23. 4. 2005

Je to paráda

Je to paráda

Podľa informácií serveru medialne.sk sa máme na čo tešiť. STV odreprízuje celú prvú sériu Slovensko hľadá SuperStar počas leta a čaká nás aj vysielanie americkej verzie súťaže American Idol. Čo iné bude STV v lete vysielať sme sa nedozvedeli a ani sa nedozvieme, lebo sa to už nikam nezmestí.

CETERUM AUTEM CENSEO, CARTHAGINEM ESSE PALENDAM Skupina Sancheza Illicha Ramireza CARLOSA

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK Právne postavenie Rady STV podľa z. č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii Z hľadiska postavenia a kompetencií je vrcholným orgánom RADA STV. DK STV je jej poradným orgánom a GR je najmä výkonným orgánom konajúcim v mene STV voči tretím osobám. Pôsobenie RADY STV môžeme zjednodušene označiť jednak: - navonok – zabezpečuje dohľad verejnosti ( STV je verejnoprávna inštitúcia poskytujúca službu verejnosti ) - dovnútra – dohliada na dodržiavanie ZoSTV, plnenie jej poslania, kontroluje hospodárenie a nakladanie s majetkom STV a schvaľuje základné vnútorné i účtovné dokumenty atď. RADA STV najmä vykonáva dohľad nad dodržiavaním ZoSTV ( v jeho rámci i hospodárenie STV, ktoré musí byť maximálne efektívne a hospodárne - § 20 ods. 3 ZoSTV) a máme za to, že: - v rámci dohľadu je oprávnená i oboznamovať sa so všetkými dokumentmi STV a žiadať za týmto účelom informácie od iných orgánov, inak by nemohla riadne vykonávať svoje kontrolné povinnosti uložené jej ZoSTV a - v prípade ak sa jedná o obchodné tajomstvo, je povinná zabezpečiť jeho ochranu. Z uvedeného vyplýva, že: - RADA STV má pri výkone svojej kompetencie právo na sprístupnenie všetkých zmlúv STV - sprístupnenie zmlúv obsahujúcich klauzulu o obchodnom tajomstve RADE STV nie je porušením obchodného tajomstva - zákon výslovne umožňuje RADE STV oboznamovať sa s predmetom utajenia - § 14 ods. 6 ZoSTV, citujeme: „Ak rada rokuje o skutočnostiach, ktoré podliehajú ochrane údajov podľa osobitných predpisov (odkaz na § 17-20 Obchodného zákonníka)“ - RADA STV je povinná zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností ( § 14 ods.6) - osoby, ktoré sa oboznámia s takýmito informáciami sú povinné rešpektovať obchodné tajomstvo a neporušiť/neohroziť ho RADA STV môže využiť i DK STV (§ 15 ods. 2 písm c), t.j. poveriť ju kontrolou hospodárenia STV alebo nakladania s jej majetkom i napr. za účelom, či zmluvné podmienky sú pre STV výhodné a prostriedky, ktoré STV za účelom splnenia zmluvných povinností vynaloží, budú vynaložené hospodárne v zmysle ZoSTV. DK STV je povinná podľa § 15 ods. 2 písm e) oboznámiť RADU STV s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami (DK STV je odborným poradným orgánom pre RADU STV a jej informácia má byť preto profesionálna a má zodpovedať žiadosti RADY STV). Máme za to, že RADA STV v súlade so ZoSTV využila svoje právo poveriť DK STV kontrolou hospodárenia a právom požadovala relevantnú a vyčerpávajúcu informáciu a z dôvodu ochrany obchodného tajomstva správne zvolila režim neverejného zasadnutia. Ďalej si na podporu dovoľujeme uviesť argument a minori ad maius, t.j. že ak RADA STV sa môže oboznámiť s dokumentmi STV sprostredkovane cez DK STV, má toto právo i samotná a môže a má ho využívať v rámci výkonu dohľadu nad dodržiavaním ZoSTV, čo je v zmysle zákona i jej povinnosťou. Tento záver je možné vyvodiť i opačne, t. j. z kompetencií RADY STV, ktoré ak má riadne vykonávať musí napĺňať čiastkovo a to i napr. skúmaním zmluvnej dokumentácie. RADA STV zároveň nesie zodpovednosť za plnenie svojej činnosti a to voči NR SR, ktorá ak skonštatuje, že RADA STV si neplní svoje povinnosti môže ju celú odvolať ( § 12 ods. 5). Okrajovo v tejto súvislosti uvedieme i odkaz na ustanovenia z. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a to v prípade ak pri zmluvách, ktoré obsahujú obchodné tajomstvo boli použité verejné financie: - § 2 ods. 2: „osobou povinnou sprístupniť informácie sú právnické osoby zriadené zákonom“ (STV) - § 3 „každý má právo prístupu k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii“ - § 10 ods.2 „porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je sprístupnenie informácie, ktorá sa získala za verejné financie alebo sa týka používania verejných financií“ Zákon o slobode informácií tu stanovuje výnimku z porušenia alebo ohrozenia obchodného tajomstva. Vzhľadom k tomu, že STV nakladá i s verejnými financiami, je povinná na základe z. č. 211/2000 poskytnúť informáciu žiadateľovi, ktorý by toto svoje právo využil. Ak sa by sa jednalo o informáciu získanú za verejné financie, informácia by mala byť sprístupnená. O žiadostiach rozhoduje GR a o odvolaniach voči nim RADA STV. Ak by sme predpokladali že takáto žiadosť bude odmietnutá (napr. i z dôvodu obchodného tajomstva), o odvolaní rozhoduje RADA STV a máme za to, že RADA STV by mala byť pre správne posúdenie prípadu oboznámená s obsahom odmietnutých informácií, t. j. s obsahom zmluvy. Rozhodnutie RADY STV je preskúmateľné súdom. V Bratislave, dňa 30.07.2004

Konec starých časů

Konec starých časů "Rada je týmem, který neškodí, ale jde stejným směrem jako vedení televize," Jiří Janeček, generálny riaditeľ Česká televize

HOKEJOKEJ?

