16. 11. 2019

RTVS prinesie 17. novembra mimoriadne spravodajstvo

RTVS prinesie 17. novembra 
mimoriadne spravodajstvo


 Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) prinesie v deň 30. výročia Nežnej revolúcie, v nedeľu 17. novembra, mimoriadne spravodajstvo. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková. Televízna Jednotka odvysiela podľa Rusnákovej mimoriadne správy o 11.45 h a 16.15 h, špeciálne správy budú aj o 19.00 h. Rádio Slovensko bude mať mimoriadne štúdio.
V mimoriadnych správach redaktori podľa Rusnákovej zmapujú dianie v Bratislave, ďalších slovenských mestách, aj v Prahe. Vo večerných správach o 19.00 h budú moderátori divákov sprevádzať zo spravodajského štúdia, ale aj priamo z Námestia SNP v Bratislave a z pražských ulíc. "Redaktori vstúpia naživo aj z menších miest v regiónoch. Vo vysielaní zaznejú spomienky a postrehy účastníkov revolúcie, medzi nimi jedinej ženy v Koordinačnom výbore Verejnosti proti násiliu Márie Filkovej," uviedla Rusnáková.
RTVS bude mať na bratislavskom Námestí SNP niekoľko kamier, sprostredkuje napríklad pohľad z budovy ministerstva kultúry, v ktorej pred 30 rokmi sídlilo aj bratislavské štúdio Československej televízie. "Práve bratislavská televízia sa po období neslobody, váhania a neistoty stala významným katalyzátorom zmien, keď priniesla prvú otvorenú diskusnú arénu Štúdio Dialóg a prvý neprerušovaný priamy prenos z demonštrácie na Námestí SNP, čím predbehla aj centrálu Československej televízie v Prahe," priblížila Rusnáková.
Ako dodala, v Českej republike budú v nedeľu 17. novembra mapovať tri televízne štáby RTVS rekonštrukciu Zamatového sprievodu z Albertova cez Vyšehrad na Národní třídu, rokovanie premiérov Vyšehradskej štvorky v Národnom múzeu, veľkú demonštráciu na pražskej Letnej a mnoho ďalších podujatí.
Rádio Slovensko odvysiela v nedeľu od 12.12 h mimoriadne štúdio, v ktorom moderátor Juraj Jedinák privíta jednu z vedúcich osobností Verejnosti proti násiliu Juraja Flamika. Rádio Slovensko tiež odvysiela príspevky tak, ako zazneli vo vtedajšom vysielaní Československého rozhlasu alebo televízie. Špeciálne vysielanie prinesú aj redaktori rozhlasového spravodajstva RTVS z regiónov. Rozhovor so zaujímavým hosťom priamo z Prahy sprostredkuje zahraničný spravodajca RTVS Boris Kršňák.
Správy RTVS na sociálnej sieti zverejňujú denný seriál spomienok redaktorov a moderátorov RTVS k prelomovému obdobiu a ich pohľad na význam Nežnej revolúcie. "V nedeľu tiež prinesie špeciálne kalendárium zlomových okamihov z novembra a decembra 1989," uzavrela Rusnáková.


Copyright © TASR 2019Zomrel Július Pašteka

Zomrel Július Pašteka

Vo veku 95 rokov zomrel Prof. PhDr. Július Pašteka, DrSc., Dr. h. c., literárny vedec, teatrológ, filmológ, umenovedec, estetik, editor, prekladateľ, vysokoškolský pedagóg.
Narodil sa 16. júla 1924 v Seredi. Pseudonymy: A. Karen, Andrej Rebák, Július Hojer, Juraj Domasta, Martin Jánský.

Študoval na gymnáziách v Bratislave, Nových Zámkoch, Trnave, Šuranoch a Trenčíne (1936 – 1943). Absolvoval odbor filozofia a francúzština na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1943 – 1949), bol poslucháčom na Literárnej fakulte v Laussane vo Švajčiarsku (1946). V roku 1950 získal doktorát filozofie na základe dizertácie o teórii estetickej výchovy.

Po krátkom účinkovaní v Literárnovednom ústave SAV v Bratislave, kde pôsobil ako romanista, ho prepustili, a tak pracoval ako vedúci redaktor vydavateľstva Tatran (1952 – 1962). V roku 1963 sa vrátil do SAV, kde bol najskôr vedeckým pracovníkom Kabinetu orientalistiky SAV (l962 – 1963), potom pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV, v oddelení divadla a filmu (1963 – 1973). V období „socializmu s ľudskou tvárou“ bol zároveň šéfredaktor revue Slovenské divadlo. (1965 – 1969). Potom, až do odchodu do dôchodku, bol samostatným vedeckým pracovníkom Umenovedného ústavu SAV v Bratislave, sekcie divadla a filmu (1973 – 1989), kde bol aj členom Vedeckej rady. Externe spolupracuje s viacerými vydavateľmi, najmä s vydavateľstvom LÚČ. Žije v Bratislave.

