3. 12. 2005

Najobľúbenejší divák

Najobľúbenejší divák
Najobľúbenejší divák pre kamery Slovenskej televízie z finále Davisovho pohára tenistov Slovensko - Chorvátsko. Nedostupný pre médiá na otázky okolo protestu viac než tritisíc policajtov proti krokom Ministerstva vnútra SR za lepšie sociálne postavenie.

Haluška

Haluška
Rodinné tajomstvá Slovenskej televízie majú svoje čaro.
Svedčí o tom aj nasledujúci príspevok, ktorý našej skupinke prišiel na server. Naša skupinka pod vedením Sancheza Illicha Ramireza CARLOSA Vám medzi sviatkami pripraví recenziu seriálu Rodinné tajomstvá alebo To je ale haluška To je presne to, čo sa dalo čakať. Nazval by som to "Kronika vopred naplánovanej smrti". Malo to niekoľko štádií: 1) Narýchlo zbúchaný scenár od autorov, ktorí podľa všetkého nikdy k televíznemu dialógu a dramatike nečuchli. Ani v nej nič neznamenajú. Takisto ani v literatúre. 2) Réžia, ktorá vraj priniesla do slovenskej tvorby nové prvky (rozumej - nevídane primítívne prvky) 3) Veľká kampaň, ako STV obnovuje pôvodnú tvorbu. Vyše pol roka veľkohubých vyhlásení. 4) Keď sa ukázalo, že je to polotovar, robili všetko pre to, aby ho ešte viac znehodnotili: najprv rozdelili pôvodných 17 dielov seriálu na polovičky, takže vzniklo 34 dielov. Potom 34 umelo rozdelených dielov spojili znova do 17 večerov. Potom zmenili zopárkrát vysielací deň a čas. Všetko údery pod pás každému seriálu kdekoľvek na svete. Všade v Európe by si za to tvorcovia vysúdili veľké odškodné. Zaujímavé, že "naši" tvorcovia sa proti ničomu nebúrili, nechali pohadzovať svoje "dielo" ako vrece hnoja. Možno si boli vedomí, čo spáchali (alebo im išlo iba o kšeft). 5) A poslednou etapou, doslova katarziou tejto tragikomédie je záver, že divák na Slovensku o seriály a pôvodnú tvorbu nemá záujem. Fantastické alibi do budúcnosti. Záverom: Nejde mi do hlavy, kam sa podeli tí poradcovia na čele s rektorom VŠMU Ondrejom Šulajom, ktorými sa oháňal pán riaditeľ Rybníček, keď pred dvoma rokmi sľuboval v rámci nového začiatku obrodu slovenskej tvorby. Veď ak majú kúsok profesionálnej cti, takúto blbosť museli predsa identifikovať a aspoň na to upozorniť. Ako si chcú udržať úctu svojich študentov? Alebo v STV už poradcami nie sú a len sa to "zabudlo" vo verejnom médiu zverejniť, ako mnoho iných zvláštnych personálnych zmien? Veď v každom prípade tu ide o vyhodenie 22 miliónov korún do luftu z nedbanlivosti. Za to nie je nikto zodpovedný? STV je podnik ako každý iný a za výrobu nepodarkov je predsa v každej televízii niekto zodpovedný. Alebo STV už nemá dramaturgiu, iba krízové vedenie? Alebo je na vine zas slovenský divák či nebodaj nežičliví poslanci alebo Rada STV?

Nebezpečný človek

"Boj proti nelegálnej migrácii je bojom za udržanie európskeho charakteru európskej spoločnosti a zachovanie hodnôt. .Ľudia si stále viac uvedomujú, že určitou bázou terorizmu sú najmä skupiny ľudí, ktoré sa vytvárajú v cudzineckých getách .Príkladom je problematické spolužitie s islamskou menšinou v rôznych kútoch Európy. "
Vladimír Palko.
"Terorizmus budeme schopní poraziť iba v prípade, ak sa budeme pevne pridŕžať všeobecných hodnôt, akými sú tolerancia a presadzovanie ľudských práv. Utečenci nie sú teroristi. Utečenci sú v mnohých prípadoch prvými obeťami terorizmu .Ak chce niekto byť teroristom a chystá sa zaútočiť, asi najhlúpejšia cesta k tomu, aby tak urobil, by bolo vstúpiť do krajiny, v ktorej žiada o azyl. Takže táto domnienka, ktorá existuje v názoroch verejnosti ohľadne súvislostí bezpečnostných rizík a azylových otázok, nedáva zmysel.“. Vysoký komisár OSN pre utečencov António Guterres.

2. 12. 2005

KONCESIA-Rybníček and Rezník Featuring MK SR

KONCESIA-Rybníček and Rezník Featuring MK SR
Pre veľký úspech Vám prinášame piaty diel seriálu "Môj Zákon o koncesionárskych poplatkoch ". Dnes z dielne Ministerstva kultúry SR, ktoré sa pokúsilo návrh zákona učesať do prijateľnej legislatívnej formy. Nie je to však definitívna podoba a zmny sa týkajú hlavne podnikateľov, kde sa v pôvodnej verzii vyskytovali najväčšie problémy.

