24. 9. 2005

Kajajte sa

Kajajte sa

Boh urobil Pánom aj Kristom toho istého Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali." (verš 36)

Keď to počuli, bodlo ich pri srdci a vykríkli: "Mužovia, bratia, čo máme robiť?" (verš 37)

Peter im odpovedal: "Kajajte sa, každý z vás nech sa dá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov, a prijmete dar Svätého Ducha" (verš 38). Skutky STV neodvysiela dokument Miluj blížneho svojho o protižidovskom pogrome v Topoľčanoch tesne o druhej svetovej vojne. STV tak kašle na Radu STV a jej UZNESENIE č. 81/2005 : Rada STV odporúča GR STV, aby pri príležitosti 60. výročia protižidovského pogromu v Topoľčanoch zabezpečil odvysielanie dokumentrneho filmu Miluj blížneho svojho bez diskusnej relácie Pod lampou – špeciál. STV vraj film odvysiela na jar, pri príležitosti výročia prvých deportácií židovského obyvateľstva. Nie som si istý, ale ten film je hádam o niečom inom a očakával by som, že STV pripraví o téme deportácie nový dokument. Vyjadrenie istého Záhradníka z STV, že o "odporúčanie Rady STV vnímame ako 'odporúčanie', ktoré nie je záväzné pre programové rozhodovanie našej dramaturgie ", jasne hovorí o tom, že už prezrel čas kedy Rada STV mala tento manažment poslat preč.

Ale v dosahu doporučenej pošty. Všetkým, aj manažmentu a aj členom rady STV stále opdporúčam jednoduchý textík, ktorý sa volá Zákon o Slovenskej televízii

Povedzme : Orgány Slovenskej televízie § 7 Orgány Slovenskej televízie sú: a) Rada Slovenskej televízie, Rada Slovenskej televízie § 8 Pôsobnosť rady Slovenskej televízie (1) Rada Slovenskej televízie (ďalej len „rada“) a) dohliada na dodržiavanie tohto zákona a plnenie úloh, ktoré Slovenskej televízii vyplývajú z osobitných predpisov, § 17 Postavenie generálneho riaditeľa (1) Generálny riaditeľ najmä b) predkladá rade návrh rozpočtu Slovenskej televízie, ktorého súčasťou je návrh rozpočtu na zabezpečenie činnosti rady a dozornej komisie a programový koncept vysielania Slovenskej televízie na príslušné rozpočtové obdobie; programový koncept obsahuje najmä návrh celkového časového rozsahu vysielania na jednotlivých vysielacích okruhoch Slovenskej televízie a návrh týždenného rozdelenia vysielacieho času na jednotlivých programových okruhoch Slovenskej televízie...

d) zabezpečuje v určených lehotách vykonanie opatrení navrhnutých radou alebo príslušnými kontrolnými orgánmi na zabezpečenie nápravy pri porušení povinností Slovenskej televízie ustanovených týmto zákonom alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,

A ak Vám ,milí koncesonári, bude ktokoľvek hovoriť čosi iné, vedzte, že vedome klame.