Jeden z najvýznamnejších žijúcich slovenských vedcov v oblasti humanitných vied, osobnosť nielen literárnej, ale celokultúrnej sféry, pôsobiaca najmä v oblasti slovenskej literárnej, dramatickej a výtvarnej tvorby, s osobitne prínosnou edičnou a publikačnou činnosťou na poli svetovej literatúry a kultúry. Ide o mimoriadny zjav katolíckeho intelektuála, ktorého činnosť vo vysokej miere ovplyvnila slovenskú kresťanskú kultúru počas obdobia komunizmu, no rovnako aj po ňom. Reprezentuje typ vedca a človeka, ktorý sa formoval a pôsobil v zložitej atmosfére spoločnosti a kultúry – nejasnej, často ideologickej a poplatnej bývalému režimu. Rozsah jeho vedeckého záujmu je široký – od teórie divadla, filmu a literatúry až po výtvarné umenie, kresťanskú literatúru, filozofiu. Na základe svojich bohatých skúseností – či už vo vedeckom kontexte (literárna komparatistika, lingvistická a etnologická semiotika, prekladateľská činnosť), alebo súčasne aj v osobnom kontexte (mimoriadne tvorivý, rozhľadený, disciplinovaný autor) – predkladá jedinečnú, impozantnú tvorbu.

Je autorom desiatok edičných návrhov, publikoval knižne a časopisecky niekoľko stoviek príspevkov a prekladov, napríklad v periodikách Estetika (Praha), Panoráma (Praha), Slovenské divadlo, Slovenská literatúra, Film a divadlo, Hudobný život, Javisko, Katolícke noviny, Knižný magazín, Kultúra, Kulturní tvorba (Praha), Kultúrny život, Ľud, Národná obroda, Píroda a spoločnosť, Romboid, Slovenská hudba, Slovenské pohľady, Tvorba, Večerník, Verbum. Výsledkom jeho systematického záujmu o slovenskú, českú, francúzsku, anglickú, nemeckú, škandinávsku, americkú, ruskú a taliansku literatúru je množstvo štúdií, ktoré publikoval vo forme knižných doslovov a úvodov alebo časopisecky. Napísal niekoľko stoviek vedeckých štúdií, pripravil do tlače mnohé významné knižné edície, publikoval viaceré významné diela najmä z oblasti slovenskej histórie a svetovej drámy. Je editorom 1. až 8. a 10. zväzku diela Zobrané literárne a mysliteľské diela Pavla Straussa (2009 – 2012; 9. zväzok Nemecké básne na jeho návrh editoval Jozef Zavarský), súborného diela Paľa Olivu 1 a 2 – Torzo literárneho diela, Tak umieral a žije Paľo Oliva (obe 2004) a diel viacerých významných domácich a zahraničných autorov: slovenských spisovateľov, ako Martin Kukučín, Janko Jesenský, Martin Rázus, Jozef Cíger Hronský, Július Barč-Ivan, Jozef Felix, Janko Silan, Ladislav Hanus, Jozef Kútnik Šmálov, Karol Strmeň, Rudolf Dilong či Andrej Žarnov, českých spisovateľov, ako Karel Čapek, Vladislav Vančura a i., v samostatných dielach predstavil život a tvorbu osobností slovenského i svetového umenia, ako Literárna silueta J. W. Goetheho (1957), Majster Pavol z Levoče, Majstri slovenskej palety (obe 1961), Kapitoly z dejín svetového divadla. (1966). Je autorom štúdií, ktoré vyšli pri príležitosti 750. výročia narode­nia klasika Danteho Alighieriho, Dotyky s básnikom Dantem (2014). Je editorom šiestich zväzkov Vybrané spisy Jozefa Felixa (1985 – 1991), Svätográlskych legiend Valentína Beniaka (1992), monografií Jozef Kútnik Šmálov (1992), Romano Guardini (1994), Súborné dielo Janka Silana (1995 – 1999). Je autorom a spoluautorom viacerých kníh z oblasti estetiky a divadelného umenia, ako Estetické paralely umenia (1976), Teória dramatických umení (1981), Slovenská dramatika v epoche realizmu (1990). Bol vedúcim autorského kolektívu Lexikónu katolíckych kňazských osobností Slovenska (2000). V svojom ostatnom diele Tak som ich poznal (2015) už ako 91-ročný nesmierne rozhľadený idealistický intelektuál, ktorý musel bojovať s nepriazňou minulého režimu, vytvoril 32 portrétov svojich súpútnikov z prostredia literatúry a divadla. Zvolil si svojský pohľad, nevyhýba sa kritike, ale nezabúda na zásluhy, neidealizuje ani nekádruje. Ponúka príbehy výnimočných ľudí, s ich tvorivými vzopätiami, ľudskými zlyhaniami aj svojskými záľubami, ktoré zároveň zobrazujú zložité pomery na našej kultúrnej scéne v 20. storočí. Jozef Ambruš, Mikuláš Bakoš, Oskár Čepan, Jozef Felix, Ľudovít Fulla, Ladislav Hanus, Ján Jozef Hudák, Zora Jesenská, Ján Jamnický, Ján Komorovský, Ján Chryzostom Korec, Ivan Krasko, Nora Krausová, rodená Beniaková, Štefan Krčméry, Emil Boleslav Lukáč, Alexander Matuška, František Mikloško, Andrej Mráz, Rudolf Mrlian, Jan Mukařovský, Karol Rosenbaum, Martin Slivka, Pavol Strauss, Karol Strmeň, Stanislav Šmatlák, Dominik Tatarka, Viliam Turčány, Milo Urban, Marian Váross, František Votruba, Ľudo Zúbek a Andrej Žarnov svojimi dielami, myšlienkami a životmi spoločne vytvárajú generačný odkaz, kultúrnu stopu v slovenskom bytí.

