12. 4. 2014

MEDIA NEWS

MEDIA NEWSAukčný dom Bonhams vydražil v New Yorku za 257.000 dolárov (vyše 185.000 eur) výtlačok americkej Deklarácie nezávislosti, ktorý priniesli niekdajšie bostonské noviny dva týždne po jej schválení. Informovala o tom tlačová agentúra AP.
Dražba 300 historických dokumentov zo súkromnej zbierky newyorského archivára Erica Carena celkovo vyniesla 1,3 milióna dolárov (viac ako 936.000 eur).
Takmer 200 dražiteľov z viacerých krajín sa uchádzalo o cenné dokumenty - vrátane novín, fotografií, kníh a rukopisov, ktoré pochádzali z obdobia od 16. storočia až po 60. roky minulého storočia.
Odhadovaná cena výtlačku deklarácie, ktorú krátko po jej schválení v júli 1776 uverejnili noviny The New-England Chronicle, bola 70.000 dolárov (približne 50.400 eur). Výtlačok získal neznámy dražiteľ.
Dvaja reportéri, ktorí odhalili rozsiahle špionážne aktivity americkej Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA), sa dnes objavili v USA po prvý raz od prepuknutia tohto škandálu.
      Glenn Greenwald a Laura Poitrasová z denníka The Guardian dnes pricestovali do New Yorku, aby prevzali novinársku Cenu Georgea Polka.
      Greenwald po pristátí na Kennedyho letisku vyhlásil, že si neboli "stopercentne istí," či môžu vstúpiť na americké územie bez toho, aby ich zatkli za informovanie o sledovaní zo strany NSA. Dodal, že ich zadržanie by bolo "neuveriteľne hlúpe a sebazničujúce" a svet by ho vnímal ako "neuveriteľne autoritárske".
      Obaja reportéri získali Cenu Georgea Polka spolu s novinármi Ewenom MacAskillom z Guardianu a Bartonom Gellmanom, ktorý viedol spravodajstvo o dokumentoch NSA v denníku The Washington Post.

Copyright © TASR 2013

SSN LIST

SSN LIST

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov Tamara Valková, ktorá na 11. sneme SSN (16. novembra 2013) získala dôveru 26 (!) delegátov z 50 prítomných hrubo zneužíva svoju funkciu (napriek tomu, že 1. apríla 2014 abdikovala, stále je vo funkcii do 1. mája). Zvolala „svoju" tlačovú konferenciu (26. 11. 2013), píše „svoje" otvorené listy členom SSN (3. 3. 2014, 7. 3. 2014, 31. 3. 2014, 1. 4. 2014). Má na to právo, ale v nich, rovnako aj v článkoch, ktoré doteraz publikovala vo Fórume, servíruje vám, kolegovia, jednostranný pohľad, polopravdy, ale najmä klamstvá. Takisto ako v slabučkej školskej úlohe, ktorú predložila delegátom snemu ako správu o činnosti s prívlastkom „moja". Namiesto normálnej bilancie trojročnej činnosti SSN, čiže správy o činnosti Predstavenstva SSN, ktorého členkou bola celé funkčné obdobie.
Tamara Valková dobrovoľne prevzala funkciu poverenej predsedníčky SSN 1. decembra 2012 (vtedajšie P SSN ju zvolilo za poverenú predsedníčku 23. 10. 2012 namiesto P. Kubínyiho, ktorý sa vzdal funkcie). Členom predstavenstva nevedela ani len naznačiť, s akou víziou chce syndikát viesť. Tú, v jej podaní, nepoznáme ani doteraz. Neformulovala ju ani na vlaňajšom novembrovom sneme, ktorý ju zvolil za predsedníčku SSN. Jej slová (listy) sa diametrálne rozchádzajú so skutočnosťou. Azda príklad z „jej" tlačovej konferencie 26. novembra 2013, o ktorej sa členovia predstavenstva dozvedeli v predvečer či len niekoľko minút pred jej konaním:
„Ak to Predstavenstvo Slovenského syndikátu novinárov odsúhlasí, dám záujemcom možnosť uchádzať sa o prenájom alebo kúpu budovy syndikátu na Župnom námestí v Bratislave," konštatovala 10 dní po sneme T. Valková. Realita? Nedala možnosť nikomu!
Vedela, že SSN sa dostal do problematickej a až katastrofálnej finančnej situácie. Predovšetkým realizáciou projektu Mediaregion, ktorý vyčerpal sociálny fond a čerpal ďalšie syndikátne financie, celkove vyše 183-tisíc eur. Je možné, že nepreplatené peniaze SSN už ani nedostane, ba bude musieť vrátiť aj prvú splátku plus sankcie.
Pripomíname, že Mediaregion bol projekt financovaný z eurofondov, ktorý Viedeň 30. 6. 2012 predčasne po dvoch rokoch ukončila (hoci mal byť trojročný), ale jeho projektový manažér Z. Cho doteraz úlohy nedokončil (pričom na ne čerpal mzdy!). Pre vašu informovanosť, zhruba 90 percent financií na Mediaregion zhltli mzdy 3 (neskôr 2) pracovníkov!
Jedinou záchranou pre SSN bolo pustiť sa do transparentného predaja budovy, na ktorý dostalo predstavenstvo, teda aj predseda SSN mandát delegátov mimoriadneho snemu v máji 2011. Predsedníčky akoby sa to ani netýkalo.
Tamara Valková zvolila iný postup. V období od 22. do 25. 2. 2013 dala per rollam odhlasovať predstavenstvu 200-tisícový úver bez toho, aby drvivá väčšina členov P SSN poznala čo len názov nebankového subjektu, ktorý ho syndikátu poskytne. Nie každý zaň hlasoval a tí, ktorí žiadali doplňujúce informácie, ich nedostali. Už 27. 2. 2013 (2 dni po hlasovaní) bola totiž zmluva aj s notárskou zápisnicou podpísaná! (Mimochodom, predsedníčka SSN si len deň predtým, 26. 2. 2013, vyrovnala členské za dva kalendárne roky – 2012 a 2013.)
Splatnosť úveru v sume 224 000 eur bola 27. februára 2014. Syndikát v tom čase tieto finančné prostriedky nemal. A argumentácia „zásadné rozpory medzi mnou ako štatutárnym zástupcom SSN a väčšinou volených orgánov" (citát z listu predsedníčky SSN z 31. 3. 2014) má takéto pozadie: vo firme, ktorá poskytla úver, je založená budova SSN – Dom novinárov. Akýkoľvek návrh riešenia splatenia tohto úveru piati členovia P SSN proti jednému členovi predstavenstva a predsedníčke narážal na to, že firma (a predsedníčka) nechcú dopustiť nielenže riešenia, ale ani len rokovania!
Konkrétne a podrobnejšie o protichodných informáciách, týkajúcich sa predaja budovy SSN a vzťahu medzi veriteľom a našou organizáciou a možnými riešeniami vzniknutej situácie:
Zopakujme, že SSN si na základe zmluvy zo dňa 27. februára 2013 vzal pôžičku od spoločnosti SQUAM TRADE, SE vo výške 200 000 eur. Pôžička bola úročená ročným úrokom vo výške 12 %, pričom SSN sa zaviazal k jej splateniu do 27. februára 2014.
V tejto súvislosti bolo vydané rozhodnutie o povolení vkladu formou záložného práva do katastra nehnuteľností v prospech spoločnosti SQUAM TRADE, SE.
Predstavenstvu i predsedníčke SSN už niekoľko mesiacov pred „vypršaním" lehoty na splatenie pôžičky syndikátom bolo zrejmé, že tak nie je možné učiniť (nedostatočný stav hotovosti na bežnom účte a najmä chýbajúce prostriedky z projektu Mediaregion). Predstavenstvo SSN na čele s predsedníčkou bolo uznesením snemu z novembra 2013 vyzvané, aby kritickú situáciu začalo urýchlene riešiť.

Po zhodnotení príjmovej a výdavkovej časti dospeli členovia Predstavenstva SSN k záveru, že nie je možné sanovať nepriaznivý stav niektorou z príjmových zložiek ako napríklad príjmy z nájomného, členských príspevkov, poskytovaných služieb či predaja techniky. SSN mal pritom negatívnu bilanciu na strane príjmovej zložky a každý mesiac produkoval novú stratu.

V tejto súvislosti Predstavenstvo SSN v decembri 2013 vyzvalo predsedníčku SSN Tamaru Valkovú, aby začala v predstihu riešiť túto situáciu s veriteľom, teda spoločnosťou SQUAM TRADE, SE. Výsledkom tejto iniciatívy bol podpis dodatku k zmluve o pôžičke s predĺžením splatnosti o jeden mesiac, teda do 31. marca 2014.