Návrh Zákon z ........... 2005 o rozhlasovom poplatku a televíznom poplatku a o doplnení zákona č. 515/2003 Z. z. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone Čl. I § 1 Úvodné ustanovenie (1) Tento zákon upravuje platenie, vyberanie a použitie rozhlasového poplatku a televízneho poplatku. (2) Rozhlasový poplatok je poplatok za služby verejnosti poskytované Slovenským rozhlasom v oblasti rozhlasového vysielania.[1]) (3) Televízny poplatok je poplatok za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou v oblasti televízneho vysielania.[2]) § 2 Príjemca rozhlasového poplatku a televízneho poplatku Príjemcom rozhlasového poplatku je Slovenský rozhlas1) a príjemcom televízneho poplatku je Slovenská televízia2) (ďalej len „príjemca poplatku“). § 3 Použitie poplatku (1) Príjmy z rozhlasového poplatku a televízneho poplatku (ďalej len „poplatok“) je príjemca poplatku oprávnený použiť len na a) plnenie povinností uložených osobitnými predpismi[3]) a b) úhradu nákladov spojených s výberom poplatku a evidenciou podľa tohto zákona. (2) Príjemca poplatku je povinný pri použití poplatku podľa odseku 1 zachovávať najväčšiu hospodárnosť a efektívnosť jehoich použitia. § 4 Platiteľ poplatku Platiteľom poplatku podľa tohto zákona je a) a) fyzická osoba, ktorá je odberateľom elektriny v domácnosti[4]) s odberným miestom[5]) viažucim sa na byt[6]), a) b) fyzická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu[7]) a zamestnáva aspoň jedného zamestnanca v pracovnom pomere, ktorý nie je jej rodinným príslušníkom, ani osobou s ťažkým zdravotným postihnutím[8]); fyzická osoba, ktorá má miesto podnikania rovnaké ako adresu trvalého pobytu nie je platiteľom podľa písmena a), b) c) c) právnická osoba založená za účelom podnikania[9]) a podnik alebo organizačná zložka zahraničnej osoby oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky[10]), právnická osoba, ktorá zamestnáva v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu[11]) aspoň jedného zamestnanca, ktorý nie je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. § 5 Oslobodenie od poplatku (1) Od povinnosti platiť poplatok je oslobodený platiteľ poplatku podľa § 4 písm. a), ktorý žije v spoločnej domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo sám je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. (2) Fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na oslobodenie od poplatku podľa odseku 1, preukáže túto skutočnosť na tlačive príjemcu poplatku. (3) Od povinnosti platiť poplatok sú ďalej oslobodení Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, Rada pre vysielanie a retransmisiu[12]) a Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky[13]). § 6 Sadzba poplatku pre platiteľa poplatku podľa § 4 písm. a) (1) Pre platiteľa poplatku podľa § 4 písm. a) je základná mesačná sadzba rozhlasového poplatku 40 Sk. (2) Ak je platiteľ poplatku podľa § 4 písm. a) odberateľom elektriny v domácnosti s odbernými miestami viažucimi sa k trom a viac bytom, základná mesačná sadzba rozhlasového poplatku podľa odseku 1 sa zvyšuje o 40 Sk za tretí a o 40 Sk za každý ďalší takýto byt. (3) Pre platiteľa poplatku podľa § 4 písm. a) je základná mesačná sadzba televízneho poplatku 100 Sk. (4) Ak je platiteľ poplatku podľa § 4 písm. a) odberateľom elektriny v domácnosti s odbernými miestami viažucimi sa k trom alebo viac bytom, základná mesačná sadzba televízneho poplatku podľa odseku 1 sa zvyšuje o 100 Sk za tretí a o 100 Sk za každý ďalší takýto byt. (5) Mesačná sadzba poplatku podľa odseku 1 a 3 je znížená o 50 % pre platiteľa poplatku podľa § 4 písm. a), ktorý je a) poberateľom starobného dôchodku[14]) a žije osamelo alebo len s poberateľom starobného dôchodku, alebo len maloletou osobou, b) poberateľom dávky v hmotnej núdzi[15]) alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi. (6) Platiteľovi poplatku, ktorému vznikol nárok na zníženie poplatku podľa odseku 5, preukáže túto skutočnosť na tlačive príjemcu poplatku. § 7 Sadzba poplatku pre platiteľa poplatku podľa § 4 písm. b) a c) (1) Mesačná sadzba rozhlasového poplatku je pre platiteľa poplatku podľa § 4 písm. b) a c) zamestnávajúceho a) od 1 do 9 zamestnancov 100 Sk, b) od 10 do 24 zamestnancov 200 Sk, c) od 25 do 49 zamestnancov 400 Sk, d) od 50 do 99 zamestnancov 800 Sk, e) od 100 do 499 zamestnancov 1200 Sk, f) od 500 do 999 zamestnancov 1 800 Sk, g) od 1000 zamestnancov 3 000 Sk. (2) Mesačná sadzba televízneho poplatku je pre platiteľa poplatku podľa § 4 písm. b) a c) zamestnávajúceho a) od 1 do 9 zamestnancov 200 Sk, b) od 10 do 24 zamestnancov 400 Sk, c) od 25 do 49 zamestnancov 800 Sk, d) od 50 do 99 zamestnancov 1600 Sk, e) od 100 do 499 zamestnancov 2400 Sk, f) od 500 do 999 zamestnancov 3 600 Sk, g) od 1000 zamestnancov 6000 Sk. (3) Rozhodujúcim dňom na určenie počtu zamestnancov na účely výpočtu sadzby poplatku podľa odseku 1 a 2 je počet zamestnancov v prvý deň mesiaca za ktorý sa poplatok platí; do počtu zamestnancov sa nezapočítava zamestnanec, ktorý je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. § 8 Vznik povinnosti platiť poplatok (1) Povinnosť platiť poplatok platiteľovi podľa § 4 písm. a) vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom uzatvoril zmluvu o odbere elektriny. (2) Povinnosť platiť poplatok platiteľovi podľa § 4 písm. b) vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zamestnal aspoň jedného zamestnanca. (3) Povinnosť platiť poplatok platiteľovi podľa § 4 písm. c) vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zamestnal aspoň jedného zamestnanca. § 9 Oznamovacia povinnosť a platenie poplatku (1) Platiteľ poplatku podľa § 4 písm. a) je povinný príjemcovi poplatku oznámiť do 30 dní a) vznik povinnosti platiť poplatok; v oznámení o vzniku povinnosti uvedie meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, odberné miesta viažuce sa na byt, korešpondenčnú adresu a údaj o skutočnosti zakladajúcej oslobodenie podľa § 5 alebo zníženie sadzby poplatku podľa § 6 ods. 3, b) zmenu údajov uvedených v oznámení podľa písmena a). (2) Platiteľ poplatku podľa § 4 písm. b) a c) je povinný príjemcovi poplatku oznámiť do 30 dní a) vznik povinnosti platiť poplatok; v oznámení o vzniku povinnosti uvedie obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a počet zamestnancov, b) zmenu obchodného mena, sídla a zmenu počtu zamestnancov rozhodujúcu pre zmenu sadzby poplatku (§ 7). (3) Osoba, ktorá prestala spĺňať podmienky platiteľa poplatku, je povinná túto skutočnosť oznámiť príjemcovi poplatku do 30 dní. (4) Príjemca poplatku informuje platiteľa poplatku podľa § 4 písm. a) o výške sadzby poplatku a možnostiach spôsobu platby na základe oznámenia o vzniku povinnosti platiť poplatok podľa odseku 1 písm. a). (5) Platiteľ poplatku podľa § 4 písm. a) je povinný platiť poplatok príjemcovi poplatku do posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý je povinnosť platiť poplatok. (6) Príjemca poplatku informuje platiteľa poplatku podľa § 4 písm. b) a c) o výške sadzby poplatku a možnostiach spôsobu platby na základe oznámenia o vzniku povinnosti platiť poplatok podľa odseku 2 písm. b). (7) Platiteľ poplatku podľa § 4 písm. b) a c) je povinný platiť poplatok príjemcovi poplatku podľa dohody s príjemcom poplatku. § 10 Kontrola plnenia povinností (1) Kontrolu plnenia povinností podľa tohto zákona vykonáva príjemca poplatku. (2) Platiteľ poplatku je povinný na výzvu príjemcu poplatku preukázať zaplatenie poplatku podľa tohto zákona najviac za obdobie posledných troch rokov. (3) Platiteľ poplatku podľa § 4 písm. a), ktorý je oslobodený od povinnosti platiť poplatok, je povinný na výzvu príjemcu poplatku preukázať dôvod oslobodenia od povinnosti platiť poplatok; platiteľ poplatku, ktorý si uplatňuje zníženie sadzby poplatku, je povinný na výzvu príjemcu preukázať dôvod zníženia sadzby poplatku. (4) Ak príjemca poplatku zistí, že platiteľ poplatku nesplnil povinnosť podľa § 9 ods. 1 až 3, bez zbytočného odkladu ho vyzve na splnenie povinnosti. (5) Ak platiteľ poplatku nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 5 alebo 7, príjemca poplatku bez zbytočného odkladu najneskôr však do šiestich mesiacov od nesplnenia povinnosti vyzve platiteľa poplatku na jej splnenie. (6) Ak si platiteľ poplatku nesplní týmto zákonom ustanovenú povinnosť ani na výzvu podľa odsekov 2 až 5, príjemca poplatku oznámi túto skutočnosť príslušnej obci. § 11Pokuty (1) Na konanie o pokutách podľa tohto zákona je príslušnýá obvodný úrad obec v územnom obvode v mieste trvalého pobytu, miesta podnikania alebo sídla ktorej má platiteľa poplatku uvedenéhoý v oznámení podľa § 10 ods. 6 trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo. (2) Obvodný úradbec uloží platiteľovi poplatku podľa § 4 písm. a), ktorý nesplnil povinnosť podľa a) § 9 ods. 5 pokutu do 3 000 Sk, b) § 10 ods. 2 alebo 3 pokutu do 1 000 Sk. (3) Obvodný úrad uloží platiteľovi poplatku podľa § 4 písm. b), ktorý nesplnil povinnosť podľa a) § 9 ods. 7 pokutu do sumy 4 000 Sk, b) §10 ods. 2 alebo 3 pokutu do sumy 2 000 Sk. (4) Obvodný úrad uloží platiteľovi poplatku podľa § 4 písm. c), ktorý nesplnil povinnosť podľa a) § 9 ods. 7 pokutu do sumy 6 000 Sk, b) §10 ods. 2 alebo 3 pokutu do sumy 3 000 Sk. (5) Pri ukladaní pokút podľa odseku 2 až 4 sa prihliada najmä na závažnosť porušenia povinnosti a dĺžku trvania protiprávneho stavu. (6) Pokutu podľa odseku 2 až 4 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obvodný úrad o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. (7) V rozhodnutí o pokute obvodný úrad zároveň určí aj lehotu na splnenie povinnosti, za porušenie ktorej sa pokuta ukladá. (8) Na konanie o pokutách sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,[16]) ak tento zákon neustanovuje inak. (9) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtuobce; poplatky získané na základe výkonu rozhodnutia sú príjmom príjemcu poplatku. § 12 Evidencia platiteľov poplatku (1) Príjemca poplatku vedie na účely tohto zákona evidenciu platiteľov poplatku, ktorá obsahuje a) meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu, odberné miesta viažuce sa na byt, skutočnosť zakladajúcu oslobodenie spod povinnosti platiť poplatok a skutočnosť zakladajúcu zníženie sadzby poplatku platiteľa poplatku podľa § 4 písm. a), b) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a počet zamestnancov platiteľa poplatku podľa § 4 písm. b) a c), c) deň vzniku povinnosti platiť poplatok, deň zmeny povinnosti platiť poplatok podľa tohto zákona a dôvod vzniku alebo zmeny povinnosti platiť poplatok. (2) Osoby, ktoré vlastnia alebo spravujú evidenciu odberateľov alebo odberných miest elektriny, sú povinné na účely vytvárania a aktualizácie evidencie platiteľov poplatku podľa odseku 1 písm. a) bezodplatne mesačne poskytovať príjemcovi poplatku tieto údaje o odberateľoch elektriny v domácnosti: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, počet odberných miest a ich adresy, a to bez ohľadu na spôsob úhrady nákladov za elektrinu. (3) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na požiadanie poskytuje príjemcovi poplatku potrebnú bezodplatnú súčinnosť na účely vytvárania a aktualizácie evidencie platiteľov poplatku podľa odseku 1. § 5 ods. 1 a § 6 ods. 5 písm. b). (4) Sociálna poisťovňa na požiadanie poskytuje príjemcovi poplatku potrebnú bezodplatnú súčinnosť na účely vytvárania a aktualizácie evidencie platiteľov poplatku podľa odseku 1§ 6 ods. 5 písm. a) a na účely kontroly počtu zamestnancov platiteľov poplatku podľa § 4 písm. b) a c). (5) Príjemca poplatku a obce si poskytujú za účelom výberu a vymáhania poplatku vzájomnú súčinnosť . (6) Osobné údaje získané podľa tohto zákona podliehajú ochrane osobných údajov podľa osobitného zákona; využívať ich môže len príjemca poplatku a poverená osoba (§ 13) a len na účely tohto zákona. § 13 Poverená osoba Príjemca poplatku môže zmluvne poveriť inú osobu výberom poplatku a kontrolou plnenia povinností podľa tohto zákona. § 14 Povinnosti príjemcu poplatku (1) Príjemca poplatku je povinný informovať verejnosť o povinnostiach podľa tohto zákona najmä na svojej internetovej stránke a prostredníctvom vlastného vysielania. (2) Príjemca poplatku je povinný zabezpečiť dostupnosť tlačív podľa tohto zákona, a to najmä na svojej internetovej stránke a prostredníctvom distribúcie tlačív na obce alebo iné vhodné miesta prístupné verejnosti na celom území Slovenskej republiky. § 15 Vzťah k medzinárodným zmluvám Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ustanovuje inak. § 165 Prechodné ustanovenia (1) Tam, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „koncesionársky poplatok“, rozumie sa tým „rozhlasový poplatok a televízny poplatok“. (1) Pokiaľ doterajšie predpisy používajú pojem „koncesionársky poplatok“, rozumie sa ním poplatok podľa tohto zákona. (2) Na platiteľa poplatku podľa doterajších predpisov, ktorému vznikla povinnosť platiť poplatok podľa tohto zákona sa nevzťahuje povinnosť podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 9 ods. 2 písm. a); platiteľ poplatku podľa doterajších predpisov poskytne príjemcovi poplatku, za účelom aktualizácie evidencie platiteľov poplatku podľa § 12, súčinnosť. (3) Právne úkony urobené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších predpisov, nároky na poplatky z omeškania, ktoré z nich vznikli nadobudnutím účinnosti tohto zákona zanikajú. (2) .......................... § 175 Zrušovacie ustanovenie Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 320/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 225/1996 Z. z., zákona číslo 188/1999 Z. z., zákona číslo 195/2000 Z. z. a zákona číslo 241/2003 Z. z. Čl. II Zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 333/2004 Z. z. a zákona č. 36/2005 Z. z. sa dopĺňa takto: V § 4 ods. 3 sa za slovo „vozidiel4)“ vkladá čiarka a slová „rozhlasového poplatku a televízneho poplatku4a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie: „4a) Zákon č. ..../2005 Z. z. o rozhlasovom poplatku a televíznom poplatku a o doplnení zákona č. 515/2003 Z. z. Čl. III § 1 Účinnosť Tento zákon nadobúda účinnosť .............. 2006. [1] ) Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase. [2] ) Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii. [3] ) Napríklad § 5 ods. 1 zákona č. 619/2003 Z. z., § 5 ods. 1 zákona č. 16/2004 Z. z., § 18 ods. 2 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách. [4] ) § 2 písm. b) bod 25. zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. [5] ) § 2 písm. b) bod 17. zákona č. 656/2004 Z. z. [6] ) § 43b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. [7]) § 2 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník [8]) § 51 a 57 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov [9] § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka. [10] § 21 ods. 4 Obchodného zákonníka. [11] ) Napríklad zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. [12]) Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. [13]) § 6 a nasl. zákona č. 610/2003 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. [14])§ 65 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. [15]) § 1 a § 10 ods. 1 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. [16]) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisoch. [17]) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vyhodené peniaze