Za celoživotné dielo ho vyznamenali viacerými najvýznamnejšími štátnymi aj vedecko-pedagogickými vyznamenaniami Slovenskej republiky, Slovenskej akadémie vied či Matice slovenskej. Pápež Ján Pavol II. mu udelil Veľký kríž rytierskeho rádu sv. Gregora Veľkého (1999) a prezident SR Rad Ľudovíta Štúra I. stupňa za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja kultúry a školstva a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí (2004). Je nositeľom Ceny Literárneho fondu za celoživotnú tvorbu (1998), Ceny Jozefa Miloslava Hurbana Matice slovenskej za významné dielo v oblasti biografickej literatúry – Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska (2001), Ceny ministra kultúry SR za celoživotný prínos k rozvoju slovenskej kultúry (2003) a Cena Fra Angelica za prínos kresťanských hodnôt do umenia (2006). Trnavská univerzita mu udelila čestný titul doctor honoris causa roku 2001 a Katolícka univerzita v Ružomberku roku 2009.

Je členom Slovenskej teatrologickej spoločnosti a Spolku slovenských spisovateľov.Zomrel Vojtěch Jasný

Zomrel Vojtěch Jasný

Veku 93 rokov zomrel režisér, scenárista i odbojár Vojtěch Jasný, autor trezorového filmu Všetci dobrí rodáci. ČTK to z poverenia rodiny oznámil Vítězslav Tichý. Potvrdil to tiež hovorca Slováckeho divadla Josef Kubáník. Uherskohradišťskej divadlo to tiež uviedlo na svojom facebooku . Jasný v minulých rokoch navštívil Letné filmovú školu v Uherskom Hradišti aj predstavenie Slováckeho divadla.
Bol jedným z predstaviteľov takzvanej českej filmovej novej vlny. Film Všetci dobrí rodáci z roku 1968 mu na medzinárodnom festivale v Cannes vyniesol roku 1969 cenu za réžiu a pozvanie do poroty ďalšieho ročníka, ale aj perzekúcii zo strany komunistického režimu. Toho istého roku emigroval a na čas zakotvil u západonemeckých televíznych zákaziek. Zhruba od polovice 80. rokov žil v USA.
Jasný prežil dramatický život plný zvratov. Za druhej svetovej vojny bol v odboji a britským agentom.

Copyright © ČTK 2019

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS


Nemecká metropola Berlín bude mať svoju prvú rozhlasovú stanicu vysielajúcu v arabčine. Podľa miestnej mediálnej rady to prispeje k rozmanitosti ponuky berlínskych rádií. V nemeckom hlavnom meste žijú arabsky hovoriaci obyvatelia pochádzajúci z vyše 20 krajín.
Vysielanie novej rozhlasovej stanice s názvom Radio Arabica bude mať potenciál dostať sa k viac než 100.000 arabsky hovoriacim Berlínčanom. Mediálna rada pre Berlín a Brandenbursko (MABB) ohlásila udelenie prevádzkovej licencie stanici Radio Arabica vo štvrtok, uvádza verejnoprávny telerozhlas Deutsche Welle.
Program nového rádia sa bude venovať životu v Berlíne, kultúre, spravodajstvu, zábave a športu. Na jeho vlnách bude tiež zaznievať zmes arabskej ľudovej hudby a modernej populárnej hudby.
Predseda MABB Hansjürgen Rosenbauer ocenil rozšírenie "diverzity" rozhlasovej ponuky v Berlíne. "Popri francúzskej, ruskej, tureckej, britskej a americkej rádio šou bude odteraz dostupné aj vysielanie pre arabskú populáciu," povedal.
V Berlíne žije arabské obyvateľstvo od 60. rokov 20. storočia, keď vtedajší Západný Berlín prizval Maročanov ako "pomocnú silu" v rámci obnovy povojnovej ekonomiky. V 80. rokoch a začiatkom 90. rokov prišli do Nemecka Libanončania a Palestínčania, ktorí utekali pred libanonskou občianskou vojnou.
Ďalšiu arabsky hovoriacu populáciu priniesla do nemeckého hlavného mesta po roku 2000 vojna v Iraku a migračná vlna po roku 2015; išlo najmä o osoby z Iraku a Sýrie.
Podľa štatistík z roku 2017 žije v Berlíne zhruba 133.000 ľudí arabského pôvodu z vyše 20 rozličných krajín, čo predstavuje približne štyri percentá z celkovej populácie spolkovej metropoly.