AD SRO

AD SRO
Rozhlasová rada vypočula kandidátov na riaditeľa Slovenského rozhlasu. Voľby, v ktorých bude prvýkrát voliť riaditeľa Rozhlasová rada bude prvý krát voliť po uplynutí funkčného obdobia súčasného generálneho riaditeľa SRo Jaroslava Rezníka, teda najskôr po 7. októbri.
Nový riaditeľ rozhlasu na päť rokov však musí získať v tajnom hlasovaní minimálne 10 z 15 hlasov potrebných na zvolenie.
Ak sa to nestane, do druhého kola postúpia tí, ktorí získali minimálne tri hlasy. Ak sa nepodarí riaditeľa zvoliť ani v druhom hlasovaní druhého kola, bude musieť Rozhlasová rada vyhlásiť nové voľby.
Zatiaľ bude poverená vedením ekonomická riaditeľka SRo Hilda Gajdošová, čo znamená, akoby ho viedol Rezník.. Čo potom ?
Aké sú šance Jaroslava Rezníka ?
Môže to byť zaujímavé, pretože pri zamietnutí Rezníka Rada vôbec nemala výhradu voči jeho možnej kandidatúre *, čím mu plne otvorila dvere v nových voľbách.
Zdá sa, že boj na diaľku bude medzi bývalým programovým riaditeľom a ešte spolumajiteľom Rádia Twist Ľubošom Machajom, ktorý je v súčasnosti šéfdramaturgom Dvojky STV a Jaroslavom Rezníkom.
A, samozrejme , medzi politickými stranami a záujmovými skupinami.
Ako inak ....?
*
Stanovisko ministerstva kultúry potvrdilo Rezníkovo oprávnenie kandidovať.
Analýza externej právnej agentúry však hovorí opak.
- Právne postavenie pána Rezníka, vykonávajúceho v súčasnosti funkciu štatutárneho orgánu Slovenského rozhlasu (generálneho riaditeľa) sa podľa platnej a účinnej právnej úpravy spravuje v prvom rade prechodným ustanovením § 23 ods. 5 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase, v platnom znení, keďže do funkcie ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu bol zvolený ešte za platnosti a účinnosti už zrušeného zákona Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase; z uvedeného ustanovenia jednoznačne vyplýva, že ústredný riaditeľ Slovenského rozhlasu zvolený podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase, v znení neskorších predpisov, ktorý vykonáva túto funkciu ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase (01. 01. 2004), sa považuje za generálneho riaditeľa podľa zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase; v tejto vete je výslovne vyjadrená právna kontinuita funkcie štatutárneho orgánu Slovenského rozhlasu, preto funkcia ústredného riaditeľa je zhodná s funkciou generálneho riaditeľa, je to jedna a tá istá funkcia, z tohto dôvodu teda nemožno vyvodzovať, žeby funkcia generálneho riaditeľa bola funkciou novou, na ktorú možno znova kandidovať a byť zvolený a zároveň pritom nebrať ohľad na skutočnosť, že tej istej osobe (t.j. pánovi Rezníkovi) uplynú už dve po sebe idúce funkčné obdobia vo funkcii ústredného riaditeľa. A keďže sa ústredný riaditeľ, zvolený podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase, považuje za generálneho riaditeľa podľa zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase, a teda kontinuálne zdieľa právny status už podľa nového zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase, je tak viazaný, už ako generálny riaditeľ, jeho ustanovením § 18 ods. 2, s výnimkou dĺžky práve prebiehajúceho funkčného obdobia, ktoré plynie podľa doterajších predpisov (t. j. v trvaní štyroch rokov, podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase). Ak by sme v tomto prípade pristúpili k opačnému výkladu a teda k možnosti opätovne kandidovať jednej a tej istej osobe (t.j. pánovi Rezníkovi) na ďalšie dve funkčné obdobia, potom by fakticky tá istá osoba mohla vykonávať jednu a tú istú funkcii až 4 funkčné obdobia, čo nepripúšťa ani jeden z vyššie citovaných zákonov o Slovenskom rozhlase. - na predmetný prípad by bolo možné analogicky a primerane vychádzať aj z nálezu Ústavného súdu pod č. I ÚS 238/04, ktorý v ňom posudzoval causu, či predseda a podpredsedovia Najvyššieho kontrolného úradu, zvolení na 5 ročné funkčné obdobie, majú právo túto svoju funkciu vykonávať ešte o 2 roky dlhšie, ak v priebehu výkonu ich funkčných období zmenil ústavný zákon a zákon dĺžku funkčného obdobia funkciám predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu z 5. rokov na 7.

Tabuľka

Kandidáti na funkciu riaditeľa rozhlasu

1. Ján Udič 39 rokov ekonóm Omega Servis Slovakia.

2. Marián Šinkovič 35 rokov podnikateľ- spolumajiteľ spoločnosti PP Partnership

3. Peter Kováč 47 rokov živnostník- , bývalý predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu

4. Andrej Školkay 40 rokov pedagóg

5. Roland Keťko 40 rokov technik, bývalý riaditeľ Okresnému úradu práce (OÚP) v Komárne

6. Ľuboš Machaj 51 rokov ,šéfdramaturg STV2, spolumajiteľ Rádia Twist7.

7.Karol Farkašovský 50 rokov hovorca MZ SR8.

