15. 12. 2007

To je TV !

To je TV !

2 krát Rada STV, 2 krát zle

2 krát Rada STV, 2 krát zle *
V zmysle čl. 5 ods. 4 Rokovacieho poriadku Rady STV na základe žiadosti členov rady I. Králika, M. Letašiovej, I. Fašiangovej, N. Lazarovej a M. Kákoša zvolávam mimoriadne zasadnutie rady, ktoré sa uskutoční dňa 17. decembra (pondelok) 2007 o 9.30 hod. v zasadačke na VIII. posch. BTP, Mlynská dolina, Bratislava

Návrh programu:
1.Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu. 2. Zvolanie mimoriadneho zasadnutia Rady STV za účelom naplnenia kompetencií, ktoré jej vyplývajú z ustanovenia § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 16/2004 Z. z. o STV. Po skončení mimoriadneho zasadnutia rady sa uskutoční riadne zasadnutie Rady Slovenskej televízie
Návrh programu:

1.Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania. ;2.Návrh na vyhlásenie termínu a podmienok voľby GR STV. ;3.Návrh plánu práce DK STV na rok 2007.; 4.Návrh plánu práce a zasadnutí Rady STV na rok 2008. ;5.Sťažnosti, podnety a iná korešpondencia. ; 6.Rôzne.

* Dovoľujeme si uviesť do pozornosti niektoré body z platného Rokovacieho poriadku Rady STV schváleného v novembri t.r., podľa ktorého: Čl. 5 bod 4 RP: Predseda rady zvolá rokovanie rady aj vtedy, ak ho o to písomne požiada najmenej päť členov rady alebo Dozorná komisia STV, ktorí navrhnú program rokovania a predložia podkladové materiály podľa bodu 6. V takom prípade predseda rady zvolá rokovanie rady do 10 dní, inak v najbližšom možnom termíne. Čl. 5 bod 6 RP: Písomné materiály, ktoré slúžia ako podklad na rokovanie Rady, okrem materiálov, vymenovaných v bode 7, sa predkladajú členom Rady písomne alebo v elektronickej podobe najmenej 2 pracovné dni pred termínom rokovania Rady. Čl. 7 ods. 3 RP: Program rokovania rady zvolanej podľa článku 5, odsek 4 nemožno doplniť ani meniť. Inými slovami, kolegovia zvolali mimoriadne zasadnutie ( čo je ich nespochybniteľné právo), s programom zasadnutia, ktorí navrhli ,( čo je rovnako ich nespochybniteľné právo):

1. Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu.

2. Zvolanie mimoriadneho zasadnutia Rady STV za účelom naplnenia kompetencií, ktoré jej vyplývajú z ustanovenia § 8 ods. 1 písm. d) zákona č.16/2004 Z. z. o STV

Ak odhliadneme od toho, že k tomuto programu nepredložili podkladové materiály, ktoré majú byť predložené 2 pracovné dni pred rokovaním rady, takto navrhnutý program mimoriadneho zasadnutia nemožno ,pri zachovaní Radou STV schváleného RP ,meniť, čiže, mimoriadne sa zídeme na to, aby sme zvolali MIMORIADNE ZASADNUTIE. Aj keby navrhovatelia mimoriadneho zasadnutia chceli predložiť nejaké podkladové materiály, tak nie je možné dvojdňovú lehotu zachovať (ide o 2 pracovné dni podľa RP), a aj keby sa rada uzniesla podľa Čl. 5 bod 8 ,že bude rokovať aj bez zachovania tejto lehoty, čo je možné, tak neviem na čo pán predseda zaujal stanovisko citujeme : "zabezpečím a v okamihu ako budem vedieť , kedy budú k dispozícii právne analýzy oznámim termín", pretože na rokovanie o programe mimoriadneho rokovania, ktoré naši piati kolegovia navrhli, nie sú potrebné žiadne právne analýzy, keďže navrhli program Zvolanie mimoriadneho zasadnutia, a tento program nemožno podľa RP meniť.

Uf.