Poľská verejnoprávna televízia TVP informovala o "emotívnej" a "historickej" prvej návšteve poľského občana v Spojených štátoch bez víz, ale táto reportáž z utorka sa stala stredobodom skúmania a terčom posmechu, lebo diváci si všimli, že cestujúcim bol jeden z vlastných zamestnancov televízie.
Správa televízie TVP len zdôraznila, že štátne médiá sú za vlády poľskej pravicovej strany Právo a spravodlivosť (PiS) využívané ako hlásna trúba tejto strany, napísala v piatok tlačová agentúra AP.
V tomto prípade chcela TVP informovať, že Poliaci sú už zaradení do programu USA, v rámci ktorého môžu vstupovať na územie krajiny bez víz. Takýto režim cestovania platí od pondelka 11. novembra. U Poliakov je to mimoriadne populárny vývoj situácie a poľská vláda ho pokladá za jeden zo svojich vlastných úspechov.
Cestujúci Marcin Bakalarski absolvoval na varšavskom medzinárodnom letisku check-in a kontrolu a odletel do Los Angeles, kde ho privítal poľský profesionálny basketbalista Marcin Gortat, ktorý naposledy hral za klub Los Angeles Clippers.
"Bola to naozaj historická chvíľa plná emócií," povedal reportér TVP v utorok v živom vysielaní priamo na mieste v Los Angeles. "Po 11-hodinovom lete sa to stalo skutočnosťou. Prvý poľský občan v dejinách prekročil hranicu do Spojených štátov bez víz," dodal.
Svojím tvrdením jednoznačne prehliadol to množstvo Poliakov, ktorí cestovali do USA v predchádzajúcich obdobiach, často loďou, keď unikali pred ťažkým životom doma vo vlasti, uviedla AP.
Televízia odmietla falšovanie pravdy a označila tieto tvrdenia za pascu vytvorenú z "klamstiev". Vyhlásila, že len chcela divákom ukázať, ako sa letecky cestuje bez víz do USA.
Minulý týždeň čelil určitej kritike aj poľský prezident Andrzej Duda za to, ako oficiálne oznámil rozhodnutie Washingtonu, že Poľsko bude zaradené v programu bezvízového cestovania od pondelka 11. novembra, teda Dňa nezávislosti Poľska.
Prezident stál v stredu 6. novembra na tlačovej konferencii po boku s americkou veľvyslankyňou Georgette Mosbacherovou, keď oznamoval túto správu a termín. Poľskí odborníci na diplomaciu uviedli, že Duda porušil diplomatický protokol, ktorý predpisuje, aby sa hlavy štátov neobjavovali s veľvyslancami ako s porovnateľnými náprotivkami.Americký miliardár a mediálny magnát Michael Bloomberg, ktorý stále zvažuje uchádzanie sa o demokratickú nomináciu do súboja o kreslo prezidenta USA, spustí webovú kampaň v hodnote 100 miliónov dolárov zameranú proti republikánskemu šéfovi Bieleho domu Donaldovi Trumpovi.
Informovala o tom v piatok tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na denník The New York Times.
Hoci Bloomberg zatiaľ exaktne nepovedal, či bude kandidovať za prezidenta, kvalifikoval sa ako kandidát do primárok v dvoch štátoch. Tohto umierneného bývalého starostu New Yorku by čakal tuhý zápas o víťazstvo v primárkach, ktoré sa prakticky začali na jar, čo umožnilo prípadným rivalom viesť kampaň už niekoľko mesiacov.
Online reklamy, ktoré Bloomberg financuje, začnú cirkulovať v priebehu piatka, pričom sa zamerajú na štyri americké štáty - Arizonu, Michigan, Pensylvániu a Wisconsin. Reklamy budú bežať počas celého obdobia primárok, a to bez ohľadu na to, či sa Bloomberg rozhodne kandidovať za prezidenta alebo nie.
Zmienené štyri štáty sú z hľadiska primárok považované za najtesnejšie a ťažko vybojovateľné. Trump vo všetkých v roku 2016 zvíťazil, ale prieskum verejnej mienky ukazuje, že počas predvolebnej kampane v roku 2020 bude zraniteľný.
Bloomerg napumpoval milióny vlastných dolárov aj do vlaňajších tzv. polčasových volieb so snahou pomôcť demokratom v celej krajine.


Bývalá veľvyslankyňa USA na Ukrajine Marie Yovanovitchová, odvolaná prezidentom Donaldom Trumpom, vypovedala v piatok pred výborom Kongresu, ktorý spustil proces impeachmentu (ústavnej obžaloby) voči prezidentovi. Jej výpoveď vysielaná naživo v televízii mala dramatický priebeh, keď Trump počas nej napísal na Twitteri útočný odkaz. Yovanovitchová zareagovala, že sa cíti prezidentom zastrašovaná.
Yovanovitchová práve opisovala zákonodarcom vo výbore Snemovne reprezentantov pre tajné služby, ako ju po očierňujúcej kampani náhle stiahli z postu na Ukrajine. A vtedy prezident na túto vysoko uznávanú kariérnu diplomatku zaútočil tweetom: "Všade, kam prišla, sa všetko pokazilo."
Diplomatka dostala v živom televíznom vysielaní otázku, ako na ňu a na ďalších svedkov môže Trumpov tweet vplývať. Podľa agentúry AFP Yovanovitchová výboru odpovedala: "Je to zastrašovanie."
"Nemôžem povedať, o čo sa prezident pokúša, ale myslím si, že to bude účinkovať ako zastrašovanie," vyhlásila Yovanovitchová.
Trumpov výbuch dokazuje, aké intenzívne je verejné vypočúvanie svedkov v sídle Kongresu. Výbor dolnej komory pre tajné služby sa snaží vyšetrovaním zistiť, či prezident svojím konaním voči Ukrajine zneužil svoje úradné právomoci na osobné politické ciele a vo svoj prospech.
V prestávke vypočúvania predseda spomínaného výboru, demokrat Adam Schiff označil Trumpov tweet za "zastrašovanie svedka prezidentom v reálnom čase".
Schiff sa nevyjadril k tomu, či ide o trestný čin podliehajúci impeachmentu (ústavnej obžalobe), ale zastrašovanie svedka je trestný čin.
Trump v tweete tiež napísal, že má "absolútne právo" veľvyslancov "vymenovávať a odvolávať". Za toto svoje správanie si vyslúžil ostrú kritiku od osobnosti, ktorá stála v centre posledného vyšetrovania v procese impeachmentu v USA. Špeciálny prokurátor Ken Starr, ktorý v roku 1998 vyšetroval demokratického prezidenta Billa Clintona, v televízii Fox News povedal, že Trumpov tweet dokazuje "mimoriadne chabý úsudok".
Vyšetrovanie v rámci impeachmentu v Snemovni reprezentantov ovládanej demokratmi sa zameriava na obvinenia, že republikán Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť politické vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v prezidentských voľbách v roku 2020 Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.
Vyšetrovanie prebiehajúce v snemovni môže vyústiť do ústavnej žaloby proti Trumpovi a v takom prípade by sa Trump stal tretím obžalovaným prezidentom v dejinách USA, po Clintonovi a Andrewovi Johnsonovi v roku 1868. Ale uznať za vinného a odvolať z úradu ho môže až Senát, kde majú republikáni väčšinu.
Yovanovitchová pred svojím májovým odvolaním vyhlásila, že sa stala terčom ohováračskej kampane, vedenej sčasti Trumpovým osobným právnikom Rudym Giulianim, ktorého obviňujú z napomáhania pri koordinovaní prezidentovej snahy dotlačiť Kyjev k vyšetrovaniu Bidena.
Veľvyslankyňa zákonodarcom počas približne päťhodinovej výpovede povedala, že jej nevysvetliteľné odvolanie vrhlo politiku Ameriky voči Ukrajine do "chaosu" a poškodilo postavenie Washingtonu na svetovej scéne.
A uviedla, že keď si prečítala záznam Trumpovho telefonátu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským z 25. júla, "vyznievalo to ako vyhrážka". Trump sa o nej totiž v telefonáte vyjadril ako "o neželanej osobe" a dodal, že "ju čakajú isté veci".
Schiff, ktorý dohliada na vyšetrovanie v procese impeachmentu, v úvodnom vystúpení povedal: "Veľvyslankyňa Yovanovitchová slúžila záujmom našej krajiny v boji proti korupcii na Ukrajine. Ale bola pokladaná za prekážku v prezidentovej osobnej a politickej agende. Preto bola očierňovaná a odstavená."