Vyhodené peniaze
Slovenská televízia Jednotka Štvrtok 01.12.2005 23:10 Rodinné tajomstvá 13.časť 1.epizóda: Silná káva Pôvodný televízny seriál. 23:45 Rodinné tajomstvá 13.časť 2.epizóda: Bezmocnosť Pôvodný televízny seriál.
V bežný pracovný deň je na Slovensku taká obyčaj, že sa rodina schádza pred televízorom pred polnocou a družne sa zabáva. Slovenská televízia predvádza výborný programming a účelné využitie 22 miliónov a viac .Rodinné tajomstvá sú totiž pôvodný rodinný seriál . Sú to pomýlene investované peniaze, horšie ako odpratávač snehu. Nasledujúce vety hraničia viac s trestnoprávnou zodpovednosťou , plánovanou likvidáciou pôvodnej tvorby a zdravým rozumom.
"Nepredpokladali sme nejakú závratnú sledovanosť, skôr sme sa sústredili na to, aby sme sa pod to mohli podpísať spôsobom spracovania, ktorý je pre nás typický...." producent seriálu, Martin Hudák , spoločnosť Oreo.
„Rodinné tajomstvá sú veľmi zaujímavým projektom pôvodnej seriálovej tvorby a budúcnosť to ešte potvrdí, ale ukázali sa limity pôvodnej tvorby z hľadiska možného diváckeho záujmu. Vzhľadom na sledovanosť, naši kritici z radov slovenských TV tvorcov a umelcov preháňali, keď tvrdili, že alternatívou reality show v komerčných staniciach môžu byť slovenské inscenácie vo verejnoprávnej televízii...," Branislav Zahradník

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

"Veď to vysiela čiernobielo ! Bože, nevšimol som si ten prepínač na farbu !" "Máme iba rádio ! (v pozadí : Ocko, poď sa pozrieť , United práve dali gól !/" " Nepozerám televíziu . tá je pre môjho psa. ozerá ju iba on, ale neplatím za neho ! " "To nie je televízor, to je akvárium ! "Pes nám zjedol licenciu a teda neviem kedy vypršala". Takže- pokuta za £1,000 + licencia za £126.50." Výhovorky prichytených neplatičov televíznych koncesií v Severnom Írsku "Ľudia to často zle interpretujú. Nejde o to, že žena nesmie pri pôrode vydávať žiadny zvuk, ale mala by sa pokúšať porodiť v tichosti." Scientológ a herec Tom Cruise v televíznej talkshow Barbary Waltersovej.

"Keď zmaturoval Samo Tomeček, zmaturujem aj ja." Martina Šindlerová

"Treba zistiť, či to nebolo zinscenované "

Predseda SMK Béla Bugár o videohite Pavla Ruska a Ivety Henzélyovej

"To čo naznačujete je nechutné. Ja som 15 rokov v politike, ale na takúto nízkosť som si nezvykol."

Minister vnútra Vladimír Palko odmietol možnosť, že policajné akcie sú preto, aby sa policajti nemohli zúčastniť na proteste

"Takéto záležitosti vecou právneho štátu a demokracie. Vedúci odborového zväzu polície porušil svoju úlohu, a jeho nadriadený, minister vnútra, mu preto uložil trest. Som na úspechy Slovenska pod vedením vlády Mikuláša Dzurindu a hoci sa Slovensko stále môže zlepšovať, spomínaný problém neexistuje. Vyzývam Vás, aby ste hlasovali proti ."

Europoslanec Peter Šťastný v Európskom parlamente odvolaní slovenského predsedu Odborového zväzu polície

1. 12. 2005

World AIDS Day

World AIDS Day

Barbara Walters's "10 Most Fascinating People of 2005"

Barbara Walters's "10 Most Fascinating People of 2005"
Camilla, vojvodkyňa z Cornwallu, dostala zaujímavé ocenenie, keď ju americká moderátorka Barbara Waltersová vo svojom každoročnom vyhlasovaní označila za najzaujímavejšiu osobnosť roka. Táto vážená bývalá spravodajská hlásateľka umiestnila druhú manželku anglického princa Charlesa dokonca pred Toma Cruisea, Lancea Armstronga, Dakotu Fanningovú i Kanyeho Westa v jej osobnom rebríčku 10 najfascinujúcejších osobností roka 2005. Ďalšími osobnosťami boli právnik Thomas Mesereau/ obhajca Michaela Jacksona, herca Roberta Blake, Teri Hatcherová a Condoleezza Riceová

Barbara Walters a Tom Cruise

Paradox dňa

Paradox dňa
Povstalci v Iraku obsadili mesto Ramadi práve vtedy, keď americké televízie prenášajú prejav prezidenta Busha, ktorý má pod sebou transparent " Plan for Victory ", ale o koho víťazstvo sa jedná je otázne. Militanti v Ramadi rozhodili letáky a na múry vyvesili oznamy, v ktorých vyhlasujú, že iracká al-Káida, vedená jordánskym militantom Abú Musábom Zarkáwím, prevzala kontrolu nad mestom.

President Bush addresses the U.S. Naval Academy in Annapolis, Maryland.

Yours, Michael Moore

Yours, Michael Moore
December 1, 2005 Friends, I just thought we should all pause for a moment today to remember the simple act of courage, defiance and dignity committed by Rosa Parks when she refused to move to the back of the bus because the law said she had the wrong skin color. The greatest moments in history, the ones that have truly mattered and have taken us to a better place, are made up of scores of these singular acts by ordinary, everyday people who could no longer tolerate the crap and the nonsense of those in charge. Today, whether it is a student who holds a sit-in to get the army recruiters off his campus, or the mother of a dead soldier who refuses to leave the front gate of the president's ranch, we continue to be saved by brave people who risk ridicule and rejection but end up turning huge tides of public opinion in the direction of righteousness. We owe them enormous debts of gratitude. It is not easy to stand up for what is right, especially when everyone else is afraid to leave the comfortable path of conformity. Rosa Parks may have been alone on that bus at the moment of her arrest but she wasn't alone for long. The old order was shaken, the world was upended and, as a people, we were given a chance for a bit of redemption. Perhaps the best way to celebrate this most important day in American history is to ask yourself what it is that you can do today to make a difference. What risk can you take to move the ball forward? What is that one thing you've been wanting to say to your co-workers or classmates that you've been afraid to say -- but in your heart of hearts you know needs to be said? Why wait another day to say it or do it? There is probably no better way to honor Rosa Parks -- and yourself -- than for you to put a stop to an injustice you see, not allowing it to continue for one more second. Do something. Then send me an email ( contributions@michaelmoore.com ) and tell all of us what you did (I'll post as many as I can). Fifty years later, the bus we're on could use a few more people simply saying, "No. I'm sorry. I've had enough. I'm not going to take it anymore." Yours, Michael Moore www.michaelmoore.com

Pod lampou KDH ?

Pod lampou KDH ?
Koho KDH pošle dnes ? 27.11.2005 1:05 Pod lampou Hostia: Milan Krajniak, podnikateľ ! Michal Havran ml., novinár Robert Plichta, dopisovateľ Le Monde Tomáš Zálešák, politológ Na chodbách centrály Kresťanskodemokratického hnutia panoval v čase našej návštevy pokoj. KDH sídli vo vlastnej budove na Žabotovej ulici v Bratislave a zamestnáva dvanásť ľudí. Všetci buď sedia zavretí v kanceláriách alebo sú mimo budovy. Ekonómky chodia do práce medzi siedmou a ôsmou, ostatní o hodinu neskôr. "Je nás dosť málo, takže všetci robíme všetko a prázdne chodby svedčia o tom, že teraz je polovica ľudí v teréne," hovorí šéf tlačového oddelenia KDH Milan Krajniak. Predseda strany Hrušovský príde pozrieť ústredie skoro každé ráno, vybaví čo treba, ale keď rokuje parlament, musí ísť tam. Jediný z vedenia, kto býva v centrále častejšie, je podpredseda Lipšic. Plno je tu raz do týždňa, keď zasadá predsedníctvo. "V čase zasadania parlamentu by ste tu okrem vrátnika a ekonómiek nenašli ani nohu. Sme buď v parlamente, alebo v regiónoch," hovorí Krajniak. Šéfuje jednému zamestnancovi a jednému dobrovoľníkovi. Vybavujú výjazdy, stretnutia. "Ráno prichádzame medzi ôsmou a deviatou. Musíme mať teplé raňajky, takže ideme do reštaurácie, pozrieme si všetky noviny, skontrolujeme, či treba na niečo reagovať," hovorí Krajniak. "Potom sa vraciame do budovy, píšeme do našich novín, organizujeme výjazdy a vybavujeme novinárske žiadosti. Ekonómky odchádzajú domov po ôsmich hodinách práce a my ešte ostávame do večera podľa potreby." Na mapu v kancelárii pripínajú špendlíky, kde už KDH malo míting. Plánujú zhruba 1500 výjazdov a každý treba zorganizovať. Okrem toho pripravujú podklady pre svojich členov, ktorí idú do televíznych relácií. Milan Krajniak tvrdí, že práce je toľko, že robia každý víkend. "Iba niekedy, keď je v sobotu alebo nedeľu večer voľnejšie, máme tu bicie, gitaru a zahráme si trochu. Nedávno nás jeden známy pozval na chatu, aby sme si trochu oddýchli. Lenže podľa programu budeme mať najbližší voľný víkend niekedy v polovici júla, aj to nie je isté." Okrem jeho kancelárie, kancelárie ekonómok a sekretárky je ostatných trinásť zatvorených. Zariadenie je veľmi zastaralé, konzervatívne ako strana sama. V suteréne majú sklad, ktorý volajú "uzáver vody". V ňom je plno propagačných vecí, na dverách je ešte plagát bývalého člena Mikuláša Dzurindu s hokejistom Petrom Šťastným a na ňom nápis - Slovensko znova do áčka.

