20. 6. 2008

To je TV !

To je TV !

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA
"Pán Dzurinda namiesto toho, aby sa tešil a pomohol, ide puknúť od jedu, že sa Slovensku darí ekonomicky, medzinárodne a že vláda robí sociálnu politiku. Ak chce pán Dzurinda klebetiť, nech nám radšej povie, o čom rokoval tento týždeň s pánom Palackom na obede, ak SDKÚ-DS tvrdí, že štyri roky Palacku nevidela. " Robert Fico
" Najobľúbenejším dieťaťom Roberta Fica a jeho sociálneho štátu je podnikateľ Juraj Široký. "Fico má síce rád dôchodcov a ešte radšej deti, ale najradšej má Juraja Širokého, ktorému daroval 10 miliárd korún na rôznych zákazkách. " Mikuláš Dzurinda
"Ako šéf vlády by som sa mal vyjadrovať primerane, ale včera som mal naozaj chuť zabiť. A vy viete koho. Verdikt rozhodcu bol výnimočne odporný a bolestný."
Donald Tusk , poľský premiér
„Milo ma prekvapilo množstvo ľudí, ktorí podporujú projekt sochy Ježiša a sú ochotní naň aj prispieť. Je to veľmi široká vrstva, od jednoduchých občanov až po umelcov. Sú to sudcovia, podnikatelia. Prispieť chcú aj ľudia zo zahraničia, najmä z Poľska.“
Pavel Hagyari
„Nechcem sa prezentovat svojím poprsím, ale svojou prácou. V prípade VILOmenín bola práca pre mna zábavou.“
Erika Judínyová

19. 6. 2008

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK
Prečo je STV posledná vo vývoji seriálov ?

ZÁPIS č. 19/2006 z riadneho zasadnutia Rady Slovenskej televízie 6. decembra 2006

4.2 V nasledujúcej časti tohto bodu programu rokovania vystúpil P. Malec, ktorý v súvislosti s plánovanými projektami STV apeloval na členov rady, aby vedenie STV v týchto otázkach podporili. Ako ďalej povedal, o podobné projekty prejavujú záujem aj konkurenčné televízie, ktoré oslovujú tých istých tvorcov a hercov, ktorí sa majú podieľať aj na seriálovom projekte STV. Ľ. Košút vyjadril poďakovanie za túto výzvu. Ďalej vystúpil B. Bobocký, ktorý sa zaujímal o termín dodania pilotných častí seriálu Mesto tieňov tak, ako o nich informoval štatutárny zástupca Ľ. Košút na zasadnutí rady 21. 11. 2006. Ľ. Košút odpovedal, že spoločnosť DNA bola v tejto súvislosti oslovená a termín na dodanie pilotnej časti seriálu bol stanovený na utorok 28. 11. 2006. Žiaľ spoločnosť túto požiadavku nesplnila a v súčasnosti vedenie STV nemá scenár ani pilotnú časť, len DVD s témami. Táto situácia je náročná aj z dôvodu voľby nového generálneho riaditeľa. Manažérske rozhodnutie vedenia závisí najmä od stanoviska Rady STV. Podľa I. Králika, vysielať pôvodný seriál je závažná vec, ku ktorej by sa mala rada vyjadriť a preto navrhol, aby M. Kákoš ako odborník preštudoval scenár a navrhol rade zaujať patričné stanovisko. Ako dôvod svojho návrhu uviedol, že táto záležitosť sa bude viacmenej týkať už nového GR. M. Kollár navrhol venovať sa tejto problematike po zvolení generálneho riaditeľa.

