho využívať v rámci výkonu dohľadu nad dodržiavaním ZoSTV, čo je v zmysle zákona i jej povinnosťou. - RADA STV nesie zároveň i zodpovednosť za plnenie svojej činnosti a to voči NR SR, ktorá ak skonštatuje, že RADA STV si neplní svoje povinnosti môže odvolať celú RADU STV ( § 12 ods. 5. Okrem iného v prípade ak pri zmluvách, ktoré obsahujú obchodné tajomstvo boli použité verejné financie, je možné využiť i ustanovenia z. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a to - § 2 ods. 2: „osobou povinnou zverejniť sú právnické osoby zriadené zákonom“ ( STV ) - § 3 „každý má právo prístupu k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii“ - § 10 ods.2 „porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je sprístupnenie informácie, ktorá sa získala za verejné financie alebo sa týka používania verejných financií“ Vzhľadom k tomu, že STV nakladá i s verejnými financiami, je povinná na základe z. č. 211/2000 poskytnúť informáciu žiadateľovi, ktorý by toto svoje právo využil. O žiadostiach rozhoduje GR a o odvolaniach voči nim RADA STV. A zaštítiť sa hlúposťami, ako je Dôvodová správa k Zákonu- navrhujem, aby zainteresovaní vrátili diplom. Ale to sú len také Celamove konšpiračné teórie, seru na Vás du domů. Ostatne, myslím si, že Kartágo musí byť zničené Celam Sanchez / Illich Ramirez /

CELAM´S CONSPIRACY THEORY № 2

CELAM´S CONSPIRACY THEORY № 2 alebo Sprostosti ,ako dokument Miluj blížneho svojho Už dlhšie sa mediálne pripravuje prechod verejnoprávneho sektoru na sektor verejno- súkromný.. Badať to pri väčšine inštitúcií / Sociálna poisťovňa, nemocnice, letiská /. Tento systém plne funguje vo Veľkej Británii. Pri zdravotných poisťovniach sa to už aj dovŕšilo . U nás to však môže fungovať aj priamym prechodom od verejnoprávneho sektora ku súkromnému. Pozrime sa bližšie cez konšpiračnú Celamovu teóriu na blízku budúcnosť Slovenskej televízie. Príprava predaja budovy BTP, priľahlých budov a pozemkov STV naznačuje, že môžu byť predane vopred určenému záujemcovi cez transparentnú verejnú súťaž / Rokovacie konanie bez zverejnenia /, kde, samozrejme, záujemca ponúkne najvyššiu sumu. Táto nemenovaná spoločnosť sa stane vlastníkom budovy BTP, priľahlých budov a pozemkov STV. Môže sa to aj skomplikovať- stále je tu Beta štúdio a zjaviť sa môže aj záhadný kupec- sprostredkovateľ. Napokon to predsa skončí v tých správnych rukách. Nový majiteľ vzápätí ponúkne STV, že vybuduje nové sídlo STV za súkromný kapitál. Náklady na projekt by nemali ísť zo štátneho rozpočtu, ani od koncesionárov. Preto budú všetci jasať STV si však bude svoje nové sídlo prenajímať od súkromného investora za vlastné prostriedky. Sídlo však budú využívať aj iné- súkromné televízie. STV si vybuduje infraštruktúru, špecializovanú štrukturovanú kabeláž ap. V prípade, že nebude schopná splácať svoje záväzky / zmluvy nikto nikdy neuvidí, veď pôjde o obchodné tajomstvo /, príde o svoje sídlo i technologické zázemie a samozrejme aj o techniku, ktorá sa stane reinštaláciou bezcenná. A tu nastúpi záchrana- súkromná TV ponúkne svoje služby bezmocnému štátu, aby splnila verejný záujem a verejnú programovú službu. Zmení sa Zákon o STV / možno inej TV/, nájdu sa 2-3 miliardy, ktoré sa opäť nájdu / veď peňaženka daňového poplatníka je podľa zástancov Novej Enrokomiky bezodná / a zvýšia sa koncesionárske poplatky / vyvlastnením ?/ . Uvidíme. Možno príde aj na slová veľkého učiteľa svojho dobrého žiaka / rozumej Richarda Rybníčka /Vladimíra Železného. Naša Slovenská televízia už je, podľa slov veľkého, niekoľkokrát trestne stíhaného učiteľa, verejnoprávne- komerčnou televíziou. A ak pôjdeme ďalej- STV možno pôjde manažérskou zmluvou pod konglomerát komerčných televízií, ktoré zabezpečia tzv. verejné minimum. Už raz to veľký učiteľ navrhol. Uvidíme, čo urobí dobrý žiak. Alebo iní. Veď to je jedno. Stretneme sa v komerčnom pekle, priatelia ? Tam sa aspoň takými sprostosťami, akými je dokument Miluj blížneho svojho zaoberať nebudú. Lebo nebude. Trh všetko vyrieši. Na Miletičke kultúry. Ale to sú len také Celamove konšpiračné teórie, serte na to. Ostatne, myslím si, že Kartágo musí byť zničené Celam Sanchez / Illich Ramirez /