Oznam pre dlžníkov

Oznam pre dlžníkov
Vážení koncesionári, STV v zastúpení advokátskou kanceláriou JUDr. Ladislava Janča, bude v priebehu mesiaca december 2005 rozosielať dlžníkom doporučené výzvy na zaplatenie koncesionárskych poplatkov podľa zák. č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Súčasťou výzvy bude Poštový peňažný poukaz typu „U“, ktorým bude možné nedoplatky uhradiť na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty, a.s.. Nedoplatky bude možné uhradiť aj bankovým prevodom, alebo vkladom v hotovosti na účet STV, vedenom v CSOB, a.s., číslo účtu: 25139383/7500. Ako variabilný symbol bude potrebné uviesť evidenčné číslo SIPO dokladu (jedná sa o 10 miestne číslo), ako konštantný symbol bude potrebné uviesť číslo 0358. V prípade, ak budete mať voči evidovanému nedoplatku námietky z dôvodu, že: 1/ nami avizované nedoplatky máte uhradené, žiadame Vás o zaslanie kópií dokladov preukazujúcich úhrady za dané obdobie. 2/ ste dostával v jednom mesiaci dve rôzne SIPO doklady na tú istú adresu a to isté meno (s rozdielnymi evidenčnými číslami), pričom jeden z týchto SIPO dokladov ste uhrádzal a druhý ste neuhrádzal, žiadame Vás o zaslanie kópií týchto dvoch rôznych SIPO dokladov, poprípade kópiu „Hlásenky zmeny“, ak ste túto zmenu nahlásil na Slovenskej pošte. Kópie horeuvedených dokladov zašlite na adresu: STV, Odbor koncesionárskych poplatkov, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava. V prípade, ak ste si nesplnil povinnosť a na Slovenskej pošte ste neoznámil zmenu adresy alebo mena a priezviska do 30 dní od dátumu kedy ku zmene došlo, v takom prípade nie je možné podávať námietky voči evidovanému nedoplatku za horeuvedené obdobie. V prípade akýchkoľvek nejasností sa môžete informovať v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod do 15,30 hod. na telefonických linkách 02/ 6061 2459, 6061 2448, 6061 2430, 5443 1036. Dotazy môžete zasielať aj prostredníctvom e-mailu na adresu: koncesia@stv.sk, alebo poštou na adresu: STV Odbor koncesionárskych poplatkov, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Farebná Dajana- výsledky

Farebná Dajana- výsledky

Súťaž o najhoršiu slovenskú televíznu reláciu za rok 2005.

POWERED BY

Celkovo sa súťaže zúčastnilo 1805 z vás ,premilených čitateľov. Vy ste rozhodli, vy ste majitelia tohto blogu, jeho akcionári. Aj preto som do nového Zákona o rozhlasovom poplatku a televíznom poplatku jemnou dekompozíciou zakomponoval svoju maličkosť. Preto ho plne podporujem !

Teraz k výsledkom :

1. miesto -Odpovede z obrazovky-STV 361/20% Relácia si zopakovala svojim nezameniteľým čarom minuloročné víťazstvo.Odpovede si opäť zaslúžia osobitnú cenu poroty za nápadité miešanie pojmov a dojmov. Cenu venuje aj Rada STV, ktorá dva razy odporúčala Richardovi, aby ju, preboha, nevysielal. A keď, tak inak. Ale radšej nie.

2. miesto-

Mojsejovci- Markíza- 274/15% Pôvodne suterén, to sme však nevedeli, čo príde. Po iných skúsenostiach vcelku inteligentná zábava. Braňo, na zdravie a do dna ! 3 .miesto-Peniaze na ruku- STV -227/13% Škoda hovoriť. Richard však poslúchol po prvý raz Radu STV. Chýbať mi bude frekvencia žmurkania Andrey Ušiakovej. Naposledy som nameral 112 za minútu. NEUVERITEĽNÉ ! Overte si . Ako hovoria inzeráty, neobanujete !

4. miesto-Vyvolení - TV JOJ -182/10% Týmto sa chcem poďakovať bývalému ministrovi kultúry SR Milanovi Kňažkovi za usporiadanie Dní českej kultúry.

5. miesto-

Blesk- STV -180/10% T

ak blbé, ako sa len dá. Napriek spolupráci s bulvárom sledovanosť mizivá. Alebo práve preto ?

6. miesto-Televízne noviny- Markíza - 174/10%

Za niektorými šotmi je mi smutno. Nevidieť Paľa štyri krát za desať minút, jednoducho smútok v duši sa mi rozlieva. Ale čierny oznam, sledovaný 12 % divákov stál za to !

7. miesto-

Big Brother - Markíza -171/9% Aj tak nás sleduje !

8. miesto-

Všetci na palubu- TV Nautik -84/5% Neopakovateľné, pripomínajúce začiatky čiernobieleho vysielania. Šarmantná moderátorka.

Zvyšok relácií je zanedbateľný... Relácia Pre a proti Slovenskej televízie dostáva osobitnú cenu denníka Daily Jihad za koncepciu a moderovanie. Cenu si možno prevziať u His Excellency Comrade Engineer Mohammad Naji Otri ,Shahbandar Street,Damascus, Syria.

Vo februári nás čaká Súťaž o Najtrápnejšiu CELEBRITU Televíznej Obrazovky 2005 ako ilegálna sprievodná akcia OTO 2005

Váš Sanchez Illich Ramirez CARLOS

30. 11. 2005

SuperStar SK vs. Svet Again

SuperStar SK vs. Svet Again
Airplay 47. týždeň 2005 21.11.-27.11.2005
1. Juanes - La Camisa Negra 2. Sugababes - Push The Button 3. Madonna - Hung Up 4. Williams, Robbie - Tripping 5. Peha - Za Tebou 6. T.A.T.U. - All About Us 7. Melanie C - First Day Of My Life 8. Depeche Mode - Precious 9. Blunt, James - You´re Beautiful 10. Stefani, Gwen - Cool 15. I.M.T. Smile & Smatanová, Zuzana - Úsmev a čaj 30. Smatanová, Zuzana - Svet mi stúpil na nohu 37. Polemic - Yes You´re Right 38. Predná, Zdenka - Len ty smieš 40. No Name - Čím to je 42. Bezdeda, Tomáš - Cesty 43. Gombitová, Marika & Žbirka, Miroslav - Tajnosľubná 44. Rollins, Dara - Ide o život 45. Tweens - Láska Chce Viac 48. Hex - Život 52. Kelecsenyi, Martin - Musím už ísť 53. Konček,Peter - I Love You More 54. Lipa Peter - Mám túžbu 59. I.M.T. Smile - Diamant 60. Bystrík - Či to nie je sen 63. Le Payaco & Tina & Kirschner - Všetko sa dá zjesť 67. Para - Veci čo si pamätám 68. Kandráč, Ivan - James Bond 71. Koščová, Katka - Ešte sa nepoznáme 76. Schindlerová, Martina - Je T´Aime 77. U.K.N.D. - Disko 79. No Name - Starosta 80. Lobo - Suzanna 81. Tomeček, Samo - Nehorí 82. Opatovský, Robo - Stastny Koniec 83. Gladiator - Len s tebou ma baví svet 88. Zelený Mužíček - Sen/Pár Dní
90. Stereo - Po písmenku 92. Smatanová, Zuzana - Nech sa deje čo sa má 97. Nocadeň - Jackie Chan 100. Kirschner, Jana - She´s So Shallow

