16. 8. 2008

Sebareflexia po 119 dńoch

Sebareflexia po 119 dňoch
„Cítim potrebu za inštitúciu odoslať posolstvo bývalým zamestnancom STV, internovaným na 28. poschodí,“ - uvádza Štefan Nižňanský na úvod odpovedí na otázky o 100 dňoch pôsobenia vo funkcii generálneho riaditeľa STV, o úlohách do roka roku 2008, o spolupráci s Radou STV a o príprave Trojky.

Podstatná je spokojnosť diváka Uplynulo 100 dní od vášho zvolenia do funkcie generálneho riaditeľa. V akom stave ste preberali STV, čo sa doposiaľ pod Vašim vedením v STV zmenilo? Ak dovolíte, začnem trochu inak. Chcem sa touto cestou úprimne ospravedlniť bývalým zamestnancom STV, ktorých predchádzajúce manažmenty z tejto verejnoprávnej inštitúcie „vyhodili“, „vyštvali“ či protizákonne prepustili. Najmä za použité praktiky internovania na 28 poschodí... Keďže tak bývalí riaditelia ani členovia Rady STV doteraz neurobili, cítim potrebu za inštitúciu odoslať toto posolstvo. Hneď po nástupe som uviedol do praxe aj inštitút mediácie, tzn. využívanie rôznych možností mimosúdneho vysporiadania sporov aj pracovno-právnych konfliktov. Nejde len o riešenie starých káuz, ale aj o prevenciu a nastolenie inej firemnej kultúry do budúcna. Všetkým kvalitným zamestnancom Slovenskej televízie v Bratislave, Banskej Bystrici aj v Košiciach som sa pri predstavení súčasne poďakoval za to, že v nej vydržali pracovať. Je všeobecne známe, že STV je finančne podvyživená, z doterajších zdrojov nemôže financovať aj kvalitný program v zmysle zákona, aj stabilizovať kvalitných odborníkov, nieto ešte garantovať technický rozvoj a rekonštrukciu schátralého prostredia. Ďalšie fakty sú skôr v rovine materiálnej, finančnej, technickej, čo je potrebné riešiť, ale za čo je možné aj vymáhať náhradu a uplatniť postihy. Napr. výška sankcií, ktoré boli STV uložené Radou pre vysielanie a retransmisiu za roky 2005 – 2007, predstavuje sumu 46.315.000,- SKK. Pred Radou pre vysielanie a retransmisiu prebieha aj niekoľko správnych konaní, kde je možné očakávať pokuty od 120.000,- SKK až do 7.000.000,- SKK. Ďalej sú to pasívne súdne spory vo veci ochrany osobnosti, ktoré k 15.4.2008 dosiahli úroveň 42.540.020,- SKK. Pracovno-právne spory k tomu istému dátumu sú na úrovni 27.957.348,- SKK. Pred Najvyšším súdom sú konania na základe odvolania STV, kde ide o pokuty vo výške 4.600.000,- SKK. Za osobitnú kapitolu treba považovať pasívne súdne obchodné spory, ktoré pri mojom nástupe dosiahli výšku 964.722.860,- SKK ! Niektorí znalci ale odhadujú - v prípade neúspechu - dopad na STV v týchto kauzách cez 1,5 miliardy... Toto všetko niekto konkrétny spôsobil, ďalší to kryli, akceptovali, alebo s tým súhlasili – budú teda za to niesť aj zodpovednosť. Rôzni politici aj novinári verejnoprávnu televíziu radi kritizujú, ale dopúšťajú sa pritom jednostrannosti, zaujatosti – podľa mňa s jediným zámerom: odviesť pozornosť od zodpovednosti - vrátane politickej. Niektoré kauzy sme už vyriešili, niektoré na súde vyhrali – aj jednu vyše sto miliónovú – no a ďalšie pokračujú... Neplačem nad tým. Spomínam to len preto, aby bolo každému jasné, že ak v súčasnej STV niet prostriedkov na zvýšenie platov, alebo na odmeny pre najvýkonnejších ľudí, je to najmä preto, že splácame dlh z minulosti. Aj duchovné prostredie a „náladu“ v STV je potrebné meniť. Je stále veľa ľudí, ktorí nad všetkých vzdychajú a po skúsenostiach keď im dlhé roky stále niečo sľubovali a nič sa nezmenilo upadli do letargie. Mali by ešte nájsť vnútornú energiu a svojim prístupom i tvorivosťou prispieť k tým zmenám, ktoré nás čakajú. Lebo lamentovanie a vysedávanie v bufete nie je ten najlepší prístup... Aké úlohy a úkony máte pripravené na realizáciu do konca roka 2008 a následne na rok 2009? Medzi prvé úlohy patrilo postavenie top manažmentu, s ktorým chcem – po úvodnej „rekognoskácii terénu“- tento stav zmeniť. Za strategicky najdôležitejšie považujem stabilizovať ekonomiku a financovanie STV. Po mojom nástupe nadobudol účinnosť nový zákon o výbere úhrad za programové služby, ktorý by mal zlepšiť príjmovú položku. Diváka najviac zaujíma program a zmeny v ňom. S novou programovou riaditeľkou pani Petrou Kolevskou sme sa zhodli v tom, že o zákonom určených percentách programu vo verejnom záujme, o nezávislej európskej tvorbe a o ďalších sledovaných ukazovateľoch v STV nebudeme polemizovať. Je to naša povinnosť a musíme to garantovať za koncesionárske poplatky. „Čísla“ sme zlepšili už v druhom štvrťroku a takto sme pripravili aj letnú i jesennú vysielaciu štruktúru. Samozrejme, s ohľadom na rozpočet, ktorý sme „zdedili.