5. 3. 2005

STV ako PR agentúra ?

STV ako PR agentúra ? Stala sa Slovenská televízia PR agentúrou Deany Horváthovej a Juraja Jakubiska ? Bližšie už budúci týždeň.

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA Niektorých mojich kolegov trápilo, kde beriem tú bezočivosť pomenovať svoj program VADKERTI talkshow. Asi mali pocit, že ak už niekto po sebe pomenuje reláciu, mal by v televízii pracovať aspoň pätnásť rokov. V prípade talkshow je to však bežná televízna prax. Čo takým ľuďom poviete? Že ste mali celý koncept pripravený štyri roky? Že ste posledné dva roky každý víkend trčali v produkčných štúdiách v Budapešti a učili sa, ako sa robí talkshow? Že ste napozerali vyše sto dielov Oprah Winfreyovej, načítali literatúru – a to aj napriek tomu, že ste netušili, či váš projekt niekto bude chcieť? ANDREA VADKERTI -ŽIVOT Výsledok je dobrý. Vyplýva to z gradujúceho nadšenia. Tešia sa víťazi, ale aj porazení. SME o nakrúcaní relácie JOJ Spolužiaci „Podľa štatútu relácia Slovensko hľadá Superstar obsahuje dve prestávky.“ Branislav Zahradník, člen manažment STV Na otázku, či má Koncesia databázu registrovanú na Úrade pre ochranu osobných údajov, Záhradník predpokladal, že áno. Na otázku, ako sa zlepšil výber poplatkov, odkedy ich vymáha nová spoločnosť, Zahradník odpovedal, že je to beh na dlhú trať. SME

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK 100 rozhodnutí (výsledkov) za 100 dní Pri príležitosti 100 dní v úrade zvolal 22. apríla 2003 ústredný riaditeľ Slovenskej televízie Richard Rybníček tlačovú konferenciu, na ktorej spolu so štatutárnym zástupcom Marcelom Parom informovali novinárov o svojom pôsobení v našej verejnoprávnej inštitúcii a o krokoch, ktoré zatiaľ podnikli na jej ozdravenie. Tlačovú konferenciu moderoval člen krízového manažmentu Branislav Zahradník. Niektoré z výsledkov/ pripomínam, že je rok 2005/ : Záchrana relácie Uragán Rozhodnutie o zachovaní „Konta nádeje“ ako nosnej charitatívnej činnosti STV, ktorá bude dominovať aj na obrazovkách STV, Prijali sme 86 námetov alebo scenárov na nové cyklické relácie a sólo tituly z interného aj externého prostredia Rozhodnutie o rozšírení predajnej siete Zlatého fondu do verejných veľkoobchodných sietí, ako aj prostredníctvom elektronického obchodu, Rozhodnutie o outsourcovaní výroby VHS a DVD v budúcnosti Zefektívnenie prenájmu výrobných kapacít STV. Bezpečnostná politika Slovenskej televízie, Koordinácia a metodické riadenie v oblasti bezpečnosti STV Rozhodnutie o racionalizácii vysielania teleshopingových šotov Podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa za poškodenie archívu STV a odovzdanie podrobných materiálov finančnej polícii týkajúcich sa 12 programov, ktoré STV vyrábala v koprodukcii, Presunutie prevádzkových hodín kina a fitnes centra po 16,00 hod., Neuznanie niektorých združení a asociácií na pôde STV ako odborových organizácií, Príprava zákona o „verejnoprávnych organizáciách Výrazné zvýšenie kontroly dodržiavania zákona o vysielaní a retransmisii zo strany koprodukčných partnerov, ale aj pri vlastnej výrobe Príprava projektu sprístupnenia viacerých miest na Slovensku na prispievanie regionálnych spravodajcov do spravodajstva STV prostredníctvom internetu Začiatok diskusie a prípravy projektu prechodu STV na nový záznamový formát, Spustenie prípravy technického zabezpečenia samostatného regionálneho vysielania pre tri slovenské regióny so začiatkom v budúcom roku,

BASTA ?!