HOKEJOKEJ? Blížia sa majstrovstvá sveta v hokeji a Slovenská televízia už tento rok prešla ohňom sedemdielneho seriálu play off. Množstvo divákov , ale aj členovia Rady STV mali aj v nimulosti vážne výhrady k spôsobu moderovania športových komentátorov STV. Ak sa povznesieme nad hádky divákov o tom, komu moderátori vlastne fandili / od narodenia som zaslepený slovanista a tým pádom absolútne neobjektívny/, nie je možné prehliadnúť obrovské výkyvy v kvalite rozhovorov a predovšetkým slabú úroveň a odbornosť moderovania. Moderátori mali príliš časté výpadky pri posudzovaní zákrokov, neustále menili názvy tímov / to je jav známy od MS v hokeji 2003/ a často mali problémy s pravidlami. Osobitnou kapitolou bolo samotné snímanie play off. Ak do roku 2003 boli práve prenosy z hokeja ozdobou STV na európskej úrovni, posledné play off bolo šokujúcim zážitkom. Nesprávne volená veľkosť záberu spôsobovala chaos v snímaní a v následnom vnímaní divákom. Puk i situácie sa strácali z dohľadu a z prudkých švenkov boleli oči. Opakovačky / okrem gólov / nemali koncepciu a efekt na prestrih bol hádam z archívu histórie televízie. Slabá farebnosť obrazu a nesledovanie diania na ľade aj v prerušení boli iba dronôstkami, ktoré sa však v minulosti nerobili. Ešte šťastie, že STV nezabezpečuje MS v hokeji vo Viedni. Obávam sa však, že si opäť budem musieť prepnúť na Českú televíziu. Ale jej neplatím koncesionárske poplatky. Možno by stálo za úvahu, keďže sme v Európskej únii, mať možnosť voľby, ktorej európskej TV zaplatím svoje koncesionárske... To bol žart. Škoda toho hokeja, šoda tých rokov driny a skúseností v STV. Ale : Play-off tohtoročnej ST Extraligy bolo dobré ako celý Pápežov život. (C) Palo Habera

22. 4. 2005

Dejú sa to veci divné

Dejú sa to veci divné
Predsedníčke odborov STV Gabriele Goliášovej vraj uplynulý víkend neznámy páchateľ prerezal všetky pneumatiky na jej osobnom automobile a ako na potvoru, právna zástupkyňa žalujúcich Slovenskú televíziu za neplatnosť výpovede údajne dostala niekoľko " zaujímavých odporúčajúcich " telefonátov. Obe po pojednávaniach... Mimochodom -súd si vyžiadal od STV platové výmery nadbytočných pracovníkov, ktorí STV žalovali.

Gratulujeme

Gratulujeme Prémie Literárneho fondu za televíznu tvorbu sa ušla Kataríne Začkovej a Jurajovi Mravcovi zo Slovenskej televízie. Do súťaže sa prihlásilo 68 autorov so 151 príspevkami. Zdroj : SITA