“ Čísla sú čísla, ale pre nás je podstatná spokojnosť diváka. Niektoré tituly sme museli z programu vyradiť, niektoré nové sme doplnili. Otvorili sme dvere ku kontaktu s divákmi – našimi koncesionármi. Rozbehli sme vlastnú tvorbu – na pôde STV sa začiatkom júna začal nakrúcať 80-dielny denný seriál Obchod so šťastím, ktorý začneme vysielať na jeseň spolu s ďalšími titulmi aj zábavnými formátmi, ktoré zatiaľ nebudem prezrádzať. Naši diváci už ale mohli postrehnúť drobné zmeny, napr. na teletexte, na internetovej stránke, v tematicky pestrejšom spravodajstve, vo vysielaní priamych prenosov z podujatí; všade tam je vidieť posilnenie postoja národnej kultúrnej inštitúcie. Všetky naše štúdiá sú plné, ožili ruchom a výrobou: Postupne chceme využiť vlastné výrobné kapacity na maximum, vrátane krajských štúdií v Banskej Bystrici a v Košiciach, presmerovať viac tvorby do interného prostredia. STV ale pôsobí v prostredí, kde je ovplyvňovaná mnohými faktormi: spoločenskými, legislatívnymi, ale aj rôznymi záujmami mediálneho trhu. Nastúpil som do „rútiaceho sa vlaku digitalizácie“. Stojíme tesne pred vyhlásením tendra na budúceho prevádzkovateľa multiplexov. Digitalizácia bude v mediálnom prostredí doslova revolúciu. Prinesie nielen zmeny v kvalite obrazu a zvuku, ale aj v samotnom obsahu. Nový spôsob distribúcie signálu od roku 2012 nám umožní ponúknuť divákom nielen štyri programové okruhy, no tiež viacero zaujímavých doplnkových služieb. Záleží nám na tom, aby sme dosiahli čo najväčšie pokrytie územia digitálnym terestriálnym signálom a aby sme si s budúcim prevádzkovateľom ustrážili cenotvorbu za šírenie signálu. Prechod na digitálne vysielanie by nemal – podľa nás - priniesť vyššie náklady, veď množstvo programov v jednom dátovom toku multiplexu neprináša pre jeho prevádzkovateľa žiadne náklady navyše. Našu činnosť aj budúcnosť ovplyvnili legislatívne zmeny, napr. návrh zákona o vytvorení Audiovizuálneho fondu. Po jeho schválení v parlamente bude STV odvádzať ročne z pôvodne navrhovaných 15-tich len 5% z výnosov z reklamy (čo je 20 milión korún ročne). V tom istom zákone sa ale navrhuje zníženie objemu reklamy vo vysielaní STV o 1%, čo predstavuje zníženie príjmovej položky o 300 milión korún. Ak zákon prejde v takomto znení, STV bude musieť uvažovať o kompenzačných požiadavkách, aby sa nedostala do horšej rozpočtovej pozície, aká bola v roku 2007 a 2008. Na druhej strane si ale veľa sľubujeme od Zmluvy so štátom, v rámci ktorej – pri dodržaní princípu mal dať/dal - zadefinuje STV rozsah programovej služby za koncesionárske poplatky, no tiež konkrétne programové projekty (detskú tvorbu, večerníčky, pôvodnú dramatickú i dokumentárnu tvorbu, moderné vzdelávacie relácie aj programy pre menšiny, koprodukčné projekty a iné), na ktoré už dlhé roky nezostali v rozpočte prostriedky a divákom na obrazovke chýbajú. My tento zmluvný vzťah chápeme aj ako dohodu o cieľoch a prostriedkoch so snahou prispieť ku kultivácii mediálneho prostredia. V týchto dňoch dokončujeme hodnotenie a tvorbu organizačnej štruktúry, najmä sprehľadnenie riadiacich procesov a posilnenie zodpovednosti členov top manažmentu aj stredného stupňa riadenia, snažíme sa tiež posilniť tvorivé zložky na úkor administratívy, v odmeňovaní posilniť motivačné činitele. Na jeseň by sa k týmto zásadným dokumentom mala vyjadriť Rada STV. Ako hodnotíte doterajšiu spoluprácu vedenia STV s Radou STV ? Ako vzťah ľudí, ktorí sa spoznávajú pri riešení konkrétnych pracovných problémov. Na jednej strane je možno – a právom, na základe dlhoročných skúseností – zaťažená opatrnosťou až nedôverou, často klebetami (chronicky známe tzv. chodbové reči) , zákulisnými informáciami či mediálnym tlakom, ...no v normálnej komunikácii medzi ľuďmi sa dajú bariéry prekonať. Všetko chce čas a bežný ľudský prístup. Pokiaľ si všetci zainteresovaní budeme uvedomovať zo zákona určenú zodpovednosť, ale tiež rozdelené kompetencie a úlohy medzi Radou STV, generálnym riaditeľom a Dozornou komisiou, nemalo by dochádzať k deštrukcii či k nedorozumeniam. Športový program STV už vysiela. Čo všetko sa odohralo pred 8. augustom 2008, keď Trojka prostredníctvom obrazoviek vstúpila do našich domácností? Celý projekt nového programového okruhu STV 3 – „Trojky“ sa začal pripravovať pred 20 mesiacmi mojim predchodcom Radimom Hrehom. Myšlienku a zámer mal vo svojom projekte v konkurze na riaditeľský post. Následne ho začal rozpracovávať a konkretizovať projektový manažér Andrej Miklánek. Tesne po mojom nástupe – vybavením dotácie a rozhodnutím Trojku spustiť v magickom termíne ku dňu štartu LOH v Pekingu - sa rozbehli intenzívne procesy prípravy personálneho, technického, technologického, priestorového, organizačno-technického aj administratívneho zabezpečenia. Rada STV na júlovom zasadnutí schválila návrh na organizačnú zmenu, ktorou sme odčlenili redakciu športu spod Hlavnej redakcie spravodajstva publicistiky a športu. Vytvorili sme samostatnú Hlavnú redakciu športu, ktorá bude pripravovať športové spravodajstvo a publicistiku na doterajších programových okruhoch STV 1 a STV 2 a celý športový program na Trojke. Vysielať sme začali pár sekúnd pred oficiálnym štartom Letnej olympiády v Pekingu. Nájdu sa aj takí, čo spochybňujú rozhodnutie odštartovať monotematickú Trojku ako športový kanál. Rád by som pri tom uviedol, že tým sledujeme postupné „odtiahnutie“ športových prenosov z Dvojky v záujme stabilizovania kvalitného programového okruhu pre „renesančného“ diváka, ktorý miluje dokumenty, publicistiku, oslovujú ho menšinové žánre, špecifické relácie a ktorému by sme vo večernom čase chceli ponúknuť alternatívnu kultúru a kvalitnú slovenskú aj zahraničnú kinematografiu. A nemožno zabudnúť ani na už spomínanú digitalizáciu. Veď v roku 2012 pri vypnutí analógových frekvencií bude STV disponovať verejnoprávnym multiplexom, v ktorom bude musieť zabezpečiť štyri programové okruhy. Ak si niekto myslí, že otázku obsahového zamerania kanálov, prípravy a začiatku vysielania, stačí riešiť až po roku 2010, nechajme ho v tejto sladkej nevedomosti pokojne aj zaspať...
Zdroj : stv.sk