KONCESIA-Rybníček and Rezník or Rezník and Rybníček

KONCESIA-Rybníček and Rezník
or
Rezník and Rybníček
Pre veľký úspech Vám prinášame štrvtý diel seriálu "Môj Zákon o koncesionárskych poplatkoch ". Dnes z dielne tvorivého dua Richard Rybníček a Jaroslav Rezník, s aktívnou podporou Marcela Paru.
Prvé tri diely budú mať možno premiéru v decembri na doskách NR SR, štvrtý diel sa môže dostať aj na obrazovky v januári budúceho roku.
Filozofia zákona je postavená na tom, že občania nebudú platiť koncesionárske poplatky za rozhlasový alebo televízny prijímač. Platiť bude každá domácnosť - 100 korún za televíziu a 40 za rozhlas. Pri firmách bude výška koncesií odstupňované podľa počtu zamestnancov.
"Snažíme sa zvýšiť vymáhateľnosť poplatkov a zabezpečiť efektívnejšiu kontrolu ich platenia. Terajší zákon umožňuje, aby koncesie platila len jedna tretina povinných platiteľov, čím STV prichádza ročne zhruba o 500 miliónov korún," tvrdí Richard Rybníček.
Bude ťažké presadiť filozofiu zákona, jej oponenti tvrdia, že by ľudia nemali platiť za niečo bez ohľadu na to, či to chcút. Nuž, platia to aj teraz. Iní v tom vidia politické riziko pred voľbami. Nuž, mali by vedieť, že v roku 2006 budú verejnoprávne médiá na kolenách a tak sa, možno, aj budú správať. Nie je pavdou medializovaná informácia, že o novom návrhu zákona Ministerstvo kultúry SR nič nevie. Podľa riaditeľky sekcie médií a audiovízie Zuzany Mistríkovej s nimi STV naposledy návrh zákona konzultovala ešte 4. novembra.
Znenie úpravy zákona z dielne MK SR sa Vám pokúsime priniesť do konca tohto týždňa.
Návrh Zákon z ........... 2005 o rozhlasovom poplatku a televíznom poplatku § 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje rozhlasový poplatok a televízny poplatok, ich platenie a vymáhanie. Rozhlasový poplatok a televízny poplatok sú osobitnými príspevkami na financovanie činností vysielateľov na základe zákona pri plnení ich poslania. § 2 Vymedzenie pojmov Na účely tohto zákona je a) rozhlasový prijímač zariadenie technicky uspôsobené na individuálne voliteľnú reprodukciu rozhlasového vysielania bez ohľadu na spôsob príjmu, b) televízny prijímač zariadenie technicky uspôsobené na individuálne voliteľnú reprodukciu televízneho vysielania bez ohľadu na spôsob príjmu, c) byt miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu[1] určené na trvalé bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky bez ohľadu na to, či je byt súčasťou bytového domu, rodinného domu alebo časti nebytovej budovy. § 3 Príjemcovia poplatkov Príjemcom rozhlasového poplatku je Slovenský rozhlas[2] a príjemcom televízneho poplatku je Slovenská televízia[3] (ďalej len „príjemca“). § 4 Poplatník Poplatníkom podľa tohto zákona je a) fyzická osoba, ktorá je užívateľom bytu; za jeden byt je poplatníkom len jedna fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, b) fyzická osoba, ktorá je koncovým odberateľom elektrickej energie[4] (ďalej len „odberateľ“) za byt, ak užívateľ bytu nie je známy na základe oznamovacej povinnosti podľa § 12 ods. 11, c) fyzická osoba, ktorá je vlastníkom bytu, ak užívateľ bytu nie je známy na základe oznamovacej povinnosti podľa § 12 ods. 11 a nie je možné zistiť odberateľa alebo ak je odberateľom právnická osoba, d) právnická osoba, ktorá je vlastníkom bytu, ak užívateľ bytu nie je známy na základe oznamovacej povinnosti podľa § 12 ods. 11 a nie je možné zistiť odberateľa alebo ak je odberateľom právnická osoba, e) právnická osoba za podmienok ustanovených v § 7, f) samostatne zárobkovo činná osoba[5] za podmienok ustanovených v § 7. § 5 Oslobodenie od poplatkov (1) Od povinnosti platiť poplatky je oslobodený poplatník podľa § 4 písm. a) až c), ktorý žije v spoločnej domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo sám je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.[6] (2) Od povinnosti platiť poplatky sú ďalej oslobodení a) Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, Rada pre vysielanie a retransmisiu[7] a Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky[8], b) zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky[9], predškolské zariadenia[10], školy[11], zdravotnícke zariadenia s lôžkovými oddeleniami, zastupiteľské úrady cudzích štátov a medzinárodné vládne organizácie. c) zariadenia sociálnych služieb alebo neziskové organizácie poskytujúce humanitárnu pomoc, (3) Poplatník podľa odseku 1 a 2 písm. c) oznámi skutočnosť zakladajúcu oslobodenie od poplatkov príjemcovi alebo poverenej osobe prostredníctvom tlačiva príjemcu, ku ktorému priloží doklad, ktorý túto skutočnosť preukazuje; tlačivo príjemca vhodným spôsobom zverejní. § 6 Sadzba poplatkov pre poplatníka podľa § 4 písm. a) až d) (1) Pre poplatníka podľa § 4 písm. a) až d) je mesačná sadzba rozhlasového poplatku 40 Sk a televízneho poplatku 100 Sk za každý byt. (2) Pre poplatníka podľa § 4 písm. a) až c), ktorý je poberateľom dôchodku a nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a pre poplatníka podľa § 4 písm. a) až c), ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi je sadzba poplatkov podľa odseku 1 znížená o 50%. (3) Zníženie sadzby podľa odseku 2 je u poplatníka podľa § 4 písm. a) až c) možné uplatniť len za jeden byt. (4) Poplatník podľa odseku 2 oznámi skutočnosť zakladajúcu zníženie sadzby poplatkov príjemcovi alebo poverenej osobe na tlačive príjemcu, ku ktorému priloží doklad, ktorý túto skutočnosť preukazuje; tlačivo príjemca vhodným spôsobom zverejní. (5) Za každý byt sa platí vždy len jeden rozhlasový poplatok a jeden televízny poplatok podľa odseku 1 alebo 2. § 7 Sadzba poplatkov pre poplatníka podľa § 4 písm. e) a f) (1) Mesačná sadzba rozhlasového poplatku, ak tento zákon neustanovuje inak, je pre poplatníka podľa § 4 písm. e) a f) zamestnávajúceho a) od 1 do 9 zamestnancov 120 Sk, b) od 10 do 24 zamestnancov 240 Sk, c) od 25 do 49 zamestnancov 480 Sk, d) od 50 do 99 zamestnancov 960 Sk, e) od 100 do 499 zamestnancov 1440 Sk, f) od 500 do 999 zamestnancov 2400 Sk, g) od 1000 zamestnancov 3840 Sk, zvýšená za každých ďalších 500 zamestnancov o 1440 Sk. (2) Mesačná sadzba televízneho poplatku, ak tento zákon neustanovuje inak, je pre poplatníka podľa § 4 písm. e) a f) zamestnávajúceho a) od 1 do 9 zamestnancov 200 Sk, b) od 10 do 24 zamestnancov 400 Sk, c) od 25 do 49 zamestnancov 800 Sk, d) od 50 do 99 zamestnancov 1600 Sk, e) od 100 do 499 zamestnancov 2400 Sk, f) od 500 do 999 zamestnancov 4000 Sk, g) od 1000 zamestnancov 6400 Sk, zvýšená za každých ďalších 500 zamestnancov o 2400 Sk. (3) Mesačná sadzba rozhlasového poplatku poplatníka podľa § 4 písm. e) a f) je 40 Sk za každý rozhlasový prijímač, ktorý používa v súvislosti so svojou činnosťou, alebo ktorý má umiestený v priestoroch alebo dopravných prostriedkoch, ktoré využíva v súvislosti so svojou činnosťou, ak by súhrnná sadzba takto vypočítaného poplatku prevyšovala sadzbu poplatku podľa odseku 1. Mesačná sadzba rozhlasového poplatku poplatníka podľa § 4 písm. e) a f), ktorý nie je uvedený v odseku 1 je 40 Sk za každý rozhlasový prijímač, ktorý používa v súvislosti so svojou činnosťou, alebo ktorý má umiestený v priestoroch alebo dopravných prostriedkoch, ktoré využíva v súvislosti so svojou činnosťou. (4) Mesačná sadzba televízneho poplatku poplatníka podľa § 4 písm. e) a f) je 100 Sk za každý televízny prijímač, ktorý používa v súvislosti so svojou činnosťou, alebo ktorý má umiestený v priestoroch alebo dopravných prostriedkoch, ktoré využíva v súvislosti so svojou činnosťou, ak by súhrnná sadzba takto vypočítaného poplatku prevyšovala sadzbu poplatku podľa odseku 2. Mesačná sadzba televízneho poplatku poplatníka podľa § 4 písm. e) a f), ktorý nie je uvedený v odseku 1 je 100 Sk za každý televízny prijímač, ktorý používa v súvislosti so svojou činnosťou, alebo ktorý má umiestený v priestoroch alebo dopravných prostriedkoch, ktoré využíva v súvislosti so svojou činnosťou. (5) Odseky 3 a 4 sa nevzťahujú na rozhlasové prijímače a televízne prijímače poplatníka podľa § 4 písm. e) a f), ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti vyrába, opravuje alebo predáva. (6) Povinnosťou poplatníka podľa § 4 písm. e) platiť poplatok podľa odsekov 1 až 5 nie sú dotknuté povinnosti tej istej osoby ako poplatníka podľa § 4 písm. d). (7) Povinnosťou poplatníka podľa § 4 písm. f) platiť poplatok podľa odsekov 1 až 5 nie sú dotknuté povinnosti tej istej osoby ako poplatníka podľa § 4 písm. a) až c). § 8 Platenie poplatkov (1) Poplatník je povinný platiť poplatky podľa tohto zákona príjemcovi priamo alebo prostredníctvom poverenej osoby podľa § 13. (2) Poplatník je povinný zaplatiť poplatky podľa tohto zákona najneskôr do posledného dňa v mesiaci, ak sa príjemca alebo poverená osoba nedohodne s poplatníkom inak. (3) Prvýkrát je poplatník povinný zaplatiť poplatok najneskôr do posledného dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa stal poplatníkom podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak. (4) Poplatník podľa § 4 písm. b) je povinný prvýkrát zaplatiť poplatok najneskôr do posledného dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom mu bolo príjemcom alebo poverenou osobou doručené oznámenie, že užívateľ bytu, vo vzťahu ku ktorému je odberateľom, nie je známy. V lehote podľa predchádzajúcej vety je poplatník podľa § 4 písm. b) povinný zaplatiť aj poplatok za obdobie, počas ktorého nebol zaplatený poplatok za byt, vo vzťahu ku ktorému je odberateľom. (5) Poplatník podľa § 4 písm. c) je povinný prvýkrát zaplatiť poplatok najneskôr do posledného dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom mu bolo príjemcom alebo poverenou osobou doručené oznámenie, že užívateľ bytu, ktorého je vlastníkom, nie je známy a odberateľa nie je možné zistiť. V lehote podľa predchádzajúcej vety je poplatník podľa § 4 písm. c) povinný zaplatiť aj poplatok za obdobie, počas ktorého nebol zaplatený poplatok za byt, ktorého je vlastníkom. (6) Poplatník môže po dohode s príjemcom alebo poverenou osobou zaplatiť rozhlasový alebo televízny poplatok za viacero mesiacov dopredu, najviac však za jeden rok. § 9 Kontrola platenia poplatkov (1) Kontrolu platenia poplatkov podľa tohto zákona vykonáva príjemca alebo poverená osoba podľa § 13. (2) Poplatník je povinný príjemcovi alebo poverenej osobe na ich výzvu preukázať splnenie povinnosti platiť poplatok podľa tohto zákona v zodpovedajúcej výške. (3) Každý je povinný príjemcovi alebo poverenej osobe na ich výzvu preukázať, že odberné miesto[12], vo vzťahu ku ktorému je odberateľom, nie je bytom. (4) Poplatník, ktorý je oslobodený od povinnosti platiť poplatky podľa tohto zákona, je povinný príjemcovi alebo poverenej osobe na ich výzvu preukázať skutočnosť zakladajúcu oslobodenie od povinnosti platiť poplatky podľa tohto zákona. Poplatník, ktorý si uplatňuje zníženie sadzby poplatkov podľa tohto zákona, je povinný príjemcovi alebo poverenej osobe na ich výzvu preukázať skutočnosť zakladajúcu zníženie sadzby poplatkov podľa tohto zákona (5) Príjemca poplatku alebo poverená osoba má právo vykonať jednorazové technické zameranie na zistenie rozhlasových prijímačov alebo televíznych prijímačov. (6) Príjemca alebo poverená osoba môže požiadať na účely kontroly platenia poplatkov podľa tohto zákona poplatníka podľa § 4 písm. e) a f) o nazretie do účtovníctva[13] alebo o vstup do priestorov poplatníka podľa § 4 písm. e) a f). Ak poplatník podľa § 4 písm. e) a f) odmietne vyhovieť takejto žiadosti, sadzbu rozhlasového poplatku a sadzbu televízneho poplatku stanoví príjemca príslušného poplatku alebo poverená osoba. Príjemca príslušného poplatku alebo poverená osoba musí stanovenie sadzby poplatku náležite odôvodniť. § 10 Vymáhanie nezaplatených poplatkov (1) Ak poplatník nesplní povinnosti podľa § 6 až § 8 je v omeškaní so zaplatením poplatku. (2) Ak je poplatník v omeškaní so zaplatením poplatku dlhšie ako jeden mesiac odo dňa splatnosti poplatku podľa § 8 ods. 2, príjemca alebo poverená osoba písomne vyzve poplatníka na úhradu nedoplatku. (3) Ak poplatník nesplní povinnosť označenú vo výzve podľa odseku 2, príjemca alebo poverená osoba môže po uplynutí lehoty určenej vo výzve podľa odseku 2, najskôr však jeden mesiac od doručenia výzvy, uplatniť právo na úhradu nedoplatku a poplatku z omeškania podľa § 11 na súde. (4) Súdom