BASTA ?! Podľa zistení SME dcérska spoločnosť STV Koncesia, s.r.o. nemá databázu koncesionrov registrovanú na Úrade pre ochranu osobných údajov. Evidenciu platiteľov poplatkov má zaregistrovanú STV a ako jej jediný ďalší užívateľ je zapísaný Slovenský rozhlas. Ak je to tak, potom ako poctivý koncesionár a človek, ktorý pracuje v spoločnosti, ktorá je na Úrade pre ochranu osobných údajov registrovaná a moja práca je kontrolovaná a má prísne pravidlá, zvažujem, či sa ako koncesionár neodhlásim a poplatky budem platiť cez notársku úschovu, pretože moje údaje majú pravdepodobne k dispozícii neoprávnené osoby, ktoré s nimi môžu nakladať podľa svojej ľubovôle. Nie je to prvý prípad hrubého porušovania zákonov SR zo strany STV, ale toto je už opovážlivosť, opovrhovanie koncesionármi a právnym štátom. Okrem trestoprávnej zodpovednosti štatutárov STV , ale aj Rady STV upozorňujem koncesionárov na možné dôsledky : Zákon o ochrane osobných údajov č.428/2002 Správne delikty (1) Úrad môže uložiť pokutu do 10 000 000 Sk prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, ktorý a) spracúva osobné údaje v rozpore s § 5 až 7 a § 10, b) spracúva osobitné kategórie osobných údajov v rozpore s § 8 alebo 9, c) vykonáva spracúvanie s nesprávnymi alebo neaktuálnymi osobnými údajmi (§ 12), d) nelikviduje nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje; likviduje alebo spracúva osobné údaje v rozpore s § 13, e) nesplní oznamovaciu povinnosť o oprave alebo likvidácii osobných údajov (§ 14), f) nevykoná potrebné opatrenia na ochranu osobných údajov pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou alebo šírením; neprijme opatrenia vo forme bezpečnostného projektu alebo predloží bezpečnostný projekt, ktorý neobsahuje náležitosti ustanovené týmto zákonom (§ 15 ods. 1 a 2 a § 16), g) nezabezpečí vykonanie auditu bezpečnosti informačného systému alebo jeho vypracovanie je v rozpore s týmto zákonom, alebo nepredloží hodnotiacu správu (§ 15 ods. 4 a 5), h) nepoučí právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú prístup k informačnému systému (§ 17), i) nesplní požiadavky dotknutej osoby alebo povinnosť poskytnúť informácie dotknutej osobe (§ 20 a 21), j) nevykoná oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby (§ 22), k) vykoná prenos osobných údajov v rozpore s § 23, l) neposkytne úradu požadované údaje alebo vysvetlenia (§ 44 ods. 2 a 3), alebo m) nevyhovie požiadavkám úradu (§ 46 ods. 1 a 2). (2) Úrad môže uložiť pokutu do 3 000 000 Sk prevádzkovateľovi, ktorý nesplní povinnosť registrácie informačného systému a s tým súvisiace povinnosti vyplývajúce z tohto zákona (§ 25 až 28). (3) Úrad môže uložiť pokutu do 1 000 000 Sk prevádzkovateľovi, ktorý nesplní povinnosť vedenia evidencie informačného systému alebo odmietne údaje z evidencie sprístupniť (§ 29, 30 a 32). (4) Úrad môže uložiť pokutu do 500 000 Sk prevádzkovateľovi, ktorý písomne nepoverí zodpovednú osobu výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov (§ 19 ods. 2), nezabezpečí jej odborné vyškolenie alebo jeho vykonanie nevie preukázať (§ 19 ods. 3). (5) Úrad môže uložiť pokutu do 100 000 Sk tomu, kto a) poskytne osobné údaje v rozpore s § 7 ods. 5; to neplatí pre prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, b) poskytne nepravdivé osobné údaje (§ 11), c) poruší povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch (§ 18), alebo d) ako zodpovedná osoba písomne neupozorní prevádzkovateľa (§ 19 ods. 4). (6) Pokutu podľa odsekov 1 až 4 a podľa § 50 môže úrad uložiť opakovane, ak povinnosť nebola splnená v určenej lehote. (7) Pri ukladaní pokút sa prihliadne najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania. (8) Pokutu podľa odsekov 1 až 5 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď úrad porušenie povinnosti zistil, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

4. 3. 2005

EXTRA EXCLUSIV

EXTRA EXCLUSIV

Mediálni i nemediálni odbornci vedia, že vedenie STV sa zhliadlo v koncepte nemeckej televízie RTL. Preto neprekvapuje, že aj vizuál relácie Extra, akoby vypadol z oka relácii Exclusiv.To by vlastne ani tak nevadilo, inšpiráciám sa STV nevyhýba . Čo je horšie , obsah relácie Extra, ktorý moderuje Anrea Chabrňová, ktorú si inak viem predstavť aj v inej a kvalitnejšej relácii, je z týždńa na týždeň horší poburujúci a dávno za hranou zákona i ponímania verejnej programovej služby alebo programu rodinného typu, ako Jednotku hrdo pomenúva Richard Rybníček.

O hlúpostiach bulvárnej reláciie Extra o veštcoch , paraidiotoch a a reklame súkromnému Rádiu Expres za koncesdionárske peniaze som už písal. Myslel som si, že ma už ničím neprevapia, Ba áno. Neprekapili ma tým, že si Andreja Andrašovana mýlia s Tiborom. To nie. Ale v nedeľu kŕmiť ľudí hnusom, ako je veštenie budúcnosti z ľudského zadku, alebo príspevkom o mužovi, ktorý si nechal za 30 miliónov urobiť silikónové prsia , to je priveľa.Mimochodom sa v tomto príspevku STV pomýlila iba o 27 miliónov, čo je pri STV a jej počtoch vlastne normálne. Preto si dovoľujem otázku :

Kedy sa na obrazovke zjaví namiesto Andrey Chabroňovej Erika Vincoureková ? Aj keď jej klon sa tam už pohybuje- Erika Judínyiová.