Superstar Sk vs. svet again

Superstar Sk vs. svet again
IFPI SR Hitparáda - RADIO TOP100 Oficiálna Týždeň - 200832
1. I.M.T. SMILE-MÁM KRÁSNY SEN 2. MORANDI-ANGELS 3. MIRGOVÁ DOMINIKA-SKORO AKO V SNE 4. TWiiNS-I DON´T KNOW 5. DESMOD-LAVÍNY 6. WILL.I.AM & COLE CHERYL-HEARTBREAKER 7. LEWIS LEONA-BETTER IN TIME 8. DUFFY-MERCY 9. MADONNA-GIVE IT 2 ME 10. NE-YO-CLOSER 12. MISHA-AFRODIZIAKUM 14. SMATANOVÁ ZUZANA-ČEREŠNE 15. GLADIATOR-TAK RÁD 17. NO NAME-DUŠA A JA 19. ĎURICA ADAM-BEZ SERVITKY 22. KOMAJOTA-ŽOLÍK 28. LIESKOVSKÝ, MILAN-ELENYA 31. CMORIK PETER-SNÁĎ NIE JE HRIECH 33. JAROŠ MIRO-OBYCAJNY 37. ŽBIRKA MIRO-DAJ MI 38. PREDNÁ ZDENKA-KAM MÁ ÍSŤ 40. KRISTÍNA/VICTORIA-ZMRZLINA 47. GRIGOROV ROBO-JA VIEM 48. KNECHTOVÁ KATKA-DO BATOŽKA 50. KRISTÍNA-VRÁŤ MI TIE HVIEZDY 53. TEAM-MIESTO 55. PARA-ABSTINENT 62. DESMOD-ČIERNA DIERA 64. POLEMIC-VIERA 65. DESMOD-ZOBER MA DOMOV 80. BERKYOVÁ VIERKA-MOJ DJ 85. MATELLO-SRDCE MOJE
90. DNA/PREDNÁ ZDENKA-MY 95. PAPP ROBO-ČAROVNÝ DOM 96. ČONKOVÁ RENÁTA-PADÁ DÁŽĎ

15. 8. 2008

To je TV ! - Ruská prívetivosť

To je TV ! - Ruská prívetivosť

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Nový Populár je názov jediného slovenského časopisu, ktorý sa bude opäť venovať populárnej hudbe. Jeho prvé číslo nadväzuje na vyše 20-ročnú tradíciu mesačníka Populár. Potvrdzuje to pestrý záber na 44 farebných stranách formátu A4. Dominujú rozhovory a články o osobnostiach, akými sú bluesmen Johnny Winter, rocker Rory Gallagher, gitarový virtuóz Carlos Santana. Ženské interpretky zastupujú Alanis Morissette a Björk, spevácke dvojice najslávnejšie duo Simon & Garfunkel. Z domácej scény Ivan Tásler, Oskar Rózsa, Ľubo Belák, Petra Kepeňová, Dorota Nvotová, Maroš Kramár, vokálny orchester Fragile, kapela Made 2 Mate, jubilujúca skupina Polemic a iní hudobníci. Zastúpenie má aj slovenský hiphop a ľudová hudba, či spomínanie na slávny V-klub v Bratislave. Nechýbajú recenzie hudobných albumov a ďalšie aktuálne informácie. "Deväťdesiate roky i počiatok nového milénia vyplnil informačný a komerčný pretlak zvonku, v ktorom sa utopilo niekoľko ďalších pokusov vytvoriť a udržať podobný hudobný časopis," zdôvodňuje šéfredaktor Nového Populáru Martin Chrobák. Napríklad dva roky (2000-2001) vychádzal mesačník Muzikant, o rok dlhšie (2001-2003) časopis CFT, ktorý sa venoval najmä country, folkovej a trampskej hudbe. Vzniklo množstvo hudobných stránok na internete. Vychádzajú dva odborné časopisy zamerané na klasickú hudbu, džez a menšinové žánre, ale populárna hudba je iba okrajovo zastúpená v novinách a časopisoch. Podľa Chrobáka dozrel čas, veď každá civilizovaná krajina by mala mať svoj hudobný časopis. Jeho snahou je ponúknuť fakty a názory podporené argumentmi, ale zároveň ponechať čitateľom priestor pre vlastný úsudok. Časopis sa nebude venovať jednému žánru, priestor má rock, pop, metal, punk, world music, nu jazz, folklór, elektronická aj iná hudba. "Koncom septembra vyjde na kvalitnejšom papieri ďalšie číslo a možno s hudobným nosičom," potvrdil pre TASR Chrobák. Zatiaľ je do konca roka plánovaný ako dvojmesačník. V budúcom roku sa jeho periodicita možno zmení.
Copyright © TASR 2008