Ešte predtým však niektorí z členov P SSN vrátane členov KR SSN podnikli kroky k osloveniu ďalších relevantných organizácií, ktoré by mohli pomôcť riešiť vzniknutú situáciu. Pokračovanie zmluvného vzťahu so spoločnosťou SQUAM TRADE, SE totiž malo za následok, že rok po „vypršaní" od podpisu zmluvy, nastúpil inštitút tzv. denného penále z omeškania vo výške 0,15% (predtým bol definovaný vo výške 0,25%).

K 28. februáru 2014 bola tak výška pohľadávky spoločnosti SQUAM TRADE, SE vyčíslená na 224 000 eur, k 31. marcu 2014 už na viac ako 236 000 eur, pričom do 30. apríla 2014 by celková výška prekračovala 250 000 eur. V tejto súvislosti tak nemôže zavážiť zníženie ročnej úrokovej miery zo strany SQUAM TRADE, SE z 12% na 10%. Relevantné je predovšetkým penále, ktoré výrazne ukrajuje z majetku našej organizácie a znižuje jeho hodnotu.

Okrem toho je dňom 1. apríla 2014 reálne uplatnenie svojho práva zo strany SQUAM TRADE, SE, spoločnosti, ktorá je podľa podpísanej zmluvy oprávnená k výkonu záložného práva predajom založenej nehnuteľnosti (zálohu) v dobrovoľnej dražbe, priamym predajom zálohu tretej osobe, predajom v exekučnom konaní.

Pretože členovia Predstavenstva SSN ani napriek opakovaným výzvam nezískali podklady od predsedníčky SSN týkajúce sa ďalšieho predĺženia splatnosti zmluvy so spoločnosťou SQUAM TRADE, SE a vzniknutú situáciu odmietala akýmkoľvek spôsobom účinne riešiť, je na mieste obava, že predsedníčka SSN sa priamo podieľa takýmto spôsobom na likvidácii majetku organizácie z dôvodu nečinnosti.

Ešte pred uplynutím ročného obdobia platnosti zmluvy o pôžičke medzi SSN a SQUAM TRADE, SE viacerí členovia P SSN a Kontrolnej rady SSN hľadali spôsob vyplatenia veriteľa napr. aj medzi realitnými spoločnosťami, ktoré by boli zároveň nápomocné pri predaji domu novinárov. Svoj záujem vyplatiť veriteľa a poskytnúť SSN ďalších 12 mesiacov na základe zmluvy o pôžičke s ročnou úrokovou mierou vo výške 12 % potvrdila spoločnosť BM REAL ESTATE. Zároveň bol jej konateľ B. Križanovič ochotný zúčastniť sa na rokovaní s predstaviteľmi SSN, aby dohodol podmienky danej zmluvy. Okrem desaťminútového rokovania nebola predsedníčka SSN ochotná zúčastniť sa na akomkoľvek ďalšom rokovaní (dôvodom bolo meškanie konateľa BM REAL ESTATE, za ktoré sa ospravedlnil) a odmietla i sprostredkovanie stretnutia medzi konateľom spoločnosti SQUAM TRADE, SE a B. Križanovičom.

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu však bola predsedníčka SSN uznesením P SSN zaviazaná na zabezpečenie dôležitých dokumentov k riešeniu tohto stavu. Tie spočívali v dodaní dodatku k zmluve medzi SSN a SQUAM TRADE, SE, ďalej vo vyčíslení aktuálnej výšky istiny vo vzťahu k poskytnutej pôžičke a ďalej k podpisu súhlasu zo strany SQUAM TRADE, SE s vyplatením celej dlžnej sumy tretím subjektom.

Keby sa tak stalo, spoločnosť BM REAL ESTATE by ešte pred uplynutím platnosti zmluvy, teda pred 27. februárom 2014 vyplatila nášho veriteľa a SSN nemusel prichádzať o tisíce eur každý mesiac bez rizika straty majetku najbližších 12 mesiacov.
Referencie pritom v tomto prípade jednoznačne hovoria v prospech subjektu BM REAL ESTATE, ktorý dlhodobo disponuje vysokou hotovosťou na účtoch za účelom vyplácania zálohu veriteľa, podniká vo viacerých krajinách, vyznačuje sa transparentným prístupom k riešeniu problému a je ochotný zúčastňovať sa osobne prostredníctvom jedného z konateľov na rokovaniach s predstaviteľmi SSN.

Zároveň je spoločnosť BM REAL ESTATE ochotná poskytnúť svoje poradenské služby, v prípade nepriaznivého vývoja transparentne odpredať budovu a zabezpečiť SSN nové priestory vrátane poskytnutia rovnakých služieb aj našim nájomníkom. Ani o jednom z týchto bodov však predsedníčka SSN nebola ochotná s týmto subjektom rokovať a u spoločnosti Prosman a Pavlovič si nechala z vlastnej iniciatívy urobiť analýzu prvého návrhu zmluvy medzi SSN a BM REAL ESTATE (poslala ju e-mailom členom SSN). Analýza pritom bola hodnotením aktuálneho vzťahu, pretože navrhovaná zmluva kopírovala existujúci stav medzi SSN a SQUAM TRADE, SE.
Predseda SSN je povinný odosobniť sa od akýchkoľvek vlastných záujmov a konať v prospech organizácie, ktorú zastupuje navonok. Nesmie sa skrývať za ušľachtilú myšlienku zvolávania snemu, ktorý má všetko vyriešiť. Zdá sa nám, že tým chcela iba legalizovať neúnosný stav a oznámiť nám všetkým, že sme už o budovu prišli.
Ak už bolo všetko v poriadku, prečo nebol konateľ SQUAM TRADE, SE schopný prísť na stretnutie s členmi predstavenstva SSN?
Z akého dôvodu nemali členovia P SSN právo nahliadať do dôležitých dokumentov a žiadať vysvetlenie? Predsedníčka SSN viackrát členom P SSN zopakovala, že sme len pomocný a informačný orgán predsedu SSN. Delegovaním právomocí a určovaním nezmyslených úloh (napríklad podpredsedom, zatiaľ čo ona nič nerobila) sa pritom predsedníčka SSN snažila predovšetkým o jediné – získať čas. Čas, ktorý sme nikdy nemali.
Predsedníčka SSN (nie Predstavenstvo SSN) vážne blokuje akékoľvek riešenia, rokovania. Nielenže nezvoláva zasadnutia P SSN a kolégia predsedníčky SSN, ale odďaľuje aj návrhy konkrétnych termínov týchto schôdzí. Pritom nie je jednoduché zladiť schôdzovanie 4 členov P SSN z regiónov (Košice, Martin, Tlmače, Galanta). Keď napríklad horko-ťažko po urgenciách e-mailom zvolala v piatok 29. 3. 2014 o 13,40 hod. zasadnutie P SSN na pondelok 31. 3. 2014 (hoci termín bol dohodnutý s jej vedomím na zasadnutí P SSN 13. 3. 2014), predostrela toto:
Program a témy rokovania (T. Valková):
1/ Schvaľovanie programu rokovania podľa K. Grosmannovej, príp. ňou povereným iným členom P SSN
2/ Rôzne
A ako dopadlo zasadnutie P SSN? Pri schvaľovaní návrhu programu, ktorý po vzájomnej dohode teda predložili členovia P SSN, predsedníčka nemala žiadny doplňujúci návrh. Po desiatich minútach, keď sme stihli prerokovať len prvý z desiatich bodov, začala hovoriť o zvolaní snemu (teda o úplne inej téme, čo je pre ňu charakteristické počas každého zasadnutia P SSN) a odrazu mala pripravený aj písomný materiál. Keď sme ju chceli zastaviť a vrátiť sa k pôvodnému bodu programu, zdvihla sa, odišla a v priebehu troch hodín sa ani nevrátila. Ak cítila potrebu zvolať ďalší snem, mala dať takýto bod do programu zasadnutia P SSN s príslušným písomným materiálom: dôvod, obsah, organizačné a finančné zabezpečenie snemu.
Viaceré uznesenia predstavenstva ju pritom zaväzovali, aby referovala o osude SSN a jeho budovy po 31. marci t. r. , keď sa skončila lehota predĺženia zmluvy na splatenie úveru, písomne mala informovať o situácii dokončenia projektu Mediaregion (v júni uplynú dva roky, čo ho Viedeň ukončila, bývalý projektový manažér Z. Cho však doteraz nedokončil úlohy, ktoré z neho vyplynuli a za ktoré dostával nemalý plat). Predsedníčka SSN sama navrhla ešte 3.decembra 2013 zrušenie regionálnych kancelárií v Banskej Bystrici a Trnave, keď však RO SSN v Banskej Bystrici voči tomu protestovala, P SSN ju zaviazalo, že bude rokovať so všetkými regionálnymi organizáciami o spôsobe ich existencie (kancelárie, administratívne pracovníčky) aj o výške odvodu z členského do centrály – navrhovala 35 percent. S väčšinou predsedov RO SSN, vrátane tých, ktorí sú členmi predstavenstva (Nitra, Košice, Žilina) však doteraz nerokovala.
Vážení kolegovia SSN,
zaiste neviete, že predsedníčka SSN za svoj nemalý plat neodviedla náležitú prácu. Nechodila na pracovisko, jej „norma" pracovného času na pracovisku bola cca dvakrát 15 minút týždenne, pričom dochádzku (vždy od 8.00 do 16.00 hod.) na jej príkaz jej pravidelne zapisovala iná pracovníčka kancelárie SSN. Dovolenkové lístky, prípadne „péenky" začala predkladať občas až v poslednom období po niekoľkonásobných vážnych upozorneniach predstavenstvom. Z jej „rokovaní", na ktoré sa pravidelne vyhovárala, nemá SSN žiaden osoh, ale ani písomný záznam. Neplnila uznesenia snemu, uznesenia predstavenstva, nepredložila žiadny písomný materiál, o ktorom by malo P SSN rokovať, nepredložila rozpočet (jej jediným riešením, úsporným opatrením bola fixná idea, že treba prepustiť jedného pracovníka kancelárie v Bratislave). Aj k tomu chýbal prepočet na papieri: koľko SSN ušetrí, kto bude vykonávať jeho agendu a za koľko peňazí...
Nemá zmysel vyvracať „fakty" v jej listoch a článkoch vo Fórume. Môžeme sa len domnievať, že jej „prácou" bolo najmä marenie činnosti predstavenstva a úsilie, aby sa budovy zmocnila firma SQUAM TRADE, SE od ktorej po priateľskej linke – ako sa sama chválila – získala úver.
Potvrdilo sa to druhého apríla: firma SQUAM TRADE, SE dala zablokovať syndikátne účty v dvoch bankách. Týka sa to aj financií regionálnych organizácií.
Doteraz Predstavenstvo SSN necítilo potrebu verejne reagovať na každý list predsedníčky členom syndikátu a na vyjadrenia vo Fórume, kde zhadzovala väčšinu členov predstavenstva a neustále opakovala celému predstavenstvu a kontrolnej rade, kto je pánom syndikátu. „Ja som predsedníčka syndikátu, ja som štatutárka, len ja môžem, nik iný...," vmietala nám často do tváre. Verili sme v rozumné vyriešenie problematickej situácie a venovali sme množstvo času študovaniu pokladov, zmlúv, zápisníc, konzultáciám s právnikmi a inými odborníkmi (podotýkame, že funkciu člena P SSN vykonávame bez nároku na odmenu, pričom máme aj svoje pracovné a rodinné povinnosti). Ale situácia k napísaniu tohto listu dozrela na pondelňajšom rokovaní P SSN 31. 3. 2014. Spôsob, ako Tamara Valková postupovala, zvádza k domnienke, že scenár postupu mala zrejme pripravený a následne aj svoju rezignáciu na funkciu predsedníčky SSN. Zablokované syndikátne účty to potvrdili stopercentne.
Čakajú nás ťažké dni a spoločné rozhodovania...
Zablokovanie syndikátnych účtov (2. 4. 2014) bol začiatok ťažkých dní. Dnes (3. 4. 2014) bolo Slovenskému syndikátu novinárov doručené upovedomenie o začatí exekúcie v prospech firmy SQUAM TRADE, SE a výzva na podanie o vyhlásenia o majetku, aby do jedného týždňa podal súdnemu exekútorovi písomné vyhlásenie o svojom majetku, ktorý podlieha exekúcii.