Aby som vedel, akú televíziu vlastne pozerám.

P.S. Čas už nadišiel. To k tomu Kartágu.

3. 3. 2005

KDE BOL RICHARD ?

KDE BOL RICHARD ? Generálny riaditeľ SRo Jaroslav Rezník sa dnes stretol s európskym komisárom Jánom Figeľom a s predstaviteľmi Európskej vysielacej únie. Na stretnutí generálny tajomník Európskej vysielacej únie Jean Reveillon a generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu Jaroslav Rezník diskutovali o možnostiach poskytovania štátnej pomoci verejnoprávnym médiám. Európska komisia má totiž jasnú predstavu o tom, aké programy možno zo štátnych zdrojov financovať. Na potrebe podporovať kultúrnu rozmanitosť sa zhodol aj európsky komisár pre kultúru a vzdelávanie Ján Figeľ: „O tomto bude náš pravidelný dialóg, aby sa v Európe darilo rozvíjať aj prostredníctvom verejnoprávnych médií kultúru, komunikáciu, myšlienky a vedomie spolupatričnosti“. Úspešné zavŕšenie rokovaní o novom dohovore v tejto oblasti by malo veľký prínos pre Slovensko a Slovenský rozhlas. Ako povedal generálny riaditeľ SRo Jaroslav Rezník: „Jednak budeme môcť ďaleko intenzívnejšie prijímať všetky podnety z kultúry iných krajín, ale budeme môcť intenzívnejšie vysielať aj svoje kultúrne podnety do celého sveta a takýmto spôsobom obohacovať kultúrnu rôznorodosť. A to považujeme za veľmi dôležité“. Podľa generálneho tajomníka Jeana Reveillona, Slovákom skutočne záleží na zachovaní vlastnej kultúrnej identity a EBU hrá dôležitú úlohu pri podpore tohto cieľa. Dnešné stretnutie s komisárom Figeľom bolo prvé tohto druhu a všetci jeho účastníci veria, že spoločnými silami sa Európanom podarí zabrániť úplnému ovládnutiu európskej kultúry a jej jednotlivých prvkov vonkajšími vplyvmi.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Odpoveď BBC na vládny "Green Paper" Niekoľkomesačné diskusie o budúcnosti riadenia a financovania BBC sú už , na istý čas, minulosťou. BBC včera privítala vládny návrh pre novú 10 ročnú Chartu, ktorá by mala platiť od roku 2007 a zabezpečí BBC financovanie prostredníctvom licenčných poplatkov od roku 2007. Riaditeľ Rady guvernérov BBC Michael Grade povedal: "V mene každého v BBC vítam tento návrh Charty na obdobie 10 rokov a bezpečné finacovanie cez licenčné poplatky. Je to silné potvrdenie BBC ako nositeľa vysielania verejnej služby vo Veľkej Británii v čase prechodu na digitálne vysielanie. Akceptujem zmeny v riadení BBC . Naše vlastné zmeny nemali dostatok času, aby preukázali svoju opodstatnenosť." Súčasnú Radu guvernérov ,ktorá má aj riadiacu a kontrolnú úlohu nahradia dva orgány : výkonná rada a BBC Trust (ktorý bude správcom koncesionárskych poplatkov, kontrolným orgánom BBC a garantom nezávislosti). Tento model je najväčou zmenou v BBC za 77 rokov BBC sa dlhodobo drží piatich princípov : * Nezávislosť * Rigorózne spravovanie verejných peňazí * Zodpovednosť platiteľom licenčných poplatkov * Jasné postavenie jednotlivých zložiek * Praktičnosť V súvislosti s prijatím Green Paperu a plánovaným drastickým znížením stavu pracovníkov BBC / 2900 miest / demonštrovali tisíce pracovníkov tejto inštitúcie . Generálny riaditeľ BBC Mark Thompson plánuje ušetriť 15% rozpočtu znížením stavu pracovníkov. Úćastníci demonštrácie mali heslá : Milujem svoju BBC a Bojujte za našu BBC. "My iba ukazujem svoju zlosť nad plánovanými škrtmi," poznamenal Paul McLaughlin, predstaviteľ národných odborov britských vysielateľov. Thompson je povinný zvereniť všetky detaily svojho sanačného planú do konca marca. Zdroj : Media Network Weblog