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Regionálne vysielanie Televízie Zemplín prináša aj aktuálne informácie z diania na Ukrajine a svoje spravodajské príspevky poskytuje ukrajinským divákom. Správy o živote našich krajanov na Ukrajine vysiela od 30. novembra na základe dohody o spolupráci s ukrajinskou televíziou Tisa 1. Naopak, Tisa 1 preberá do svojho vysielania príspevky o živote Ukrajincov na Slovensku. Ako ďalej povedal marketingový riaditeľ TV Zemplín Vladimír Bučko, informácie z Ukrajiny zaraďujú do svojej hlavnej spravodajskej relácie Zemplínske noviny, ktorá má každý štvrtok o 18:00 premiéru a ostatné dni sa vo vysielaní opakuje. Projekt, v rámci ktorého si s TV Tisa 1 vymieňajú týždenne podľa aktuálnosti jeden - dva materiály, sa podľa Bučka stretol s veľkým ohlasom ukrajinských Slovákov. Preto ho chcú rozšíriť aj o informácie o živote Slovákov v Maďarsku a Poľsku. O výmene spravodajstva rokujú s maďarskými a s poľskými regionálnymi vysielateľmi. TV Zemplín vysiela v regióne Zemplína od roku 2005. Jej vysielanie môžu sledovať obyvatelia Košického a Prešovského samosprávneho kraja v mestách: Michalovce, Humenné, Trebišov, Sobrance, Sečovce, Snina, Medzilaborce, Veľké Kapušany, v časti Vranova nad Topľou a tiež obce na Južnom Zemplíne. Vysielanie je dostupné aj prostredníctvom internetu na adrese: http://www.tvzemplin.sk. Zemplínsky región sa nachádza na východe Slovenska v časti okresov Prešovského a Košického kraja. Je ohraničený poľskými, ukrajinským a maďarskými hranicami, susedí so Šarišom a Abovom.
© 2007, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Argumentácia o zlej finančnej situácii Slovenského rozhlasu nie je podľa generálnej riaditeľky SRo Miloslavy Zemkovej prázdnou výhovorkou, ale faktom. Reaguje tak na výzvu skupiny poslancov, ktorú jej včera popoludní zaslali elektronickou poštou. "Podfinancovanie služby, ktorú poskytuje rozhlas svojím poslucháčom podľa Zákona o SRo, nie je novinkou, upozorňovali na ňu už moji predchodcovia. Rozsah zákonných povinností a ročný rozpočtový 200-miliónový deficit nevyhnutne vedú k úvahám o šetriacich a reštrikčných opatreniach, najmä ak má SRo splniť dôraznú požiadavku ministra financií na zostavovanie vyrovnaných rozpočtov," uvádza riaditeľka Zemková. Vo výzve poslanci podľa nej pomenovávajú tri okruhy problémov, s ktorými SRo pracuje už dlhší čas a navrhuje riešenia. Zaoberá sa nimi Rozhlasová rada a prijíma k nim uznesenia. Ide o strednovlnné vysielanie Rádia Patria, o VKV vysielanie Rádia Devín a o fungovanie orchestra na pôde SRo. Generálna riaditeľka tvrdí, že Rádio Patria bude naďalej vysielať na stredných vlnách vďaka vládnej dotácii. Za rovnako bezpredmetné považuje úvahy o pozastavení VKV vysielania Rádia Devín v apríli roku 2008 do vyriešenia finančnej situácie SRo. "Rozhlasová rada svojím uznesením zaviazala SRo nájsť vnútorné zdroje na celoročné pokrytie nákladov na VKV vysielačov Rádia Devín, manažment túto úlohu plní a spolieha sa najmä na Vami spomínaný Zákon o platbe za služby rozhlasu a televízie, ktorý, ak bude začiatkom roka 2008 prijatý, vytvorí priestor na splnenie úlohy," reaguje Zemková na výzvu 43 poslancov. Čo sa týka Symfonického orchestra SRo (SOSR), počíta podľa nej systematizácia pracovných miest v rozhlase v Centre hudby pre rok 2008 so 62 kmeňovými pracovníkmi SOSR v rozsahu polovičného úväzku, pričom tretina hráčov bude mať vyššiu mzdu než mala za plný pracovný úväzok, tretina hráčov bude mať mzdu rovnakú a tretina hráčov bude mať mzdu v reálnom vyjadrení nižšiu. Inak než týmto organizačným opatrením sa nedala splniť požiadavka Rozhlasovej rady na zvýšenie nominálnych miezd hráčov orchestra, tvrdí Zemková. Orchester bude naďalej koncertovať a nahrávať hudobné programy pre potreby vysielacích okruhov SRo. Rozhlasová rada 12. decembra schválila rozpočet SRo a záväzný ukazovateľ nákladov na mzdy a odvody nie je možné prekročiť. "Chápem Vaše pohnútky pri koncipovaní výzvy, no musím pripomenúť, že SRo sa nemôže riadiť politickými výzvami a stanoviskami, ale výlučne platnými zákonmi, najmä Zákonom o SRo, uzneseniami Rozhlasovej rady, záväzkami z Kolektívnej zmluvy a záväznými rozpočtovými ukazovateľmi v súlade so schváleným rozpočtom SRo na príslušný kalendárny rok," odkázala riaditeľka SRo poslancom.

Led Zeppelin-Stairway to Heaven- London-10 December 2007

Led Zeppelin-Stairway to Heaven-
London-10 December 2007

Superstar Sk vs. svet again

Superstar Sk vs. svet again
IFPI SR Hitparáda - RADIO TOP 100 -Týždeň 2007/49

1. TIMBALAND & ONE REPUBLIC-APOLOGIZE 2. DESMOD-ČIERNA DIERA 3. SUGABABES-ABOUT YOU NOW 4. BLUNT JAMES-1973 5. GLADIATOR-AKO PREDTÝM 6. SMATANOVÁ ZUZANA-ZDÁ SA ŽE TO STAČÍ 7. CMORIK PETER-NEMUSÍŠ SA BÁŤ 8. PLAIN WHITE T´S-HEY THERE DELILAH 9. SANTANA-INTO THE NIGHT 10. KEYS ALICIA-NO ONE 12. PEHA-OPÝTAJ SA 14. MISHA-SPOMALÍME SVET 15. KOMAJOTA-UKRADNUTÝ 16. TINA-KÝM TY SPÍŠ 18. I.M.T. SMILE-DUCH ČLOVEKA 28. SHS 3-DOTKNI SA HVIEZD 30. TEAM-AKO MÁLO 31. JAROŠ MIRO-TLAKOVÁ NÍŽ 32. PREDNÁ ZDENKA-PONAD MAKY 47. BYSTRÍK-TO ISTÉ RÁNO 50. ŽBIRKA MIRO & FRUHLINGOVÁ IVA-TVOJ SVET JE MOJ 68. TINA-BLÍZKO TEBA 71. VENTIL RG-VÝŤAH 72. HEX-CESTA Z MESTA 77. METROPOLIS-RUKA DO OHŇA 83. GOMBITOVÁ MARIKA-TAK SOM CHCELA VŠETKÝCH MILOVAŤ 98. PEOPLES-TVAR

To je TV !

To je TV !

14. 12. 2007

Po Hrehovi Zemková ?