Deň otvorených dverí TV Markíza

Deň otvorených dverí TV Markíza
Dvanáste výročie vysielania oslávi TV Markíza spolu so svojimi priaznivcami zajtra 16. augusta 2008. Areál Záhorskej Bystrice bude verejnosti sprístupnený od 8:45 hod do 17:00 hod. Televízia Markíza odvysiela z tohto dňa štyri priame vstupy a takmer hodinový prenos, v ktorom diváci pri televíznych obrazovkách uvidia nielen moderátorov, ale aj známe osobnosti, populárne hudobné skupiny a spevákov. Celodenný program na hlavnom javisku v areáli bude moderovať Pavel Bruchala. Moderátormi priamych vstupov budú Vera Wisterová a Roman Juraško. Aj tento rok pripravila TV Markíza na DOD zaujímavý program na pódiu, v ktorom vystúpia známi slovenskí, ale aj českí umelci (Beáta Dubasová, Iveta Bartošová, Robo Grigorov, Kristina a skupiny Vidiek, DESMOD, Cigánski diabli, ARZÉN, CHIKI LIKI TU-A, Anita Soul & Marcel Palonder, HRDZA, KOMAJOTA, EARS, Freestyle show Tomáša Langermanna & Save the cookie, STEREO a STARMANIA.) Na svoje si prídu aj fanúšikovia SuperStar. V programe DOD vystúpia okrem víťazky Vierky Berkyovej aj ďalší superstaristi ako Dominika Mirgová, Robo Šimko, Marcel Berky, Martin Konrád či finalisti predošlých ročníkov SuperStar, Miro Jaroš, Martin Krausz, Martina Schindlerová a Tomáš Bezdeda. Do Záhorskej Bystrice prídu aj víťazi a finalisti show Elán je Elán - Viktória Matušovová, Vilo Csontos, Monika Agrebi a Otto Kollmann. Talentovaní návštevníci DOD môžu využiť poslednú šancu zúčastniť sa castingu do veľkej show TV Markíza „Slovensko má talent“. Ani tento rok nevynecháme obľúbenú autogramiádu osobností TV Markíza, medzi nimi nebudú chýbať ani herci z Ordinácie v ružovej záhrade - Michaela Čobejová, Ady Hajdu, Nela Pocisková, Silvia Petöová, Jozef Vajda a František Kovár. Pre návštevníkov DOD je pripravená tombola, v ktorej hlavnou výhrou je osobný automobil. K DOD už neodmysliteľne patrí prehliadka štúdií, špeciálny program pre deti a ďalšie atrakcie. Počas 12. ročníka Dňa otvorených dverí odvysiela televízia Markíza na svojej webstránke celodenný internetový live prenos z tohto podujatia.

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA
„Povedali nám, aby si prezident zobral lekára, lebo je tam riziko respiračných chorôb. Narýchlo sme hľadali lekára, potom prezident povedal, zavolám Ivovi.“ Marek Trubač „Je to starý skúsený novinár, a to, že pracuje ako hovorca, taký je život.“ Zuzana Krútka , šéfka syndikátu novinárov o ponuke pre Petra Višvádera na miesto šéfa spravodajského komplexu STV „ Ukončil som vysokú vojenskú technickú školu v Liptovskom Mikuláši. Určite ste si životopis prečítali. Veliteľská funkcia, ďalej to rozoberať nebudem, pôsobenie v riadení ľudí, kolektívu, myslím dosť dobrá. Bol som požiadaný, eventuálne ani nie požiadaný, ale vyzvaný pánom predsedom a predsedníctvom, aby som túto úlohu a túto výzvu vo svojom živote prijal.“ Ján Chrbet "Svedomie mám úplne čisté. Úspech v HZDS sa nenosí ." Zdenka Kramplová „Poznám taký prípad, u nás na dedinách sa dejú. Babka zdedila peniaze v Spojených štátoch a dala ich na kostol.“ Miroslav Jureňa