21. 4. 2005

SamoRadoPopieranie

SamoRadoPopieranie Pri obhajobe TVŠ na rok 2004 GR STV použil mnoho verejných prísľubov, ktoré nedodržal. Avšak Rada STV aj na základe tejto obhajoby prijala TVŠ na rok 2004 ako záväzný dokument a následne schválila aj rozpočet na rok 2004. V treťom štvrťroku 2004 Rada STV uznesením č. 50/2004 konštatovala, že STV v prvom polroku dodržiavala schválenú Typovú vysielaciu štruktúru na rok 2004 v podiele jednotlivých programových typov odvysielaných na oboch programových okruhoch. Zároveň konštatuje, že v prvom polroku neboli naplnené všetky formáty navrhnuté v týždennej vysielacej schéme pre rok 2004, čo ovplyvňuje rozsah napĺňania programovej služby Slovenskou televíziou. Rada STV preto žiada GR STV, aby v druhom polroku 2004 naplnil a dodržiaval schválenú typovú vysielaciu štruktúru na rok 2004 v plnom rozsahu. Tak, ako v prvom polroku, ani v druhom sa STV nedodržiavala schválenú typovú vysielaciu štruktúru na rok 2004 v plnom rozsahu. GR STV ignoráciou UZNESENIA č. 50/2004 podľa môjho názoru nedodržiava Zákon o STV, a používa verejné finančné prostriedky na úplne iné účely, než mu boli Radou STV schválené. Ak Rada STV opätovne nezaujme k tomuto nanajvýš závažnému kroku zo strany GR STV stanovisko, tak sa Rada STV dobrovoľne vzdáva svojich základných funkcií : (1) Rada Slovenskej televízie (ďalej len „rada“) a) dohliada na dodržiavanie tohto zákona a plnenie úloh, ktoré Slovenskej televízii vyplývajú z osobitných predpisov, 7) e) schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja programovej služby Slovenskej televízie predkladané generálnym riaditeľom podľa § 17 ods. 3 písm. a) a b), prerokúva a schvaľuje po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie návrh rozpočtu Slovenskej televízie, účtovnej závierky ako aj návrh na použitie rezervného fondu, Napriek Uzneseniu rady STV z augusta 2004 sa vedenie STV rozhodlo, že bude radu ignorovať a na jeseň spustila ešte tvrdšie zmeny v rozpore so zákonne schválenou Typovou vysielacou štruktúrou na rok 2004 . V programe STV na rok 2004 absentovali programy, ktoré sú základom plnenia poslania Slovenskej televízie a povinností Slovenskej televízie ustanovených Zákonom o Slovenskej televízii, nie sú plne v súlade s vysielaním programovej služby a už vôbec nie v súlade s platnou Typovou vysielacou štruktúrou na rok 2004. Ak sa pozrieme bližšie na vysielanie jednotlivých programových okruhov STV, tak objektívne zistíme nasledujúce nedostatky: Jednotka /STV 1 / Vo vysielaní nie je vôbec zaradený typ Senior klub, táto cieľová skupina bola temer vylúčená s komunikácie STV. Vo vysielaní sa neobjavil ani každodenný zahraničný seriál pre mládež. Občiansku publicistiku / Na hrane, na stope, Osudy /, zatiaľ iba nedostatočne nahrádza relácia Reportéri, ktorá je však zameraná na širokú cieľovú skupinu s istými prvkami bulvarizácie a s veľkými profesionálnymi chybami. BUMERANG - comedy show s Petrom Kočišom, každý utorok o 20.00 na Jednotke – v TVŠ na rok 2004 nemá žiadnu oporu, schváleným typom je zahraničný kriminálny seriál. POHOTOVOSŤ – v TVŠ na rok 2004 nemá žiadnu oporu, schváleným typom je niečo iné DOMÁCA HORÚČKA - v TVŠ na rok 2004 nemá žiadnu oporu, schváleným typom je niečo iné XXL SELECT - v TVŠ na rok 2004 nemá žiadnu oporu, schváleným typom je niečo iné RANNÝ MAGAZÍN - rozšírený vysielací čas každý pracovný deň od 6.00 do 8.00 hod. nie je schválený v TVŠ na rok 2004. VEČERNÍČEK - od septembra pevnom vysielacom čase denne o 19.15 hod. Ide o závažnú zmenu v posune času vysielania a opäť nemá oporu v TVŠ na rok 2004. Od októbra bezprecedentný presun na Dvojku, čím sa po niekoľkých desaťročiach podarilo v STV úplne odignorovať deti, pretože ide o kanál s menším pokrytím a zmeny vysielania sú skôr pravidlom, než výnimkou. Ale deti nie sú pre STV zaujímavé. Nie sú , podľa nich, decision makeri pri nákupe. XXL - nový vysielací čas - sobota 13:00 - nemá oporu v TVŠ na rok 2004, vysielať sa má NHL , Auto moto a Týždeň v regiónoch SIMPSONOVCI - vždy o 18:55 – nemá oporu v TVŠ, využíva postavenie Večerníčka , je to parazitovanie a nebezpečná tendencia podsúvať deťom v čase , na ktorý sú zvyknutí, niečo iné, ako očakávajú. KRIŽOVATKY MEDICÍNY - 44 dielny rodinný seriál, pracovné dni 15:55 – Opäť hrubé porušenie TVŠ na rok 204- schválený je typ STV talkshow. SPRÁVNA PAŤKA - 143 dielny mládežnícky seriál, pracovné dni 16:45 – TVŠ na rok 2004 o ničom takom ani nesníva. Romantické mini série - každú nedeľu o 13:30,, stále mám ten hlúpy pocit, že toto určite nie je schválený typ Ľudové piesne. Dvojka / STV 2 / Vo vysielaní nebol vôbec zaradený každodenný typ Kultúrne noviny, čo je stály a závažný nedostatok napĺňania vysielania programovej služby Slovenskou televíziou. Tu sa prejavuje nedostatočné personálne a odborné zázemie Redakcie spravodajstva . Ďalším nedostatkom bola neexistencia schválených náboženských správ, čo vyplýva z nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v Slovenskej televízii a určite to nevyrieši ani schválené „Riaditeľstvo pre medzinárodnú koordináciu tohto typu programov.