8.Milan Materák 59 rokov pedagóg, bývalý ústredný riaditeľ STV

9. Michal Durila 47 rokov- ekonóm Bratislavskej vodárenskej spoločnosti

23. 9. 2005

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA
„Myslím, že si potrebujem odskočiť. Je to možné“? Americký prezident George W. Bush posunul lístok s týmito slovami svojej ministerke zahraničných vecí Condoleezze Riceovej. „Kupujem topánky a kabelky. Kabelky vždy, keď sa mi páčia, hoci sa mi k ničomu nehodia. Potom ich, pochopiteľne, nenosím, ale sú odložené v skrini.Mám kožuchy za vyše 100-tisíc,
ale nenosím ich. " Adriana Kmotríková
"Počúvajte, Hrušovský, to vaše klamete je tak smiešne,
ako vy sám,"
Vladimír Mečiar, STV, 5 minút 12
"Program STV možno kritizovať v detailoch, ale filozofia je správna. " Predseda Rady STV Miroslav Kollár
"Z pohľadu STV pôjde o atraktívny duel a televízia bude potešená, že ho bude môcť odvysielať. "
Branislav Záhradník po požiadaní Mikuláša Dzurindu, aby STV umožnila verejnú diskusiu v s R. Ficom v čo najkratšom čase .
"Zrazu sa to ministerstvu hodí, zrazu to minister len tak hodil do sveta. To je už politika, nie profesionalita,"
Reakcia na júnovú správu ministra kultúry Františka Tótha pre parlament.
"Ak niekto povie, že som klamár, takisto môžem povedať, že na ministerstve kultúry vytlačili jednu stranu z mailu,"
Riaditeľ STV Richard Rybníček

22. 9. 2005

Gospodine Branislave

Gospodine Branislave ,
Ty první světová skupino!
Tento program nie je, podľa nášho názoru, v žiadnom rozpore s abstraktne ponímaným pojmom verejnoprávnosť.
NOVINKA.
Nenecháme si vnútiť myšlienku, že ak sa niekomu nejaký program STV nepáči, tak automaticky nie je vhodný pre verejnoprávnu televíziu.
ĎALŠIA NOVINKA.
STV nevznikajú pri výrobe programu žiadne finančné náklady, má však podiel na výnosoch z audiotexu. Nechceme, aby bol navodený dojem, že STV na svojich koncesionároch zarába.
ZARÁBA A EŠTE AJ ZAVÁDZA.
Všetky tohtoročné výnosy z programu, ktoré odhadujeme približne na 4 milióny korún, budú preto použité na programy charitatívneho charakteru, ktoré budú odvysielane počas Vianoc.“
TEN CHLAP KLAME- V ROZPOČTE TO JE AJ BEZ TOHO. Branislav Zahradník pre medialne.sk o relácii Peniaze na ruku. Kriste!
Co je to za člověka?

MIKROCENZÚRA

MIKROCENZÚRA
Po krásnych diskusných príspevkoch k reláciám Blesk a Peniaze na ruku, sa Slovenská televízia radšej rozhodla ich zo svojej webovej stránky stiahnúť. Veď načo kritika. ? My najlepšie vieme.
Bo potim šmerdzi jak kobuli ric.

BLACKLIST

BLACKLIST Joseph McCarthy
Niektorí z nás si pamätajú film Martina Ritta The Front ( nás ako Na čiernej listine,1976).
Woody Allen v ňom hral pokladníka Howarda Princa, ktorý prepožičaval svoje meno scenáristovi , ocitnuvšiemu sa na čiernej listine vďaka zúriacemu honu na čarodjnice senátora Josepha McCarthyho . Občas úspešnému... V roku 2005 sme si mysleli, že je to iba hlúpa spomienka, spomienka na omyly, spomienka na studenú vojnu, ale i spomienka na komunizmus. Nuž, nie je to tak.
Slovenská televízia je už tri roky známa tým, že existuje čierna listina ľudí, ktorí nesmú pre STV pracovať, pretože vedeniu nevyhovyjú.
Nie z profesionálych príčin.
Osobných
Inak by títo ľudia nepracovali pre STV pod pseudonymami ,alebo ako iné osoby .
Porušujú sa tým základné ľudské práva, ale komu dnes vadí porušovanie Ústavy SR, keď ku všetkému sa zrazu objavia insitní ústavní právnici, dokonca a s diplomom ? Sanchez disponuje konkrétnymi menami ľudí, ktorí však nemajú odvahu sa zviditeniť, pretože by tým ohrozili svoju existenciu. Smutný príbeh slovenskej demokratickej cesty.