14. 8. 2008

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Spravodajské pokrytie akcií mjanmarskej vojenskej chunty a súčasnej situácie v krajine arabskou televíziou Al-džazíra v angličtine, získalo nomináciu na Medzinárodnú Emmy. Satelitná televízia sídliaca v Katare bude konkurovať ďalším televíziám z Kanady, Brazílie, Rumunska, Veľkej Británie či Holandska. Al-džazíra spolu s brazílskou televíziou TV Globo boli jediné dve televízne spoločnosti, ktoré získali nominácie za spravodajské pokrytie a aktuálne záležitosti. Po prvý raz budú medzinárodné ceny udeľovať súčasne s americkými cenami Emmy za spravodajstvo a dokumentaristiku. Víťazov vyhlásia 22. septembra v New Yorku. Sid Ganis ďalej zostáva prezidentom americkej Akadémie filmových umení a vied. V hlasovaní o tom rozhodli členovia Rady predsedov. Šesťdesiatosemročný Ganis tak vo funkcii zotrvá už vo štvrtom funkčnom období. "Byť prezidentom tejto Akadémie je nesmierna česť. Naša organizácia i umenie prežívajú dynamické obdobie a ja som veľmi hrdý, že sa toho môžem zúčastniť," reagoval Ganis. Bývalého prezidenta a súčasného predsedu sekcie manažérov Roberta Rehmeho opäť zvolili členovia Rady predsedov za prvého viceprezidenta. Na posty ďalších viceprezidentov zvolili predsedníčku sekcie producentov Kathleen Kennedy a jej kolegu Hawka Kocha. Za pokladníka zvolila rada predsedu sekcie manažérov Toma Sheraka a predsedníčka sekcie PR Cheryl Boone Isaacs dostala funkciu tajomníčky.
Medzinárodný tlačový inštitút (IPI) odsúdil nedávne zadržiavanie tureckých novinárov v ruskom regióne Severné Osetsko. Levent Öztürk, Guray Ervin, Hilmi Hacaloglu a Cumhur Catkaya boli zadržaní ruskými autoritami vo Vladikavkaze, hlavnom meste tohto kaukazského regiónu patriacemu do Ruskej federácie. Podľa informácií IPI, tureckí novinári z televízie Kanal Türk a NTV sa stali terčom útoku tesne po tom, ako 10. augusta prekročili hranicu medzi Gruzínskom a separatistickým Južným Osetskom. Reportéri odišli do juhoosetskej metropoly Cchinvali, keď sa ich auto dostalo pod paľbu, pri ktorej sa dvaja zo štyroch novinári zranili. Po útoku k nim pristúpili ruskí vojaci, vyhnali ich z vozidla a napadli. Po tom, čo ich odviezli na ošetrenie do nemocnice v Severnom Osetsku, ich ruské úrady podrobili niekoľkohodinovému vypočúvaniu. Okrem iného Rusom prekážalo, že Turci nemajú ruské víza. Po dvoch dňoch zadržiavania ruskými orgánmi nakoniec novinárom dovolili, aby sa vrátili do svojej krajiny. IPI je najstaršia svetová organizácia združujúca predstaviteľov médií zo 128 krajín. Založená bola v roku 1950 a sídli vo Viedni. Jej cieľom je ochrana práv novinárov a slobody tlače na celom svete.
© 2008, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané. Obavy z nebezpečenstva oživenia fašizmu v Taliansku "v iných formách" vyjadril katolícky týždenník Famiglia Cristiana. Vatikán sa dnes od vyjadrení časopisu dištancoval, uviedla nemecká agentúra DPA. Magazín, vychádzajúci v miliónovom náklade, v ostatnom čase ostro kritizoval rozhodnutia konzervatívnej vlády Silvia Berlusconiho. Napadol okrem iného nasadenie vojakov na zvýšenie bezpečnosti občanov a odoberanie odtlačky prstov detí Rómov a Sintov. Zástupca riaditeľa Beppe Del Colle najnovšie vyjadril nádej, že "fašizmus znovu neožíva v iných formách". "Fašistický je vami zvolený tón," reagoval štátny tajomník Carlo Giovarnardi. "Takéto rozprávky nemajú medze," vyhlásil minister obrany Ignazio La Russa. Zo strany vlády už voči magazínu zaznela výčitka "katolíckeho komunizmu". Na začiatku výmeny úderov bol fakt, že Berlusconi pri zostavovaní vlády začiatkom roka nevzal do vlády nijakého katolíckeho ministra. Podľa slov hovorcu Vatikánu Federica Lombardiho by si magazín nemal nárokovať, že vyjadruje "líniu Svätej stolice alebo talianskej biskupskej konferencie".

Copyright © TASR 2008

TA 3 reaguje

TA 3 reaguje
Televízia TA3 reaguje na dezinterpretáciu hodnôt sledovanosti, ktorými dňa 13. augusta STV účelovo odprezentovala vysokú sledovanosť športového kanálu STV 3. Ani v jediný deň sa športovej STV 3 nepodarilo predbehnúť spravodajskú televíziu v celodennom podiele napriek tomu, že STV 3 má na rozdiel od TA3 24-hodinový vysielací čas. Je nekorektné porovnávať špecializované televízie v konkrétnom nočnom vysielacom čase práve počas olympiády v Pekingu. Napriek tomu, že TA3 predpokladala v čase významnej športovej udalosti vyššie hodnoty sledovanosti STV 3, športovému kanálu sa v celodennom podiele nepodarilo predbehnúť TA3. Po rekordných júlových hodnotách sledovanosti televízia TA3 naďalej pokračuje v trende nadpriemernej sledovanosti a nízka sledovanosť STV 3 zďaleka nedosahuje vysoké hodnoty spravodajskej televízie.