“ Takisto absentoval každodenný typ Téma dňa . Takisto chýbali typy Divadlo, magazíny o Filme, divadle, typy Film a video, Interiér ap. Tu sa prejavuje nedostatočné personálne a odborné zázemie Redakcie Publicistiky Typová vysielacia štruktúra nie je dogma a zmeny bývajú nevyhnutné. Konkurencia je tvrdá a peoplemetre mnohým trochu zbytočne poplietli hlavy pri triezvom posudzovaní nasadzovania jednotlivých typov programov. Bolo by oveľa jednoduchšie, chlapskejšie a férovejšie priznať si omyl a požiadať v priebehu roka 20004 Radu STV o korekciu TVŠ na rok 2004. Nestalo sa a tak Rada STV musí zaujať stanovisko, ktoré jej vyplýva zo Zákona o STV. Inak sú zásadné programové zmeny prijímané voluntaristicky a tým sa stávajú aj nelegitímnymi, pretože nemajú nijakú oporu v Zákone o STV a verejné prostriedky sú míňané v rozpore so zákonom a neefektívne. Potom je namieste otázka, načo je Rada STV ? Nemajú jej členovia záujem o dianie v STV, nemajú záujem byť tými, ktorí dohliadajú na dodržiavanie Zákona o STV a plnení úloh, ktoré Slovenskej televízii vyplývajú z osobitných predpisov ? Ak už Rada STV v roku 2003 rozhodla o finančne nekrytej TVŠ na rok 2004 / už vtedy som ju vyčíslil na 3,2 mld SKK / , tak bolo treba situáciu riešiť. Vedenie malo zohnať chýbajúce peniaze a neprehlbovať skrytú stratu STV alebo požiadať Radu STV o o zmenu TVŠ . Urobila však opak, zrušila programové typy bez vedomie Rady STV . Nekoncepčnosť sa potom prenáša do ďalších období v podobe skrytých záväzkov , čo sa prejavilo aj v deficitnom rozpočte na rok 2005, ktorý Rada STV schválila bez ohľadu na roky nasledujúce. Namieste je aj otázka, či vedenie STV má záujem spolupracovať s Radou STV. Občas áno, občas nie. Občas Rada dostáva informácie, ktoré potrebuje, občas ich nedostáva, s odvolaním sa na neexistujúce prekážky v zákonoch. Slovenská televízia musí plniť úlohy, ktoré jej vyplývajú zo Zákona o STV. Jednou z nich bolo aj dodržiavanie Typovej vysielacej štruktúry na rok 2004. Nie je to zdrap papiera. Na jej základe dostala STV mandát vyrábať a vysielať . Nie je možné v priebehu roka, bez akejkoľvek informácie pre Radu STV a jej následného schválenie TVŠ odignorovať. Slovenská televízia, žiaľ nesplnila ani jeden z ukazovateľov, ktoré deklarovala vo svojej Typovej vysielacej štruktúre a to ani v Podiel programových typov vo vysielaní za rok 2004, podiel premiér a repríz, veľké diskrepancie sú aj v podiele vysielania európskej tvorby za rok 2004, podiele a aj vo vysielaní nezávislej európskej tvorby za rok 2004 a vysielaní pre národnostné menšiny vo vysielaní STV v roku 2004. Úlohou verejnoprávnej televízie je vysielať programy vo verejnom záujme a odkazovať všetkých na Dvojku je nemysliteľné, napriek jasnému sľubu GR STV pred schválením TVŠ na rok 20024. Koncesionárske poplatky totiž nie sú rozdelené podľa programov. Hlavným problémom je samotná filozofia vedenia STV, ktorá zmenila kombinovanú výrobno – vysielaciu televíziu na prevážne vysielaciu . Musím poznamenať, že bez akéhokoľvek mandátu. Niekoľko dovetkov : UZNESENIE č. 50/2004 Rada STV konštatuje, že STV v prvom polroku dodržiavala schválenú Typovú vysielaciu štruktúru na rok 2004 v podiele jednotlivých programových typov odvysielaných na oboch programových okruhoch. Zároveň konštatuje, že v prvom polroku neboli naplnené všetky formáty navrhnuté v týždennej vysielacej schéme pre rok 2004, čo ovplyvňuje rozsah napĺňania programovej služby Slovenskou televíziou. Rada STV preto žiada GR STV, aby v druhom polroku 2004 naplnil a dodržiaval schválenú typovú vysielaciu štruktúru na rok 2004 v plnom rozsahu. Napriek tomu sa TVŠ v plnom rozsahu nedodržiavala naďalej, naopak, bez vedomia Rady STV bol programový typ spravodajstvo presunutý na Dvojku, TVŠ na Dvojke sa nedodržiaval v primetimoch na 70 %. Neschválené uznesenie Rady STV z 19.4.2005: Rada STV konštatuje, že Slovenskou televíziou neboli naplnené všetky formáty navrhnuté v týždennej vysielacej schéme pre rok 2004, čo ovplyvnilo rozsah napĺňania programovej služby Slovenskou televíziou a GR STV nerešpektoval v plnom znení časť UZNESENIA č. 50/2004, aby v druhom polroku 2004 naplnil a dodržiaval schválenú typovú vysielaciu štruktúru na rok 2004 v plnom rozsahu. Ukazovateľ 2004 V štruktúre : Programový typ Plán Skutočnosť Rozdiel Spravodajstvo 18,7% 16,8% -2,0% Publicistika 16,6% 14,3% -2,2% Šport 6,0% 8,5% +2,6% Vzdelávanie 1,4% 3,3% +1,9% Zábava 14,7% 10,4% -4,3% Náboženstvo 0,9% 0,5% -0,4% Hudba 3,7% 4,3% +0,6% Dramatika 27,7% 32,4% +4,7% Dokument 4,0% 9,6% +5,5% Nešpecifikované vysielanie 6,3% 0,0% -6,3% Vysielanie Premiéry (podiel v %) Plán 64,4% Skutočnosť 40,8% Rozdiel -23,6% Reprízy (podiel v %) Plán 29,1% Skutočnosť 59,2% Rozdiel 30,1%