Po Hrehovi Zemková ?
Poslanci Národnej rady (NR) SR z koaličných strán sú presvedčení, že Slovenský rozhlas (SRo) ako jeden z kľúčových poskytovateľov verejnej služby má občanom Slovenskej republiky umožniť prístup k širokému spektru programov, ktoré neponúkajú komerčné rádiá. Uvádza sa to vo výzve, ktorú dnes z iniciatívy poslanca NR SR za Smer-SD Dušana Jarjabka poslali poslanci parlamentu Rozhlasovej rade a generálnej riaditeľke verejnoprávneho rozhlasu Miloslave Zemkovej. Poslanci vo výzve pripomínajú, že práve verejnoprávne poslanie SRo je dôvodom prečo občania koncesionárskymi poplatkami hradia jeho náklady. Podpísaní poslanci NR SR vyzývajú vedenie SRo, ktoré robí pre nedostatok zdrojov viaceré úsporné opatrenia, aby "energiu investovalo do hľadania spôsobov ako pracovať lepšie a kvalitnejšie a nie do formulovania prázdnych výhovoriek". Apelujú na Rozhlasovú radu, aby kontrolovala, aby vedenie rozhlasu nerobilo nezvratné deštrukčné kroky, najmä vo vzťahu k Symfonickému orchestru SRo (SOSR) a k národnostnému vysielaniu. Poslanci pripomínajú, že rozhlasové vedenie pri prepúšťaní, ktoré sa dotklo aj tvorivých zamestnancov či hráčov SOSR argumentuje zlou finančnou situáciou. "Zaujímavé pritom je, že na riadiacich štruktúrach sa to výraznejšie neprejavilo," tvrdí sa okrem iného vo výzve. "NR SR vyvíja úsilie zabezpečiť cez nový zákon o koncesionárskych poplatkoch lepšiu finančnú situáciu pre obe verejnoprávne médiá a ministerstvo kultúry zabezpečilo pre SRo popri príspevku na národnostné vysielanie na stredných vlnách i mimoriadnu dotáciu na umorenie ´starých dlhov´. Vedenie SRo však na tieto kroky nereaguje úsilím skvalitniť poskytované služby a plniť dôsledne úlohy definované v zákone," konštatujú podpísaní poslanci. SRo podľa nich, naopak, najnovšie núti umeleckých zamestnancov SOSR prejsť na znížený zamestnanecký úväzok. Signatári výzvy tvrdia, že to vyvoláva podozrenie, že súčasné vedenie SRo ani po dvoch rokoch nepochopilo, že symfonický orchester je rešpektované umelecké teleso a nie náhodné zoskupenie rutinných interpretov. Poslanci dali svoju výzvu na vedomie predsedovi vlády Robertovi Ficovi, ministrovi kultúry Marekovi Maďaričovi, ministrovi zahraničných vecí Jánovi Kubišovi a Úradu európskeho komisára pre kultúru. Agentúru SITA o výzve informoval jej iniciátor Dušan Jarjabek. Podpísali ju prevažne poslanci za stranu Smer-SD a tiež niektorí členovia poslaneckých klubov SNS a ĽS-HZDS.

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Kroky vedenia Slovenského rozhlasu (SRo) voči Symfonickému orchestru Slovenského rozhlasu (SOSR) považuje podpredseda vlády Dušan Čaplovič za likvidačné a protestuje proti nim. Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení vicepremiéra pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, "je zarážajúce, že pod takéto novodobé barbarstvo sa podpisujú ľudia, ktorí by mali predovšetkým slúžiť slovenskej kultúre a umeniu. Žiaľ, posledné kroky a rozhodnutia svedčia, že vedenie SRo zámerne, krok za krokom, likviduje symfonický orchester a takýmto doslovne brutálnym spôsobom dokazuje, že už dávno nemá opodstatnenie byť na čele tejto inštitúcie." K likvidačným krokom vedenia SRo voči SOSR patria podľa Čaploviča snahy generálnej riaditeľky SRo Miloslavy Zemkovej, "nekoncepčne a zámerne" znižovať stavy umelcov orchestra a tiež "jej ultimatívny nátlak na jeho členov podpísať polovičný úväzok, lebo inak bude ich miesto zrušené." Podpredseda vlády chce podniknúť všetky kroky, "aby arogancia moci a nekultúrnosti nezvíťazila nad kultúrnosťou v Slovenskom rozhlase." Existencia SOSR a kvalitné podmienky pre jeho činnosť sú meradlom kultúrnosti vedenia rozhlasu a niektorých členov Rozhlasovej rady, dodáva sa vo vyhlásení, ktoré poskytla hovorkyňa Dušana Čaploviča Erika Adamová.
Vyhlásenie podpredsedu vlády Dušana Čaploviča o snahách vedenia Slovenského rozhlasu (SRo) o likvidácii Symfonického orchestra SRo sa "opiera o jednostranné informácie." V reakcii na dnešné vyhlásenie vicepremiéra pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny k stavu v symfonickom orchestri rozhlasu uviedla generálna riaditeľka SRo Miloslava Zemková. Orchester bude aj v roku 2008 "pokračovať vo svojej činnosti v súlade so zákonom o SRo. Teleso bude naďalej koncertovať a nahrávať programy pre vysielacie okruhy SRo," dodala Zemková. Podpredseda vlády Dušan Čaplovič považuje kroky vedenia SRo voči Symfonickému orchestru SRo (SOSR) za likvidačné a protestuje proti nim. Tvrdí, že posledné kroky a rozhodnutia svedčia o tom, že vedenie SRo "zámerne, krok za krokom, likviduje symfonický orchester a takýmto doslovne brutálnym spôsobom dokazuje, že už dávno nemá opodstatnenie byť na čele tejto inštitúcie." K likvidačným krokom vedenia SRo voči SOSR patria podľa Čaploviča znižovanie počtu hráčov orchestra, zmena úväzkov hráčov na polovičné pod hrozbou prepustenia. Vedenie SRo koncom novembra oznámilo zmenu pracovných úväzkov hráčov SOSR z celých na polovičné. Podľa programového riaditeľa SRo Ľuboša Machaja sa platy 80 percent hráčov orchestra po prechode na polovičný pracovný čas nezmenia, ostatné sa buď o niečo zvýšia alebo znížia. Zároveň so zmenami platov sa koncom novembra znížil počet interných systematizovaných miest v SOSR zo 70 na 62. Vedenie rozhlasu k tomuto kroku pristúpilo pre pretrvávajúce finančné problémy a krízový režim, v ktorom je rozhlas už druhý rok a bude aj v roku 2008. Z týchto dôvodov by mal SOSR ako jedna zo zložiek rozhlasu v roku 2008 nižší rozpočet ako tento rok, 13 miliónov korún, čo je o sedem miliónov menej ako tento rok. Napriek škrtom dramaturgická rada podľa Machaja konštatovala, že s plánovaným stavom hráčov sa dá naplniť dramaturgický plán SOSR na budúci rok - 13 vystúpení pre verejnosť a 600 hodín nahrávok pre archív a pre potreby vysielania rozhlas.