TOP OF THE POPS

TOP OF THE POPS
1. *TELEVÍZNE NOVINY- Markíza- 9.8.2008 ; 2. V údolí divých ruží: Láska z testamentu -Markíza -6.8.2008 ; 3.*Športové noviny- Markíza -10.8.2008 ; 4. *DNES -Markíza- 4.8.2008 ; 5.*NOVINY -TV JOJ -4.8.2008 ;6.Danielle Steelová: Ocko- Jednotka- 4.8.2008 ;7.Blesk -Markíza- 9.8.2008 ;8.Pošta pre teba -Jednotka- 9.8.2008 ; 9.PROMINENTI -Markíza -10.8.2008 ; 10.Ikona: Brána smrti (1/2) Markíza -5.8.2008- 11. Nekecaj a pádluj! -Markíza -8.8.2008 ;12.Pestovateľka ruží (1/2) -Jednotka -10.8.2008; 13.*Počasie dnes- Markíza- 4.8.2008; 14.*Góly body sekundy -Jednotka- 4.8.2008 ; 15.Komisár Rex: Opäť v akcii -Markíza -10.8.2008 ; 16.Ikona: Brána smrti (2/2) -Markíza- 5.8.2008 ;17.*ŠPORT- TV JOJ- 4.8.2008 ;18.Pestovateľka ruží (2/2)- Jednotka-10.8.2008 ;19.Pearl Harbor- Markíza -7.8.2008 ;20.*Noviny PLUS -TV JOJ -8.8.2008
Pozn.Pri reláciách opakujúcich sa každý deň (spravodajstvo, šport, sitcom a pod.) je uvedená relácia s najvyššou hodnotou ratingu za celý týždeň ; © Výskum programu STV

Der Stand der Dinge ?

Der Stand der Dinge ?

Slovenská televízia (STV) v piatok 8. augusta spustila prenosmi z olympijských hier v Pekingu nový televízny okruh Trojka. Stalo sa to napriek pochybnostiam o tom, či televízia nový okruh stihne pripraviť a zabezpečiť preň dostatok financií. Stalo sa to v roku, keď bola STV štyri mesiace v provizóriu potom, čo Rada Slovenskej televízie (STV) odvolala generálneho riaditeľa Radima Hrehu a za nového šéfa tejto verejnoprávnej inštitúcie zvolila Štefana Nižňanského.
Aký je pohľad Rady STV na polročné obdobie a ako hodnotí aktuálny stav STV, sme sa v exkluzívnom rozhovore pre TASR opýtali jej predsedu Bohumíra Bobockého.
Rada STV zasadala v prvom polroku 2008 trinásťkrát, prijala celkom 74 uznesení. Ako hodnotíte činnosť Rady STV v polovici tohto roka?
Činnosť Rady ovplyvnili v prvom polroku najmä dve skutočnosti. V prvom rade tá, že na sklonku minulého roka bol odvolaný generálny riaditeľ Radim Hreha a vedením televízie boli poverení pán Mračna a pani Šrámková. Zdedili inštitúciu, ktorá bola v dosť nepripravenom stave, čo sa týka rozpočtu aj programového konceptu. V priebehu niekoľkých týždňov museli tieto dokumenty prepracovať, súčasťou tohto procesu bol aj samostatný projekt STV Trojky. Rada musela tento projekt posúdiť osobitne, pretože STV nemala dostatok disponibilných zdrojov na jeho zriadenie. A preto Rada odporučila požiadať o mimoriadnu dotáciu, ktorú STV aj dostala.
Rozpočet a programová skladba verejnoprávnej inštitúcie sú základné dokumenty pre jej činnosť. Ktorá bola tá druhá skutočnosť?
Druhou záležitosťou, ktorá pred Radou stála, bola voľba generálneho riaditeľa. Tá sa časovo prelínala s ukončením funkčného obdobia jednej tretiny členov Rady. Vznikla polemika o tom, či má Rada voliť nového riaditeľa v starom alebo už v novom zložení. Väčšina členov Rady nakoniec rozhodla, aby voľba prebehla už v novom zložení. Jej výsledkom bolo zvolenie Štefana Nižňanského 16. apríla za generálneho riaditeľa STV na päťročné obdobie.
V akom stave bola STV pri nástupe nového manažmentu?
Nové vedenie zdedilo inštitúciu s nastaveným realizačným programom, ktorý vypracovalo dočasne poverené vedenie. Dobre bol pripravený aj projekt nového okruhu Trojky. Bolo potrebné organizačné zabezpečenie, výber pracovníkov a rozbeh realizačného procesu. Vďaka predchádzajúcim manažmentom nebola televízia v ideálnej kondícii, začala sa aj činnosť novej obchodnej spoločnosti (RTVS), ktorá má na starosti výber koncesionárskych poplatkov (prvé výsledky budú známe na konci augusta, pozn.TASR).
V ktorých otázkach a témach sú názory Rady STV rozdielne od názoru vedenia STV?
V tejto chvíli je to ešte predčasné hodnotiť, pretože Rada doteraz nedostala viaceré kľúčové dokumenty, ktoré od generálneho riaditeľa požaduje, medzi nimi návrh na zmenu rozpočtu a programového konceptu. V niektorých otázkach, ktoré sa týkajú procesného riadenia, organizačného usporiadania, činnosti televízie sú rozdielne názory, ktoré sa v rámci diskusie môžu vyjasniť. O niektorých zmenách sa Rada dozvedela z médií alebo priamo z vysielania. Sú to záležitosti, ktoré si vyjasníme na najbližšom zasadnutí Rady v závere augusta.
Ako často na svojich zasadnutiach hodnotí Rada programovú náplň jednotlivých vysielacích okruhov?
V zmysle zákona minimálne raz ročne vyhodnocuje Rada programovú službu STV. Vždy je k výročnej správe priložený aj hodnotiaci dokument, ktorý je súčasťou tejto správy. V tej poslednej za rok 2007 Rada konštatovala, že neboli v plnom rozsahu a primeranej kvalite naplnené programové záväzky schválené v programovom koncepte na rok 2007, takisto neboli realizované niektoré odporúčania z predchádzajúcich výročných správ. STV si v nedostatočnej miere plnila svoje povinnosti najmä na prvom programovom okruhu.
Ako sa k výkonu hodnotenia stavajú jednotliví členovia Rady?
Rada si pre svoju potrebu vytvorila špecifický dotazník. Väčšina členov rady sa zhodla na tom, že program sa prevažne od roka 2004 nezmenil, pretrváva orientácia na univerzálneho diváka, z hľadiska obsahu a kvality je to podľa názoru Rady skôr komerčný kanál, program nedostatočne prezentuje kultúrne hodnoty iných národov, je nedostatočná rozmanitosť žánrov a druhov programov. Z týchto pripomienok by malo vychádzať terajšie vedenie pri príprave nového programového konceptu.
Radu STV opustili v priebehu druhého štvrťroka dvaja členovia, v akom čase bude doplnený počet jej členov na plný stav, teda 15, nechýbajú pri rozhodnutiach tie dva hlasy?
Zatiaľ sa nevyskytla situácia, pri ktorej by tie dva hlasy chýbali, pri väčšine rozhodnutí je potrebná kvalifikovaná väčšina, viac hlasov (10) je potrebných iba pri voľbe, prípadne odvolaní generálneho riaditeľa, predsedu a podpredsedov Rady. Ak by z objektívnych dôvodov chýbalo viac členov Rady, mohol by sa stať prípad, že by nebola uznášaniaschopná. Rada dokázala existovať viac ako pol roka aj v dvojtretinovom zložení, bolo to od marca do septembra roku 2006. Predpokladám, že na septembrovej schôdzi Národnej rady SR budú zvolení dvaja noví členovia Rady. -Je podľa vášho názoru zákon č.16/2004 z.z. o Slovenskej televízii a model zloženia Rady STV vyhovujúci na dnešné pomery?- Nie je, predpokladám a osobne budem iniciovať, aby poslanci niektoré časti novelizovali, v dnešnom znení zákona je niekoľko právne vágnych ustanovení, ktoré komplikujú život Rade a následne vyvolávajú nedorozumenia medzi Radou a vedením STV.
Zaoberá sa Rada STV pri svojej činnosti aj sledovanosťou jednotlivých okruhov STV?
Berie tieto údaje na vedomie, nepovažuje ich však za prioritné kritérium pre hodnotenie. Okrem sledovanosti je potrebné hodnotiť spokojnosť, kvalitu, obsah. Celý rad špecifických programov je vysielaný s určením na konkrétne cieľové skupiny, preto je treba vyhodnocovať, či oslovil danú cieľovú skupinu. Okrem sledovanosti, ratingu a share sa dajú zistiť aj iné údaje, napr. demografické zloženie, sociálne zloženie, peoplemetrové výsledky sledovanosti ponúkajú celý rad ďalších údajov, s ktorými sa dá potom pracovať.
V piatok 8. augusta začal vysielanie nový televízny okruh. Aký je váš názor na rozbeh Trojky po necelom týždni vysielania?
Som rád, že sa podarilo realizovať tento projekt, pretože je veľmi dôležitý na prechod vysielania do DVB-T a na prípravu pre verejnoprávny multiplex. Je predsa nemysliteľné, aby úderom polnoci 31. decembra 2011 STV spustila štyri programové okruhy, musí to byť realizované kontinuálne vrátane zabezpečenia potreby nových pracovníkov a nových technológií.
Slovenský syndikát novinárov vydal minulý piatok stanovisko, v ktorom kritizuje Radu pre vysielanie a retransmisiu, Radu STV a Radu SRo. Aký je váš názor na toto stanovisko?
Rešpektujem ich právo na názor, aj ich vyhlásenie. Mrzí ma však, že v stanovisku boli veľmi všeobecní a nekonkrétni, a tak z tohto hľadiska to nepovažujem voči Rade STV za primerané. Rada STV počas môjho predsedníctva so syndikátom novinárov úzko spolupracovala v auguste 2007, kedy pani predsedníčka bola aj členkou pracovnej skupiny, ktorá pomáhala riešiť problémy. Spolupracujeme aj dnes, konkrétne pri novelizácii Charty spravodajstva a publicistiky aj ďalších dokumentov, ktoré sa práve týkajú zabezpečenia slobody slova a nezávislého postavenia redaktorov.
Copyright © TASR 2008