Členovia Predstavenstva Slovenského syndikátu novinárov:
Katarína Čižmáriková, Klára Grosmannová, Daniel Modrovský, Miloslava Necpalová, Monika Nemčeková

TO JE TV !

TO JE TV !


11. 4. 2014

RVR NEWS

RVR NEWS

Nové zvukové štandardy, ktoré vyplývajú z normy Európskej vysielacej únie, technicky zvládli všetci televízni vysielatelia s celoplošným, multiregionálnym a regionálnym pokrytím a postupne ich zavádzajú do praxe. Norma sa na Slovensku uplatňuje prostredníctvom vyhlášky rezortu kultúry a jej cieľom je odstrániť nielen rozdielne úrovne hlasitosti medzi vysielaným programom a reklamou, ale aj rozdiely medzi jednotlivými televíznymi stanicami. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Lucia Jelčová.
Vyhláška Ministerstva kultúry SR o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby je účinná od začiatku tohto roku. Rada pre vysielanie a retransmisiu preto podľa Jelčovej začiatkom apríla pozvala na pracovné stretnutie zástupcov najväčších vysielateľov, aby ju oboznámili s aktuálnym stavom zavedenia nových pravidiel o hlasitosti vysielaných programov do praxe.
"Zástupcovia Rozhlasu a televízie Slovenska a spoločností MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o., MAC TV, s.r.o. a C.E.N., s.r.o. informovali Radu, že zmenu zákona uvítali a po prekonaní počiatočných problémov spojených so zavádzaním novej metodiky dnes už všetci vysielajú v súlade s ňou," konštatuje hovorkyňa RVR. Dodáva, že vysielanie programových služieb Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU a SENZI by tak už podľa ich vysielateľov malo plne zodpovedať novej norme o hlasitosti programov.
Cieľom vyhlášky bolo zosúladiť pravidlá vysielania u nás s normou Európskej vysielacej únie, na ktorú postupne prechádzajú jednotlivé európske krajiny. "Odstrániť by sa ňou mali nielen rozdielne úrovne hlasitosti medzi vysielaným programom a reklamou, ale aj rozdiely medzi jednotlivými televíznymi stanicami," uvádza Jelčová. Zavedenie novej vyhlášky do praxe nemá zabezpečiť úplne jednotnú zvukovú intenzitu všetkých vysielaných programov, ale odstrániť najväčšie rušivé extrémy, a to pri zachovaní dynamiky zvuku a celkovej zvukovej kvality diel.
„Technickí odborníci v oblasti zvuku sa zhodli, že uplatňovaním nových pravidiel sa táto kvalita už teraz zvýšila, napr. zvuková zložka pôvodných seriálov znie oveľa prirodzenejšie ako doteraz. Pozitívne zmeny zrejme postrehli aj diváci, nakoľko Rada eviduje pokles podnetov týkajúcich sa hlasitosti programu,“ povedal po stretnutí s vysielateľmi riaditeľ Kancelárie Rady Ľuboš Kukliš.
Z technického hľadiska bolo podľa hovorkyne RVR zavedenie nových technických požiadaviek podľa vysielateľov náročné, ale v tejto chvíli je zvládnuté a všetky zásadné problémy sú vyriešené. Napriek tomu treba chápať úpravy v zvukovej intenzite vysielania ako postupný proces, ktorý bude naďalej pokračovať. Televízie budú musieť v blízkej budúcnosti zvládnuť napr. problémy súvisiace s vysielaním v HD kvalite či viackanálovým zvukom, do úvahy pripadá aj zvýšenie povolenej odchýlky pri meraní zvuku starých archívnych záznamov.
"Znenie vyhlášky je dostupné na webovej stránke Rady. Vyhláška platí len pre televíznych vysielateľov s celoplošným, multiregionálnym a regionálnym pokrytím. Aj rozhlasoví a lokálni televízni vysielatelia však musia zabezpečiť, aby pri ich vysielaní nedochádzalo k neodôvodneným rozdielom v zvukovej zložke ich programov," uzavrela Jelčová.

Copyright © TASR 2013

Noro z Hemendexu and Russian Melody Boys from Hood

Noro z Hemendexu and
Russian  Melody Boys from Hood

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

 


Od 15. apríla začnú v parlamente platiť nové pravidlá pre novinárov. Pôvodne mali začať platiť od 15. februára, kancelária NR SR však nestihla pripraviť novú tlačovú miestnosť. Novinári, ktorých redakcie akreditovali do parlamentu, musia podpísať, že sa oboznámili s novou smernicou o pohybe novinárov v budove Národnej rady SR. Bez takéhoto podpisu sa do parlamentu neodstanú. Pri podpise dostanú do rúk smernicu vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana.
Po novom sa končia akreditácie na meno. Redakcie v národnej rade budú mať len obmedzený počet akreditovaných ľudí. Akreditovaní novinári sa už nebudú môcť pohybovať voľne po budove NR SR. Majú sa zdržiavať v tlačovom stredisku, vo vestibule na prízemí, v priestore pred vstupmi do rokovacej sály a na balkóne. Novinári sa už nedostanú do priestorov, kde sídlia parlamentné výbory a poslanecké kluby. Na rokovanie výborov budú môcť prísť zástupcovia médií len v sprievode pracovníkov NR SR. Novinári sa viac samostatne nedostanú ani do parlamentného bufetu.
Skončiť by sa mali aj tlačové besedy, ktoré sa konali vo vestibule parlamentu. Po novom by sa mali konať len v tlačovom stredisku, kde kancelária NR SR nainštalovala rečnícke pulty aj s ozvučením. Politické strany sa tam však zrejme nezmestia so svojimi panelmi s logami, pretože je tam umiestnený veľký panel NR SR.
Ak novinári porušia ktorékoľvek z pravidiel smernice alebo nebudú rešpektovať pokyny zamestnancov Kancelárie NR SR, prípadne policajtov, môže im byť odopretý ďalší vstup do parlamentu. Kancelária sa zas zaväzuje, že nebude médiá obmedzovať v slobodnom výkone ich práce, ak budú rešpektovať usmernenia uvedené v smernici.