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK Chceme kultivovať slovenského diváka,“ predstavil Richard Rybníček hlavné motto vysielania verejnoprávnej televízie na budúci rok Rybníček však tvrdí, že nepôjde o komerčný, ale univerzálny program, ktorým chce kultivovať slovenského diváka a zarobiť na intelektuálnejší a vážnejší druhý program. STV 2 má ponúkať náročnejší program s regionálnym vysielaním, dokumentárne filmy, záznamy z divadiel, kultúrne magazíny, veľké spoločensko-intelektuálne diskusie. Je koncipovaná ako program verejnej služby,“Na každý pracovný deň má pribudnúť ďalšia, tentoraz 5-minútová náboženská relácia, s informáciami o všetkých registrovaných cirkvách. Prenosy z kostolov sa presunú z dopoludnia na poobedňajšie hodiny. STV sa chystá z STV urobiť absolútne mienkotvornú televíziu“, so silným spravodajstvom Nová TVŠ STV na rok 2004 Obsahové a programové dominanty pre vysielací okruh STV 1 Vysielací okruh STV 1 by mal ma? charakter univerzálnej televízie. Na STV 1 by sa mal klásť dôraz na vlastnú tvorbu. Zo začiatku v reláciách zábavného formátu a neskôr aj v adaptácii pôvodnej dramatickej tvorby vo forme seriálov či koprodukčných filmov. Z toho dôvodu je aj návrh zaradiť zábavné relácie do exponovaného času. Na STV 1 sa budú zaraďovať filmy, seriály, univerzálnejšie zameraná publicistika a populárne dokumenty zamerané na širší záujem obyvateľstva. Jednou zo zásad STV 1 bude periodicita. Tá umožní divákom ľahko si zapamätať, čo sa v ktorom čase na obrazovke vysiela. Ide o periodicitu typovú, nie obsahovú. To znamená, že napriek dennému stereotypu jeho pestrosť bude zaručená obsahom. Vysielacia štruktúra STV 1 obsahuje v sebe aj ďalšie prvky, ktoré majú a musia divákovi zjednodušiť orientáciu v programe s konečným cieľom pritiahnuť ho pred obrazovku, aby vlastne sledovaním programov STV potvrdil zmysel existencie tejto inštitúcie. Vysielací okruh STV 1 má byť miestom odpočinku, oddychu, zábavy, ktoré by bolo vhodnou prípravou na príjem a spracovanie hodnôt a informácií, ktoré bude možné načerpať na okruhu STV 2. STV 1 musí by? takým partnerom STV 2, aby spoločne vytvárali jedinečný a nezameniteľný produkt. Jeho prvoradou úlohou bude v plnom rozsahu uspokojiť nároky a požiadavky občanov - koncesionárov. Dôležitá musí byť tiež snaha vytvoriť STV 1 a STV 2 taký produkt, ktorý bude informovať, vzdelávať a kultivovať televízneho diváka. Obsahové a programové dominanty pre vysielací okruh STV 2 Vysielací okruh STV 2 by sa mal postupne profilovať ako alternatívny a v podstatnej miere aj regionálny okruh s oveľa pružnejšou vysielacou štruktúrou ako STV 1. Mal by obsahovať podstatne menej dramatických žánrov a zábavných relácií, ktoré sú dominantné pre STV 1. Mal by v alternatívnych, prípadne experimentálnych formách reflektovať občianske i spotrebiteľské záujmy a kreatívne aktivity. V regionálnej sfére by sa mal viac sústreďovať na problematiku obcí /problémy občanov s dopravou a cestovaním, bezpečnosť cestnej premávky, vplyv ľudských činností na životné prostredie, svet práce a pracovných príležitostí, bezpečnosť občanov, a pod./ Účelné by na ňom bolo hovoriť o problémoch rodiny, generačných vzťahoch, pedagogike a škole, o otázkach zdravia, životného štýlu i o sociálnych problémoch regiónu, obce a oblasti. Významnou oblasťou by bola prezentácia voľnočasových aktivít, záujmových činností, športu, hier, rekreácie a turistiky. V súvislosti s tým by sa mohli prezentovať relácie o alternatívnom umení, ako aj o ochotníckych a neprofesionálnych aktivitách súborov a jednotlivcov. Miesto v štruktúre by našlo koncipované vysielanie pre národnostné menšiny, ale i pre špeciálne skupiny adresátov /napr. zdravotne postihnutých a pod./. V centre pozornosti by mali byť aj aktivity spolkov a združení. Mal by to by? priestor, ktorý bude reflektovať predovšetkým komunálny politický priestor. Významnou časťou vysielania na tomto okruhu sú vedecké, dokumentárne, konfesijné a v širšom kontexte informačno - vzdelávacie programy. V štruktúre by predovšetkým u významných tém a dokumentárnej tvorby, nemala chýbať odvaha zaradiť ich do hlavných vysielacích časov. Na tomto okruhu by sa postupne mohli udomácniť kurzy a vzdelávacie relácie s čo najširším zameraním. Rovnako hudobné vysielanie vrátane menšinových žánrov by prirodzene malo mať priestor v typovej štruktúre tohto druhu. Ak vysielanie na okruhu STV 1 by bolo výsledkom predovšetkým centrálnej vysielacej dramaturgie, tak okruh STV 2 by mal predstavovať rozvojový programový priestor predovšetkým pre nezávislých tvorcov, producentov a koproducentov a tak isto pre regionálne štúdiá. Ambíciou tvorcov obsahu vysielania STV 2 by mala byť snaha dosiahnúť takú kvalitu, aby bola akceptovaná v rámci medzinárodnej a programovej spolupráce regionálnych staníc /akým je napríklad združenie CIRCOM/. Samozrejme, že vysielacie štruktúry oboch komplementárnych okruhov STV /teda aj STV 2/ musia v konkrétnej skladbe rešpektovať delenie programového roka na isté dominantné obdobia, ktoré výrazne ovplyvňujú očakávania divákov, alebo demografické stereotypy /napr. Advent, Vianoce, Silvester, Nový rok, Fašiangy a Veľkonočné sviatky, školské prázdniny, tradičné festivaly či tradičné termíny priebehu finálových vyvrcholení športových podujatí a pod./. Práve poznanie toho, čo diváci očakávajú by malo orientovať stratégiu na uvádzanie nových cyklov do vysielania, uvádzanie nových programových typov a vôbec správne načasovanie a uvedenie premiér. Reprízová dramaturgia by mala tak isto hľadať atraktívne zdôvodnenie návratu k vlastným fondom. Nemala by byť vo vleku nedostatkovej dramaturgie a vykrývať chýbajúcu premiérovú produkciu, čo je v súčasnosti závažný problém STV. Dôležitou súčasťou STV 2 je naplnenie úlohy verejnoprávnej televízie, čím je vysielanie významných spoločenských, kultúrnych, politických a športových udalostí.