21. 9. 2005

International Emmy news awards

International Emmy news awards
Víťazom International Emmy Awards’ 2005 , kategória Breaking News sa stala APTN za pokrytie tragédie v Beslane. Nominovaní boli : NHK - “News 10: A Battle with Fear—The Aftershocks of the Great Mid-Nigata Earthquake,” TV Markiza -“The Bush Putin Summit in Bratislava 2005,” ITN - “Beslan School Siege,” APTN -"Beslan coverage"

SOSNOVINY

SOSNOVINY
Reláciu SOS v STV mám rád.
Telvízne noviny Markízy ani nemusím. Čo ich však včera spojilo ? Jednoznačne Pavol Rusko a Orange Pokým TV Markíza odohrala PR šot o UMTS Orange, napriek tomu, že aj T-Mobile túto tecchnológiu testuje, STV sa obula do Ruska a zvyšku nehodného ANO, podľa videnia sveta KDH .
Aj keď zmenková tlačovka bola sama osebe k popukaniu Navyše STV odohrala paródie na spoty Orangeu, síce vtipné, ale asi mu vracia požičané aj z minulého roka. Nuž a peniaze T- Mobile určite nesmrdia. Byť Pavlom Lančaričom, rýchlo sa rozhodnem. Sú aj iné TV , ba dokonca iné médiá.
No nie ?

20. 9. 2005

Ništ, ništ, ništ, jeďiňe: líri, lári, fárum

Ništ v sveťe ňeviďiš, ništ k pobožnim mravum;

Ništ, ništ, ništ, jeďiňe: líri, lári, fárum. *

14. júna 2004 Rada STV schválila UZNESENIE č. 37/2004 Rada STV s prihliadnutím na stanovisko DK STV schvaľuje návrh na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku v lokalitách Vinosady, Lodenica**, Trnávka, Chorvátsky Grob a Limbach a ukladá GR STV zabezpečiť, aby za člena každej výberovej komisie bol ustanovený aj člen DK STV. Na jeseň roku 2004 zasadla komisia a tá rozhodla, že víťazom súťaže sa stala spoločnosť INTERCOM Agentúra s.r.o. ktorá je blízka podnikateľovi Ivanovi Kmotríkovi. Po dohode s SDKÚ a ministrom zahraničných vecím SR Eduardom Kukanom bude z Lodenice údajne diplomatický klub. INTERCOM Agentúra s.r.o. ponla cenu o niečo vyššiu , ako bola všeobecná hodnota nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku Jediným problémm , a to veˇmi závažným je fakt, že vedenie STV akos pozabudlo na svje zákonné povinnosti a tak sa lodenica predala, previedla na nového majiteľa , ktorý je už aj zapísaný v katastri. na poslednom zasadnutí sa rada STV / jej časť / rozhodla, že dodatočne udelí súhlas na nieč na čo už dosah nemá a čo bez akejoľvek diskusie a aj napriek insitným výkladov právnika v Rade STV bolo hrubým porušením Zákon o STV, paragrafu § -pôsobnosť rady Slovenskej televízie, článok e - schvaľuje po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie návrh generálneho riaditeľa na prevod vlastníctva nepotrebnej nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku **Lodenica na Viedenskej ceste č.5 v Bratislave v Petržalke. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku je stanovená na 14 334 000,- Sk Predmet ponuky: nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 317, k.ú. Petržalka Parcely Parcela číslo výmera v m2 druh pozemku 5097/1 513 Zastavané plochy a nádvoria 5097/2 300 Ostatné plochy Stavby Súp. číslo parcela č. Popis stavby 2383 5097/1 Lodenice – nehnuteľná kultúrna pamiatka Popis nehnuteľnosti Stavba je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok pod č. 10900/0. Súčasný stav: budova je prázdna a nevyužívaná. Časť oplotenia, spevnené plochy a prípojky sú vedené cez cudzí pozemok (parc.č.5096 ). Tieto ťarchy spolu s právom prechodu k budove cez predmetnú parcelu nie sú vyznačené na liste vlastníctva. Vstup podľa právneho stavu je možný len z nábrežia Dunaja. Stavebnotechnický stav nehnuteľnosti: Zastavaná plocha 512,65 m2. Monolitický železobetónový skelet s doskovými a rebrovými stropmi, výplň je z tehlového muriva. Strecha je plochá, čiastočne slúžiaca ako terasa. Vykurovanie je lokálne plynovými pecami Gamat. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Stavebno-technický stav objektu je nevyhovujúci pre bežnú prevádzku celoročne užívateľného domu a vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. Objekt je pripojený na všetky inžinierske siete. Územnoplánovacia informácia: Predmetné parcely sú v zmysle Aktualizácie územného plánu hl.m.SR Bratislavy určené pre funkciu: šport s účelovo viazanou funkciou dopravnej a technickej vybavenosti *Jozef Ignác Bajza - René mládenca príhodi a skúsenosti