STV v Týždni

STV v Týždni V 9. vydaní týždenníka Týždeň sme sa z pera Andreja Miklánka, šéfredaktora športovej redakcie STV , okrem iného, dozvedeli, že Slovenská televízia si stanovila na Dvojke hranicu sledovanosti a to sú vraj 2 ratingové body. Nuž, nič proti tomu. Relácie majú zmysel, ked sú sledované, aj keď sa hranice sledovanosti v každej verejnoprávnej televízii stanovujú na cieľové skupiny... Nuž nič proti tomu. Ale Rada STV o tomto kroku nevie ani zbla. Nuž, nič proti tomu. Ale, keď verejne zaznela táto filozofia hranice sledovanosti na Dvojke Slovenskej televízie, potom je načase otázka, či budú okamžite stiahnuté relácie, ktoré uvádzam v náhodnom a neúplnom zoskupení z Dvojky, a ktoré dlhodobo stanovené ratingové body nedosahujú... : TV posol Národnostný magazn Hírek Regionálne správy Regionálny denník Tertéken Pod lampou Poltón Nuž, nič proti tomu ?

2. 3. 2005

DOBRÁ SRÁVA BÝVA AJ ZLOU

DOBRÁ SPRÁVA BÝVA AJ ZLOU Branislav Zahradník z vedenia STV dementoval podľa SME správy, že majiteľ licencie, firma Fremantle Media, berie až polovicu ziskov z reklamy - vraj je to menej. To je "dobrá" správa pre Radu STV, pretože dozorná komisia Rady STV jasne deklarovala, že zisky z reklamy ostávajú plne pod kontrolou STV a delia sa iba príjmy z merchandisingu, sponzoringu a SMS správ. Takže- niekto klame a robí to sústavne a dozorná komisia STV to asi nebude. Nemá dôvod a pracuje s informáciami, ktoré jej vhodne upravuje a predkladá vedenie STV.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Nové paneurópske rádio Nové paneurópske rádio začne vysielať 9 apríla tohto roku . Rádio RTI chce vysielať pre 40 miliónov poslucháčov v strednej Európe prostredníctvom satelitu a internetu . Žiadne ďalšie podrobnosti ohľadom frekvencií nie sú doposiaľ známe , existuje