Medzinárodná odborová centrála Konfederácie umenia a kultúry plne podporuje požiadavky a úsilie odborárov a členov Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave o zachovanie telesa. "Sme toho názoru, že vzhľadom na dlhodobú tradíciu a uznávanú profesionalitu členov Symfonického orchestra je nezodpovedné aj voči kultúrnemu životu občanov Slovenskej republiky, aby sa takéto kvalitné teleso rozpustilo," píše prezidentka Konfederácie umenia a kultúry Adriena Jirková. Naposledy dnes komentoval likvidáciu orchestra aj podpredseda vlády Dušan Čaplovič. Kroky vedenia SRo voči Symfonickému orchestru SRo (SOSR) považuje za likvidačné a protestuje proti nim. Podľa generálnej riaditeľky SRo Miloslavy Zemkovej bude orchester aj v roku 2008 "pokračovať vo svojej činnosti v súlade so zákonom o SRo. Teleso bude naďalej koncertovať a nahrávať programy pre vysielacie okruhy SRo." Vedenie SRo koncom novembra oznámilo zmenu pracovných úväzkov hráčov SOSR z celých na polovičné. Podľa programového riaditeľa SRo Ľuboša Machaja sa platy 80 percent hráčov orchestra po prechode na polovičný pracovný čas nezmenia, ostatné sa buď o niečo zvýšia alebo znížia. Zároveň so zmenami platov sa koncom novembra znížil počet interných systematizovaných miest v SOSR zo 70 na 62. Vedenie rozhlasu k tomuto kroku pristúpilo pre pretrvávajúce finančné problémy a krízový režim, v ktorom je rozhlas už druhý rok a bude aj v roku 2008. Z týchto dôvodov by mal SOSR ako jedna zo zložiek rozhlasu v roku 2008 nižší rozpočet - 13 miliónov korún, čo je o sedem miliónov menej ako tento rok. Napriek škrtom dramaturgická rada podľa Machaja konštatovala, že s plánovaným stavom hráčov sa dá naplniť dramaturgický plán SOSR na budúci rok - 13 vystúpení pre verejnosť a 600 hodín nahrávok pre archív a pre potreby vysielania rozhlasu.
© 2007, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

"Nerozumieme, prečo máme rokovať pod rúškom noci, ja sa obávam, že pod rúškom noci konajú iba zlodeji a valec zo Zlatej Idky sme tu už mali." Mikuláš Dzurinda

„Nechajte toho šaša, nech sa vyrozpráva.“ Miroslav Číž o Milanovi Hortovi

„Ešte mali toľko drzosti, že označili rokovanie parlamentu o 19:00 za nočné, kedy pracujú len zlodeji. Neželám autorovi výroku, aby ho chytil nahnevaný baník, ktorý sa vracia z nočnej. Najväčším víťazstvom opozície by malo byť, že sedí v parlamente, že sa nik nehrabe v ich minulosti a nesedia vo väzení za vlastizradu“. Robert Fico

"Merkelová by mala držať jazyk za zubami alebo zmiznúť. Zimbabwe nie je nemeckou kolóniou. Robert Mugabe je nespochybniteľným hrdinom afrického nacionalizmu, panafrikanistom, revolucionárom a osloboditeľom Zimbabwe". Minister informácií Zimbabwe Sikhanyiso Ndlovu

„Slovenskú mediálnu scénu poznám natoľko, že by som v nej mohol pôsobiť aj v inej oblasti.“

Radim Hreha

„Napádajú tvorcov našej relácie a snažia sa proti nám bojovať. Je to smiešne!" Niekomu totiž leží poriadne v žalúdku to, že sa nebojíme povedať pravdu do očí aj o tých, ktorí sa na verejnosti snažia vystupovať v ružovom svetle," pokračuje ďalej. Práve preto začali bojovať proti tvorcom našej relácie, stiahli nás z doposiaľ verejne prístupných výsledkov sledovanosti, sú proti všetkému, čo povieme, dokonca nám už vytýkali aj našu stálu rubriku v týždenníku STAR. Konkurenčné televízie vynakladajú do svojich relácií, od ktorých si sľubujú vysokú sledovanosť, nemalý obnos peňazí a nedokážu prežiť to, že taká nízkonákladová relácia, akou je Čo na to Mojsejovci?." Braňo Mojsej