Otvorený mail

Otvorený mail
STV web- diskusia komentár gejza dezorz
režisér seriálu Rodinné tajomstvá Gejza Dezorz / pozn. Carlos /
sie mafie.
1]nazov bol povodne uplne iny, no stv si este pred prijatim konceptu tohto serialu zaregistrovala nazov RT. povodne sa mal vyrabat uplne iny serial,ktory ale naozaj nesplnal ani zakladne atributy zanru.takze sa ani netreba divit,ze nazov naozaj zvadza svojou melodramatickostou a podobnostou k porovnaniam s inym, ale uplne inym,serialom.
2]dlzka jednotlivych casti serialu, je rozhodnutie managmentu Stv.Aj kedboli scenare pisane na 45minutove casti a ani argumenty tvorcov nepomohli,casti sa umelo presekli.o podrobnostiach sa nebudem rozpisovat.samozrejme,ze to serialu velmi nepomohlo, skor naopak.mam tusenie, ze sa v najblizsej dobe vratime asi k povodnej dlzke...-zodpovedni rozhodnu
3]neviem preco si divak predstavuje rodinny serial ako pribeh sudrznejrodiny, ktora sa stretava /najlepsie vo velkej obyvacke/a riesi svojeproblemy. RT je serial pre vsetky vekove kategorie. je sucasny a zosucasneho velkeho mesta. a miestami je az prilis stylizovany...RT je pribeh ustrednej rodiny kosickych a ich priatelov, znamych.
4]serial RT ma svoje chyby, to nepopieram.no kazdy filmovy, ci tv tvorcapovie milemu a kritickemu divakovi, ze zrealizovat tv serial za 22milionovv takejto dlzke, rozsiahlosti a narocnosti na vyrobu a produkciu jenerealne, ak nie samovrazda. a to nie su vyhovorky. to vsetko su krutefakty.