20. 4. 2005

Habemus Papam

Habemus Papam
STV vraj začala mimoriadne spravodajstvo po zvolení pápeža vysielať preto tak neskoro, lebo pan riaditeľ uvažovali, či zruší alebo nezruší Večerníček. Predsa aj tie deti ho majú radi.
Mohli však zaradiť epizódu
"The Father, Son and Holy Guest," zo seriálu Simpsonovci
Odporúčam.

19. 4. 2005

Hlavne vyvážene, prosím !

Hlavne vyvážene, prosím ! Vážený pán generálny riaditeľ, Slovenská televízia deklaruje pri príprave spravodajstva vysokú mieru profesionality a vyváženosti spracovania, pričom dôraz kladie na poskytovanie nestranných, overených pluralitných a neskreslených informácií. Chcem Vás preto upozorniť na odvysielaný príspevok redaktorky Nikolety Gažovej pod názvom 19-PERCENTNÁ DAŇ NA KNIHY ICH UROBILA TAKMER NEPREDAJNÝMI, ktorý odznel v hlavnej spravodajskej relácii dňa 19. 3. 2005. V spravodajskom šote podľa môjho názoru absentuje prvok vyváženosti. Aj vzhľadom nato, že jednotná sadzba DPH má neodškriepiteľný ekonomický rozmer, a ministerstvo financií v danom príspevku nedostalo priestor na vyjadrenie. Navyše spôsob výstavby reportáže a použité argumenty redaktorky navádzali k záveru, že jednotná sadzba DPH je príčinou zníženého záujmu verejnosti o literatúru a čítanie ako také. Ministerstvo zastáva názor, že príčinou prepadu knižného trhu nie je daňová politika štátu. Úlohou daní nie je robiť hospodársku alebo sociálnu politiku. Ak štát má záujem o podporu segmentu trhu, realizuje ju na priamo. V tomto prípade je každý rok vyčlenená konkrétna suma z rozpočtu na knižničný fond cez samostatný prvok "Knižnica a knižničná činnosť“. Nepodstatným faktom, ktorý v reportáži chýbal je aj to, že daňová politika sa druhý rok negatívne nemenila, resp. v roku 2005 štát nezvyšoval dane nezvyšoval. Ministerstvo nemá k dispozícii informáciu, že z dôvodu zavedenia jednotnej sadzby DPH by klesal záujem o knihy, že prišlo k výraznému zvyšovaniu cien. Práve naopak, zavedením rovnej dane z príjmov sa otvorila reálne väčšia možnosť zárobkovo činného obyvateľstva investovať aj do svojho duševného rozvoja. To, že sa tak nedeje, nie je daňovou otázkou, resp. zníženia alebo zvýšenie DPH, ale otázkou celospoločenskou o prioritách ľudí. Politika vlády, ako i ekonomický vývoj jednoznačne prispievajú k podpore podnikania, vytvárajú podmienky pre potencionálny rast konkurencieschopnosti domácich vydavateľov. Zníženie sadzby DPH neznamená automaticky zníženie ceny komodity, a preto toto opatrenie nemusí znamenať pozitívny efekt pre spotrebiteľa. Slovensko dlhodobo prechádza istým sociálnym a spoločenským vývojom a nemožno vylučovať, že dlhodobo prichádza k zmenám v spotrebiteľských preferenciách obyvateľov. Vážený pán generálny riaditeľ, aj touto formou by som rád v budúcnosti predišiel podobným pochybeniam, pretože podľa názoru ministerstva financií uvedený príspevok odvysielaný v hlavnom spravodajstve STV nespĺňal základné atribúty vyváženého pluralitného spravodajstva. Redakcia spravodajstva tým priamo porušila § 3, bod. b zákona č. 308/2000 Z.z. o STV. S pozdravom Peter Papanek poradca a hovorca ministra financií

Ako zabiť Vadkerti ?

Ako zabiť Vadkerti ?

Najskôr urobte Vadkerti talkshow nebývalé promo. Potom Vadkerti talkshow presúvajte v programovej štruktúre. Potom Vadkerti talkshow postavte novú scénu. Potom Vadkerti talkshow presuňte na 15.05. Výsledok ? Vadkerti talkshow- 1, 3 % priemerná sledovanosť.

Pomiešať a vypiť...

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Poplach okolo krízy verejnoprávneho vysielania Novinári vo Veľkej Británii, Portugalsku, Švajčiarsku a Slovinsku sa spojili a protestujú proti kríze, ktorá postihuje ich národné verejnoprávne vysielania. European Federation of Journalists / EIF/ včera vyhlásila, že je načase, aby zaznel poplachový zvonec nad budúcnosťou európskeho modelu verejnej programovej služby v televízii a rádiu. " V celej Európe sú oprávnené obavy nad budúcnosťou sociálnych a profesionálnych práv vo verejnoprávnom vysielaní ", vyhlásil predseda EFJ Arne König "Je načase zvoniť na poplach pred útokmi, ktoré môže spôsobiť fatálne škody európskemu modelu verejnej programovej služby v televízii a rádiu." Zdroj : International Federation of Journalists - Europe

TIEŽTITULKY

TIEŽTITULKY EMIL KUSTURICA ANDREJ VAJDA ....STV

Tiež odpoveď

Tiež odpoveď "Vy viete, čo máte robiť, ja viem, čo mám robiť. " Odpoveď neznámeho eléva A.Hulíka na otázku smenárky spravodajstva STV, aby spoločne skontrolovali príspevok Slovensko hľadá SupeStar do vysielania. Neskontrolovali. Vidno, že v redakcii je všetko v najlepšom poriadku a nič nehrozí. Ani manipulácia.

18. 4. 2005

WOW

WOW "Pre STV prichádza ťažké obdobie, budeme sa brániť. Máme pádne argumenty, budeme sa brániť, navyše tento týždeň zverejníme veľmi lichotivý výsledok hospodárenia STV za minulý rok. Sledujte situáciu okolo STV v médiách. " Richard Rybníček v relácii Odpovede z obrazovky
Nedáme si tu újsť.
Zase vedia viac než my.
Skupina Sancheza Illicha Ramireza CARLOSA