GOLDEN GLOBE AWARDS 2008- Nominácie

GOLDEN GLOBE AWARDS 2008
Nominácie
Historický romantický príbeh Atonement podľa literárnej predlohy Iana McEwana britskej proveniencie, ktorý nakrútil tvorca ostatnej úspešnej adaptácie románu Pýcha a predsudok Jane Austenovej Joe Wright, je pred udeľovaním Zlatých glóbusov 2008 so siedmimi nomináciami najúspešnejšou snímkou. Za najlepšie výkony v dramatickom diele v mužskej i ženskej kategórii nominovali na ocenenie, ktoré každoročne udeľujú zahraniční novinári akreditovaní v Hollywoode, hlavných predstaviteľov snímky Keiru Knightleyovú a Jamesa McAvoya, ale aj režiséra, jedného z ďalších predstaviteľov, autora scenáru Chrisophera Hamptona a muža zodpovedného za hudobný sprievod Daria Marianelliho. Celkove bolo na ocenenie pre najlepší dramatický príbeh pri 65. udeľovaní Zlatých glóbusov nominovaných prekvapujúco až sedem diel. Popri spomínanom filme ešte American Gangster, Eastern Promises, favorit filmových kritikov film Táto krajina nie je pre starých (No Country for Old Men), The Great Debaters, Michael Clayton a There Will Be Blood. Muzikál s piesňami Beatles Across the Universe, ako aj filmy Charlie Wilson's War, Hairspray, Juno a krvavý muzikál Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street figurujú medzi adeptmi na trofej za najlepšiu komédiu alebo muzikál roka. Rivalkami Keiry Knightleyovej v súboji o Zlatý glóbus za najlepší ženský herecký výkon v dramatickej kategórii budú Cate Blanchettová za kreáciu titulnej postavy v súčasnosti u nás premietaného filmu Kráľovná Alžbeta: Zlatý vek, Julie Christieová za snímku Away From Her, Jodie Fosterová za The Brave One, či Angelina Jolieová za Silu srdca (A Mighty Heart). V pánskej kategórii dramatického žánru budú popri Jamesovi McAvoyovi súperiť George Clooney, (Michael Clayton), Daniel Day-Lewis (There Will Be Blood), Viggo Mortensen (Eastern Promises) a Denzel Washington (American Gangster). V komediálnej a muzikálovej oblasti boli za najlepšie herecké kreácie v komediálnej a muzikálovej oblasti nominované herečky Amy Adamsová za film Začarovaní (Enchanted), Nikki Blonsky (Hairspray), Helena Bonham Carterová (Sweeney Todd), Ellen Pageová (Juno), ako aj skvostná predstaviteľka titulnej postavy biografie Edit Piafová Marion Cotillardová z Francúzska. Spomedzi hereckých výkonov v komédiách a muzikáloch vybrali žurnalisti za adeptov na ocenenie Johnnyho Deppa (Sweeney Todd), Ryana Goslinga (Lars and the Real Girl), Toma Hanksa (Charlie Wilson's War), Philipa Seymoura Hoffmana, (The Savages) a Johna C. Reillyho (Walk Hard: The Dewey Cox Story). Známe mená figurujú aj medzi adeptmi na ocenenie v kategóriách najlepší ženský, respektíve mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Napríklad Cate Blanchettová (Iďm Not There) a Philip Seymour Hoffman (Charlieďs Wilson War) by tu mohli získať hoci druhé ocenenie. Medzi ich súpermi budú však v ženskej kategórii Julia Robertsová (Charlie Wilson's War), Saoirse Ronan (Atonement), Amy Ryanová za Zbohom baby (Gone Baby Gone), či Tilda Swintonová (Michael Clayton). Medzi pánmi sú za skvelé výkony v menších úlohách nominovaní aj Casey Affleck za Zabitie Jesseho Jamesa zbabelcom Robertom Fordom (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford), Javier Bardem (No Country for Old Men), John Travolta (Hairspray) a Tom Wilkinson (Michael Clayton). V prestížny Zlatý glóbus za najlepšiu réžiu môžu dúfať aj po dnešku Tim Burton (Sweeney Todd), bratia Ethan a Joel Coenovci za Táto krajina nie je pre starých (No Country for Old Men), Julian Schnabel (The Diving Bell and the Butterfly), Ridley Scott (American Gangster) a už spomínaný Joe Wright za Atonement. Tvorcovia snímok Simpsonovci vo filme (The Simpsons Movie), Ratatouille - Dobrú chuť! (Ratatouille) a Pán Včielka (Bee Movie) si to rozdajú o trofej určenú pre najlepší animovaný film roka. V oboch hudobných kategóriách najlepšia pôvodná filmová hudba a filmová pieseň figurujú okrem iných aj Clint Eastwood za hudbu k snímke Grace Is Gone, Howard Shore za Eastern Promises, či napríklad piesne Guaranteed z filmu Into the Wild alebo That's How You Know zo snímky Začarovaní (Enchanted). Pre "zvyšok sveta" je už tradične mimoriadne zaujímavý zoznam adeptov na ocenenie za najlepší zahraničný film roka, v ktorom figurujú tentoraz víťazná snímka z MFF v Cannes, rumunský film 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni, francúzsko-americká koprodukcia The Diving Bell and the Butterfly, francúzsky snímok Perspeolis, víťazný film MFF v Benátkach Lust, Caution režiséra Anga Leeho a snímka The Kite Runner. Slávnostné udeľovanie Zlatých glóbusov sa uskutoční v Hollywoode 13. januára 2008.

Copyright © TASR 2007

Dobrý programový ťah....

Dobrý programový ťah....
Posledná sezóna - Jednotka-13.12.2007-162 tisíc divákov ; sledovanosť : 3,5 % ; share : 8,5 %.

Dostali sme mailom :-)

Dostali sme mailom :-)
Ta to ja Vam musim dať znac smutnu spravu. V Bratislave odvolali našeho človeka z Košác, riaditela dakej televízie. Ta to bou taký múdry človek, bo vyučil še, skusenosti s riadzenim televízie zbieral v Zberných surovinách, kde ich musel hodne nazbirac a v pneuservise. Ta to on, po takejto praxi nedokáže riadiť televízor? Však on zna, kde še zapina a kec pri ňom zašpi, vypne še sam. Tvrdzá, že nenaplňal zákon. Ako še dá napĺňac zákon, ktorý je zdrap papiera? Vari je to fľaša, tá še dá naplnic, aj morka še dá naplnic, ale zákon? Ako ho naplníce? Ani obuvákom to nejdze. Uprimnú sústrasť, štátnu zástavu vyveším na pol žrde, (odpílim polovicu zo stojana) a odpálim bengalské ohne. Nech o tejto krivde vedza i tam. Ta to ma tak rozladilo (nasralo), že pujdzem do tej Bratislavy a spravím tam poriadek. Ta to neni šecko s kostolným porjadkem, odvolavat našich, ktory še to tak obetuju, že cestuju kazdý piatok a nedelu dakým Intercity, bo riskujú pád toho hliníkového ftáka. Tak, kedy tu už budze právo, či vľavo? Z úst mi idze pena, vedľa mňa skučí moja stará fena. Vežmem i ju, je síce bezzubá, ale nech na totych Bratislavčanov aspoň zavrčí. Ta to neni možno bydz bez nas! Šetci proletari, či vychodzniare, spojme še!

13. 12. 2007

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Iniciatíva Inakosť víta stanovisko Rozhlasovej rady (RR), že citlivé témy by mali byť vo vysielaní Slovenského rozhlasu (SRo) koncipované tak, aby obsahovali pluralitu názorov. RR týmto vyhlásením reagovala na sťažnosť bývalého viceguvernéra Národnej banky Slovenska Mariána Tkáča, ktorý namietal proti zaradeniu príbehu o homosexuálnom páre do popoludňajšieho vysielania Slovenského rozhlasu v programe Príbeh na týždeň. Inakosť je toho názoru, že v súlade s týmto odporúčaním by napr. v budúcnosti mal byť popri spolužití zmiešaných párov, vždy poskytnutý aj priestor na informácie o živote párov rovnakého pohlavia. Iniciatíva zároveň súhlasí s postojom programového riaditeľa Slovenského rozhlasu Ľuboša Machaja, podľa ktorého by mal SRo, ako verejnoprávne médium, otvárať aj kontroverznú spoločenskú diskusiu.