19. 9. 2005

Emmy Awards

57th Annual Emmy Awards
18 septembra ocenila The Academy of Television Arts & Sciences programy a osobnosti v kategóri Primetime Emmys . O tom, či uspeje TV Markíza v The 2005 International Emmy Award News /Breaking News,/-The Bush Putin Summit in Bratislava 2005” sa dozvieme dnes.
AND THE WINNERS : OUTSTANDING SUPPORTING ACTOR IN A COMEDY SERIES BRAD GARRETT as Robert Barone CBS Everybody Loves Raymond OUTSTANDING SUPPORTING ACTOR IN A DRAMA SERIES WILLIAM SHATNER as Denny Crane ABC Boston Legal OUTSTANDING INDIVIDUAL PERFORMANCE IN A VARIETY OR MUSIC PROGRAM HUGH JACKMAN, Host CBS 58th Annual Tony Awards (2004) OUTSTANDING REALITY/COMPETITION PROGRAM THE AMAZING RACE CBS OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A DRAMA SERIES BLYTHE DANNER as Izzy Huffstodt SHOWTIME Huff OUTSTANDING SUPPORTING ACTOR IN A MINISERIES OR A MOVIE PAUL NEWMAN as Max Roby HBO Empire Falls OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A MINISERIES OR A MOVIE JANE ALEXANDER as Sara Roosevelt HBO Warm Springs OUTSTANDING DIRECTING FOR A VARIETY, MUSIC OR COMEDY PROGRAM BUCKY GUNTS, Director NBC The Games of the XXVIII Olympiad – Opening Ceremony OUTSTANDING WRITING FOR A VARIETY, MUSIC OR COMEDY PROGRAM DAVID JAVERBAUM, Head Writer COMEDY CENTRAL RICH BLOMQUIST, Writer STEVE BODOW, Writer TIM CARVELL, Writer STEPHEN COLBERT, Writer ERIC DRYSDALE, Writer J.R. HAVLAN, Writer SCOTT JACOBSON, Writer BEN KARLIN, Writer ROB KUTNER, Writer CHRIS REGAN, Writer JASON REICH, Writer JASON ROSS, Writer JON STEWART, Writer The Daily Show With Jon Stewart OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A COMEDY SERIES DORIS ROBERTS as Marie Barone CBS Everybody Loves Raymond OUTSTANDING VARIETY, MUSIC OR COMEDY SERIES THE DAILY SHOW WITH JON STEWART COMEDY CENTRAL
OUTSTANDING DIRECTING FOR A DRAMA SERIES J. J. ABRAMS, Director ABC Lost Pilot (Part 1 & Part 2) OUTSTANDING WRITING FOR A DRAMA SERIES DAVID SHORE, Writer FOX House Three Stories OUTSTANDING LEAD ACTOR IN A MINISERIES OR A MOVIE GEOFFREY RUSH as Peter Sellers HBO The Life and Death of Peter Sellers OUTSTANDING DIRECTING FOR A MINISERIES, MOVIE OR A DRAMATIC SPECIAL STEPHEN HOPKINS, Director HBO The Life and Death of Peter Sellers OUTSTANDING WRITING FOR A MINISERIES, MOVIE OR A DRAMATIC SPECIAL CHRISTOPHER MARKUS, Screenplay HBO STEPHEN McFEELY, Screenplay The Life and Death of Peter Sellers OUTSTANDING LEAD ACTRESS IN A MINISERIES OR A MOVIE S. EPATHA MERKERSON as Nanny HBO Lackawanna Blues OUTSTANDING DIRECTING FOR A COMEDY SERIES CHARLES McDOUGALL, Director ABC Desperate Housewives Pilot OUTSTANDING WRITING FOR A COMEDY SERIES MITCHELL HURWITZ, Writer FOX JIM VALLELY, Writer Arrested Development The Righteous Brothers OUTSTANDING MADE FOR TELEVISION MOVIE WARM SPRINGS HBO OUTSTANDING MINISERIES THE LOST PRINCE (MASTERPIECE THEATRE) PBS OUTSTANDING LEAD ACTRESS IN A COMEDY SERIES FELICITY HUFFMAN as Lynette Scavo ABC Desperate Housewives OUTSTANDING LEAD ACTRESS IN A DRAMA SERIES PATRICIA ARQUETTE as Allison Dubois NBC Medium OUTSTANDING LEAD ACTOR IN A COMEDY SERIES TONY SHALHOUB as Adrian Monk USA Monk OUTSTANDING LEAD ACTOR IN A DRAMA SERIES JAMES SPADER as Alan Shore ABC Boston Legal OUTSTANDING DRAMA SERIES LOST ABC OUTSTANDING COMEDY SERIES EVERYBODY LOVES RAYMOND CBS

Donald Trump

Four legs good, two legs bad

Four legs good, two legs bad
Dobré správy Správam STV sa v uplynulom týždni podarilo 3 krát poraziť Noviny JOJ, v jeden deň dokonca o 1,9 % v sledovanosti. Zlé správy Nová vlajková loď STV, nedefinovateľný žáner, relácia Blesk, mala priemernú sledovanosť 1,9 %

18. 9. 2005

Scroungers ?