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK Len pre vnútornú potrebu! ROZHODNUTIE č. 10 generálneho riaditeľa Slovenskej televízie z 12. marca 2004 Určené: všetkým zamestnancom Slovenskej televízie Na vedomie: Rada Slovenskej televízie; závodné výbory ZO Odborového zväzu masmédií v STV Bratislava, TŠ Banská Bystrica a TŠ Košice Vec Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme I. V záujme lepšej informovanosti všetkých zamestnancov Slovenskej televízie o novom zákone, ktorý upravuje práva a povinnosti zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 6. novembra 2003 a ktorý je zverejnený v Zbierke zákonov, čiastka 226 pod. č. 552, v prílohe tohto rozhodnutia vydávam ZÁKON O VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2004. II. Na splnenie všetkých predpokladov určených zákonom o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon“) v pôsobnosti STV s t a n o vujem tieto povinnosti pre všetkých zamestnancov a vedúcich zamestnancov STV, resp. úlohy pre príslušné odborné útvary STV: 1Preukázať zamestnávateľovi svoju bezúhonnosť, ktorá sa preukazuje odpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace. Odpis registra trestov predložiť Odboru práce a miezd v STV Bratislava, resp. personálnemu referátu v televíznom štúdiu. Termín: najneskôr do 31. 12. 2004 Z: všetci zamestnanci STV 2 Doplniť „Pracovný poriadok Slovenskej televízie“ o vybraný okruh vedúcich zamestnancov, miesta ktorých sa budú obsadzovať na základe výberového konania, ktorým sa budú overovať schopnosti a odborné vedomosti uchádzačov. (Pracovný poriadok o vybraný okruh vedúcich zamestnancov bude doplnený po schválení novej organizačnej štruktúry STV.) Termín: 31. 5. 2004 Z: vedúci zodpovedný za ekonomiku a financie 3 Na Odbore práce a miezd zabezpečiť pravidelnú týždennú aktualizáciu zoznamu voľných pracovných miest. (Zoznam voľných pracovných miest bude sprístupnený po schválení novej organizačnej štruktúry STV, a to vSTV Bratislava na Odbore práce a miezd a nástenkách na prízemí, 6. a 10. poschodí BTP, v televíznych štúdiách Košice a Banská Bystrica na personálnych referátoch.) Termín: 31. 5. 2004 a trvalý Z: vedúci zodpovedný za ekonomiku a financie 4Predložiť generálnemu riaditeľovi STV písomnú žiadosť na udelenie súhlasu na a) podnikanie, b) výkon inej zárobkovej činnosti, c) členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch. Táto povinnosť sa vzťahuje na vedúcich zamestnancov STV, ktorí takúto činnosť vykonávajú už v súčasnosti alebo v tomto roku začnú podnikať, vykonávať inú zárobkovú činnosť alebo sa majú stať členmi v riadiacich alebo dozorných orgánoch. Termín: najneskôr do 31. 3. 2004 Z: vedúci zamestnanci STV (uvedení v texte) 5 Deklarovať svoje majetkové pomery do 30 dní od svojho ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca STV a následne vždy do 31.marca každého kalendárneho roka. Vyhlásenie o majetkových pomerov odovzdať generálnemu riaditeľovi STV. Termín: v texte a trvalý Z: všetci vedúci zamestnanci STV Atď,atď,atď,atď,atď,atď,atď,atď,atď,atď,atď,atď, atď,atď,atď,atď,atďv,atď,atď.... Bla, bla, bla Mgr. Richard Rybníček , v. r. generálny riaditeľ STV

Kde na to tie baby chodia ...?

Kde na to tie baby chodia ...? Martina Šindlerová vo finále Slovensko hľadá SuperStar , tesne pred hlasovaním : "Ale ja by som vám teraz zobrala slovo. Chcela by som sa všetkým poďakovať. Začala by som s STV, pretože sa pustila do tohto riskantného projektu, to znamená od generálneho riaditeľa až po produkciu, ktorá sa o nás starala a do toho zarátam aj ochrankárov, ktorí nás bránili vlastnými telami. Ďakujem vám, ste úžasní." Kde na to tie baby chodia ...?

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ Z p r o g r a m u Rady pre vysielanie a retransmisiu 19. 4. 2005 Kontrolný monitoring Návrh na začatie správneho konania Správa č. 25/2005/TV o monitorovaní STV (monitorovaný program/dni: Slovensko hľadá SuperStar-Rozhodnutie/11.3.2005) Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č. 343/33-2005 zo dňa 9.02.2005 sťažovateľ: právnická osoba (na vysielanie programu Kreatívny ateliér ) Správa o šetrení sťažnosti č. 343/33-2005 smerujúcej proti vysielaniu STV - Dvojka Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosti č. 503/54-2005, 441/51-2005 a 446/52-2005 z dní 23.2. a 2.3.2005 sťažovatelia: fyzická osoba, právnická osoba (na vysielanie programu Slovensko hľadá Superstar) Správa o šetrení sťažností č. 503/54-2005, 441/51-2005 a 446/52-2005 smerujúcich proti vysielaniu STV Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č. 522/60-2005 zo dňa 4.3.2005 sťažovateľ: právnická osoba (na vysielanie upútavkového bloku Marec z 11.3.2005 na Jednotke ) Správa o šetrení sťažnosti č. 522/60-2005 smerujúcej proti vysielaniu STV Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosti č. 315/39-2005 (bod 1 až 5) a 445/49-2005 (bod 1) z dní 8.2.2005 a 23 2.2005 Sťažovatelia: právnická osoba, fyzická osoba (na vysielanie Jednotky v dňoch 28.1.2005, 1.2.2005, 4.2.2005) Správa o prešetrení sťažností č. 315/39-2005 (bod 1 až 5) a 445/49-2005 (bod 1) smerujúcich proti Slovenskej televízii Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č. 445/49-2005 (bod 2) zo dňa 23.2.2005 sťažovateľ: fyzická osoba (na vysielanie reklamy na Jednotke a Dvojke dňa 28.1.2005 v čase od 20.00-21.00 h) Správa o šetrení sťažnosti č. 445/49-2005 (bod 2) smerujúcej proti vysielaniu STV Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č. 438/50-2005 zo dňa 23. 2. 2005sťažovateľ: fyzická osoba (na vysielanie programu Reportéri z 16. 2. 2005) Správa o šetrení sťažnosti č. 438/50-2005 smerujúcej proti vysielaniu STV - Jednotka Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona Návrh na uloženie sankcie - pokuty SK č.: 343-PgO/O-1769/2004 zo dňa 9.11.2004 Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2082/133-2004 (dodržiavanie § 20 ods. 3, 4,5 zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň: Vadkerti talkshow, 13.09.2004) ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Reportéri na hraniciach