Copyright © TASR 2007

Slovensko je slávne / v siedmej sekunde.../

Slovensko je slávne

/v siedmej sekunde.../

SLOVAK DIGITAL NEWS

SLOVAK DIGITAL NEWS
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) upozorňuje spotrebiteľov, aby nerobili unáhlené nákupy televízorov a aby bez dôkladného uváženia a poznania podmienok nepodpisovali zmluvy s poskytovateľmi telekomunikačných služieb. Podľa skúseností TÚ SR spotrebitelia najmä v predvianočnom období bez uváženia podpisujú zmluvy a nakupujú elektroniku, čo neskôr vedie k reklamáciám a v prípade neuznanej reklamácie k návrhu na mimosúdne riešenie sporu. Pred uzavretím zmluvy o pripojení s podnikom - telekomunikačným operátorom by si spotrebitelia mali nielen dôkladne prečítať zmluvu, ale sa aj dôkladne oboznámiť so všeobecnými podmienkami služby a tarifou - cenníkom, upozorňuje TÚ SR. "V žiadnom prípade nie je možné spoliehať sa na informácie z reklamnej kampane a na ústne informácie predavačov, lebo tie sú neúplné a obvykle upozorňujú len na benefity danej služby. Neznalosť všetkých podmienok a cien vedie k nedorozumeniam medzi užívateľmi služieb a poskytovateľmi služieb, ktoré vedú k reklamáciám." Ak reklamácia nie je uznaná a užívateľ služby nie je spokojný s výsledkom reklamačného konania, tak sa obracia na TÚ SR, ktorý rieši spor mimosúdne. Aby sa spotrebiteľ vyhol takýmto problémom, mal by sa pred uzavretím zmluvy oboznámiť s podmienkami zmluvy a zvážiť, či a na ako dlho uzavrie zmluvu na dobu určitú. Odstúpenie od zmluvy uzavretej na dobu určitú je možné bez sankcií len v situáciách popísaných v zákone o elektronických komunikáciách, uvádza ďalej TÚ SR. Pred nákupom televízorov by si podľa TÚ SR mali spotrebitelia uvedomiť, že obvykle nejde o krátkodobú investíciu. Už niekoľko rokov je k dispozícii príjem TV programov zo satelitov v digitálnej kvalite (DVB-S). Na viacerých miestach Slovenska je k dispozícii digitálna televízia prostredníctvom rôznych technológií, napríklad DVB-C, IPTV, MVDS, digitálne MMDS a najneskôr do konca roku 2012 bude ukončené terestrické analógové TV vysielanie, ktoré úplne nahradí digitálne vysielanie (DVB-T), pripomína úrad a dopĺňa, že podmienkou preto, aby si spotrebiteľ plne vychutnal kvalitatívny rozdiel digitálneho vysielania je televízor, ktorý mu tento rozdiel umožňuje vidieť. Nové televízory a Hi-Def projektory sú označované značkou HD Ready prípadne Full HD. Televízory umožňujúce priamo príjem digitálneho terestrického televízneho vysielania (DVB-T) majú zabudovaný DVB-T tuner. K ostatným bude potrebné dokúpiť prídavné zariadenie. Operátori, ktorí poskytujú digitálnu televíziu prostredníctvom iných technológií, napríklad DVB-C, IPTV, MVDS, digitálne MMDS - zabezpečujú prídavné zariadenie pre užívateľov svojich služieb sami. V prípade nákupu satelitného prijímača je potrebné vybrať si digitálny prijímač (označenie DVB-S). V prípade záujmu o príjem platených programov musí mať potrebné dekódovacie zariadenie, do ktorého sa vkladá prístupová karta. Európska priemyselná asociácia EICTA, reprezentujúca sektory ICT a spotrebnej elektroniky, definovala minimálne požiadavky, pri splnení ktorých môžu výrobcovia HDTV zobrazovacích jednotiek označiť svoje výrobky logom HD ready. Uvedené označenie znamená pre výrobcov kvalitatívne odlíšenie od konkurenčných výrobkov a pre spotrebiteľov rýchlejšiu a jednoduchšiu orientáciu pri výbere Hi-Def televízorov, monitorov a projektorov. Modely s ešte vyšším rozlíšením sú zvyčajne označované ako Full HD, dodáva sa v správe TÚ SR.
© 2007, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

CZECH RADIO NEWS

CZECH RADIO NEWS
K 10. decembru 2007 zaevidoval Útvar rozhlasových poplatkov Českého rozhlasu viac než 35 tis. novo prihlásených poplatníkov koncesionárskych poplatkov, ktorý spolu prihlásili viac než 60 tis. rozhlasových prijímačov.
Na októbrovú kampaň „Platí vaša firma?“, v rámci ktorej Český rozhlas písomne oslovil 160 tis. živnostníkov, firiem a organizácií, ktoré odoberajú elektrinu a doteraz neboli v evidencii poplatníkov rozhlasového poplatku, zareagovala už viac než polovica adresátov. Na účet Českého rozhlasu tak bolo od novo prihlásených firiem poslaných celkovo viac než 16 mil. Kč., pričom z tejto sumy tvorí 8 mil. Kč doplatky za minulé obdobia. „Firmy, ktoré na naše oslovenie doteraz nereagovali, môžu od Českého rozhlasu očakávať uplatnenie ďalších postupov vymedzených zákonom o rozhlasových a televíznych poplatkoch. K nim sa viažu v prípade ich ignorovania právne dôsledky a finančné postihy,“ hovorí na margo neplatičov Ondřej Beran, vedúci Útvaru rozhlasových poplatkov Českého rozhlasu. Povinnosti platiť rozhlasový poplatok je v ČR vymedzená zákonom č. 348/2005 Zb., o rozhlasových a televíznych poplatkoch.

12. 12. 2007

To je TV !

To je TV !