18. 6. 2008

Ešte o tom liste

Ešte o tom liste
Dňa 11. 6. 2008 bol rade doručený list GR STV 136/10000/2008/IO (ev.č. Sekretariátu Rady STV a DK STV 393/08), v ktorom generálny riaditeľ oznamuje svoje rozhodnutie, že nebude reagovať na písomné požiadavky členov rady, ale iba na uznesenia Rady STV. Ad ods. 1, v ktorom GR uvádza, že cit.: „...22 písomných požiadaviek, ktoré neboli prijaté ako uznesenia zo zasadnutia Rady STV, ani Rade adresované sťažnosti či iné podnety na činnosť STV.“ Od zvolenia GR STV 16.4.2008 do 11.6.2008 bolo z Rady STV adresovaných GR STV celkovo 28 listov, ktoré z hľadiska obsahu boli zastúpené nasledovne: Druh listu počet Podiel v % Administratívneho a informatívneho charakteru - 12 listov, 28% ; Stanoviská k sťažnostiam a podnetom - 5 listov , 12% ; Úlohy vplývajúce z uznesení a z rokovaní rady - 7 listov, 16% ; Žiadosti o podklady k rokovaniam rady -19 listov ,44% , v tom opakované dožiadanie 9 listov ,21%. Spolu - 43 listov, 100% Celkový počet listov výrazne ovplyvnili odpovede GR STV na požiadavky formulované v listoch, preto niektoré podklady museli byť vyžiadané opakovane: · v súvislosti s výberovým konaním a zmluvou s externou spoločnosťou, ktorá by mala v budúcnosti získavať pre STV prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ boli GR STV odoslané 4 listy, vzhľadom na to musela Rada STV poveriť DK STV preskúmaním podmienok verejného obstarávania a so spoločnosťou Centire (uznesenie č. 52/2008), · v súvislosti s posudzovaním efektívnosti a účelnosti činnosti Riaditeľstva strategického rozvoja STV boli GR STV odoslané 3 listy, až po treťom vyžiadaní boli rade poskytnuté kópie materiálov, o ktoré žiadala už prvým listom, · v súvislosti s problematikou dabingu boli GR STV odoslané 3 listy, stanovisko vedúcej útvaru kontrolingu k listu riaditeľa výroby a výsledky auditu stavu zahraničných akvizícii sme nedostali do dnešného dňa, · v súvislosti s vydávaním DVD titulov Zlatého fondu STV spoločnosťou Plus Production boli GR STV odoslané 2 listy, DVD edícia spoločnosti PLUS PRODUCTION je „založená na digitalizovaní a reštaurovaní kultúrneho dedičstva z archívnych záznamov STV. V edíciách Slovenská televízna klasika, Ľudia, osobnosti, udalosti a v edícii „Večerníčky“ - Rozprávky pre deti od 3 do 93 rokov vyšlo už od r. 2006 26 titulov“ (http://www.plusproduction.sk/portfolio/), rade doteraz nebola poskytnutá zmluva na základe ktorej spoločnosť vydáva DVD programy Zlatého fondu STV, pričom podľa © na obale vystupuje ako koprodukčný partner STV Spolu 13 listov, pričom v prípade jednoznačnej a konkrétnej odpovede v zmysle požiadavky rady by stačili 4 listy! Opakovaným dožiadaním sa zvýšil počet celkovej korešpondencie o viac ako 23%, resp. v porovnaní s kategóriou „podklady k rokovaniam rady“ až o 53%, t.j. namiesto 19 listov by stačilo 10. K žiadnej z požiadaviek členov rady nebolo nevyhnutné vypracovávať nejakú špecifickú analýzu, alebo osobitný materiál. Vo väčšine prípadov stačilo poskytnúť kópiu existujúceho dokumentu, resp. výstup existujúcich údajov, a tieto informácie maximálne doplniť o stručný sprievodný komentár. Ad ods. 2, v ktorom GR uvádza, že cit.: „Nové vedenie STV má pred sebou dôležité úlohy a ciele vyplývajúce z Projektu riadenia a rozvoja STV, ktorý som predložil pri výberovom konaní na funkciu generálneho riaditeľa.