príslušným na konanie podľa tohto zákona je okresný súd, v obvode ktorého má Slovenský rozhlas sídlo, ak ide o rozhlasový poplatok. (5) Súdom príslušným na konanie podľa tohto zákona je okresný súd, v obvode ktorého má Slovenská televízia sídlo, ak ide o televízny poplatok. § 11 Poplatky z omeškania (1) Ak je poplatník v omeškaní s platbou, po uplynutí jedného mesiaca od doručenia výzvy podľa § 10 ods. 2 môže príjemca poplatku alebo poverená osoba spolu s nedoplatkom vymáhať aj poplatok z omeškania. (2) Poplatok z omeškania podľa odseku 1 u poplatníka podľa § 4 písm. a) až d) je za každý nezaplatený a) rozhlasový poplatok 2 000 Sk b) televízny poplatok 5 000 Sk. (3) Poplatok z omeškania podľa odseku 1 u poplatníka podľa § 6 ods. 2 je za každý nezaplatený a) rozhlasový poplatok 1 000 Sk b) televízny poplatok 2 500 Sk. (4) Odseky 2 a 3 sa primerane použijú aj na poplatníka podľa § 4 písm. a) až d), ktorý si splní povinnosť podľa § 6 iba sčasti; poplatok z omeškania sa určí pomerne k nezaplatenej časti poplatku. (5) Poplatok z omeškania podľa odseku 1 za každý nezaplatený rozhlasový poplatok je u poplatníka podľa § 4 písm. e) a f) zamestnávajúceho: a) od 1 do 9 zamestnancov 2 000 Sk, b) od 10 do 24 zamestnancov 3 000 Sk, c) od 25 do 49 zamestnancov 4 000 Sk, b) od 50 do 99 zamestnancov 8 000 Sk, c) od 100 do 499 zamestnancov 16 000 Sk, d) od 500 do 999 zamestnancov 32 000 Sk, e) od 1000 zamestnancov 48 000 Sk, zvýšený za každých ďalších 500 zamestnancov o 16 000 Sk. (6) Poplatok z omeškania podľa odseku 1 za každý nezaplatený televízny poplatok je u poplatníka podľa § 4 písm. e) a f) zamestnávajúceho: a) od 1 do 9 zamestnancov 5 000 Sk, b) od 10 do 24 zamestnancov 7 500 Sk, c) od 25 do 49 zamestnancov 10 000 Sk, d) od 50 do 99 zamestnancov 20 000 Sk, e) od 100 do 499 zamestnancov 40 000 Sk, f) od 500 do 999 zamestnancov 80 000 Sk, g) od 1000 zamestnancov 120 000 Sk, zvýšený za každých ďalších 500 zamestnancov o 40 000 Sk. (7) Poplatok z omeškania podľa odseku 1 za každý nezaplatený rozhlasový poplatok pri povinnosti platiť rozhlasový poplatok podľa § 7 ods. 3 je 2 000 Sk za každý rozhlasový prijímač. (8) Poplatok z omeškania podľa odseku 1 za každý nezaplatený televízny poplatok pri povinnosti platiť televízny poplatok podľa § 7 ods. 4 je 5 000 Sk za každý televízny prijímač. (9) Odseky 5 až 8 sa primerane použijú aj na poplatníka podľa § 4 písm. e) a f), ktorý si splní povinnosť podľa § 7 iba sčasti; poplatok z omeškania sa určí pomerne k nezaplatenej časti poplatku. (10) Príjmy z poplatkov z omeškania sú príjmami Slovenského rozhlasu, ak ide o rozhlasový poplatok a Slovenskej televízie, ak ide o televízny poplatok. § 12 Evidencia poplatníkov (1) Príjemca alebo poverená osoba vedie na účely tohto zákona evidenciu poplatníkov, ktorá obsahuje a) meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu odberného miesta, počet odberných miest, adresy bytov vo vlastníctve a údaj o skutočnosti podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2, ak je poplatník fyzická osoba, b) obchodné meno, právnu formu, sídlo, korešpondenčnú adresu, identifikačné číslo, počet zamestnancov, adresu odberného miesta, počet odberných miest, ak je poplatník právnická osoba alebo samostatne zárobkovo činná osoba, c) deň, kedy vznikla povinnosť platiť poplatky, deň kedy zanikla povinnosť platiť poplatky, deň kedy sa zmenila povinnosť platiť poplatky podľa tohto zákona a dôvod vzniku, zmeny alebo zániku povinnosti platiť poplatky podľa tohto zákona. (2) Osoby, ktoré vlastnia, spravujú, alebo majú prístup k údajom o evidencii odberateľov alebo odberných miest elektrickej energie z iného dôvodu, sú povinné bezodplatne mesačne poskytovať príjemcovi a poverenej osobe na účely vytvárania a aktualizácie evidencie poplatníkov podľa odseku 1 najmä tieto údaje: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo odberateľov a platiteľov elektrickej energie, počet odberných miest a ich adresy, ak ide o fyzickú osobu a obchodné meno, právnu formu, sídlo, korešpondenčnú adresu, identifikačné číslo, počet odberných miest a ich adresy, ak ide o právnickú osoba alebo samostatne zárobkovo činnú osobu, a to bez ohľadu na spôsob úhrady nákladov za elektrickú energiu. (3) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo iný príslušný štátny orgán sú povinní na požiadanie poskytnúť príjemcovi a poverenej osobe potrebnú bezodplatnú súčinnosť na účely vytvárania a aktualizácie evidencie poplatníkov podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2. (4) Sociálna poisťovňa je povinná na požiadanie bezodplatne poskytnúť príjemcovi a poverenej osobe potrebnú súčinnosť na účely kontroly počtu zamestnancov poplatníka podľa § 4 písm. e) a f). (5) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo iný príslušný správca registra obyvateľstva Slovenskej republiky je povinný na požiadanie poskytnúť bezodplatne údaje z registra obyvateľov Slovenskej republiky[14] príjemcovi alebo poverenej osobe na účely určenia poplatkov podľa tohto zákona. (6) Katastrálne úrady a správy katastra [15] sú povinné na požiadanie poskytnúť bezodplatne údaje na účely zistenia vlastníka nehnuteľnosti. (7) Obce[16] sú povinné na požiadanie poskytnúť bezodplatne údaje na účely zistenia užívateľa bytu vo vlastníctve obce. (8) Matričné úrady[17] sú povinné bezodplatne mesačne poskytovať príjemcovi a poverenej osobe na účely vytvárania a aktualizácie evidencie poplatníkov podľa odseku 1 údaje o úmrtí fyzických osôb na území Slovenskej republiky a štátnych občanov Slovenskej republiky (9) Právnické osoby, ktoré vedú evidenciu podľa osobitného zákona[18] sú povinné na požiadanie poskytnúť súčinnosť príjemcovi poplatku alebo poverenej osobe za účelom určenia poplatkov podľa tohto zákona za úhradu účelne vynaložených nákladov. (10) Osoby uvedené v odsekoch 3 až 7 a 9 sú povinné poskytnúť príslušné údaje do 20 dní od doručenia žiadosti. (11) Poplatník je povinný písomne oznámiť príjemcovi alebo poverenej osobe, že sa stal poplatníkom, a to do 15 dní odo dňa, kedy sa ním stal; tento deň je poplatník povinný uviesť v oznámení. (12) Poplatník je v oznámení podľa ods. 11 povinný okrem údaju podľa ods. 11 uviesť: a) meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresy bytov, za ktoré má podľa tohto zákona platiť rozhlasový poplatok a televízny poplatok, údaj o skutočnosti podľa § 6 ods. 2 ak je poplatník fyzická osoba, b) obchodné meno, právnu formu, sídlo, korešpondenčnú adresu, identifikačné číslo, počet zamestnancov, adresy bytov, za ktoré má podľa tohto zákona platiť rozhlasový poplatok a televízny poplatok, ak je poplatník právnická osoba alebo samostatne zárobkovo činná osoba, (13) Poplatník podľa § 4 písm. e) a f) je v oznámení podľa ods. 9 povinný okrem údajov podľa ods. 9 a 10 uviesť počet rozhlasových prijímačov alebo televíznych prijímačov podľa § 7 ods. 3 a 4. (14) Poplatník je povinný písomne oznámiť príjemcovi alebo poverenej osobe zmeny v skutočnostiach uvedených v ods. 10 a 11 do 15 dní odo dňa, kedy zmena nastala. (15) Poplatník podľa § 5 ods. 1 a 2 písm. c) a § 6 ods. 2 je povinný písomne oznámiť príjemcovi alebo poverenej osobe vznik, zmenu alebo zánik okolností odôvodňujúcich oslobodenie od povinnosti platiť poplatky alebo zníženie sadzby poplatku do 15 dní odo dňa ich vzniku alebo zániku. (16) Poplatník je povinný písomne oznámiť príjemcovi alebo poverenej osobe že prestal byť poplatníkom, a to do 15 dní odo dňa, kedy ním prestal byť; tento deň je poplatník povinný uviesť v oznámení. (17) Príjemcovia a poverená osoba sú povinní poskytovať si navzájom údaje o poplatníkoch a úhradách. (18) Osobné údaje získané podľa predchádzajúcich odsekov podliehajú ochrane osobných údajov podľa osobitného zákona[19]; využívať ich môže len príjemca a poverená osoba a len na účely tohto zákona. § 13 Poverená osoba Príjemca môže zmluvne poveriť inú osobu výkonom činností podľa tohto zákona. § 14 Prechodné ustanovenie Ak doterajšie predpisy používajú pojem „koncesionársky poplatok“, rozumie sa ním rozhlasový poplatok a televízny poplatok podľa tohto zákona. Platitelia koncesionárskych poplatkov podľa zákona č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch sa stávajú poplatníkmi podľa tohto zákona. Na fyzické osoby podľa predchádzajúcej vety sa hľadí ako na užívateľov bytu podľa tohto zákona, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť. Oznamovacia povinnosť podľa § 12 ods. 11 a 12 sa na nich nevzťahuje. § 15 Zrušovacie ustanovenie Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 320/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 225/1996 Z. z., zákona číslo 188/1999 Z. z., zákona číslo 195/2000 Z. z. a zákona číslo 241/2003 Z. z. § 16 Tento zákon nadobúda účinnosť .............. 2006. D Ô V O D O V Á S P R Á V A Všeobecná časť Osobitná časť Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie 1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky .........................., ..........................., ................................ 2. Názov návrhu zákona: zákon o rozhlasovom poplatku a televíznom poplatku 3. V práve Európskej únie je problematika návrhu zákona upravená v 4. Návrh zákona svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva výslovne uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe. 5. Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu zákona (tretí bod písm. a/): bezpredmetné 6. Vyjadrenie stupňa kompatibility s právnou normou Európskej únie: vzhľadom na vnútroštátny charakter upravovanej problematiky je posudzovanie návrhu zákona s právom Európskej únie bezpredmetné [1]) Zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. [2] ) Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase. [3] ) Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii. [4] ) § 2 písm. b) bod 24. zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov [5] ) § 5 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení [6]) § 51 a 57 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov [7]) Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. [8]) § 6 a nasl. zákona č. 610/2003 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. [9]) Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov. [10]) Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. [11]) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach. Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. [12]) § 2 písm. b) bod 17. zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov [13]) Zákon č. 431/2002 Z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. [14]) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. [15]) § 11 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 173/2004 Z. z. [16]) Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 377/1990 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov zákon č. 401/1990 o meste Košice v znení neskorších predpisov. [17]) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov [18]) Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [19]) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Slovenský rozhlas a Slovenská televízia sú podľa slovenskej verejnosti naďalej najdôveryhodnejšími médiami. Takýto názor vyjadrili vyše tri štvrtiny účastníkov sociologického výskumu, ktorý v dňoch 8. až 14. novembra 2005 uskutočnil Odbor mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu na reprezentatívne vzorke 3 341 respondentov vo veku 14 rokov a starších podľa pohlavia, veku, národnosti, veľkosti bydliska a kraja. Opýtaní mali odpovedať na otázku “Povedzte, prosím, nakoľko dôverujete alebo nedôverujete vymenovaným médiám?” Najväčší pokles od roku 2004 zaznamenala TV Markíza, najväčší posun nahor Rádio Expres Postavenie najdôveryhodnejšieho média na Slovensku opätovne potvrdil Slovenský rozhlas, ktorému dôveruje 78,4 percenta respondentov. November 2004- 77,4 % Slovenskú televíziu považuje za dôveryhodnú 77,1 percenta oslovených. November 2004 -76,2 % Rádiu Expres dôveruje 56,4 percenta respondentov November 2004 -41,5 TV Joj 56,0 percenta November 2004 -48,1 TV Markíza 54,7 percenta účastníkov výskumu November 2004 – 62, 7 Spravodajská TV TA3 je dôveryhodná pre polovicu (51,8 %) November 2004 -44,8 Rádio Okey tretinu (34,6 %) November 2004 -41,5 Rádio Twist 27,1 percenta respondentov November 2004 -23,7