1. 3. 2005

PRÁVNY KÚTIK

PRÁVNY KÚTIK Vec: Odvolanie voči rozhodnutiu Slovenská televízia nevyhovela mojej žiadosti zo dňa 13.1. 2005 o sprístupnenie informácie - obchodných zmlúv medzi STV a jej dcérskymi spoločnosťami: STV Broadcasting STV Production and Technology TV KE TV BB 1.2. media Koncesia Voči tomuto rozhodnutiu podávam v zákonnej lehote odvolanie. Zdôvodnenie: 1. Z paragrafu 2, ods. 2. zákona 211/2000 Z. z. vyplýva, že Slovenská televízia je povinnou osobou. Podľa odôvodnenia výrokovej časti STV nesprístupňuje požadovanú informáciu, lebo „na činnosť a záväzky dcérskych spoločností, ako aj na záväzky STV voči nim nie sú používané verejné financie“. Toto zdôvodnenie vychádza z paragrafu 2. ods. 3. citovaného zákona, ktorý vymedzuje povinnosti právnických osôb z hľadiska sprístupňovania informácií, založených povinnými osobami, teda aj STV. Moja žiadosť o sprístupnenie informácie nebola adresovaná príslušným spoločnostiam, založeným STV, ale priamo Slovenskej televízii ako povinnej osobe. Preto zdôvodnenie, opierajúce sa o uvedený paragraf 2. ods. 3. zákona 211/2000 Z.z., je z hľadiska mojej žiadosti bezpredmetné. Rozhodujúci podľa môjho názoru je paragraf 3. ods. 1., že „každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii“. Predpokladám, že STV, ktorá je zakladateľom a 100-percentným vlastníkom uvedených spoločností, mnou požadované informácie má. Navyše prinajmenšom v prípade spoločnosti Koncesia s.r..o., ktorá má vyberať koncesionárskej poplatky, spochybňujem tvrdenie, že na činnosť a záväzky tejto dcérskej spoločnosti, nie sú nie sú, či nebudú používané verejné financie. 2. Rovnako namietam, voči zdôvodneniu, že „Slovenská televízia nesprístupňuje požadovanú informáciu z dôvodu ochrany obchodného tajomstva v zmysle paragrafu 10. zákona 211/2000 Z.z.“ Dovoľujem si Vás upozorniť na paragraf 12 citovaného zákona, podľa ktorého „všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva povinná osoba tak, že sprístupní požadované informácie vrátane sprievodných informácií po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon“. Je zrejmé, že prinajmenšom nie všetky ustanovenia príslušných zmlúv majú charakter obchodného tajomstva, a preto vás žiadam o sprístupnenie tých častí, ktoré obchodnému tajomstvu v zmysle paragrafu 17. ods 1. Obchodného zákonníka z vášho pohľadu nepodliehajú. Zároveň vás žiadam o informáciu, ktorou STV ako povinná osoba vymedzila tie skutočnosti v uvedených zmluvách, ktoré pokladá za obchodné tajomstvo. Vec: Doplnenie odvolania voči rozhodnutiu Moje odvolanie voči rozhodnutiu STV zo dňa 2. februára 2005 vo veci sprístupnenie informácii podľa Zákona 211/2000 dopĺňam nasledovne: 1. Podľa § 47 ods. 3 Správneho poriadku „V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.“ Odôvodnenie rozhodnutia zo dňa 24.1.2005 však tieto zákonné náležitosti neobsahuje. V rozhodnutí sa neuvádza, ktoré konkrétne skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie. Takisto sa v ňom neuvádza, akými úvahami bol správny orgán vedený pri hodnotení týchto dôkazov resp. skutočností. V rozhodnutí sa iba cituje ustanovenie § 17 Obchodného zákonníka a konštatuje sa, že „Pre naplnenie pojmu obchodné tajomstvo je potrebné súčasné splnenie všetkých piatich objektívnych i subjektívnych pojmových znakov uvedených v § 17 Obch. zákonníka. V prípade, že sú kumulatívne všetky podmienky uvedeného paragrafu, nadobúda daná právnická osoba subjektívne právo na obchodné tajomstvo.“ V rozhodnutí sa teda naznačuje, že všetky informácie obsiahnuté v požadovaných zmluvách sú obchodným tajomstvom, avšak bez akéhokoľvek konkretizovania alebo zdôvodnenia. Z obsahu rozhodnutia však vôbec nemožno posúdiť, či všetky informácie obsiahnuté v zmluvách naozaj spĺňajú všetky pojmové znaky obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka, alebo ide len o deklaráciu, ktorá sa nezakladá na skutočnosti. V zmysle § 47 ods. 3 Správneho poriadku v odôvodnení musí byť uvedené „ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie“ – t.j. príklady jednotlivých druhov resp. kategórií informácií, ktoré sú obsiahnuté v požadovaných zmluvách (napr. obchodné kalkulácie, výrobné postupy, marketingové postupy) a následne by v ňom malo byť uvedené „akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov“ – t.j. zdôvodnenie, prečo je takýto druh informácie obchodným tajomstvom podľa § 17 Obchodného zákonníka Rozhodnutie zo dňa 24.1.2005 tieto náležitosti neobsahuje. Z toho dôvodu je rozhodnutie nezákonné a nedostatočne odôvodnené. 2. Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. „Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.“ Podľa § 18 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. „Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti (§ 17)“. Tým, že mi nebolo písomné rozhodnutie doručené poštou, ale iba prostredníctvom elektronickej pošty, čo podľa § 51 ods. 1 Správneho poriadku nie je prípustný spôsob oznamovania písomného rozhodnutia, prišlo v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. aj k vydaniu tzv. fiktívneho rozhodnutia o nesprístupnení informácií. Inštitút fiktívneho rozhodnutia však slúži len na ochranu práva žiadateľa na prístup k informáciám a na zabezpečenia konania bez prieťahov. Fiktívne rozhodnutie neobsahuje zákonný dôvod na nesprístupnenie požadovaných informácií (odôvodnenie) a ani iné náležitosti rozhodnutia v zmysle § 47 Správneho poriadku (výrok, poučenie o odvolaní). Nezákonnosť fiktívneho rozhodnutia a nevyhnutnosť jeho zrušenia potvrdila i súdna prax. Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR 7 Sž 180/01 „Fiktívne rozhodnutie žalovaného správneho orgánu ako povinnej osoby ako aj fiktívne rozhodnutie ministra ako vedúceho orgánu štátnej správy o podanom rozklade podliehajú síce súdnej preskúmavacej právomoci, ale vzhľadom na to, že ide o zákonnú fikciu, nebolo v možnostiach súdu preskúmať dôvody uvedených rozhodnutí obidvoch stupňov a teda ani posúdiť ich zákonnosť. Z uvedeného vyplynul nevyhnutný záver Najvyššieho súdu SR, že napadnuté rozhodnutia sú nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť a pre nedostatok dôvodov.“ Podľa rozsudku Krajského súdu Bratislava 19 S 31/02: „Ustanovenie § 19 ods. 3 ZSI ( a rovnako aj ust. § 18 ods. 3 ZSI) treba vykladať tak, že nezbavuje správny orgán povinnosti riadne vykonať odvolacie (prvostupňové) konanie a následne vydať riadne rozhodnutie. Účelom zavedenia inštitútu fiktívneho rozhodnutia určite nebolo „legalizovať“ nečinnosť povinných osôb pri rozhodovaní o žiadostiach podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Práve naopak, jeho účelom bolo poskytnúť ochranu tomu, kto sa obrátil so žiadosťou na povinnú osobu o sprístupnenie informácie, pred jej nečinnosťou.“ “Súd dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného v zmysle § 19 ods. 3 ZSI treba považovať za nezákonné z dôvodu, že neobsahuje zákonom predpísané náležitosti. Predovšetkým neobsahuje odôvodnenie, z ktorého dôvodu je nepreskúmateľné, čo samo osebe je dôvodom pre zrušenie takéhoto rozhodnutia (§ 250j ods. 2 veta druhá O.s.p.). Nakoľko aj prvostupňové rozhodnutie povinnej osoby trpí nedostatkom dôvodov, bolo potrebné aj toto rozhodnutie považovať za nepreskúmateľné.“ V dôsledku uvedených skutočností je aj fiktívne rozhodnutie nezákonné. Verím s skorú odpoveď na moje odvolanie a zostávam s pozdravom Ja v skorú a pozitívnu odpoveď neverím. Poznáme svojich, nie ?Sanchez Illich Ramirez CARLOS