“ Rada nie je výberová komisia zriadená ad hoc za účelom výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa. Preto jej činnosť nekončí voľbou GR STV, ale kontinuálne plní povinnosti vyplývajúce zo zákona o STV, Štatútu STV a Štatútu Rady STV. „Projekt riadenia a rozvoja STV“ ako taký je iba podklad k výberovému konaniu, ktorý musí byť rozpracovaný, konkretizovaný a realizovaný prostredníctvom samostatných strategických plánov a dokumentov, ktoré v zmysle zákona opäť podliehajú schváleniu rade. Projekt nijakým spôsobom nerieši a neodpovedá na celý rad aktuálnych a operatívnych problémov STV, ku ktorým smerovali požiadavky členov rady. Navyše, ani jedna z požiadaviek nebránila v jeho realizácii a nevyžadovala si osobitný výkon alebo inú činnosť, ktorá by bola v rozpore alebo bránila realizácii uvedeného projektu. Ad ods. 3, v ktorom GR uvádza, že cit.: „Zákon o Slovenskej televízii, Štatút STV, Štatút Rady STV a štatút Dozornej komisie STV, priamo neupravujú práva a povinnosti, spôsoby a obsah komunikácie generálneho riaditeľa a členov Rady STV a uvedené predpisy neustanovujú povinnosť generálnemu riaditeľovi odpovedať na písomné požiadavky predsedu Rady STV a jednotlivých členov Rady STV. Štatút Rady STV Čl. 3 ods. 2 „Rada pri svojej činnosti spolupracuje s orgánmi Slovenskej televízie (generálny riaditeľ, dozorná komisia), ako aj s jednotlivými organizačnými útvarmi Slovenskej televízie. Pri plnení svojej činnosti môže rada predkladať generálnemu riaditeľovi podnety, návrhy alebo usmernenia týkajúce sa konkrétnych činností, projektov alebo foriem tvorby. Rada môže zadať vypracovanie osobitnej expertízy alebo posudku i subjektom mimo Slovenskej televízie. Povinnosť mlčanlivosti týmto nie je dotknutá.“ Čl. 3 ods. 7 „Členovia rady majú právo zúčastňovať sa podľa vlastného uváženia na zasadnutiach a rokovaniach najmä dozornej komisie, kolégia generálneho riaditeľa, programovej rady a programových hodnotiacich komisií, ako aj iných organizačných útvarov, resp. zložiek Slovenskej televízie a získavať všetky informácie potrebné na efektívny výkon funkcie člena rady.“ Ad ods. 4, v ktorom GR uvádza, že cit.: „...vzhľadom k horeuvedeným súvislostiam nebude manažment STV reagovať na úkolovania formou listu, zodpovedne však pripravíme všetky materiály, ktoré nám Rada STV uloží formou uznesenia.“ V zmysle zákona sa výkon funkcie člena rady považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme, navyše v zmysle štatútu Rady STV členovia rady majú právo získavať všetky informácie potrebné na efektívny výkon funkcie člena rady, z tohto hľadiska by je možné rozhodnutie GR STV klasifikovať aj ako snahu o marenie výkonu vo všeobecnom záujme. Počet listov mohol byť o takmer štvrtinu nižší, keby sa niektoré podklady o činnosti a hospodárení STV nemuseli žiadať opakovane.
Záver:
1) Rozhodnutie GR STV nemá oporu v zákone, ani ostatných dokumentoch (Štatút STV, Štatút Rady STV, Rokovací poriadok Rady STV) a je v rozpore s čl. 3 ods. 7 Štatútu Rady STV schválenom predsedom NRSR.
2) Realizáciou tohto rozhodnutia je ohrozený efektívny výkon funkcie člena rady, ktorý vykonáva vo všeobecnom záujme, ktorým je dohľad na dodržiavaním zákona o STV a plnením úloh, ktoré Slovenskej televízii vyplývajú z osobitných predpisov.
Materiál vypracoval: Mgr. Bohumír Bobocký ,predseda Rady STV