Vyhlásenie Zrady STV

Vyhlásenie Zrady STV

Vážený pán predseda ,

držíme Vám a Vášmu kolektívu, hlavne zdravému jadru, palce nielen my, ale aj náš ľud, svedomitý hospodár svojej krajiny, ktorý si váž velkolepé dielo výstavby vo svojej vlasti. Vysoko si ceníme prácu ,výsledky , úsilie , iniciatívu a tvorivú prácu robotníkov, rolníkov a inteligencie v Slovenskej televízii. Vaša práca vznikla v symbióze s každodennou prácou nášho ľudu, dokázali ste televíziu vyviesť z rokov rozvratu a konečne ste ju nasmerovali ako súčasť spoločného úsilia o bohatý, socialistický rozvoj života v našej krajine. Plamenný výtrysk vašej snahy o objektivitu ukázal možnosť naplnenia našich cieľov a môže zahájiť veľkolepé údobie prevratných spoločenských dejov, kedy z revolučného úsilia, práce a bojov vyrastie nový spoločenský poriadok, ktorý oslobodí pracujúceho človeka a nenechá chudáka umrieť na ulici. Naše spoločné úsielie, usilie našej kolektívnej práce, ožaruje pracujúcemu ľudu a revolučným silám cestu pokroku, cestu šťastnej budúcnosti. Svet imperialismu, nadnárodných kapitálov a mediálnych molochov je zmietaný svojimi vnútornými rozpormi a krízami a jeho útoční jastrabi z nich hľadajú východisko v tom, že sa pokúšajú položiť tieň na naše slnečné dielo a na vzťahy mezi nami. My však nedopustíme, aby v atómovej víchrici, tisíckrát hroznejšej všetkých minulých , zhorelo naše dielo, to, čo sme rok vytvorili. Pohŕdame tými, ktorí v neskrotnej pýche ješitnej nadradenosti, sobeckom záujme , či dokonca za mrzké peniaze, aj u nás sa našla skupinka takých odpadlíkov a zradcov , sa odtrhli a izolovali od vlastného ľudu, jeho života a skutočných záujmov a s neúprosnou logikou sa stávajú nástrojom antihumanistických síl imperialismu a v ich službe sú hlásateľmii rozvratu . Našou odpoveďou bude zvýšené pracovné úsilie aby sme aspoň takto demonštrovali náš postoj k antisocialistickým silám. Náš kolektív BSPRSTV stojí plne za našou vládou i za vami, pán predseda . Pridáva sa k Vám aj náš finačný žralok, ktorý sa kedykoĺvek poství za Vás. Vyzývame všetkých, aby v prípade potreby, pomohli nastoliť poriadok a rázne zabránili kontrarevolučným silám zvrhnúť socialistické výdobytky. Fafrnkov nenávistných, s absenciou umu neznesieme ! Krajinu a televíziu si rozvracať nenecháme. Za nové tvorivé činy v mene socialismu a mieru .

K veci, pán predseda.

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS

Slovenský rozhlas (SRo) nevypne ku koncu roka stredné vlny, na ktorých prináša vysielanie pre národnostné menšiny Rádia Patria. Zabezpečiť by to mala 100-miliónová dotácia, ktorú by mal SRo dostať od štátu. Ako pre médiá počas dnešného rokovania Rozhlasovej rady povedala generálna riaditeľka SRo Miloslava Zemková, podľa informácií od ministra financií Jána Počiatka ide o sumu 100 miliónov korún, ktorá "bude veľmi pravdepodobne určená na úhradu straty SRo za rok 2006," teda dlh voči TBDS (bývalé Rádiokomunikácie) najmä za vysielače pre stredné vlny. Dlh rozhlasu voči TBDS je v súčasnosti 158 mil. Sk. Ak by prekročil 160 mil. Sk, musel by rozhlas TBDS platiť penále. Pôvodný dlh za vysielače z roku 2006 dosahoval 170 miliónov, SRo ho znížil z vlastných zdrojov, doplnila šéfka SRo. Dotácia podľa Zemkovej umožní úpravu súčasnej zmluvy alebo uzavretie novej zmluvy medzi SRo a TBDS. Vedenie SRo a TBDS by o tom malo rokovať ešte tento týždeň. Zníženie dlhu na 58 miliónov rieši situáciu, kým nezačne platiť nový zákon o poplatkoch za vysielanie STV a SRo, ktorý má nahradiť platný zákon o koncesionárskych poplatkoch. SRo môže na platbách za strednovlnné vysielače šetriť aj tak, že nebudú zapnuté 24 hodín denne, ako je to podľa súčasnej zmluvy, upozornila Zemková. Rádio Patria na nich denne vysiela šesť hodín premiérového vysielania, štyri hodiny repríz a zvyšný čas vypĺňa vysielanie regionálneho okruhu SRo, Rádia Regina. Vysielanie na stredných vlnách, teda vysielanie Patrie v súčasnosti podľa Zemkovej pokrýva celé územie Slovenska. "Je ale fakt, že najmä v nočných hodinách a pri špecifických poveternostných podmienkach sú veľmi citlivé a prerážajú ich aj iné stanice, napríklad turecké. Preto sme zvyšovali výkon niektorých vysielačov," uviedla. Zemková upozornila, že stredné vlny, vhodné najmä na šírenie hovoreného slova, sa dajú dobre digitalizovať. SRo pripravuje spustenie malého strednovlnného vysielača na svojom bratislavskom sídle, cez ktorý sa začne pilotné digitálne vysielanie v systéme DRM. Stredné vlny sú navyše medzinárodne koordinované a rozhlas by o ne prišiel, ak by na nich nevysielal, Vedenie SRo stále uvažuje o možnom pozastavení vysielania na okruhu VKV (veľmi krátke vlny), na ktorom vysiela Rádio Devín. To, či si poslucháči Devína budú môcť jeho vysielanie vypočuť len cez internet, satelitné vysielanie a káblové rozvody závisí od schválenia nového systému výberu poplatkov za STV a SRo. Vypnutím VKV vysielačov pre Devín k 1. aprílu 2008 by SRo ušetril 15 miliónov korún. Či však tak urobí by podľa Zemkovej malo byť jasné už koncom januára, kedy sa očakáva rokovanie Národnej rady SR o zákone, ktorý nahradí súčasný koncesionársky zákon. Ak by začal v praxi platiť v polovici budúceho roka, mohol by rozhlas získať v roku 2008 približne o 50 miliónov viac ako v súčasnosti. Pokryl by tým približne 20-miliónové náklady na zabezpečenie VKV vysielačov pre Devín. Ak sa zvýši výber z poplatkov za vysielanie, tak z nich rozhlas prednostne zaplatí stredné vlny a poplatky za vysielanie Devína, ubezpečila Zemková členov Rozhlasovej rady. Zdôraznila, že vysielanie Devína sa platí z koncesií, z ktorých má rozhlas v súčasnosti nedostatočný príjem. Podľa riaditeľky sekcie ekonomiky SRo Daniely Vašinovej získal rozhlas tento rok z koncesií od domácností aj firiem približne 650 mil. Sk, na budúci rok by to bez prijatia nového zákona mohlo byť približne 663 mil. Sk a po prijatí zákona o poplatkoch za STV a SRo približne 713 miliónov (2008). Po nábehu nového systému výberu poplatkov za vysielanie verejnoprávnych médií v roku 2009 by rozhlas mohol získať ročne o 100 až 130 miliónov viac. Vyplýva to z odhadov odborníkov z STV a SRo. Koncesie sú hlavným zdrojom príjmov oboch verejnoprávnych médií.