SRO,s.r.o. 13

SRO,s.r.o. 13

Rozhlasová rada dnes v prvom hlasovaní v poradí druhej voľby generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu nového šéfa rozhlasu nezvolila. Do druhého kola hlasovania, ktoré bude 14. decembra, postúpil Ľuboš Machaj so šiestimi hlasmi a Jaroslav Rezník s piatimi hlasmi. Ostatní kandidáti dostali menej ako tri hlasy.

Apage Satanas

Apage Satanas

To. čo sa odohralo v relácii Správy a komentáre 22.11. Biskupi - Pozor na niektoré hnutia ,za účastí hostí ako Ondrej Garaj / Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt/ a Jozef Kováčik /riaditeľ Tlačovej kancelárie KBS/, som už dho nemal možnosť vidieť. Možno tak v roku 1989 . Nejde ani tak o hnutia Nazaret a Betánia / členovia hnutí si museli pýtať na všetko dovolenie od vodcu. A aj to, čo si majú kúpiť do obývačky a koľko majú mať detí a mnohí členovia sa uzavreli a prestali sa stretávať s ostatnými katolíkmi /. Šok prišiel neskôr . Za nebezpečné sekty, bez vysvetlenia a oponentúry boli označene :

Alternatívna medicína, Apokalyptické kulty , Astrológia, Bhagwan Sri Rajneesh (Osho) , Biotronika , Bratstvo Himawanti , Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní (mormoni) , Cirkev zjednotenia (munisti), Damanhur , Ezoterika a okultizmus , Hare Krišna hnutie (ISKCON) , Herbalife , Hnutie Grálu, Homeopatia, Charizmatické hnutie , Joga, Kineziológia , Makedonová, N. L. , Most k slobode , New Age , Psychotronika, Raëliánske hnutie, Reinkarnácia , Reiki , Rodina lásky (Deti Božie), Sahadža joga , Satanizmus , Scientologická cirkev , Silvova metóda , Svedkovia Jehovovi , Šrí Činmoj , Transcendentálna meditácia, UFO. Nuž, spletené hrušky s jablkami. Redaktor Závodský nedal priestor oponentom a spolu s predstaviteľmi cirkvi ako jedinými hosťami všetky uvedené hnutia dal do jedného vreca- nebezpečné sekty.

Potom sa vlastne stáva to , čo logicky musí nasledovať. Do Rádia Lumen sa dovolala vystresovaná babička a pýtala sa, či smie zbierať liečivé bylinky a či to nie je v rozpore s katolíckou vierou, keďže táto cirkev aj liečenie bylinkami zaraďuje medzi alternatívne a teda satanské. / mail od diváka / . Ako koncesionár sa pýtam,prečo sa môžu beztrestne šíriť aj čiastočné bludy ži za verejné peniaze.

NEPORAZILO BY VÁS ?

NEPORAZILO BY VÁS ?
28.11. TV Markíza -Oznam o porušení zákona - 12,7 % 32,8 % podiel na trhu Správy STV- 11,6 % 26,7 %, podiel na trhu Noviny JOJ -15,9 % 36,5 % podiel na trhu

29. 11. 2005

Absolútna neznalosť

Absolútna neznalosť
"Ak podnikateľ zaplatí za rádio či televízor, ktorý má doma, nemal by platiť ešte raz vo firme." Minister kultúry František Tóth

Ideálni kandidáti

Ideálni kandidáti
Riaditeľ Okresného bytového družstva v Poprade Marián Tropp. poslal rade najstručnejší projekt na necelých dvoch stranách. Priznal sa, že nevedel, že Rádio_FM a Rádio Devín sú súčasťou SRo. Podľa Troppa to ale nevie väčšina obyvateľov Slovenska a zároveň nevedia, na čo slúžia ich koncesionárske poplatky. Napravil by to väčšou reklamou verejnoprávneho rozhlasu - jeho okruhov a poslania. Ako riaditeľ SRo by ako prvé urobil inventarizáciu majetku a všetko nepotrebné by predal. Dlhoročný rozhlasový pracovník, novinár a v súčasnosti manažér Ján Nemec prezentoval rade projekt s názvom Rozhlas je len jeden. Nemec uvažuje aj o zmene názvov okruhov SRo, Rádio Slovensko by premenoval na Rozhlas a Rádio FM na Rádio Fit alebo Hit. Roland Keťko z Komárna by ako riaditeľ SRo by urobil z verejnoprávneho rozhlasu symbol napredovania a prosperity Slovenska. Považuje sa totiž za tvorivého človeka, vizionára a organizátora, čo by mal podľa neho spĺňať aj šéf SRo. Vyrovnané hospodárenie by malo zabezpečiť jeho päť postulátov - príspevky od štátu, koncesionárske poplatky, predaj reklamy, speňaženie vlastnej tvorby a prostriedky z Európskej únie.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Peniaze na ruku končia Slovenská televízia od 1. februára končí s vysielaním súťaže Peniaze na ruku. Generálny riaditeľ televízie Richard Rybníček dnes o tom informoval členov Rady STV. "Je to najbližší možný termín vzhľadom na konštrukciu zmluvy a 90-dňovú výpovednú lehotu," uviedol po rokovaní pre agentúru SITA predseda rady Miroslav Kollár. Milan Materák stiahol kandidatúru Rozhlasová rada dnes začala verejné vypočúvať kandidátov na generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu. Doobeda predstavili projekty rozvoja verejnoprávneho rozhlasu v najbližších piatich rokoch traja kandidáti - bývalý riaditeľ SRo, dnes pracovník ministerstva kultúry Jaroslav Rezník, riaditeľ Okresného bytového družstva v Poprade Marián Tropp a bývalý šéfredaktor Rádia Slovensko, hovorca ministerstva zdravotníctva Karol Farkašovský. Predseda rady Michal Dzurjanin informoval, že Milan Materák, ktorého rada mala vypočuť v stredu ako posledného, svoju kandidatúru stiahol. Big Brother go home ! Veľká časť amerických divákov si praje, aby sa programy ako Big Brother stratili z televíznych obrazoviek. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti Russell Research týkajúcej sa povahy sledovaných televíznych programov v Amerike. Výskumu sa zúčastnilo 513 rodičov, ktorí majú deti vo veku medzi 2 až 17 rokov. Až 81 percent Američanov je znepokojených tým, aké programy pozerajú ich deti. Väčšina respondentov si myslí, že najlepším spôsobom ako ochrániť deti od toho, čo by nemali vidieť, je väčšia zaangažovanosť rodičov. Naproti tomu len deväť percent rodičov považuje za nutné, aby vláda zasahovala do programových štruktúr jednotlivých televíznych staníc.