To je TV !

To je TV !

17. 6. 2008

RADA STV

RADA STV
Riadne zasadnutie Rady Slovenskej televízie sa uskutoční dňa 18. júna 2008 o 10.00 hodine v zasadačke na VIII. posch. BTP, Mlynská dolina, Bratislava .
Návrh programu:
1.Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania. ; 2.Kontrola plnenia uznesení Rady STV. 3.Informácia o činnosti DK STV, o. i.: a) Stanovisko k odpredaju nepotrebného nehnuteľného majetku v zmysle žiadosti GR STV č. 81/10000/2008/IO zo 4. 4. 2008; b) Stanovisko k nájomnej zmluve v zmysle žiadosti GR STV č. 99/10000/2008/IO z 5. 5. 2008; c) Stanovisko k zmluve so spoločnosťou CENTIRE, s.r.o. v zmysle uznesenia rady č. 52/2008; d) Informácia o verejných obstarávaniach; e) Informácia o zmluvách nad 200 tis. Sk (bude prerokovaná v súlade s čl. 8 ods. 2 rokovacieho poriadku rady). 4.Správa o činnosti a hospodárení STV za I. štvrťrok 2008 – doplnená v zmysle uznesenia rady č. 56/2008. ; 5.Informácia o stave prípravy a realizácie STV 3. ; 6.Problematika výroby dabingu (kontrola plnenia a realizácie uznesení č. 107, 108, 109, 110, 111 a 133/2007 v závislosti od dodania všetkých podkladov od GR STV). ; 7.Rámcová správa o činnosti STV. 8.Sťažnosti, podnety a iná korešpondencia. ; 9.Rôzne.

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

TOP OF THE POPS

TOP OF THE POPS

1. *TELEVÍZNE NOVINY -Markíza -15.6.2008 ; 2.LET´S DANCE 2 - Markíza -15.6.2008 ; 3. Ordinácia v ružovej záhrade II. (30.)- Markíza -10.6.2008 ; 4. Ordinácia v ružovej záhrade II. (31.) -Markíza 12.6.2008 ; 5.Pošta pre teba- Jednotka -14.6.2008 ; 6. *Športové noviny -Markíza -15.6.2008 ; 7.*NOVINY -TV JOJ -15.6.2008; 8.Inga Lindströmová: Láska v Sandbergene -Markíza -11.6.2008 ;9.PROMINENTI -Markíza- 15.6.2008; 10. Aj múdry schybí -Markíza -9.6.2008 ; 11. *DNES- Markíza -11.6.2008 ;12.Láska z nebies -Markíza- 14.6.2008 ;13. Lampáreň -Markíza -15.6.2008 ; 14.Bailando - splnené sny -Markíza -13.6.2008 ; 15.Áno. miláčik! -Markíza- 11.6.2008 ; 16.*Panelák- TV JOJ -12.6.2008 ;17. Smotánka- Markíza -14.6.2008 ;18.Na streche -Markíza -10.6.2008; 19. Priateľky- Markíza -12.6.2008 ; 20.Srdcové záležitosti- Markíza -15.6.2008

Pozn.Pri reláciách opakujúcich sa každý deň (spravodajstvo, šport, sitcom a pod.) je uvedená relácia s najvyššou hodnotou ratingu za celý týždeň ; © Výskum programu STV

Tenhle způsob léta, zdá se mi poněkud nešťastným

Tenhle způsob léta, zdá se mi poněkud
nešťastným

16. 6. 2008

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Predstavitelia rakúskej futbalovej reprezentácie v sobotu kritizovali poburujúce a vulgárne titulky a citáty v rakúskych bulvárnych médiách v súvislosti s pondelňajším kľúčovým zápasom základnej B-skupiny na majstrovstvách Európy proti Nemecku. V spomínanom stretnutí sa s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne o druhom postupujúcom do ďalšej fázy turnaja, ktorý vo štvrťfinále doplní Chorvátov. Rovnakú šancu majú Nemci i Rakúšania. "Renking FIFA si môžu strčiť...," údajne vyhlásil manažér tímu Andreas Herzog pre denník Österreich. "Vystrašíme Nemcov na smrť," zaznelo vraj z úst útočníka Rakúska Martina Harnika. Rakúska výprava tieto výroky dementovala a označila ich za nástroj vyvolávania zbytočnej animozity. "Čítali sme titulky a sme z nich znechutení. Vôbec nepotrebujeme, aby nás bulvárne noviny takýmto spôsobom motivovali na duel proti Nemecku. Všetci si uvedomujeme, o čo hráme," vyhlásil reprezentačný obranca Martin Stranzl, ktorý hovoril v mene celého tímu. Herzog priznal, že v minulosti kritizoval renkingový systém FIFA, ktorý vraj neodráža skutočnú kvalitu hodnotených tímov. Poprel však, že by tak spravil v súvislosti so zápasom proti Nemecku. "Povedal som, že sa nachádzame nižšie ako niektoré krajiny, o ktorých som ledva počul (Rakúsko je aktuálne na 92. priečke - pozn. SITA). Fakt, že nehrávajú zápasy so silnejšími súpermi ich ešte nerobí lepšími, než sme my," povedal pre televíziu ORF Herzog.