Copyright © TASR 2019

15. 11. 2019

Vzniká Cech novinárov

Vzniká Cech novinárov


Na Slovensku vzniká nová platforma Cech novinárov, ktorá má za cieľ združovať žurnalistov. Spustená bude 17. novembra, symbolicky na 30. výročie nežnej revolúcie, uviedol zakladateľ novinárskej platformy Michal Frank.
Cech novinárov má byť podľa Franka platformou združujúcou aktívnych novinárov, ktorí sa hlásia k etickému kódexu novinára a dodržiavajú ho. Pomáhať by mal obzvlášť novinárom v regiónoch. „Kým v Bratislave sa novinári pomerne efektívne vedia dať dokopy, v regiónoch je často situácia zložitejšia. Od samotnej situácie v lokálnych médiách, cez ekonomické podmienky, sociálne podmienky a podobne,“ povedal Frank.
Platforma sa podľa Franka bude zameria aj na boj proti hoaxom, dezinformáciám, konšpiráciám a prejavom neznášanlivosti. „Spojiť svoje sily je potrebné, zvlášť vtedy, keď sú napádané práva novinárov, ak je ohrozená sloboda slova, nezávislosť médií, ak sa znižuje spoločenská vážnosť novinárskeho stavu. Ako vieme, to sa skutočne deje a spoločný hlas bude počuť hlasnejšie,“ vysvetlil.
Členstvo v Cechu novinárov je dobrovoľné a nie je podľa neho v rozpore s členstvom v iných organizáciách. Cech novinárov vzniká ako projekt občianskeho združenia CenPress - Centrum pre nezávislú a objektívnu žurnalistiku.
Copyright © TASR 2019

P. Pellegrini a A. Danko vystúpia v nedeľu s príhovormi v RTVS

P. Pellegrini a A. Danko vystúpia 

v nedeľu s príhovormi v RTVSPremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a predseda parlamentu a SNS Andrej Danko vystúpia v nedeľu (17. 11.) v RTVS s príhovormi k výročiu Nežnej revolúcie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.
Prejav k výročiu revolúcie avizovala aj prezidentka Zuzana Čaputová, prednesie ho v sobotu (16. 11.) v SND.
"Príhovor predsedu Národnej rady SR Andreja Danka odvysiela na Jednotke v nedeľu 17. novembra po hlavných správach RTVS po 19.45 a následne odvysiela príhovor predsedu vlády SR Petra Pellegriniho," uviedla pre TASR Rusnáková.
"Pani prezidentka bude mať hlavný prejav k výročiu počas galakoncertu Ďakujeme, že môžeme v historickej budove SND v sobotu 16. novembra večer," povedal pre TASR hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Copyright © TASR 2019

Zomrel Stanislav Martiš

Zomrel Stanislav Martiš


Vo veku 87 rokov vo štvrtok (14. 11.) zomrel dlhoročný sólista Štátneho divadla (ŠD) Košice Stanislav Martiš. V rokoch 1978 – 1984 bol šéfom košickej opery. TASR o tom informoval hovorca ŠD Košice Svjatoslav Dohovič.
„Jeho lyrický tenor znel v košickom divadle od roku 1958 takmer tri desaťročia vo veľkých postavách svetového operného repertoáru, ale aj vo viacerých operetných postavách a muzikáloch," povedal hovorca ŠD s tým, že rodák z Bratislavy už počas gymnaziálnych štúdií účinkoval v mandolínovom súbore, v ktorom bol korepetítorom jeho spolužiak Ilja Zeljenka.
Podľa Dohoviča mal Martiš vzťah aj k technickým predmetom, a tak začal študovať architektúru. Z rodinných dôvodov však musel štúdium prerušiť a nastúpil na vojenskú službu, ktorú absolvoval vo Vojenskom umeleckom súbore v Bratislave, kde strávil päť rokov. „Spev študoval súkromne u Alexandra Moyzesa, Jána Strelca a Stanislava Mjartana. V roku 1968 ukončil štúdium operného a koncertného spev na Vysokej školy múzických umení (VŠMU) u profesora Janka Blaha,“ dodal.