 
©2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

 

 

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA


"Pýtate sa na titul? Vybrať si medzi Manchestrom City a Liverpoolom to je ako vyberať z dvoch chlapov, ktorý pretiahne vašu ženu."
Gary Neville, Manchester United

"Maďarsko je dnes najjednotnejším národom v Európe .Budem pracovať na tom, aby Maďarsko bolo senzačnou krajinou."
Viktor Orbán

Zomrela Sue Townsendová

Zomrela Sue Townsendová


Vo veku 68 rokov zomrela vo štvrtok po krátkej chorobe populárna britská spisovateľka Sue Townsendová, autorka známej románovej série o Adrianovi Moleovi. Oznámila to dnes BBC s odvolaním sa na rodinného priateľa autorky.
Sue Townsendová sa narodila v roku 1946 v stredoanglickom meste Leicester, školskú dochádzku ukončila v 15 rokoch a následne vystriedala niekoľko krátkodobých zamestnaní. Potom pokračovala v štúdiu sociálnej práce, koncom 70. rokov začala pôsobiť ako novinárka a vydala niekoľko divadelných hier.
Úspech a napokon aj celosvetovú slávu získala až v roku 1982, keď v Británii vyšiel jej román Tajný denník Adriana Molea (The Secret Diary of Adrian Mole, Aged 13 3/4). V priebehu ďalších desiatich rokov napísala Townsendová ešte tri pokračovania tohto denníkového románu o radostiach a starostiach dospievajúceho hrdinu Adriana Molea. Denníky boli preložené do viac ako 30 svetových jazykov vrátane slovenčiny. V Británii ich čítali na pokračovanie v rozhlase a stali sa podkladom pre muzikál a televízny seriál.
Od roku 2001 trpela Townsendová cukrovkou, v dôsledku ktorej oslepla. Svoj posledný román Adrian Mole: The Prostrate Years z roku 2009 preto diktovala manželovi.


Copyright © TASR 2013


MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Postup futbalistov Bayernu Mníchov do semifinále Ligy majstrov sledovalo v stredu večer prostredníctvom televíznych obrazoviek na stanici ZDF 10,42 milióna Nemcov. Ide o rekordné číslo tejto sezóny znamenajúce podiel na trhu 33,8%. Obhajca trofeje Bayern zdolal na domácom trávniku v odvete štvrťfinále LM Manchester United 3:1 a po roku opäť nechýba medzi štyrmi najlepšími tímami starého kontinentu.
Doteraz najvyššiu sledovanosť v tejto sezóne LM mal v Nemecku osemfinálový súboj Bayernu s Arsenalom (1:1), ktorý si pozrelo 9,4 mil. divákov. Teraz proti United sa číslo sledovanosti prvý raz vyšplhalo nad 10 miliónov. Informoval o tom sportal.de.


 
Úspešný fantasy seriál Hra o tróny (2011) bude pokračovať ďalšími dvoma sezónami. Televízna adaptácia fantasy ságy Georgea R. R. Martina z produkcie HBO v nedeľu 6. apríla odštartovala svoju štvrtú sezónu na televíznych obrazovkách a krátko na to už tvorcovia potvrdili, že budú v nakrúcaní pokračovať. "Pozdvihnite čašu Dornského vína. Hra o tróny bude pokračovať piatou a šiestou sezónou," napísali na oficiálnu stránku seriálu na sociálnej sieti Facebook a dodali: "Vyšlite havrana a šírte túto správu v celom kráľovstve."
Premiérová epizóda štvrtej série pritom priniesla HBO najvyššiu sledovanosť od finále Sopranovcov (1999 - 2007). V nedeľu si v USA k obrazovkám sadlo zhruba 6,6 milióna divákov, pričom 10. júna 2007 si záverečný príbeh Tonyho Soprana v podaní Jamesa Gandolfiniho pozrelo asi 11,9 milióna ľudí. Vo Veľkej Británii si začiatok štvrtej sezóny v rámci dvoch vysielaní, z ktorých jedno mali možnosť sledovať simultánne s americkou premiérou, zaplo asi 1,2 milióna divákov a diváčok. Seriál tiež vládne zoznamu ilegálne najsťahovanejších, keď jedna epizóda v roku 2012 podľa portálu Torrentfreak zaznamenala až 4,28 milióna nelegálnych downloadov.
Autor knižnej série A Song of Ice and Fire (v češtine vychádza pod názvom Píseň ledu a ohně, pozn. SITA), ktorá je predlohou seriálu, George R. R. Martin, je zároveň jedným z jeho výkonných producentov. Šesťdesiatpäťročný rodák z Bayonne v americkom štáte New Jersey pritom nedávno v rozhovore pre magazín The Hollywood Reporter naznačil, že príbeh by mohol uzavrieť celovečerný film.
Seriál Hra o tróny sa odohráva vo fiktívnom svete Siedmich kráľovstiev na kontinentoch Westeros a Essos, kde v období podobnom stredoveku bojuje o Železný trón niekoľko urodzených rodín.

 
©2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


10. 4. 2014

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS


Nová Televízia Z nemieni konkurovať verejnoprávnej televízii. "Budeme sa však snažiť o to, čo by mala každá verejnoprávna televízia robiť," pre TASR vysvetlil jej programový vedúci Ivan Brožík.
Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila na utorňajšom (8.4.) zasadnutí licenciu na celoplošné digitálne vysielanie spoločnosti Zoe media, ktorá odkúpila bývalú regionálnu Západoslovenskú televíziu. Vysielanie tento vysielateľ plánuje obnoviť nielen pod úplne novým názvom – Televízia Z, ale aj s celkom odlišnou koncepciou.
„Televízia Z sa nebude v bežnej programovej štruktúre zaoberať regionálnymi témami, ale témami, ktoré sú dôležité či zaujímavé z celoslovenského pohľadu,“ priblížil vo vyhlásení pre TASR konateľ spoločnosti Petr Komínek.
Šéf novej televízie odmietol medializované informácie, že by mali byť „náboženskou“ televíziou. Podľa jeho slov nemienia konkurovať takto zameraným televíziám na našom trhu. „Vo svojej servisnej službe sa Televízia Z bude zaoberať aj duchovnou sférou, avšak bez viazanosti na akúkoľvek konkrétnu cirkev,“ doplnil.
Riaditeľ novej televízie informoval, že prostredníctvom terestriálneho vysielania budú dostupní na 80 percentách územia Slovenska. Rokujú aj s káblovými operátormi, tu sú podľa Komínka rokovania „buď v štádiu dohody, alebo v etape prípravy dohody“. Televízia má licenciu aj na vysielanie cez satelit, to však v začiatku neplánuje.
Brožík spresnil, že Televízia Z začne vysielať najneskôr do jedného mesiaca. Vysvetlil, že pôjde o nízkonákladový projekt, keď licenciu získala obchodná spoločnosť Zoe media, ale produkciu programu bude zabezpečovať rovnomenné občianske združenie.
Brožík, ktorý má na starosti práve programovú časť projektu, vylúčil, že by za nimi bol zahraničný kapitál, politická strana alebo finančná skupina. „To môžem garantovať svojím menom,“ povedal.
Projekt by mala charakterizovať najmä vlastná produkcia, tú však bude zabezpečovať aj externé, nie profesionálne prostredie na dobrovoľníckej báze. „Výroba bude zlacnená tým, že máme okruh dobrovoľníkov z radov organizácií aj ľudí, ktorí chcú spolupracovať na tomto projekte,“ ozrejmil Brožík.
Televízia plánuje aj komerčné aktivity. Brožík spresnil, že majú záujem o inzerentov zameraných na skupinu ľudí, ktorá v súčasnosti televíziu nepozerá a tiež o inzerentov, ktorí v súčasných komerčných médiách odmietajú inzerovať.
Televízia Z podľa Brožíka nebude konkurenciou žiadnej súčasnej televízii na slovenskom trhu. Má vyplniť medzeru. „Chceme priniesť ľuďom na Slovensku informácie, ktoré im chýbajú v existujúcej ponuke televízií, tak čo do obsahu, ako aj spracovania,“ priblížil. Inšpiráciu podľa neho pritom hľadali v nemeckých a rakúskych verejnoprávnych médiách.
V žiadosti o licenciu Zoe media uviedla, že publicistika bude v jej vysielaní tvoriť 44 percent programu, spravodajstvo 27 percent, dokumentárne programy 22 percent, hudobné programy dve percentá a náboženské relácie päť percent.
Brožík potvrdil, že publicistika bude u nich na prvom mieste, nie však politická. Vo veľkej miere sa chcú venovať kultúre, umeniu, životným hodnotám. V rámci spravodajstva Televízia Z tiež nepôjde do konkurenčného boja s inými televíziami. „Chceme ho postaviť inak – na prapôvodných pilieroch zákona o verejnoprávnom vysielaní, to znamená, bude vyvážené, striktne nekomentované, zásadne len informatívne,“ vysvetlil pre TASR Ivan Brožík.
Podľa riaditeľa Petra Komínka sa bude vysielanie Televízie Z niesť v duchu pozitivizmu a nebude zaťažené nadmierou tragédií, násilia, hrubostí, vulgarity a iných stresových prvkov. Naopak, má prinášať "inšpiráciu, životný optimizmus, východiská zo zložitých situácií a chce diváka predovšetkým obohacovať".