RPR NEWS

RPR NEWS
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (AK RPR) rozhodla, že televízny spot Najlepšia ponuka roka zadávateľa T-Mobile Slovensko a.s., je v rozpore s Etickým kódexom. TASR o tom dnes informovala výkonná riaditeľka Rady pre reklamu Monika Korkošová. Uvedená reklama podľa rozhodnutia AK RPR porušuje etický kódex v časti hovoriacej o pravdivosti reklamy. "Reklama nesmie šíriť klamlivé údaje o vlastnom alebo cudzom podniku a ani o jeho produktoch. Klamlivý údaj je aj údaj sám osebe pravdivý, avšak vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, môže príjemcu reklamného posolstva uviesť do omylu," uvádza sa v etickom kódexe. Podľa sťažnosti doručenej AK RPR televízny spot spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. Najlepšia ponuka roka, propagujúci program Podnikateľ, nie je podľa sťažovateľa podložený žiadnymi relevantnými podkladmi a takéto tvrdenie považuje za klamlivé a zavádzajúce a jej účelom je taktiež získať prospech pre spoločnosť na úkor iného súťažiteľa. Komisia sa nestotožnila s tvrdením zadávateľa, že pod tzv. headline-om "najlepšia ponuka roka" sa nemyslí najlepšia ponuka medzi ostatnými súťažiteľmi, ale že ide o najlepšiu ponuku spoločnosti T-Mobile v danom roku, keďže z obsahu reklamy takéto posolstvo pre jej prijímateľa to nevyplýva. Pre jeden z dvoch spotov AK RPR neakceptovala ani tvrdenie zadávateľa, že ide o osobitnú ponuku mobilných telefónov pri využití ponuky programu služieb, keďže reklama nie je takto koncipovaná a je spôsobilá uviesť príjemcu reklamy do omylu. Komisia pri rozhodovaní poukázala na nevyhnutnú korektnosť pri využívaní rôznych superlatívov v reklame. Ďalšie dve sťažnosti posúdila AK RPR na svojom poslednom zasadnutí ako neopodstatnené.