Scroungers ?
Pekný deň prajem. Nikdy v živote som nepísal takéto riadky, no skutočnosť v noci z 14.teho na 15.teho ma k tomu prinútila. Na STV 1 bežal program „Peniaze na ruku“, sedel som síce pri počítači no telku som mal zapnutú dosť nahlas, takže som počul moderátorku ako lákavo vyzýva súťažiacich do hry. Po hodnej chvíli, keď „nikto“ nevolal, mi to nedalo a premiestnil som sa do obývačky a pozrel si zadanú úlohu. Doteraz som netelefonoval na žiadne audiotextové hry, no vtedy som si povedal, že je dobrý čas po polnoci, možno by som mal aj šancu. :o) Tak som vytočil tel. číslo z pevnej linky uvedené na obrazovke. V slúchadle sa mi ozval „záznamník“ s odpoveďou /nenapíšem to teraz presne – vy si to ale viete bez problémov zistiť/, že „dovolali ste sa ... a čím viac telefonátov – tým väčšia šanca na zapojenie sa do súťaže“. Povedal som si v poriadku, tel. číslo som mal v pamäti telefónu, tak som to skúšal viackrát možno 15 – 20x, možno budem mať šťastie a dovolám sa do vysielania. Divné už vtedy mi bolo, že moderátorka stále vyzývala divákov, že nikto nevolá – a ja som to skúšal v kuse a stále neúspešne /stále len odkazovač/. V telke sa ozvalo zvonenie telefónu a do hry sa zapojil súťažiaci. V hlave mi stále vŕtala myšlienka, že dúfam, že tie moje „neúspešné“ pokusy dovolať sa do súťaže – nebudú spoplatňované. Na obrazovke svietil oznam, že cena hovoru je 30 (alebo 36) Sk, samozrejme uvedené malinkými písmenkami... :o( Okrem toho, v hornej časti pohyblivých tituliek bolo uvedené tel. číslo infolinky – tak som to skúsil a dovolal som sa operátorovi tejto súťaže. Mojou jedinou otázkou bolo, že dúfam, že moje neúspešné pokusy dovolať sa do súťaže, neboli spoplatňované. Bohužiaľ, dostal som odpoveď ktorej som sa obával. Pýtal som sa, že na telke je uvedená cena „hovoru“ a ja som s nikým nerozprával – vypočul som si len odkazovač. Okamžite som si sadol za internet a pozrel som si na stránkach STV Herné pravidlá tejto hry. Vážení páni, vážené dámy, všetci zainteresovaní – bol som z toho zhrozený!!! Snáď máte tieto pravidlá overené so súčasnou legislatívou, no informácia na obrazovke je pre diváka doslovne klamlivá!!! Až po prečítaní pravidiel som sa dozvedel, že /vyberám/: ...Každý telefonát je spoplatnený sumou 36,- Sk / min. vrátane DPH, resp. cena hovoru na ktorékoľvek tel. číslo je 36,- Sk /min. vrátane DPH. ...Účasť v Hernej show začína úspešným telefonickým spojením. ...Diváci, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže, môžu volať na tel. č. 0900 516 116 z pevnej linky alebo z mobilného telefónu a postupovať podľa pokynov, ktoré budú počuť po nadviazaní telefonického spojenia. Cena jedného hovoru je maximálne 36,- Sk / min. (vrátane DPH). ...Telefónne čísla Účastníkov sa registrujú a zálohujú prostredníctvom audiotexového systému Výrobcu. Výber Súťažiaceho na účasť v Hernej show prebieha nasledovne : 1. náhodným výberom zo všetkých telefónnych čísel zaznamenaných počas časového intervalu, ktorý zadá Moderátor (najčastejšie od začiatku do konca puzzle), 2. výberom volajúceho, ktorý prvý zatelefonuje do zadaní časového okamihu Moderátorom alebo Výrobcom. ...Registrovaný Súťažiaci bude kontaktovaný telefonicky zo štúdia. Pokiaľ nezodvihne telefón ani po treťom zvonení alebo telefónne číslo bude obsadené, jeho registrácia je neplatná a pokračuje sa výberom ďalšieho Súťažiaceho. Teraz Vám položím laickú otázku: podobné súťaže fungujú tak, že ak divák zavolá, tak počuje buď obsadzovací tón alebo má to šťastie a dovolá sa do vysielania – vtedy si je samozrejme vedomý ceny hovoru uvedenej na obrazovke. Ale čo v našom prípade? Strohá informácia, že cena hovoru je toľko a toľko je pre diváka v tejto súťaži bezpredmetná!!! On totiž nevie, že všetky jeho „márne“ pokusy dovolať sa do súťaže a nadviazať „hovor“ sú spoplatnené! Čo je podľa Vás cena za hovor – zdravý rozum tvrdí, že je to komunikácia medzi divákom a moderátorom súťaže a nie si vypočuť audio odkaz. Prečo ste nedali na obrazovku informáciu, že je spoplatňovaný každý „pokus“ dovolania sa na okazovač! Podľa mňa je to tvrdé klamstvo!!! , keď moderátorka lákavo vyzýva aby sa už konečne niekto dovolal a vy márne krútite hlavou, že ako je to možné, že telefonujem a nie som zaradený do súťaže. Vyjasnilo sa až po prečítaní herných pravidiel. No poviem Vám, je to dobrá „oblbovačka“ na ľudí... :o( Tak ako sa hovorí, že neznalosť zákona neospravedlňuje, tak troška aj v tomto prípade, by mohla byť Vaša obhajoba, že divák by sa mal zoznámiť s pravidlami hry ... samozrejme každý divák SR sadne za internet a prečíta si ako vlastne funguje táto bohovská hra! :o( Už sa teším na najbližší telefónny účet – mám sto chutí Vám ho poslať a dať preplatiť!!! – nejde o tých 500 – 600 Sk ale o princíp, táto hra je veľmi dobrým lákadlom pre ľudí, a jej tvorca to vymyslel naozaj dobre, ale: INFORMÁCIE na obrazovke uvedené STV sú pre diváka nedostatočné a klamlivé!!! Nie som žiadny právnik, ale nechce sa mi veriť, že táto súťaž je v súlade s obchodným zákonníkom – nemyslím jej mechanizmus, ale dodržanie tých pravidiel, aby bol súťažiaci „dostatočne“ informovaný o pravidlách spoplatnenia tejto hry. Váš platiteľ koncesionárskych poplatkov