ANARCHIA AKO OBRANA ?

ANARCHIA AKO OBRANA ? Obávam sa, že posledné vyjadrenia Branislava Zahradníka o kauze SuperStar STV nepomôžu, ale jej veľmi poškodia. Skúste sa hlbšie zamyslieť nad slovami ako : " Verdikt Rady pre vysielanie a retransmisiu je mimo platného právneho poriadku a ... má indície, že rada ešte v starom zložení hlasovala o tom, či STV porušila zákon. Uznesenie však podľa neho nezískalo potrebný počet hlasov. Hlasovanie o meritórnom rozhodnutí rada presunula na nasledujúce zasadanie, kde bola schválená polmiliónová pokuta ,a že noví členovia rady neboli pri obhajobe STV. Sú veľké tlaky v pozadí, aby STV bola potrestaná, lebo je SuperStar úspešný program a na Slovensku sa úspech neodpúšťa." Potom treba chlapsky priznať, že licencia na PopIdol sa kupovala po rozhodnutí troch ľudí v STV / priznal to sám GR STV /, bez akejkoľvek finančnej analýzy a s vedomím, že návratnosť tejto investície môže byť len za predpokladu trvalého porušovania zákona. A to už začína byť veľmi vážne. Zaváňa to anarchiou a pohŕdaním právnym štátom.

28. 2. 2005

A BOUT DE SOUFFLE ?