Copyright © TASR 2013

World Press Freedom Index

World Press Freedom Index

Každý rok Reportéri bez hraníc publikujú svoj World Press Freedom Index, čo je veľmi užitočný nástroj pre analýzu zmien v slobodu tlače po celom svete.

V roku 2014, päť najlepších krajín pre slobodu tlače boli:

1.Fínsko
2. Holandská liga
3. Nórska liga
4.Luxembourg
5.Andorra

Päť najhorších krajín pre slobodu tlače boli:

1.Eritrea
2.North Kórea
3.Turkmenistan
4.Syria
5.Somalia

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

India je druhou najväčšou základňou sociálnej siete Facebook, hneď po USA. Počet jej užívateľov v ázijskej krajine už totiž prekročil magickú hranicu 100 miliónov ľudí. Aj preto sa chce Facebook sústrediť na svoju ďalšiu expanziu práve v Indii. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA s odvolaním sa na článok v novinách Economic Times.
Najväčšia sociálna sieť na svete dnes potvrdila, že v súčasnosti sa v Indii každý mesiac aktívne pripája na Facebook už viac ako 100 miliónov ľudí. To je o 8 miliónov viac ako v roku 2010. Dôvodom je obrovský rozmach indického trhu s mobilnými telefónmi a čoraz lepšie pokrytie krajiny internetom.
Podľa Javiera Olivana, ktorý má na starosti globálnu expanziu Facebooku, sa vedenie spoločnosti teraz teší na prekonanie hranice 1 miliardy užívateľov v Indii - to je veľmi náročný cieľ a veľká výzva. Firma už preto načrtla 10-ročný plán, ako využiť expanziu mobilných telefónov a internetu na rozšírenie svojej užívateľskej základne v Indii, ktorá má 1,2 miliardy obyvateľov.
Facebook založil v roku 2004 Mark Zuckerberg. Sociálna sieť má na celom svete približne 1,23 miliardy užívateľov, z toho 183 miliónov v USA. Analytici predpovedajú, že India časom predbehne USA v počte aktívnych užívateľov Facebooku.
India má z pohľadu tejto sociálnej siete najväčší rastový potenciál, keďže v Číne tamojšie úrady prístup na Facebook väčšinou blokujú.Americká televízna stanica FXX plánuje toto leto maratón vo vysielaní seriálu Simpsonovci - chce súvisle odvysielať všetkých 552 dielov.
      Televízia dnes informovala, že maratón sa začne 21. augusta a bude pokračovať až do Dňa práce, čo je v Spojených štátoch prvý septembrový pondelok. Informovala o tom tlačová agentúra AP.
      Programový riaditeľ FXX Chuck Saftler uviedol, že práve v tom termíne televízia kúpi práva na reprízovanie Simpsonovcov a bude vyvinutá aplikácia, ktorá umožňuje prístup ku každej epizóde tohto dlhotrvajúceho kresleného seriálu.
      Saftler vyhlásil, že FXX bude túto jeseň každú nedeľu vysielať štyri hodiny epizód, a to až do termínu, keď americká televízia Fox odvysiela v prime time novú epizódu seriálu.
      Stanicu FXX sledujú približne v 72 miliónoch amerických domácností a televízia dúfa, že niekedy koncom tohto roka dosiahne hranicu 80 miliónov.

Copyright © TASR 2013


RTVS NEWS

RTVS NEWSVážení fanúšikovia hokeja,

Viacerí nám píšete kvôli nedeľnému zápasu finále Tipsport Extraligy medzi Košicami a Nitrou. V nedeľu 13. apríla 2014 dochádza na Slovensku ku kolízii dvoch hokejových podujatí. O 17:00 sa hrá v Nitre tretí zápas finálovej série Slovnaft playoff Tipsport Extraligy (Nitra – Košice) a v rovnakom čase sa v Bratislave začína 6. vystúpenie slovenskej hokejovej reprezentácie v Euro Hockey Challenge 2014 medzi reprezentáciami Slovenska – Ruska.

Ubezpečujeme Vás, že sme vynaložili maximálne úsilie dostať do priamych prenosov oba tieto dôležité hokejové zápasy s tým, aby sa skončili do 20:00 hod., keď vysielanie Dvojky pokračuje premiérou unikátneho filmového projektu Slovensko 2.0. 12. marca 2014 o tom RTVS informovala vedenie Prohokeja, riadiaceho orgánu Tipsport Extraligy, spolu s návrhom, aby sa finálový zápas č. 3 začal v Nitre o 14:30 hod. Prohokej s týmto návrhom oboznámil všetkých semifinalistov Slovnaft playoff Tipsport Extraligy (HC Košice, HK Nitra, ŠHK 37 Piešťany, HC ´05 b. Bystrica), ktorí návrh jednomyseľne odmietli.


Pri tvorbe nášho návrhu sme vychádzali zo skutočnosti, že finálový zápas č. 2 (teraz už vieme, že sa jedná o dvojicu Košice – Nitra) by sa dohral vo štvrtok 10. apríla najneskôr (aj s predĺžením a samostatnými nájazdmi) okolo 20:15 – 20:30 hod. Mužstvá by mali cca 66 hodín na regeneráciu do ďalšieho zápasu. Zvyčajný čas, ktorý v playoff absolvujú medzi zápasom číslo 2 a 3, by sa skrátil o dve a pol hodiny. Zároveň by oba tímy získali o rovnaký čas viac do úseku medzi zápasmi číslo 3 a 4 (4. zápas sa hrá v pondelok 14. apríla o 17:00 hod.). Pochybujeme, že v Nitre, ktorá zaznamenáva v sezóne 2013/2014 najväčší divácky hokejový boom spomedzi všetkých účastníkov Tipsport Extraligy, by nebola ochota divákov a fanúšikov navštíviť nedeľný zápas o dve a pol hodiny skôr.

Rozhodnutie uprednostniť do priameho prenosu národný tím je z pohľadu RTVS prirodzené. Je verejným celospoločenským záujmom vysielať prípravný zápas slovenskej hokejovej reprezentácie, niekoľko týždňov pred každoročným športovým vrcholom, akým nepochybne majstrovstvá sveta v hokeji sú. Reprezentačné zápasy už roky patria medzi najsledovanejšie športové prenosy Slovensku o to viac zápasy s takými súpermi akými nepochybne Rusko je.

V súčasnosti analyzujeme technické možnosti, aby sme počas vysielania reprezentačného zápasu prinášali divákom živé vstupy aj z tretieho zápasu finále playoff Tipsport Extraligy.
Ďakujeme za porozumenie.