© 2008, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Aj nám chýbal Marcin

Aj nám chýbal Marcin
V sobotu 14. júna 2008 si strana SMER – sociálna demokracia pripomenula v Prešove 103. výročie vzniku sociálnej demokracie na Slovensku podujatím s názvom Deň sociálnej demokracie, na ktorom sa zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí, ako aj najvyšší predstavitelia strany – predseda, podpredsedovia, ministri, štátni tajomníci a poslanci NR SR. Na podujatí zaznel aj príhovor predsedu strany Roberta Fica, v ktorom predseda najsilnejšej parlamentnej a vládnej strany načrtol program a vízie, ktorými sa bude riadiť strana a vláda SR v nasledujúcich dvoch rokoch. "Denníky Pravda a Plus jeden deň absolútnym spôsobom odignorovali spomínané podujatie a vo svojom dnešnom bratislavskom vydaní o Dni sociálnej demokracie nenapísali ani slovo. SMER – sociálna demokracia rešpektuje právo vydavateľov a médií vyberať si akcie, o ktorých budú na svojich stránkach verejnosť informovať, ale podľa nás je nanajvýš zvláštne a predovšetkým nekorektné voči čitateľom a verejnosti, ak médiá selektujú informácie z podujatí a to len preto, že ich organizátorom bola strana SMER – sociálna demokracia. Týmto spôsobom spomínané denníky hrubo narúšajú princíp objektívneho informovania a porušujú právo verejnosti na objektívne informácie, ako aj právo verejnosti byť objektívne informovaný," uviedla Katarína Kližanová Rýsová hovorkyňa strany Smer-SD.
Foto : Smer

Keď vinohrady pred Vítom odkvitnú, úfame sa dobrého vína, bár nebola dobrá pominulá jeseň.

Keď vinohrady pred Vítom odkvitnú, úfame sa dobrého vína, bár nebola dobrá pominulá jeseň.

Rástla iba STV. Aj v prime time porazila TV JOJ. Dvojka dosiahla prime time v 11,7 % share.

Markíza – 34, 4 %
Jednotka - 17,1 %
Dvojka - 9,9%
TV JOJ – 15,6 %
TA 3 - 1,5 %
Zdroj: PMT/TNS SK

15. 6. 2008

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Generálny riaditeľ švajčiarskej televízie Armin Walpen bude protestovať proti tomu, že UEFA cenzúruje vysielanie z futbalových majstrovstiev Európy. Počas stretnutia Chorvátska s Rakúskom úmyselne vypustila zábery z hľadiska, kde sa odohrávali nepokoje medzi fanúšikmi. Čo nevideli diváci v televízii môžu vidieť aspoň na fotografiách. Jeden z fanúšikov Chorvátska vbehol na hraciu plochu a dával najavo, kto je najlepší... UEFA riadi vysielanie všetkých zápasov. Pri inkriminovanom dueli neukázala, ako fanúšikovia pália vlajky a jeden z nich dokonca vbehol na ihrisko. "Nechceme dať podobným výtržníkom príležitosť k publicite," uviedol hovorca futbalovej federácie Wolfgang Eichler k námietkam ohľadom cenzúry. "Zameriavame sa na veci súvisiace priamo s futbalovým zápasom," dodal. Walpen v rozhovore pre SonntagsZeitung vyhlásil, že prístup UEFA je z novinárskeho hľadiska viac ako problematický.
Copyright © ČTK 2008

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

Reklamná pauza, teraz sa môžete ísť....