SEMINÁR

SEMINÁR
Inštitút pre verejné otázky a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pod záštitou MEDIA Desk Slovakia usporiadali medzinárodný seminár pod názvom Financovanie verejnej služby a jeho vplyv na programovú službu a na podporu pôvodnej audiovizuálnej tvorby. Svoje skúsenosti si tu vymieňali mediálni odborníci a praktici z Rakúska, Slovenska, Poľska a Veľkej Británie Za prekvapivo silnej účasti členov Rady pre vysielanie a retransmisiu, Rady STV a neprekvapivej neúčasti poslancov kolabujúcej NR SR, hájil farby Slovenskej televízie jeden z panelistov Jaro Kerner, ktorého sumarizácia minulosti a krokov manažmentu neobstála pred skúsenym a britkým Jonathanom Davisom. / Riaditeľ British Scren Advisory Council / Kerner, ktorému v STV ako jednému z mála ide o pôvodnú tvorbu ,však zopakoval prednášku, ktorú sme mnohí mali tú možnosť opakovane počuť z úst generálneho riaditeľa.
Bez vízie budúcnosti ,bez obsahu a posolstva. Stav Slovenskej televízie už na úvod nemilosrdne pomenoval prezident Inštitút pre verejné otázky Martin Bútora.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Russia Today je nová ruská štátna satelitná televíza , vysielaná v angličtine. Russia Today začala testovať vysielanie tento štvrtok . Russia Today chce predstavovať Rusko ako perspektívnu krajinu. Pochybnosti o nezávislosti chce vedenie zaistiť najatím 72 zahraničných novinárov z USA, Veľkej Británie , Austrálie a iných krajín. Plné vysielane je naplánované na začiatok budúceho roka. Russia Today bude možné sledovať v Európe, Severnej Amerike, Ázii a Afrike Zdroj : The Moscow Times
Nemecký T-Mobile prostredníctom svojej UMTS služby prinesie tri televízne kanály priamo do mobilných telefónov.
‘n-tv Live’, bude prinášať spravodajstvo a užívatelia si budú môcť vybrať aj z obsahu ‘DSF mobile TV’ a ‘Cinema TV’. T-Mobile má aj široký výber videoklipov na prezeranie. Služba bude do 31 marca 2005 zdarma a potom ju T- Mobile spoplatní.