Priebežné informácie nájdete na Šport v RTVS

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS


Poslanec NR SR za KDH Pavol Zajac nesúhlasí, aby novinári mali obmedzený pohyb v parlamente. Ako povedal dnes pre agentúru SITA, doteraz nepociťoval prítomnosť novinárov na chodbách ako obťažovanie. Podľa neho je to o normálnej komunikácii medzi novinármi a politikmi. „Úplne neľudské je, aby novinári nemohli ísť do bufetu, pretože sa tiež potrebujú stravovať, potrebujú teplé jedlo keď sú celý deň v NR SR. Ak bude treba, poskytnem im možnosť, aby mohli so mnou vojsť do bufetu,“ povedal Zajac.
Zavádzanie pravidiel a poriadku je podľa predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Richarda Vašečku dobrá vec, ale skrývať sa pred ľuďmi a médiami je známkou zlého svedomia a budí podozrenie z nekalej činnosti. „Čo takého sa deje na výboroch a poslaneckých kluboch, že predseda NR SR Pavol Paška cíti potrebu obmedzovať prístup novinárov? My sme za maximálnu transparentnosť a otvorenosť,“ povedal Vašečka dnes pre agentúru SITA. Tieto opatrenia Smeru-SD idú opačným smerom. „Budeme sa preto snažiť pomôcť novinárom vykonávať prácu tak, aby mohli získať čo najobjektívnejšie informácie o dianí v parlamente,“ dodal Vašečka.
Novinári majú podľa podpredsedu SDKÚ-DS Ivana Štefanca právo na informácie a celý priestor NR SR by mal byť prístupný aj verejnosti. „Doteraz s tým neboli zásadné problémy,“ povedal pre agentúru SITA s tým, že v zmenách, navrhnutých predsedom parlamentu Pavlom Paškom, nevidí zmenu k lepšiemu. „Verím, že Paškom budované bariéry nespôsobia informačné bariéry medzi poslancami, novinármi a občanmi,“ zdôraznil Štefanec.
Od 15. apríla by mali začať v parlamente platiť nové pravidlá pre novinárov. Pôvodne mali začať platiť od 15. februára, kancelária NR SR však nestihla pripraviť novú tlačovú miestnosť. Ako uviedla pre agentúru SITA šéfka komunikačného odboru parlamentu Soňa Pötheová, odbor začne v najbližších dňoch s distribúciou nových akreditačných preukazov. Skončia sa akreditácie na meno. Po novom budú mať redakcie v národnej rade len obmedzený počet akreditovaných ľudí.
Akreditovaní novinári sa už nebudú môcť pohybovať voľne po budove NR SR. Majú sa zdržiavať v tlačovom stredisku, vo vestibule na prízemí, v priestore pred vstupmi do rokovacej sály a na balkóne. Novinári sa už nedostanú do priestorov, kde sídlia parlamentné výbory a poslanecké kluby. Na rokovanie výborov budú môcť prísť zástupcovia médií len v sprievode pracovníkov NR SR. Novinári sa viac samostatne nedostanú ani do parlamentného bufetu. Kávu a stravu si môžu kúpiť v automatoch, ktoré sú umiestnené vedľa tlačového strediska.
Skončiť by mali aj tlačové besedy, ktoré sa konali vo vestibule parlamentu. Po novom by sa mali konať len v tlačovom stredisku, kde kancelária NR SR nainštalovala rečnícke pulty aj s ozvučením. Politické strany sa tam však zrejme nezmestia so svojimi panelmi s logami, pretože je tam umiestnený veľký panel NR SR.

©2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Slovensko 2.0

Slovensko 2.0


Očakávaná snímka Slovensko 2.0 príde do slovenských kín 10. apríla. Dielo ponúkne desať desaťminútových filmov, prostredníctvom ktorých režiséri Juraj Herz, Martin Šulík, Peter Kerekes, Mišo Suchý, Ondrej Rudavský, Peter Krištúfek, Miro Jelok a ich kolegyne Zuzana Liová, Iveta Grófová a Viera Čákanyová, predstavia osobný, politický, sociálny, humorný aj ironický pohľad na príbeh Slovenska.
"Slovensko, ako jedna z najmladších krajín v Európe, oslávila v roku 2013 dvadsať rokov svojich moderných dejín. A práve toto výročie je dobrou príležitosťou pre rôzne typy reflexií, zamyslení, bilancovaní. V oblasti filmu je takáto príležitosť o to významnejšia, že krátka história slovenského filmu samostatnej éry zatiaľ priniesla skôr ojedinelé umelecké počiny, ako komplexný prúd kinematografie, ktorá by sa vyjadrovala k udalostiam hýbajúcim spoločnosťou. Skladba jednotlivých režisérskych osobností zahŕňa široké generačné, názorové a žánrové spektrum s cieľom priniesť čo najkomplexnejšiu výpoveď," uviedli producent a producentka filmu Mátyás Prikler a Zora Jaurová.
Diváci a diváčky sa môžu tešiť na hrané a dokumentárne filmy, zastúpenie budú mať aj animovaný i experimentálny žáner.

Dielo Slovensko 2.0 tvoria snímky:

Juraj Herz - Čestný občan (hraný film)
Martin Šulík - Pohreb prezidenta (hraný film)
Peter Kerekes - Druhý pokus (hraný dokumentárny film)
Zuzana Liová - Bez vône (hraný film)
Mišo Suchý - Návraty/Returns (dokumentárny film)
Ondrej Rudavský - Pravidlá hry (animovaný film)
Iveta Grófová - Discoboj (hraný dokumentárny film)
Peter Krištúfek - Jediná známa fotografia Boha (hraný film)
Viera Čákanyová - Rupicapra (hraný film)
Miro Jelok - Pssst! (experimentálny film)

©2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

9. 4. 2014

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Nové pravidlá pre prácu novinárov v budove Národnej rady SR a nákup bezpečnostných opatrení pre parlament by mohli byť dôvodom na pokus o odvolanie šéfa parlamentu Pavla Pašku (Smer-SD). Pre TASR to dnes pripustil poslanec Jozef Viskupič (OĽaNO), ktorý má podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze zozbierané už dlhšie.
"Keďže nové pravidlá pre novinárov prichádzajú do praxe od 15. apríla a Pavol Paška si to nerozmyslel, počkáme, ako to bude vyzerať v praxi. Predseda NR SR využíva dlhší čas medzi schôdzami, nedovolil si to zaviesť ako pôvodne plánoval 15. februára. Navyše Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) prijal môj podnet a zákazku skontroluje," vysvetlil Viskupič s odvolaním sa na list z úradu.
Poslanec najskôr avizované novinky pre novinárov aj s opozičnými kolegami kritizoval a označoval ich za nedemokratické. Preto ešte v januári pristúpil k zbieraniu poslaneckých podpisov, aby musela byť zvolaná mimoriadna schôdza NR SR s cieľom Pašku odvolať. Podpisy ale napokon neodovzdal, keďže tvrdil, že chce ešte presvedčiť všetkých "skutočne demokraticky zmýšľajúcich poslancov", aby návrh na odvolanie podporili. Kancelária NR SR nedemokratickosť noviniek odmieta, podľa nej ide o zosúladenie prevádzky budovy so zákonnými normami.
Neskôr prišiel Viskupič s vyhlásením, že Paška koncom roku 2013 nakúpil bezpečnostné opatrenia pre parlament za 300.000 eur bez súťaže formou dodatku k pôvodnej zmluve s firmou SecuriLas. Poslanec sa preto obrátil na ÚVO, aby túto vec riadne preveril a zistil, či pôvodná zmluva o údržbe a servise nebola navýšená obídením či porušením zákona. "Pavol Paška zatvára NR SR a buduje si barikády proti médiám a občanom. Celá dodávka nových bezpečnostných zariadení bola ukrytá do pôvodnej zmluvy o údržbe a servise. Vládna strana to riešila poza bučky. Nebolo žiadne verejné obstarávanie, prijal sa dodatok. V roku 2011 stáli bezpečnostné služby 61.000 eur, vlani to bolo 206.000 eur a dodatok navýšil túto sumu o ďalších 300.000 eur," povedal Viskupič. Celkovo teda ide o pol milióna eur.
Kancelár NR SR Daniel Guspan vtedy označil Viskupičovo obvinenie za lož. "To, že pán Viskupič tvrdí, že dodatok obsahuje navýšenie ceny o 300.000 eur, je absolútne klamstvo. Ak hovoríme o sume 300.000 eur, tak hovoríme o hornej hranici finančnej operácie, ktorá je spojená s týmto dodatkom. Je to horná hranica finančnej operácie, koľko by maximálne mohla zmluva s touto spoločnosťou Národnú radu stáť v priebehu jej trvania," uviedol Guspan. Odmietol, že by kancelária postupovala v rozpore so zákonom.
"Pán Viskupič nás obvinil, že sme obišli zákon pri tom, keď sme bezpečnostné zariadenia, ktoré boli v Národnej rade nainštalované, neobstarávali v rámci verejného obstarávania a že sme urobili dodatok, na ktorý sme nemali právo. Ak Viskupič tvrdí, že sme urobili dodatok, ktorý sme urobiť nemohli, zásadným spôsobom sa mýli," vyhlásil Guspan. Viskupiča odkázal na zmluvu z roku 2011, ktorú podpísala Kancelária NR SR počas minulého vedenia za Pavla Hrušovského (KDH). "Hovorí o tom, že zmluva so spoločnosťou SecuriLas je uzatvorená podľa určitého režimu. Dodatok napriek tomu, že v roku 2011 došlo k zmene zákona o verejnom obstarávaní, podlieha pôvodnému režimu uzatvorenia zmluvy. To znamená, že dodatok sme museli podpísať v pôvodnom režime," vysvetľoval Guspan.
Dodal, že Viskupič hovoril o masívnych opatreniach, ktoré parlament urobil. Guspan spresnil, že išlo o opravu dverí v protipožiarnych úsekoch, inštaláciu snímačov pre monitoring pohybu osôb a inštaláciu dverí do bufetu. Dvere i snímače sú podľa kancelára vysúťažené, o čom má Viskupič aj dokumenty. "Montáž čidiel bola realizovaná na základe dodatku, oprava prechodov bola realizovaná na základe starej zmluvy," doplnil Guspan s tým, že tieto opatrenia stáli 18.000 eur. Poukázal na to, že parlament má na starosti aj Bratislavský hrad a iné priestory, o ktoré sa stará.