Copyright © TASR 2019

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA


"Úlohy, ktoré treba splniť, sú také veľké, že musíme hľadať všetkých, ktorí chcú pomôcť a ísť do nového zápasu. Stávame sa straníkmi, aby sme spoločnosť viedli k hlbokej premene," povedal. Mečiar skonštatoval, že sa nesmie dovoliť také vychýlenie Slovenska, aby bolo nezvratné. "Ideme do boja za zmeny. Kým ich nedosiahneme, nevzdáme sa, bez ohľadu na výsledky volieb. Ani sa nedáme, a ani sa nebojíme."
Vladimír Mečiar


5️⃣0️⃣🔜☠️


„Tak kua zdechol ti kôň... dlho nevydržal."
Kočner Tóthovi o Čeredejevovi


„Viem, nezvládol to.“
Tóth Kočnerovi

„Do pi.. prezentoval si ho ako boha.“
Kočner Tóthovi

"Ahoj. Keďže sa Slávo správa ako kokot, tak si svoje veci musí riešiť sám, a za tejto situácie mu nemienim pomáhať. A Markízu budeme mať my a nie on."
Kočner Norbertovi Bödörovi

"Chceme byť byť alternatívou k tejto podobe kapitalizmu. Chceme prekonávať kapitalizmus.Chceme rozšíriť okruh preverovaných osôb aj na rodinných príslušníkov.A sprísniť pravidlá, aby sa mohol preverovať majetok. Dnes je to od výšky 1500-násobku minimálnej mzdy, my to chceme znížiť na stonásobok. Pravica je zdesená, že je to strašne málo, že je to 50.000 eur.Tých, ktorí si nakradli 100.000 nechajme na pokoji a tvárme sa, že budeme prenasledovať tých, čo majú miliardy. A všetci vieme, že ich nikdy nedostaneme.“
Eduard Chmelár
 
„Tu sa evidentne formuje ultraliberálny blok, ktorého hodnoty alebo programové ciele sú nenormálne. Presadzujú ratifikáciu Istambulského dohovoru, teda nenormálnu rodinu, rôzne ultraliberálne zvrátenosti, ako sú adopcie detí homosexuálnymi partnermi. Zľahčujú drogy. Toto sú procesy, ktoré vedú k rozkladu rodiny, spoločnosti a aj štátu.Netaja sa tým, napríklad pani Ćaputová, že treba sa viac integrovať do Európskej únie a urobiť z nej nadštátnu organizáciu. Zlikvidovať náš štát. Pokiaľ ide o justíciu, u nás existujú dve oligarchické skupiny, ktoré korumpujú štát a justíciu. Jedna sú známi oligarchovia, kam by sa dal zaradiť možno aj Kočner. A druhá skupina je supermegakorupcia zo strany Georgea Sorosa a jeho tuprítomných lokajov.“
Štefan Harabin

„Cez ESET ste sa dostali do mojich poznámok, lebo ESET kontroluje všetko, a ste si moje poznámky preposlali.“
Štafan Harabin

MEDIA NEWS


MEDIA NEWS

Facebook v stredu oznámil, že v tomto roku odstránil už 5,4 miliardy falošných účtov.
"Zlepšili sme našu schopnosť odhaľovať a blokovať pokusy o vytvorenie falošných, urážlivých účtov. Odhadujeme, že každý deň s pomocou detekčných systémov zabránime miliónom pokusov o vytvorenie falošných účtov," uviedol Facebook vo svojej najnovšej správe.
Spoločnosť výrazne investovala do odhalenia a zrušenia účtov vytvorených so zámerom oklamať ľudí v tom, odkiaľ prezentované informácie pochádzajú, najmä keď sú šírené ako súčasť koordinovaných kampaní s politickou alebo spoločenskou agendou.
Facebook zároveň uvádza, že zaznamenal rekordne vysoký počet žiadostí vlád o poskytnutie údajov o používateľoch. "Z celkového množstva naďalej podávajú najvyšší počet žiadostí Spojené štáty, nasledované Indiou, Britániou, Nemeckom a Francúzskom," tvrdí americká sociálna sieť.
V správe, ktorá po prvý raz zahŕňa aj na fotografie a videá orientovanú platformu Instagram (vlastnenú Facebookom), spoločnosť zdôraznila i proces zameraný na boj proti príspevkom súvisiacim s terorizmom, šírením nenávisti, samovraždami, detskou pornografiou a drogami.

Copyright © TASR 2019
Streamovacia služba Disney Plus počas prvého dňa svojho fungovania získala viac ako 10 mil. užívateľov, čím vysoko prekonala očakávania. Niektorí analytici predpokladali, že bude trvať rok, kým bude mať služba 10 mil. klientov. Mediálna spoločnosť Walt Disney Co. do svojej streamovacej služby investovala miliardy dolárov. Mesačné predplatné služby Disney Plus je 7 USD a ročné v sume 70 USD. Zákazníci si môžu službu najprv vyskúšať počas siedmich dní zdarma.
Zákazníci telekomunikačnej firmy Verizon, ktorí majú predplatené niektoré balíčky mobilnej komunikácie alebo domáceho internetu, môžu streamovaciu službu Disney Plus využívať jeden rok bezplatne. Spoločnosť Disney nekonkretizovala, koľko užívateľov získalo streamovaciu službu zdarma, koľkí si službu zaplatili na mesiac a koľko klientov sa rozhodlo pre ročné predplatné.