Podpora Rady STV

Podpora Rady STV
Rada STVna dnešnom rokovaní podporila spoločný návrh Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu o televíznom a rozhlasovom poplatku . Po vyše dvojhodinovej diskusii o návrhu skonštatovala, že vhodným spôsobom rieši problémy neplatenia koncesionárskych poplatkov ako aj primeranosť výšky poplatkov z omeškania v prípade neplatičov. Rada odporučila autorom návrhu do konečnej verzie zákona zakomponovať vymáhanie poplatkov prostredníctvom správneho konania a v prechodných ustanoveniach vyriešiť vzťah k súčasnému zákonu o poplatkoch odpustením poplatkov z omeškania všetkým koncesionárom, ktorí uhradia dlžné koncesionárske poplatky do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti novely zákona. Rada STV zároveň vyzvala poslancov Národnej rady SR, aby sa na decembrovom rokovaní nezaoberali predloženými čiastkovými novelami zákona o koncesionárskych poplatkoch, keďže spomínaný návrh novely rieši problematiku komplexne. Parlament tiež vyzvali, aby čo najviac urýchlili legislatívny proces spojený s týmto návrhom. Novelu nepodporil z prítomných členov rady len Bohumír Bobocký, podľa ktorého je príliš reštriktívna a neberie ohľad na slabšie sociálne vrstvy podobne, ako je to v niektorých európskych krajinách. Ako podotkol, návrh nezodpovedá tiež odporúčaniam Európskej vysielacej únie (EBU). Generálny riaditeľ STV Richard Rybníček považuje podporu rady návrhu zákona o poplatkoch za vynikajúci výsledok. Podľa neho s podporou Rady STV sa podarí zákon prostredníctvom poslaneckých návrhov presadiť. Rybníček bude preto najbližšie hľadať politickú podporu pre návrh, aby sa dostal už na januárovú schôdzu. Predpokladá, že vďaka tomuto zákonu by sa mohlo už na budúci rok dostať do STV 300 miliónov korún, ktoré by bolo možné investovať do programu. "Keď od roku 2007 to už bude úplne platiť a podľa prepočtov ročne získa televízia na poplatkoch 700 miliónov korún, podarí sa ju na pomerne dlhú dobu zastabilizovať," skonštatoval po rokovaní Rady STV o návrhu zákona. Ak by poslanci návrh zákona o poplatkoch schválili, koncesionárske poplatky bude platiť každá domácnosť bez ohľadu na to, či televízor alebo rádio vlastní. Pri právnických osobách sa bude výška poplatku odvíjať od počtu zamestnancov alebo počtu prijímačov. "Ak má podnik viac zamestnancov, bude sa poplatok odvíjať od ich počtu a ak má viac televízorov alebo rádií, tak od ich počtu," informoval jeden z autorov zákona Daniel Palko. Výška poplatkov zostáva nezmenená a zostávajú aj doterajšie úľavy, napríklad pre dôchodcov či zdravotne postihnutých občanov. Do tejto skupiny pribudli aj školy. Rybníček verí, že zákon by mohol nadobudnúť účinnosť od apríla budúceho roka P.S. Zajtra znenie zákona !

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Najčítanejšie denníky Nový Čas-26 % Pravda- 14,3 % Sme-Práca -12,2 % Šport- 7,5 %, Korzár- 5,9 % Új Szó- 4,3 %, Hospodárske noviny -3,4% Avízo -3,1% Najčítanejšie týždenníky Plus 7 dní-26,4 % Nový Čas pre ženy -21% Život- 17,1% Báječná žena- 14,9 % Eurotelevízia -14,5%, Slovenka -13,8 % Markíza -13,5% Rozhlasové stanice Rádio Slovensko -38 % Rádio Expres- 29% Rádio Regina- 15 % Fun Rádio -12,5 % Rádio Okey -8,5% Rádio_FM -5,2 % Rádio Lumen- 5,1 % Prieskum uskutočnil 8. až 14. novembra Odbor mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu na vzorke 3 341 respondentov

KONCESIA-Jarjabek and Zmajkovičová and Čaplovič

KONCESIA-Jarjabek and Zmajkovičová and Čaplovič

Prinášame Vám tretí diel seriálu "Môj Zákon o koncesionárskych poplatkoch ". Dnes z dielne tvorivého tria Jarjabek, Zmajkovičová a Čaplovič

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY III. volebné obdobie Návrh Zákon Z .... 2004, ktorým sa dopĺňa zákon č. SR č. 212/1995 Z.z. o koncesionárskych poplatkoch Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Zákon č. 212/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o koncesionárskych poplatkoch sa mení a dopĺňa takto: § 4 sa vypúšťa § 5, ods. 1 znie: Vyberateľom poplatkov je príjemca poplatkov. § 5, ods. 2 znie: Slovenský rozhlas a Slovenská televízia nie sú oprávnené pohľadávky voči koncesionárom odpredať, poskytnúť ako bankovú alebo inú garanciu, ako aj inak ich prevádzať na tretie subjekty. § 5, vkladá sa: (5) Poplatok z omeškania môže Slovenský rozhlas a Slovenská televízia účtovať na ťarchu platiteľa, ak do 30 dní po doručení písomnej výzvy podľa § 8, ods. 2 neuhradí dlžnú čiastku, alebo neprejaví vôľu splatiť ju v primeranej lehote, alebo nedoručí vyberateľovi poplatkov dokumenty preukazujúce neoprávnenosť vymáhania takéhoto poplatku. § 9, ods. 2: bodka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a vkladá sa text: celková výška poplatku z omeškania pre jedného príjemcu nemôže prekročiť v prípade koncesionára - fyzickej osoby sumu rovnajúcu sa trojnásobku priemernej mesačnej mzdy podľa výpočtu Štatistického úradu a v prípade koncesionára – právnickej osoby sumu rovnajúcu sa dvadsaťnásobku priemernej mesačnej mzdy podľa výpočtu Štatistického úradu . § 9, ods. 3: číslovka 5 000 sa nahrádza číslovkou 500 a číslovka 15 000 sa nahrádza číslovkou 1 500. Čl. II Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2006. Dôvodová správa Všeobecná časť Platný Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/81995 Z.z. v znení neskorších predpisov o koncesionárskych poplatkoch upravuje podmienky platby poplatkov, ktorými občania v rozhodujúcej miere financujú poskytovanie služieb verejnoprávnych médií, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie. Zákonom č. 241/2003 Z.z. z 19. júna 2003 Národná rada upravila výšku koncesionárskych poplatkov i výšku poplatkov z omeškania a umožnila verejnoprávnym inštitúciám ako príjemcom týchto poplatkov, aby ich výberom poverili tretiu osobu. Praktická skúsenosť ukazuje, že stanovené sadzby poplatkov z omeškania sú neúmerne tvrdé a zanedbaná platba vo výške niekoľko sto korún sa sankciami zvyšuje do astronomických výšok, pričom vyberanie koncesionárskych poplatkov a poplatkov z omeškania obchodnými partnermi verejnoprávnych inštitúcií vyvoláva podozrenie, že poplatky z omeškania v konečnom dôsledku netvoria príjem oprávneného príjemcu, ale vylepšujú bilanciu vyberateľa poplatkov. Navrhovaná novelizácia komplexne rieši tento problém tak, že vylučuje možnosť odpredať vymáhanie koncesionárskych poplatkov, alebo inak nakladať s takýmito účtovnými pohľadávkami. Obe verejnoprávne inštitúcie disponujú dostatočnými právnymi a administratívnymi kapacitami, aby si zabezpečili inkasovanie koncesionárskych poplatkov priamo. Novelizácia navrhuje definovať maximálnu hornú hranicu poplatku z omeškania vo výške trojnásobku priemernej mesačnej mzdy v prípade fyzických a dvadsaťnásobku v prípade právnických osôb. Súčasne sa znižuje neúmerne vysoká základná sadzba poplatku z omeškania. Novelizácia ďalej jasne stanovuje, že je povinnosťou príjemcu najskôr platiteľa na omeškanie upozorniť a až následne siahnuť po sankciách účtovaním poplatku z omeškania. Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet, ani na rozpočty obcí a vyšších územných celkov. Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie. Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Osobitná časť K Čl. I Možnosť odpredať vymáhanie omeškaných koncesionárskych poplatkov spôsobuje netransparentnosť procesu ich vymáhania – možno predpokladať, že zo zákona určení príjemcovia koncesionárskych poplatkov odpredávajú pohľadávky za cenu, kalkulovanú na základe ich nominálnej hodnoty, bez započítania sankčných poplatkov z omeškania. V konečnom dôsledku je tak pre obchodnú spoločnosť, ktorá pohľadávky od verejnoprávnych inštitúcií odkúpi, výhodné nereklamovať zaplatenie dlžnej čiastky, ale počkať, kým vysoké sankčné poplatky nedosiahnu astronomickú výšku a následne si exekúciou dlžníka zabezpečiť neoprávnený vysoký zisk. Zákonodarca pri tvorbe Zákona č. 212/1665 Z.z. v znení neskorších predpisov jasne deklaruje, že účelom vyberania koncesionárskych poplatkov je financovanie činnosti verejnoprávnych médií. Preto navrhnutá novelizácia zákona vracia kompetencie inkasovať tieto poplatky (vrátane poplatkov z omeškania) na Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu a odníma verejnoprávnym inštitúciám nakladať s pohľadávkami koncesionárov podľa obchodného práva. Národná rada Slovenskej republiky pred dvoma rokmi nedomyslela dopady stanovených vysokých poplatkov z omeškania platieb koncesionárskych poplatkov. Ak je mesačný koncesionársky poplatok v prospech Slovenského rozhlasu zákonom stanovený na 40.- Sk, ale sankcia za každý i začatý mesiac v prípade právnickej osoby, napríklad živnostníčky – kaderníčky dosahuje 15 000.- Sk, znamená to, že sankcia je 3 750-násobok základnej dlžnej čiastky. Občania upozorňujú, že dochádza k situáciám, keď pre omeškanie sa s platbou z dôvodu sťahovania a podobne za jediný mesiac, spôsobuje po dvoch rokoch astronomickú sankciu 120 tisíc v prípade fyzickej osoby, ale i niekoľko miliónov v prípade právnických osôb, ktoré majú riadne registrovaných viac rozhlasových alebo televíznych prijímačov (pri dvoch rozhlasových a dvoch televíznych prístrojoch, čo je obvyklé napríklad v malých vidieckych pohostinstvách, môže jednomesačný výpadok platby (280.- Sk) za dva roky spôsobiť dlh vo výške 1 440 000.- Sk. Tu už ide o neuveriteľný vyše päťstotisícnásobok(!) dlžnej čiastky! Novelizácia preto navrhuje stanoviť hornú hranicu poplatkov z omeškania a to vo výške trojnásobku priemernej mesačnej mzdy podľa metodiky Štatistického úradu pre fyzické osoby a dvadsaťnásobku pre právnické osoby a umožňuje účtovať tieto poplatky z omeškania len po upozornení platiteľa, že príjemca eviduje jeho omeškanie. K Čl. II Navrhujeme účinnosť zákona od 1. marca 2006. DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI návrhu zákona s právom Európskej únie Navrhovatelia zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Dušan Jarjabek, Renáta Zmajkovičová a Dušan Čaplovič Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1995 o koncesionárskych poplatkoch V práve Európskej únie je problematika návrhu zákona: neupravená Návrh zákona svojou problematikou: nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu zákona: bezpredmetné Vyjadrenie stupňa kompatibility s právnou normou Európskej únie: bezpredmetné