Copyright © TASR 2013

TA 3 NEWS

TA 3 NEWS

Televízia TA3 pripravila na nedeľňajšie popoludnie novú pravidelnú reláciu zameranú na šport a zdravý životný štýl Stvorení pre šport. Víťazoslav Chrappa už v nedeľňajšej relácii prevedie divákov svetom cross fitu. Ďalšie časti relácie Stvorení pre šport budú zamerané na beh, capoeira, či free run.
"Aktívne trávenie voľného času je čoraz populárnejšie aj na Slovensku. V novej relácii Stvorení pre šport budeme našim divákom prinášať trendy, novinky a zaujímavosti zo sveta športu obohatené o informácie z oblasti zdravej výživy," hovorí šéfredaktorka TA3 Martina Kyselová.

Relácia Stvorení pre šport bude v televízii TA 3 nasadzovaná každú druhú nedeľu, v dvojtýždennom formáte. Prvá časť odštartuje už túto nedeľu o 17.15 hodine v premiére. V reprízach si budú môcť diváci reláciu pozrieť v piatok o 17.45 a v sobotu o 10.45 hodine.
Stvorení pre šport chce priniesť nový uhol pohľadu na šport, motiváciu k aktívnemu tráveniu voľného času, základné informácie o konkrétnom športe, ale aj informácie o životospráve, pitnom režime alebo ako si vytvoriť vhodný jedálny lístok.
K novej relácii Stvorení pre šport si môžete pozrieť aj upútavku na facebookovom profile televízie https://www.facebook.com/televiziaTA3.

Novinárska cena 2013

Novinárska cena  2013

Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci súťaže Novinárska cena 2013 spustila online hlasovanie o Česko-slovenskú cenu verejnosti. Na Slovensku a v Českej republike má verejnosť jedinečnú príležitosť svojimi hlasmi určiť, ktorý z 10 nominovaných príspevkov /5 slovenských a 5 českých/ mal najväčší spoločenský dopad. Hlasovať môžete na stránke hlasovanie.novinarskacena.sk do 16. apríla 2014. Autor či autorka s najväčším počtom hlasov získa Česko-slovenskú cenu verejnosti a odmenu 830 EUR. Výhra čaká aj na hlasujúcich: jedného odmeníme tabletom Asus MeMo Pad a ďalší traja dostanú darčekové balíčky.

Zomrela Alena Hynková

Zomrela Alena Hynková


Vo veku 66 rokov zomrela česká dramaturgička, režisérka a scenáristka Alena Hynková. Rodáčka z Prahy naposledy vydýchla v utorok 8. apríla. Úmrtie pre portál iDnes.cz potvrdil Fero Fenič zo spoločnosti Febio, známej aj vďaka filmovému festivalu Febiofest, na ktorom sa zosnulá podieľala. "Kedykoľvek som si nevedel dať rady alebo som si potreboval overiť správnosť svojho rozhodnutia, volal som Alene Hynkovej. Aj napriek zákernej chorobe sa o smrť nezaujímala. Nebála sa o seba, ale o svojich blízkych," uviedol Fenič.
Alena Hynková sa narodila 25. mája 1947. Pracovala ako redaktorka Českej televízie. Ako režisérka sa podieľala napríklad na cykloch Ženy Charty 77 (2007), Světci a svědci (2007 - 2009), Neznámí hrdinové - Pohnuté osudy (2008 - 2009) či na dokumentoch Pět začátků Jiřího Suchého (2002) a Václav Havel (2003). Spolupracovala tiež na dielach ako V žitě (1995) alebo Denník tehotné doby (1998).

©2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

TO JE TV !

TO JE TV !


10. ročník Rádiorallye

10. ročník Rádiorallye

Trnavská Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda bude v dňoch 10. až 13. apríla miestom 10. ročníka Rádiorallye, celoslovenskej súťažnej prehliadky tvorby internátnych rozhlasových štúdií, univerzitných rádií, rozhlasových klubov a krúžkov. Podujatie organizujú Asociácia členov a sympatizantov IRŠ v spolupráci s univerzitným Rádiom Aetter (Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava) a Slovenskou spoločnosťou elektronikov. Zúčastní sa ho približne 200 mladých ľudí, odborným garantom je RTVS, o. z. Slovenský rozhlas.
Akcia je zároveň postupovou súťažou na medzinárodnú prehliadku fonoamatérov CIMES 2014, ktorej 63. ročník sa koná na jeseň v Banskej Bystrici s účasťou fono a videoamatérov z členských krajín Medzinárodnej federácie lovcov zvukov FICS.
Amatérski rozhlasoví tvorcovia prihlásili do tohtoročnej súťaže spolu 147 nahrávok (vyše 6 hodín čistého času) v špecializovaných kategóriách podľa európskych štandardov FICS: literárno-dramatické relácie, spravodajstvo a publicistika, hudobné programy i kompozície, zvučky, jingle a reklamy. V programe je aj simulácia živého vysielania a kategória novinárskej pohotovosti: realizačný tím si vyžrebuje niektorú z nadefinovaných tém a v časovom limite tri hodiny musí túto tému spracovať do vysielateľnej zvukovej podoby. Ide o amatérsku súťaž, preto nahrávky si budú sami vzájomne hodnotiť predovšetkým zúčastnení redaktori, moderátori, hudobní dramaturgovia a zvukári z jednotlivých univerzitných rádií (TLIS Bratislava, Aetter Trnava, Karavána Trnava, MLADOSŤ Nitra, RAPEŠ Žilina, Rádio X Žilina, PULZ Ružomberok, ŠTuRKo Košice, RÁDIO 9 Košice a Rádio PaF Prešov). Nováčikom v súťaži je študentské rádio Karavána. Jubilejná Rádiorallye je znovu podujatím s medzinárodnou účasťou: predstavia sa dve amatérske rádiá z Českej republiky: Rádio K2 z Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach a Rádio R z Masarykovej univerzity Brno.
Univerzitné rádiá sú liahňou rozhlasových talentov aj pre profesionálne prostredie, preto v odbornej hodnotiacej porote prisľúbili účasť zástupcovia z profesionálnych médií. Rozhlasoví profesionáli si pripravili pre svojich mladších kolegov konzultácie i odborné workshopy zamerané na prácu redaktorov, moderátorov, hudobných dramaturgov, technikov i kreatívcov. Pozvanie prijali aj zástupcovia Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA), ktorí vysvetlia mladým rozhlasovým tvorcom zákonitosti autorského práva.
Súťaž Rádiorallye nadviazala na niekdajšie celoslovenské stretnutia IRŠiek pod názvom Amatérsky zvukový záznam, ktoré v 80-tych a 90-tych rokoch minulého storočia organizoval niekdajší Slovenský klub audiovízie v gescii Národného osvetového centra a Slovenského rozhlasu v Bratislave. Prvý ročník obnovenej súťaže sa uskutočnil až v roku 2005 ma pôde študentského Rádia 9 v Košiciach. Titul najúspešnejšieho kolektívu z roka 2013 obhajuje rozhlasové štúdio RAPEŠ zo Žilinskej univerzity.
TASR informoval zakladateľ súťaže Ľuboš Kasala.

Copyright © TASR 2013

8. 4. 2014

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

Na slovenskom televíznom trhu pribudne ďalšia značka. Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) udelila na dnešnom zasadnutí licenciu na celoplošné digitálne vysielanie novej televíznej programovej služby. Spoločnosť Zoe media ju uvedie pod názvom Televízia Z.
Hovorkyňa rady Lucia Jelčová pre TASR priblížila podrobnosti: Celoslovenská digitálna Televízia Z bude šírená všetkými bežnými spôsobmi, teda terestriálne, káblom aj cez satelit. Vysielať bude v slovenskom jazyku, 24 hodín denne.
„Vysielateľ v žiadosti o udelenie licencie uviedol, že spravodajstvo bude tvoriť 27 percent programu, publicistika 44 percent, dokumentárne programy 22 percent, hudobné programy dve percentá a náboženské programy päť percent vysielania,“ spresnila Jelčová. Programom vo verejnom záujme by malo byť podľa nej vyhradených 15 percent vysielacieho času.
Vysielateľ radu neinformoval, kedy televízia odštartuje. „V prípade digitálnych licencií zákon nehovorí o lehote, v ktorej je potrebné začať vysielať,“ vysvetlila hovorkyňa RVR.
Televízia Z bude pokračovateľom regionálnej Západoslovenskej televízie (ZSTV), ktorá prerušila vysielanie 17. februára tohto roku. Spoločnosť ZOE MEDIA, ktorá sa krátko predtým stala jej vlastníkom, vypnutie odôvodnila sporným právnym a ekonomickým dedičstvom bývalých majiteľov. Riaditeľ Zoe Media Pert Komínek pre TASR povedal, že prioritou ich občianskeho združenia je snaha o vlastný čistý štít.
Komínek tiež vo februári uviedol, že pokračujú v príprave na vysielanie obdobného programu pod vlastnou značkou. Vtedy poznamenal, že dominantné budú správy, dokumenty, diskusie k aktuálnym témam či filmom. Televízia má podľa jeho vtedajších slov tiež ponúknuť priame prenosy z kresťanských aktivít slovenských a zahraničných cirkevných zborov, napríklad nedeľné bohoslužby bez akejkoľvek väzby na konkrétnu cirkev.