CELAM´S CONSPIRACY THEORY № 1

CELAM´S CONSPIRACY THEORY № 1 Alebo Súdruhovia sponzorujú Superstar Megashow STV hľadá Superstar, má podľa vedenia pomáhať posilňovať pozitívne vnímanie značky KSS verejnosťou. „Mrzí ma, že mnohí už zabudli na obdobie spred dvoch rokov, kedy táto inštitúcia stála pred otázkou svojej existencie a značka KSS bola absolútne znehodnotená a pre mnohých občanov takmer neexistujúca. Dnes je z nej rešpektovaná značka, ktorá bez problémov konkuruje ostatným stranám na trhu a získava si čoraz viac priaznivcov aj medzi mladými ľuďmi. Aj vďaka KSS,“ dodal Krízový člen manažmentu STV. Krízový člen manažmentu STV sa poďakoval parlamentu a všetkým poslancom za KSS, ktorí nepodporili návrh novely zákona o STV. Predseda klubu KSS na tlačovke predal do rúk kosák a kladivo ako znak zmierenia. Krízový člen manažmentu STV a povedal, že rozhodnutie poslancov je zodpovedné a je v prospech budúcnosti STV a programu "STV hľadá SuperStar" a KSS, ktorá si tak vydobyla svoje miesto na slnku o päť minút dvanásť.. K problematike pôvodnej slovenskej tvorby sa v súvislosti s programom SuperStar vyjadril Krízový člen manažmentu STV. "Mnohí ľudia, ktorí kritizujú túto reláciu, majú pocit, že sme naložili sto miliónov do kufra a odviezli ich do Veľkej Británie, do spoločnosti Fremandle a týmto sme ukrátili slovenských audiovizuálnych tvorcov o možnosť nakrúcať pôvodné diela," povedal Krízový. Nie je to pravda, v kufroch sa to dávno nevozí. Na to sú , predsa zmluvy. A okrem toho-je to vlastne domáca tvorba," dodal. Režisér projektu naznačil, že medzi súťažiacimi sa objavili tak výrazné talenty, že by v najbližšej ankete Zlatý slávik vystriedali na stupni víťazov doteraz neohrozené pozície známych celebrít. Potvrdil mu to aj Produkčný dom Forza, ktorý navrhol predať svoj väčšinový podiel spoločnosti Koncesia s.r.o., patriacej STV. Predstavitelia CME okamžite reagovali Lettrom of agreement na odpredaj vysielacích práv na Zlatého Slávika. Pavol Danišovič sa nášmu spravodajcovi po tejto správe do telefónu rozplakal a zložil. O úspešnosť tohto projektu sa vedenie STV neobáva a suma 100 mil. Sk by sa mala televízii bez problémov vrátiť. „Peniaze nejakých mobilných operátorov a nás nezaujímajú , a už vôbec nie dary monopolistov. Tých mi nepotrebujeme , máme svojich vlastných majiteľov, akcionárov- našich divákov. Tí nám to radi zaplatia. Veď nás majú radi „, dodal Krízový člen. Zárukou úspechu je sila značky SuperStar, ktorá pomôže posilňovať aj samotnú značku STV. Krízový člen naznačil, že od marca budúceho roka príde k Novému novému novému začiatku a STV sa chystá na veľký rebranding- premenuje sa na SuperStv. Krízový člen hrdo tvrdí :„Hľadanie nových talentov na slovenskej hudobnej scéne, ktorá je už roky považovaná za podvyživenú je jednoznačným plnením verejnej služby. Pre mnohých mladých ľudí z menších obcí je to často jediná životná šanca, ako sa presadiť a zmeniť svoj život,“ povedal počas tlačovej konferencie Krízový člen manažmentu STV. Je to pravda, všade na svete Superstar vyvolala horúčku v kupovaní tyčiniek a masovom sťahovaní Eskimákov. Podľa našich posledných správ sa hodlajú celé kraje Košice a Prešov presťahovať do Bratislavy, presnejšie do Mlynskej doliny Ale to sú len také Celamove konšpiračné teórie, kašlite na to. Ostatne, myslím si, že Kartágo musí byť zničené Nabudúce : CELAM´S CONSPIRACY THEORY № 2 alebo Sprostosti ,ako dokument Miluj blížneho svojho Celam Sanchez / Illich Ramirez /