Pápež František požiadal spoločnosti ako Facebook, Apple a Google, aby urýchlene prijali opatrenia na odstránenie detskej pornografie z internetu. Takisto ich vyzval, aby zabránili deťom v prístupe k online pornografii. Na štvrtkovej konferencii vo Vatikáne, kde sa stretli náboženskí lídri so zástupcami technických firiem, tiež vyhlásil, že už nestačí len dodržiavať zákon v súvislosti s monitorovaním online obsahu, keďže technika rýchlo predbieha reguláciu.
Predstaviteľov spoločností požiadal, aby prevzali zodpovednosť za ochranu mladých ľudí pred negatívnym vplyvom pornografie na ich emocionálny a sexuálny vývoj. "Je dôležité, aby investori a manažéri boli zodpovední a aby pre zisk neobetovali dobro maloletých a spoločnosti," vyjadril sa pápež.


©2019, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

14. 11. 2019

Televízie v súvislosti so štátnym smútkom upravujú piatkové vysielanie

Televízie v súvislosti so štátnym smútkom 
upravujú piatkové vysielanie

Slovenské televízie v súvislosti so štátnym smútkom menia piatkové (15. 11.) vysielanie. Stanice nebudú vysielať zábavné programy. Štátny smútok v súvislosti s tragickou nehodou v Nitrianskom okrese trvá od 8.00 h do 20.00 h. Vysielanie po 19.00 h zostáva v RTVS, televízii Markíza aj TV Joj nezmenené.
"Najväčšie zmeny sa dotknú vysielania Jednotky, tá v čase štátneho smútku neodvysiela večernú premiéru a doobedňajšiu reprízu zábavnej súťaže 5 proti 5. Neodvysiela ani pravidelný magazín Folklorika o 13.55 h, zábavno-súťažnú reláciu Slovensko s Tiposom o 15.30 h či 6. časť seriálu Don Matteo o 14.25 h," informovala TASR PR manažérka RTVS Silvia Turnerová.
Do vysielania Jednotky pribudne podľa Turnerovej dokument Svetové dedičstvo UNESCO – Jaskyne Slovenského krasu, repríza relácie Slovensko v Obrazoch, Svet v obrazoch a tiež relácia Kultúrne dedičstvo. Popoludní odvysiela Jednotka epizódu zo seriálu Agatha Christie: Poirot a večer reprízu publicistickej relácie Reportéri. "Vysielanie po 19.00 h na Jednotke zostane nezmenené," dodala Turnerová.
Televízia Markíza neodvysiela podľa jej PR manažéra Lukáša Kočišeka piatkovú podvečernú reláciu Lovci peňazí, pôvodne naplánovanú na 17.50 h. Na kanáli Doma sa odvysiela o 8.20 relácia Reflex namiesto pôvodne plánovaného sitkomu Krok za krokom. Kanál Dajto bude o 8.40 vysielať seriál Detektív Kripta namiesto zábavnej šou Kredenc. "Následne od 11.50 h miesto štandardne vysielaného bloku sitkomov ponúkneme kompletnú filmovú trilógiu Spider-Man. Keďže štátny smútok je vyhlásený do 20.00 h, večerný program zostáva na všetkých troch staniciach bez zmeny," uviedol pre TASR Kočišek.
Televízia Joj v piatok neodvysiela programy Bučkovci, Naši, Moja mama varí lepšie ako tvoja. "Mimoriadne odvysielame podvečerné Noviny už o 16.30 h a o 17.00 h nasadíme dojímavý filmový príbeh Králi hôr," uviedla pre TASR PR manažérka televízie Katarína Nosková.
Slovensko si v piatok uctí obete nehody autobusu pri Nitre štátnym smútkom. Bude trvať od 8.00 do 20.00 h. Rozhodla o tom vo štvrtok vláda na mimoriadnom rokovaní.

Copyright © TASR 2019

Zomrel Branko Lustig

Zomrel Branko Lustig


Chorvátsky filmový producent Branko Lustig zomrel vo štvrtok vo veku 87 rokov. Dvojnásobný držiteľ Oscara skonal v Záhrebe, príčina jeho smrti nebola uvedená, informovala tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na chorvátske médiá.
Lustig sa narodil v júni 1932 počas existencie bývalého Juhoslovanského kráľovstva do židovskej rodiny vo východochorvátskom meste Osijek. Ako dieťa ho deportovali do koncentračných táborov Auschwitz a Bergen-Belsen, pričom väčšina jeho rodiny sa stala obeťou nacistickej perzekúcie.
Po vojne študoval na záhrebskej hereckej akadémii a zamestnal sa vo filmovom priemysle - najskôr ako organizátor, následne ako režisér a producent. Režíroval a produkoval viac než 100 lokálnych i zahraničných filmov. Ako spoluproducent sa podieľal na oscarových snímkach Plechový bubienok (1979) či Sophiina voľba (1982).
V 80. rokoch sa Lustig presťahoval do USA, kde získal cenu Emmy za televíznu minisériu Drug Wars: The Camarena Story (1990). Ako spoluproducent získal Oscara i Zlatý glóbus za filmy Schindlerov zoznam (1993) a Gladiátor (2000). Producentsky sa podieľal aj na filmoch Mierotvorca (1997), Hannibal (2001) alebo Čierny jastrab zostrelený (2001).
Lustig sa vrátil do Chorvátska približne pred desaťročím a ujal sa predsedníctva každoročného Židovského filmového festivalu (JFF) v Záhrebe. V máji tohto roku mu udelili čestné občianstvo chorvátskej metropoly za jeho "veľký prínos do kultúry demokratickej spoločnosti, filmového umenia a porozumenia medzi ľuďmi".