Reportéri na hraniciach STV odvysielala v relácii Reportéri 16. februára zaujímavý príspevok, ktorý však obsahoval nesmierne nepresnosti, ba až nepravdy, čo nie je v tejto relácii ničím neobvyklým. Diaľnica do poľa. Z minulosti je niekoľko rozostavaných úsekov diaľnic, ktoré sa končia v poli, napríklad diaľnica k hraničnému priechodu s Poľskom Skalité Zwardoň." Na poľskej strane je však dokončená štvorprúdová rýchlostná cesta aj s novou colnicou. Pokým slovenská strana nepostaví prípojku k tejto ceste ,poľský úsek nie je možné spojazdniť Je zaujímavé, že na záberoch STV bola zachytená nová colnica a takisto zábery nového mosta cez poľskú hranicu . Ten, kto to nakrúcal jasne vedel o tom,že táto stavba je dokončená, ale nepochopiteľne tvrdil, že tam nie je. Dokonca tvrdil ,že sa ani neplánuje. Buď išlo o slepotu, hlúposť alebo zámer. Nie prvá povrchnosť v relácii Reportéri. Niektoré, budú mať, žiaľ, pre STV aj súdne dohry. Pre úplnosť text SME: Diaľnica do poľa. Z minulosti je niekoľko rozostavaných úsekov diaľnic, ktoré sa končia v poli, napríklad diaľnica k hraničnému priechodu s Poľskom Skalité - Zwardoň. Začali ju stavať pred deviatimi rokmi, na niektorých úsekoch stoja dodnes len betónové pylóny za vyše pol miliardy korún. Podľa STV však stavba stála už skoro miliardu a ďalšie peniaze na ňu idú, hoci diaľnica sa končí na hranici a nemá na čo nadväzovať - na poľskej strane s jej pokračovaním v najbližších rokoch nepočítajú.

17. 4. 2005

Maneken Pis a la STV

Maneken Pis a la STV
Vedenie Slovenskej televízie má zvláštny/ takmer žiadny/ vzťah k problematike Európskej únie, k napĺňaniu poslania verejnej služby v ponímaní Rady Európy.
Nejasný osud postihol list generálnemu riaditeľovi STV od vysokého predstaviteľa OBSE, EBU doteraz "vydýchava" list štatutátneho zástupcu Marcela Paru o možnom vystúpení STV z EBU a koncesionár sa nestačí diviť nad prístupom Slovenskej televízie ku svojej spravodajkyni v Bruseli a k problematike Európskej únie.
Najťažšie dôsledky mohol mať hazard s prenosmi z Olympijských hier; ide o tzv. event celonárodného záujmu, a takúto akciu je verejnátelevízia povinná sprostredkovať za každých okolností.
Nebyť ústretovosti EBU dva dni pred začiatkom súťaží, mohlo dôjsť k medzinárodnému fiasku, ktoré Richard Rybníček ohlasoval ako víťazstvo nad temnými silami minulosti ako súčastť vlastného PR.
Neochota zaplatiť vysielacie poplatky v čase, kedy už bolo jasné, že na Superstar pôjde minimálne 100 miliónov, o niečom svedčí.
Stále odmietanie spolupráce s nezávislými producentmi na tvorbe audiovizuálnych diel je v rozpore so smernicami prijatými Európskou úniou.
Úplná ignorácia Ministerstva kultúry SR, odovzdávanie prázdnych formulárov, týkajúich sa pôvodnej tvorbym sa určite prejací aj mimo našej krajiny. Eurofóbne vedenie STV to určite ani v najmenšom nevzrušuje.
Prístup k Bruselu sa dá vyčítať i z postupu STV. Po zrušení postov zahraničných spravodajcov STV chýba dlhodobá koncepcia ch obsadzovania a, predovšetkým, práca s nimi a s ich témami.
Z Bruselu STV napríklad vôbec nedvysielala také témy , ako :
-Varovný list Európskej komisie pre Slovensko (kritika
telekomunikačného trhu)
-Sťažnosť mimovládnych organizácii na MH SR kvôli jadrovej
energetike.
-Lisabonská stratégia
Je zvláštne, že práve tieto témy STV odignorvala, napriek tomu, že boli ponúknuté. Jedným z dôvodov môže byť nemožnosť kritizovať vážne prešľapy vlády SR. Skôr sa však prikláňam k názoru, že ide o nevedomosť a nezáujem, hlavne pri "znalosti" Lisabonskej stratégie a predovšetkým Lisabonskej stratégie pre Slovensko vedením STV.
Snáď to pochpopí aj nový šéfredaktor Eduard Žitňanský.
Držíme mu palce v boji za profesionalitu spravodajstva, želáme mu dobrý personálny výber, finančné zabezpečenie spravodajstva a ....
Hlavne zdravý rozum.

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA "Nechcem sa k tomu vyjadrovať," Pripustil však, že sa s riaditeľom STV stretol. Branislav Závodskému z TA 3. O postavení šefredaktora spravodajstva... Branislav Zahradník hovorí, že jeho zmluva sa končí v decembri 2005. Predseda Rady STV Miroslav Kollár si nemyslí, že by Rada STV mala hovoriť do personálnej politiky televízie, kým sa neprejaví na obrazovke. Reláciu Správy a komentáre po odchode moderátora a dramaturga zatiaľ len sleduje. "Chcem však zostať po boku Richarda Rybníčka v manažmente STV až do jeho odvolania," Branislav Zahradník.