A BOUT DE SOUFFLE ? Televízia JOJ by mohla byť tou šťukou, hlavne po vyjasnení vlastníckych vzťahov a prevode 40 % podielu na základnom imaní na akciovú spoločnosť Grafobal Group. Tým sa Grafobal Group, kde je predsedom predstavenstva Ivan Kmotrík, stala 90 % vlastníkom v MAC TV Jojky a očakávali sa aj pozitívne zmeny. Lenže.... Sú niektoré bolestivé kroky, ktoré by musel vlastní urobiť, aby TV JOJ napredovala. Sú v oblasti riadenia, reklamy, akvizícií a programu. V oblasti programu TV JOJ paradoxne víťazí z Novinami JOJ so skvelo poziciovaným infotaimentom, ktoré jej / spolu s najlepším formtom Inkognito /zachraňujú sledovanosť i share. V iných oblastiach však vsadila na program Dievča za milión , ale s nesprávnym predsavzatím, že väčšina programov sa bude odvíjať práve od tohto formátu a od dievčat, ktoré v nich pôsobili. Tak vznikajú formáty, ktoré nie sú ničím nové, dokonca sa dá hovoriť, že sú veľmi nešťastne odkopírované. Patrí medzi ne Po čom ženy s Luciou Uličnou, trpiace slabým scenárom a , žiaľ aj slabým výkonom moderátorky, od ktorej som si ja osobne sľuboval oveľa viac. Zlomené srdcia mi príliš pripomínajú program Slovenskej televízie Prvá láska z roku 2002. S Karin Olasovej moderátorka nebude, iba keby sa pápežom stal Marilyn Manson, Dokázala to počas dievčaťa za milión a Silvester podhalil viac. Bulvárna celebrity show Andreja Bičana Na paškál! , je zle postaveným projektom od začiatku do konca. Andrej Bičan akoby vystrieľal všetok svoj ostrovtip a designeri JOJ- ky siahli na svoje dno a do sedemdesiatych rokov minulého storočia a vyrazili dych svojou inovatívnosťou. O VIP-ke je škoda hovoriť, bude meniť časy ešte niekoľko ráz, až pokým vlastníci pochopia, že Emmu Tekelyovú vlastne vôbec nepotrebovali už pred rokmi. Prekvapením je slabá úroveň Sedmičky, s kedysi výbornou a dnes menej útočnou a nesústredenou Annou Vargovou, ktorá, akoby umierala v scéne, ktorú pre ňu pripravili asi za dvermi štúdia pri záchodoch. Otázne je, či v konkurencii obstojí MTV inšpirovaný Miliónový tanec sprevádzaný subformátom Tanečná horúčka a či show, hľadajúca najlepšieho slovenského tanečníka alebo tanečnicu osloví v prime time diváka s podobným scenárom ako Dievča za milión. Zábavno-súťažná show Michala Hudáka Spolužiaci, je pôvodne formátom , ktorý ohlási Richard Rybníček na STV pre rok 2004 a záhadnou cestou pristál na Kolibe. Nechajme sa prekvapiť, ale Michal Hudák už sám seba neprekoná. Odvahou je postaviť prvú časť proti Mojsejovcom aj s úspešnou novou akvizíciou CSI Kriminálka Las Vegas , keď vieme, ako sa divák správa. Možno tu naberie JOJ-ka dych. Ale som skeptický, národ sa teší na hlúposti a mediálny ošiaľ Spolužiaci " neprekričia." V oblasti riadenia by sa vlastníci mali zamyslieť, či súčasný top managment je schopný TV JOJ vytiahnúť vyššie v číslach. Mali by prehodnotiť spôsob predaja reklamy cez spoločnosť Magmedia, ktorá klientov navykla v minulosti, že TV JOJ je lacnejšia ako rádiá . Prepočet, či si to nerobiť radšej inhouse a s perfektným controllingom by určite stál za pokus. V oblasti akvizícii by TV JOJ mala prehodnotiť svoj zmluvný vzťah k AQS, a.s, alebo ju rovno odkúpiť. Od vysielania Dievčaťa za milión sa TV JOJ potáca okolo 12 % v sledovanosti i share na konci veľkej trojky a bez radikálnych zmien vo filozofii , riadení a v investíciách sa vyššie nedostane. TV JOJ by nemala bojovať s Jednotkou STV, mala by sa sústrediť na svojho jediného komerčného konkurenta a tým je Markíza. STV aj tak časom nebude môcť udržať nasadené tempo ani v akvizíciách, čo môže pre TV JOJ byť veľkou výhodou. A aj Markíza čelí svojským problémom, vyplývajúcim s neukončených vlastníckych prevodov, otáznikmi nad licenciou a istým „burnoutom“ dlhodobo pracovne nasadených ľudí. Všetko je to o ľuďoch. A o poradcoch Ivana Kmotríka, ktorí sledujú svoje ciele . A Ivan Kmotrík by mal sledovať len jediný cieľ- komerčný profit televízie. Teda svoj. To či sa mýlim, ukáže čas. Ako inak ? Peniaze však budú plynúť inam.

77. ACADEMY AWARDS ® OSCAR ®

77. ACADEMY AWARDS®
OSCAR®
Výsledky :
Herec- hlavná úloha
Jamie Foxx - RAY
Herec- vedľajšia úloha
Morgan Freeman - MILLION DOLLAR BABY
Herečka - hlavná úloha
Hilary Swank - MILLION DOLLAR BABY
Herečka -vedľajšia úloha
Cate Blanchett - THE AVIATOR
Animovaný celovečerný film
THE INCREDIBLES
Výprava
The Aviator"
(Miramax, Initial Entertainment Group Art Direction: Dante Ferretti and Warner Bros.) Set decoration: Francesca Lo Schiavo
Kamera
The Aviator"
(Miramax, Initial Entertainment Group Robert Richardson and Warner Bros.) Kostýmy
The Aviator" (Miramax, Initial Entertainment Group Sandy Powell and Warner Bros.)
Réžia
Clint Eastwood, "Million Dollar Baby"
Krátky dokumentárny film
MIGHTY TIMES: THE CHILDREN'S MARCH
Strih
THE AVIATOR
Zahraničný film "The Sea Inside" Spain, A Sogecine and Himenóptero Production réžia-Alejandro Amenábar Masky
LEMONY SNICKET'S A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS
Hudba
FINDING NEVERLAND
Pesnička
"Al Otro Lado Del Río" - THE MOTORCYCLE DIARIES
Najlepší film
MILLION DOLLAR BABY
Krátky animovaný film
RYAN
Krátky film (LIVE ACTION)
WASP
Zvuk
THE INCREDIBLES
Zvukový mix
RAY
Vizuálne efekty
SPIDER-MAN 2
Scenár (adaptácia)
SIDEWAYS
Scenár (pôvodný)
ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND
Oscar za celoživotné dielo Sidney Lumet