Copyright © TASR 2008

MEDIÁLNY KOMPLEX IV.

MEDIÁLNY KOMPLEX IV.

Vec: Pripomienky k materiálu „Návrh rámcovej koncepcie spoločného mediálneho komplexu Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu a návrh vecného a časového harmonogramu predrealizačnej fázy jeho výstavby”

Mediálny inštitút si uvedomuje nevyhnutnosť modernizácie infraštruktúry verejnoprávnych médií, a to nielen vzhľadom na jej súčasnú zastaranosť, ale aj s ohľadom na potrebu vytvorenia podmienok pre plnenie povinností vysielateľov verejnej služby aj v čase vývoja nových technológií (digitalizácie vysielania). Predložený materiál - ani navrhnuté riešenie - však nezohľadňuje túto požiadavku komplexne a vôbec sa nezaoberá problematikou z pohľadu poskytovania verejnej služby v oblasti práva na informácie formou vysielania. V rámci medzirezortného pripomienkového konania si preto Mediálny inštitút uplatňuje k materiálu „Návrh rámcovej koncepcie spoločného mediálneho komplexu Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu a návrh vecného a časového harmonogramu predrealizačnej fázy jeho výstavby” tieto koncepčné pripomienky:

1. S ohľadom na absenciu rozboru požiadavky verejnej služby ako takej, nie je možné materiál posúdiť z pohľadu funkcií štátu a efektívne vynaložených prostriedkov štátneho rozpočtu, a to vzhľadom na predpokladaný objem investícií a dĺžku koncesného obdobia – z uvedeného pohľadu možno predmetný materiál chápať len ako dlhodobú garanciu prísunu prostriedkov štátneho rozpočtu konkrétnym subjektom.

2. Koncepcia spoločného mediálneho komplexu, ktorá je v materiáli preferovaná, je postavená na extrémne silnej až centralistickej pozícii Ministerstva kultúry SR, obzvlášť „projektovej manažérky MK SR“. Postavenie a činnosti, ktoré sú v koncepcii uvádzané (napr. komunikácia so zamestnancami, a zabezpečenie prístupu k internej dokumentácií STV, SRo a SND) ďaleko presahujú pôsobnosť a kompetencie MK SR voči týmto subjektom (voči verejnoprávnym inštitúciám zriadeným zákonmi, s vlastnými riadiacimi a kontrolnými orgánmi, zvlášť). Ďalším zásadným nedostatkom v navrhovanej štruktúre riadenia projektu je, že v riadiacom výbore sa nenachádzajú generálni riaditelia STV a SRo – inštitúcií, ktorým projekt zásadne mení systém fungovania (a pre dobro ktorých ministerstvo projekt vytvorilo). Navrhovaná organizačná štruktúra a riadenie projektu tak predstavuje vysoko rizikový bod realizácie PPP projektov, a to najmä z dôvodu možného prekročenia právomocí, ako aj nedôvodného zásahu do práv tretích osôb chránených zákonom (ale tiež vzhľadom na možnosť opomenutia nejakého zásadného aspektu vysielania verejnej služby v procese realizácie projektu).

3. Koncepcia síce podrobne analyzuje realizáciu formou PPP projektov s ohľadom na „štandardnú formu“ PPP projektu, ale práve z tohto dôvodu sa do mustry „Návrh, výstavba, financovanie, prevádzka a údržba a prevod (D.B.F.O.T)”, ktorá môže slúžiť pre všetky oblasti hospodárstva, nedostali špecifiká jednak samotnej verejnoprávnej služby ako aj požiadavky na jej plnenie. (Napr. pre verejnoprávne médiá sa vôbec nevyrieši otázka priebežného obnovovania technologického vybavenia a de facto dôjde k zaviazaniu 20 ročného splácania technológie, ktorá môže byť morálne zastaraná v priebehu piatich rokov, čo je neprimerané. Riešením by boli len dvojité náklady na technológiu alebo rozšírenie koncesnej zmluvy).

4. Koncepcia vôbec nezohľadňuje pravidlá poskytovania štátnej pomoci, a to najmä v súvislosti s neporušovaním hospodárskej súťaži na vysielacom trhu. Uvedený nedostatok je o to závažnejší, že relevantný trh sa v tomto prípade bude - s ohľadom na rozvoj nových audiovizuálnych mediálnych služieb - zásadne meniť, čím sa akýkoľvek zásah bude negatívne dotýkať širšieho okruhu subjektov.

5. Koncepcia nerieši obnovu budovy SRo, bez čoho uvedený projekt ako taký nemá deklarovaný efekt, keďže v tejto budove zostane prevažná časť aktivít SRo; navrhovaná koncepcia tak spôsobí ďalšie náklady na štátny rozpočet.

6. Navrhované riešenie „zoštátnenia“ majetku verejnoprávnych médií nie je v kontexte navrhovanej legislatívy čitateľné, pričom materiál neodôvodnene uvádza, že pôvodný prevod majetku nebol v súlade s platnou legislatívou. Ani prípadná pravdivosť tohto tvrdenia sama o sebe nezakladá možnosť majetok verejnoprávnym inštitúciám odňať.

S pozdravom , Ing. Andrej Zmeček , prezident Mediálneho Inštitútu