Copyright © TASR 2013

SFÚ NEWS

SFÚ NEWS


Zisk vo výške 9016,12 eura zaznamenal vlani Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý minulý rok oslávil 50. výročie svojho vzniku. Na dnešnom verejnom odpočte činnosti za rok 2013 to potvrdil generálny riaditeľ SFÚ Peter Dubecký. Celkové náklady inštitúcie boli 5.070.710,35 eura a výnosy 5.079.726,47 eura, z čoho príspevok ministerstva kultúry SR predstavoval sumu 2.894.674,65 eura.
Podľa Dubeckého národný projekt Digitálna audiovízia, ktorý realizuje SFÚ v spolupráci s RTVS, sústreďoval v minulom roku najväčšiu pozornosť a znamená pre ústav zásadný posun. Po ukončení výstavby digitalizačného pracoviska v suterénnych priestoroch Kina Lumiére sa začne digitalizovať 1000 objektov napriek tomu, že výška nenávratného finančného príspevku (v roku 2012 vo výške 24.089.940 eur) pre projekt Digitálna audiovízia bola znížená o sumu 1.342.257 eur. Výška príspevku bola upravená na 22.534.777 eur, z čoho čiastka pre SFÚ predstavuje 14.097.319 eur a pre RTVS 8.437.458 eur. "Napriek tomu, že došlo k realokácii finančných prostriedkov, všetky stanovené hodnoty merateľných ukazovateľov ostávajú nezmenené ako u nás, tak aj v RTVS," doplnil s tým, že v súčasnosti má RTVS zdigitalizovaných 34.517 objektov z merateľného ukazovateľa výsledku 57.700 zvukových a zvukovo-obrazových objektov. V rámci SFÚ pribudlo za rok 2013 28.523 nových databázových záznamov.
Generálny riaditeľ SFÚ ďalej poukázal na projekt informačného systému SK CINEMA, ktorý v novembri sprístupnili v experimentálnej prevádzke v slovenskej verzii na www.skcinema.sk. Filmový portál v troch častiach (Slovenská filmová databáza, Katalóg SFÚ a Heslár SFÚ) poskytuje zásadné informácie o slovenskej kinematografii a audiovízii. "Nie je to možno úplne užívateľsky najpríjemnejší portál, ale sú to veci, ktoré sa ešte modifikujú, pracuje sa na anglickej verzii," doplnil k projektu, ktorý má v súčasnosti 334.805 záznamov a SFÚ ho realizuje od roku 2002.
V rámci projektu Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie, ktorý ústav robí od roku 2006 do roku 2020, prešlo vlani procesom kompletnej laboratórnej obnovy v Ateliéroch Bonton Zlín 5 celovečerných filmov, 48 titulov krátkometrážnych a stredometrážnych filmov a 80 titulov animovaných filmov. Rovnako sa SFÚ podarilo laboratórne spracovať filmové materiály získané z pozostalostí, konkrétne filmy Martina Slivku, Ivana Rumanovského a Ivana J. Kovačeviča. Celková metráž rozmnožovacích a zabezpečovacích materiálov audiovizuálnych diel v projekte Zákonný depozitár v roku 2013 predstavovala 205.457 metrov.
Peter Dubecký ďalej vyzdvihol projekt Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí, ktorý v SFÚ funguje od roku 2009. V rámci neho sa aj vlani predstavila slovenská filmová tvorba na medzinárodných filmových trhoch v Cannes a Berlíne. Zastúpenie mala aj na MFF Karlove Vary, kde v medzinárodnej premiére uviedli film Petra Solana Kým sa skončí táto noc v digitálne zreštaurovanej verzii z DCP nosiča. Najviac uvádzaným slovenským filmom bola snímka Miry Fornay Môj pes Killer.
Šéf SFÚ tiež pozitívne zhodnotil prevádzku Kina Lumiére, ktoré vlani uskutočnilo 1669 projekcií. V roku 2013 tiež zdigitalizovali kinosálu K1 a získali prostriedky pre digitalizáciu K2. Filmový stánok SFÚ zaznamenal 43-percentný nárast návštevnosti. Úspešným projektom bol i vzdelávací cyklus Filmový kabinet. Dubecký pripomenul aj ocenenie, ktoré kino získalo minulý rok od novinárov za premyslenú a inšpirujúcu dramaturgiu.
Z edičnej činnosti SFÚ, ktorá priniesla 15 DVD nosičov so slovenskými filmami a štyri publikácie, Dubecký upozornil zvlášť na knihu britského filmového kritika a publicistu Petra Hamesa Best of Slovak Film. "Po prvý raz sme si v slovenskej kinematografii pozvali renomovaného človeka, profesora, ktorý sa pozrel na slovenský film inými očami, ako sa na tie filmy pozeráme my," komentoval významnú publikáciu. "Nielenže mapuje 30 filmov 18 režisérov, ale je to predovšetkým veľmi zásadný obraz o tom, ktoré filmy majú možnosť rezonovať v súčasnosti v zahraničí," povedal pre TASR Peter Dubecký.
Kompletnú výročnú správu SFÚ za rok 2013 nájdu záujemcovia na webstránke ústavu a ministerstva kultúry SR.

Copyright © TASR 2013

WTF ?

WTF ?
 

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Grécki novinári vstúpili v utorok o 6.00 h do 24-hodinového štrajku, ktorého cieľom je vyjadriť protest voči znižovaniu miezd, reštriktívnym opatreniam v sociálnej sfére a likvidácii početných médií v krajine. Informovala o tom dnes ich najväčšia odborová centrála ESIEA s tým, že počas štrajku neodznejú ani v gréckom rozhlase, ani v gréckej televízii žiadne spravodajské relácie.
Správu priniesla tlačová agentúra DPA.
Pozastavenie práce novinárov bude mať za následok, že v Grécku v stredu nevyjdú noviny. V ten istý deň sa v krajine očakávajú štrajky štátnych zamestnancov i pracujúcich v súkromnom sektore, ktoré by mali trvať tiež 24 hodín.

Copyright © TASR 2013

Ak prší 1. apríla, býva mokrý máj

Ak prší 1. apríla, býva mokrý máj


 
Jednotka - 8.70 % ;
Dvojka - 2.70 % ;
Markíza - 25.90% ;
TV DOMA - 5.10% ;
DAJTO- 3.70%
TV JOJ – 16.20 % ;
JOJ PLUS- 4.00 % ;
WAU -1.40 % ;
SENZI- 0.20 %
TA 3 - 1.70 %

7. 4. 2014

Zomrela Peaches Geldofová

Zomrela Peaches Geldofová


Peaches Geldofová, dcéra írskeho hudobníka a politického aktivistu Boba Geldofa, z ktorej sa už v mladosti stala osobnosť v oblasti médií a módy, zomrela dnes vo veku 25 rokov. Informovali o tom britské médiá.
Geldofovú podľa správ našli mŕtvu v jej dome v grófstve Kent na juhovýchode Anglicka. Jej rodina neskôr úmrtie potvrdila.
Peaches Geldofová, ktorá bola dvakrát vydatá a mala dvoch synov vo veku necelých dvoch rokov a necelého jedného roka, pracovala ako dídžejka, modelka, novinárka a televízna moderátorka.
Jej otec - írsky hudobník, ktorý sa v 70. a 80. rokoch minulého storočia preslávil ako frontman skupiny Boomtown Rats a neskôr organizoval charitatívne koncerty Band Aid na získanie peňazí na pomoc hladujúcim v Etiópii - vo vyhlásení uviedol, že rodina cíti "viac než bolesť".
"Bola tou najdivokejšou, najzábavnejšou, najbystrejšou, najvtipnejšou a najtrafenejšou z nás. Aké nádherné dieťa," citovala Boba Geldofa agentúra Reuters.
Peaches mala len 11 rokov, keď prišla o matku. Televízna moderátorka Paula Yatesová, ktorá bola vydatá za Geldofa v rokoch 1986-96, zomrela v roku 2000 vo veku 41 rokov na predávkovanie heroínom.
K svojej poslednej správe na Twitteri z nedele Peaches pripojila fotografiu, na ktorej je so svojou matkou.
Príčina smrti Geldofovej nie je zatiaľ známa. Miestna polícia potvrdila, že 25-ročnú ženu vyhlásili za mŕtvu po tom, ako jej príslušníkov privolali do domu v Kente. Prípad vyšetrujú ako "nepodozrivé, ale neobjasnené náhle úmrtie".

Copyright © TASR 2013