VÚJE a MY

VÚJE a MY Jadrová energetika je schopná poskytovať čistú, spoľahlivú a cenovo porovnateľnú elektrickú energiu, čo je podstatné pre splnenie náročných environmentálnych cieľov. Všetky ostatné obnoviteľné zdroje energie okrem vody sú veľmi nákladné a hodia sa len pre časovo obmedzené pokrytie energetických potrieb. Kvalitu nášho života podmieňuje a zvyšuje čistý vzduch, voda a pôda. Tieto podmienky a hodnoty nášho bytia si musíme chrániť. Jadrová energetika je z hľadiska životného prostredia šetrný spôsob výroby elektrickej energie v širokom rozsahu. Bez jadrovej energetiky by sa väčšina sveta musela zamerať na výrobu elektrickej energie z fosílnych palív. Asi preto štátny podnik VÚJE, as rád sponzoruje rôzne televízne atraktívne akcie akým je napríklad Aurel na TV Markíza. Je dobré, že sa na to poskladáme všetci. Jeden titulok mi však , aj keď priamo nesúvisí , neschádza z mysle : "Vraždu riaditeľa VÚJE si objednal preto, aby mu nemusel vrátiť dlh."

27. 2. 2005

Sedemnásť zastavení pary

Sedemnásť zastavení pary Tento rok nakrútime dva filmy, sedemnásťdielny seriál a 23 nových dokumentov. A urobíme záznam siedmich divadelných predstavení. Richard Rybníček , Pravda O 17 dielnom sitcome zatiaľ nevie nik. Preto ponúkame vcelku zaujímavú úvahu od nášho externistu : Možnosti riešenia : 1) Núka sa prvá možnosť: že nič také neexistuje a hrá sa len o čas. Tomu veľmi neverím, lebo z toho nekuká veľký kšeft. 2) Za pravdepodobnejšie pokladám, že niekto z kinder manažmentu počul o type sitcomov, kde skupina hercov v podstate improvizuje na nejakú aktuálnu tému. Robili s tým pokusy Švédi a kde-kto iný. Láka to tým, že je to výrobne lacné (čo by bolo lákavé pre takého pána Paru), je to však žiaľ aj obsahovo lacné (čo pánu Parovi vôbec nevadí, naopak, len nech národ osprostie). V prime-time s tým absolútne každý pohorel, postupne to zakapalo: Len občas sa niečo podobné vynorí ako tzv. non-scripted dailies, ale má to krátky život. Predstavte si však, že skupina ľudí (vrátane treťotriednych hercov) môže mať z toho božský biznis, ktorý môže trvať aj rok. 3) Treťou možnosťou je, že niekto čosi jednému z vedúceho tandemu ponúkol a keďže ide o ľudí, ktorí majú insitné predstavy o výrobe hraného seriálu, zobrali námet alebo len myšlienku, rátajú s tým, že scenár bude o dva mesiace a nakrútené to bude do jesene. A bude to samozrejme „mega“, tentoraz „megaseriál“. Teda vznikne niečo ešte slabšie, ako bola Zborovňa. O neskúsenosti kinder manažmentu stačí jeden detail: istá produkčná musela vysvetľovať riaditeľovi pre všetko p. Parovi, čo je to komparz a aj to, že sú relácie, v ktorých komparz musí byť. Taký človek Vám povie, že do jesene nakrúti čokoľvek. Veď je to ešte dlhých 6 mesiacov. 4) V Košicoch existuje už roky hotový scenár sitcomu, ktorý má podozrivo podobný počet dielov. Tri roky po sebe to predkladali štátnemu fondu Pro Slovakia, čítali to tam najmenej ôsmi ľudia a všetci prišli k záveru, že je škoda o tom hovoriť. Stojí za tým osoba, ktorá má vplyv a mala styky s našimi chlapcami. 5) Aj v Bratislave sa potuluje niekoľko „hotových“ scenárov na sitcomy. Ich úroveň je zúfalá. Spýtajte sa známeho dramaturga, ktorý musel odísť do Jojky. Napokon, kto je dnes schopný v STV kvalitne odčítať seriálový text? Žiaľ, ani dočasný poradca Ondrej Šulaj nikdy nebol televíznym scenáristom prvého rangu, jednoducho to nie je televízna krvná skupina, skôr kinematografická a divadelná. Okrem toho si myslím, že na požiadanie by mal mať hociktorý člen Rady právo prečítať si aspoň časť z veľkého projektu, bez toho, aby sa to vnímalo ako cenzúra. Ale môže zachrániť vedenie pred zbytočným vyhadzovaním peňazí. 6) Napokon je ešte jedna možnosť, ktorú využívajú neskúsené televízie a ktorú pripúšťam aj u našej chlapčenskej kapely: pri nej sa kupujú hotové „formáty“ v zahraničí, len ich jemne upravujú na miestne podmienky. Aj to je po Superstaroch a v tom nákupnom ošiali formátov možné. Alebo sa jednoducho storyboard odkuká, teda ukradne. Tých možností môže byť samozrejme viac, ale tieto sú najpravdepodobnejšie