Copyright © TASR 2019

TV JOJ Politická diskusná relácia Na hrane

TV JOJ
Politická diskusná relácia Na hraneTelevízia JOJ ponúkne tento štvrtok večer politickú diskusnú reláciu Na hrane špeciálne venovanú výročiu 30. rokov od Nežnej revolúcie. Tvorivý tím a moderátor Michal Magušin sa budú venovať tejto aktuálnej téme naživo na JOJke.

Vo štvrtok večer v štúdiu Na hrane privítame premiéra Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, ktorý bude hodnotiť 30 rokov v politike od Nežnej revolúcie. Uvedieme exkluzívny prieskum verejnej mienky, ktorý ukáže, komu by voliči dali dnes svoj hlas. V samostatnej otázke sa dozvieme, či sú ľudia spokojní s ponovembrovým vývojom na Slovensku.

Aj vy máte možnosť zapojiť sa do diskusie a opýtať sa politikov, čo vás zaujíma prostredníctvom aplikácie. Otázky, ktoré nebudú zodpovedané v živom vysielaní, sa hostia pokúsia zodpovedať na webe nahrane.joj.sk po skončení diskusie.

Sledujte Na hrane vo štvrtok 14. novembra o 21:50 na JOJke.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Poľský premiér Mateusz Morawiecki napísal šéfovi Netflixu Reedovi Hastingsovi žiadosť, aby táto streamovacia spoločnosť zmenila dokumentárny seriál, v ktorom údajne nespravodlivo dáva do súvisu Poľsko s koncentračnými tábormi. Morawieckého nahnevala mapa v dokumente The Devil Next Door (Diabol od vedľa), na ktorej sú zobrazené nacistické koncentračné tábory, pričom Poľsko sa na mape uvádza jednoducho ako Poľsko, bez toho, aby bolo akokoľvek znázornené, že bolo v tom čase okupované nacistickým Nemeckom.
Morawiecki k listu Hastingsovi podľa britskej BBC dokonca pripojil aj mapu z roku 1942, na ktorej je vtedajšie Poľsko znázornené tak, ako podľa neho má byť, teda ako krajina okupovaná Nemeckom.
"Treba uchovávať pravdu o 2. svetovej vojne a o holokauste," napísal poľský premiér šéfovi Netflixu. "Isté diela" na Netflixe sú podľa neho "veľmi neadekvátne a prepisujú históriu". "Som presvedčený, že tejto strašnej chyby ste sa dopustili neúmyselne," končí svoj list Morawiecki.
"Kauze" sa venuje aj poľské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré na svojom twitterovom účte zverejnilo výzvu s nadpisom "Netflix, drž sa historických faktov!"
"V časoch, v ktorých sa odohráva seriál The Devil Next Door, bolo územie Poľska okupované, a bolo to nacistické Nemecko, kto bol za tábory zodpovedný. Mapa, ktorá je v seriáli zobrazená, nereflektuje vtedajšie skutočné hranice," uvádza ministerstvo.
Poľskí politici, predovšetkým tí z vládnuceho Práva a spravodlivosti (PiS) a z ďalších nacionalistických strán, sú mimoriadne alergickí na akúkoľvek zmienku, ktorá dáva do súvisu holokaust s Poľskom či Poliakmi. A to aj napriek tomu, že mnohí Poliaci sa podľa historických faktov na holokauste a prenasledovaní Židov aktívne podieľali.
Poľsko v roku 2018 prijalo zákon, podľa ktorého je trestné hovoriť o vine Poliakov za holokaust, či používať termín "poľské koncentračné tábory".
Poľská vláda argumentuje, že keď niekto hovorí o poľských koncentračných táboroch, znamená to, že z ich existencie obviňuje Poliakov, pričom tými, kto koncentračné tábory aj na poľskom území zriaďovali, boli Nemci.
Po mohutnej medzinárodnej kritike Poľsko zo zákona vypustilo aspoň pôvodnú 3,5-ročnú trestnú sadzbu za takýto slovný "prešľap".

Spoločnosť Facebook odstránila zo svojej sociálnej siete za posledných šesť mesiacov 3,2 miliardy falošných účtov. Boli to všetko účty, ktoré ešte nezačali pôsobiť na Facebooku ako domnelé profily osôb či organizácií a spoločnosti sa ich podarilo identifikovať veľmi krátko po ich založení. Tieto čísla preto nesúvisia s nedávno zverejneným odhadom Facebooku, podľa ktorého zhruba 5 percent z 2,45 miliardy jeho používateľov nie sú reálni ľudia, ale falošné účty.
Podľa aktuálnych údajov za obdobie od apríla do septembra 2019, ktoré Facebook v stredu zverejnil, sa tejto spoločnosti podarilo v rozmedzí týchto šiestich mesiacov odstrániť aj 18,5 snímok zobrazujúcich detskú nahotu či sexuálne zneužívanie.
Facebook podobné polročné správy vydáva pravidelne už od roku 2018 a vo väčšine sledovaných ukazovateľov sa postupne zlepšuje.

©2019, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.