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Dianie z regiónov Slovenska prináša od júna pre divákov z celého Slovenska cez satelit TV Central. Satelitná televízia zároveň rozšírila začiatkom mesiaca svoju ponuku aj o blok relácií z východného Slovenska - zo Zemplína, Spiša a z podtatranského regiónu. Umožnil to projekt produkčnej spoločnosti Screen media, ktorá denne produkuje trojhodinový blok informácií z východného Slovenska. Ako ďalej v tlačovej správe informoval konateľ Screen media Vladimír Bučko, hlavným cieľom projektu je umožniť malým lokálnym televíziám dostať ich programy k širšiemu diváckemu publiku. Mnohé lokálne televízie podľa neho vyrábajú programy, ktoré sú zaujímavé pre obyvateľov väčšieho regiónu, než len jedného mesta. Ich problémom však je, že vysielajú iba prostredníctvom káblových sietí mesta a ich program sa k divákom na vidieku nedostane. Programy dodávané Screen media vysiela TV Central pod názvom Regina. Reláciu tvoria samostatné časti venované rôznym krajom z produkcie lokálnych televízií z Michaloviec (TV Zemplín a TV Mistral), Spišskej Novej Vsi (TV Reduta), Popradu (TV Poprad) a Levoče (TV Levoča)."Je to akási alternatíva nášho vlastného programu, ktorý vysielame pod názvom Región. Ten je zameraný na dianie v nitrianskom regióne,“ informoval konateľ TV Central Róbert Greguš. Programy z dielne lokálnych televízií tak môžu diváci sledovať prakticky kdekoľvek. Signál je možné naladiť na digitálnu satelitnú súpravu. Ako sa ďalej uvádza v tlačovej správe, sledovať ho napríklad môžu všetci zákazníci spoločnosti DIGI TV, keďže TV Central vysiela skoro na rovnakej frekvencii. Bloky programov z Východného Slovenska sa vysielajú denne od 19:00 do 22:00, v reprízach od 01:00 do 04:00 a od 07:00 do 10:00. Podľa informácií z internetovej adresy TV Central - http://www.cetv.sk, šíri televízia svoj signál prostredníctvom MMDS signálu (Multichanel Multipoint Distribution System, viackanálový a viacbodový distribučný systém) z vysielača Nitra - Zobor, vysielača Javorina a Bratislava - Kamzík. Signál je distribuovaný do káblových rozvodov štátnych, družstevných a rodinných domov.
© 2008, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Nedeľné rezne a káva

Nedeľné rezne a káva
Hlavnou témou prvej časti diskusnej relácie STV O 5 minút 12, ktorú odvysiela Jednotka v nedeľu 15. júna 2008 o 11.55, bude dvojročné pôsobenie vlády. Exkluzívnym bude predseda vlády Robert Fico. V druhej časti zhodnotia pôsobenia koalície i opozície podpredsedníčka NR SR Anna Belousovová (SNS) a podpredseda KDH Martin Fronc. Reláciu bude moderovať Branislav Závodský.
V nedeľu 15. júna 2008 v relácii Na telo odvysiela TV Markíza zo záznamu exkluzívny rozhovor s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom pri príležitosti 4. výročia inaugurácie a hodnotenia polčasu vlády.

Do relácie V politike, ktorú TA3 odvysiela v nedeľu 15. júna 2008 o 19:55 hod., prijali pozvanie prezident SR Ivan Gašparovič, predsedníčka SF Zuzana Martináková a zakladajúci člen KDS Vladimír Palko. V prvej časti relácie bude hosťom moderátora Richarda Dírera prezident SR Ivan Gašparovič. Hlavnou témou diskusie bude bilancia štvorročného pôsobenia hlavy štátu a tiež šance dostať sa po voľbách opäť do prezidentského paláca. Hovoriť budú aj o budúcich perspektívach Slovenska a príležitostiach prezidenta ovplyvňovať ich. V druhej časti relácie bude dominovať téma vývoja domácej politiky a možnostiach politických strán v budúcnosti zamiešať karty na scéne. Hovoriť o nich budú predsedníčka Slobodného fóra Zuzana Martináková a Vladimír Palko z KDS.