Rozhlasová rada dnes schválila rozpočet a programový koncept Slovenského rozhlasu (SRo) na budúci rok. Rada ich schválenie podmienila pokračovaním vysielania Rádia Devín v pásme VKV (veľmi krátke vlny) na budúci rok. Nesúhlasila tak s možným pozastavením vysielania Devína na okruhu VKV a generálnu riaditeľku SRo Miloslavu Zemkovú požiadala, aby budúcoročné vysielanie Devína zabezpečila zo zdrojov SRo. Rada tiež vedenie SRo pri schvaľovaní rozpočtu a programového konceptu zaviazala zachovať na budúci rok súčasné vysielanie Rádia Patria na stredných vlnách. Rozhlasové vedenie zároveň zaviazala k tomu, že v budúcnosti môže zrušiť vysielanie rozhlasu na stredných vlnách iba vtedy, keď vopred pripraví materiálne a technologické podmienky prechodu Rádia Patria na vysielanie prostredníctvom VKV tak, aby sa zachoval súčasný charakter a časový rozsah vysielania národnostného okruhu SRo, Rádia Patrie. Rozpočet verejnoprávneho rozhlasu na budúci rok je o 28 miliónov nižší ako na tento rok. Šéfka SRo ho pre médiá označila ako "výrazne šetriaci". Podľa informácií riaditeľky ekonomickej sekcie SRo Daniely Vašinovej SRo v budúcom roku počíta s vlastnými príjmami približne 752 miliónov korún a s približne 855-miliónovými nákladmi. Hlavnú časť plánovaných príjmov - 663 miliónov korún chce rozhlas získať z koncesionárskych poplatkov, približne 60 miliónov korún z reklamy a zvyšok z prenájmov a predaja služieb. V príjmoch pritom nie je zahrnuté možné zvýšenie koncesií. To by mohlo rozhlasu v roku 2008 priniesť o 50 miliónov viac. Ak parlament schváli nový zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované STV a SRo, ktorý má nahradiť platný koncesionársky zákon, mohol by SRo začať poplatky za vysielanie vyberať po novom v polovici budúceho roka. Členka rady Mária Hlucháňová považuje za dobré, že rozhlas po prvýkrát vypracoval rozpočet, v ktorom nie sú transfery zo štátneho rozpočtu zaradené do jeho príjmov. Rozhlas napriek tomu počíta, že podľa zákona o SRo dostane zo štátneho rozpočtu 55,4 milióna korún na vysielanie do zahraničia (Rádio Slovakia International, RSI) a verí aj v transfer na vysielanie na stredných vlnách vo výške približne 47,6 milióna korún. Transfer na RSI je podľa Zemkovej súčasťou štátneho rozpočtu. Najvyššou položkou budúcoročných nákladov SRo sú mzdy a odvody - spolu tvoria 260 miliónov korún. Náklady na vysielače dosiahnu 212 miliónov korún. Dozorná komisia SRo rade rozpočet odporučila schváliť. Plánované príjmy SRo na budúci rok - 752 miliónov korún vôbec nezodpovedajú stopercentnému pokrytiu jeho zákonných úloh, na to by rozhlas potreboval jednu miliardu korún, zdôraznila Zemková, s tým, že rovnako to kvalifikovali aj jej predchodcovia. Rozhlas bude preto a v roku 2008 fungovať v krízovom režime a jeho zamestnanci nebudú ohodnotení tak ako v iných médiách, nebude môcť obnoviť technológie, tak ako by mal, doplnila. Pomôcť SRo so 158-miliónovým dlhom voči TBDS (bývalé Rádiokomunikácie) za vysielače, ktorý je ešte z roku 2006, by mala ešte tento rok plánovaná 100-miliónová štátna dotácia. Tento rok by mali príjmy SRo dosiahnuť 780 miliónov korún bez štátnych dotácií a výdavky 875 miliónov korún. Rozhlas predpokladá prevádzkovú stratu 20 miliónov korún. Na koncesiách oproti plánu vyberie o šesť miliónov menej a z reklamy o 12 miliónov menej. Za rozpočet a programový koncept SRo na rok 2008 hlasovali z 15-člennej rady všetci ôsmi prítomní členovia - Ján Dudra, Jozef Gazdag, Peter Juščák, Mária Hlucháňová, Kveta Škvarková, František Balun, Ľubomír Zeman a predseda rady Vladimír Talian. Počas rozpravy o rozpočte viacerí členovia rady opakovane poukazovali na nedostatočné financovanie Symfonického orchestra SRo a na problémy s financovaním vysielačov.

© 2007, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

11. 12. 2007

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Spravodajská skupina Reuters Group podpísala prelomový kontrakt s novinami International Herald Tribune (IHT). Reuters bude denníku poskytovať obsah pre jeho hospodársku sekciu, pričom bude dostávať podiel z reklamy. Podľa dohody vznikne nová značka, pod ktorou budú zahrnuté hospodárske správy rovnako v printovom ako online vydaní. Od 7. januára sa hospodárska sekcia IHT premenuje v Európe na Business with Reuters a v ázijsko-pacifickom regióne na Business Asia with Reuters. Dohoda nie je exkluzívna, takže dovoľuje IHT odoberať správy aj z iných zdrojov. Reuters však nebude poskytovať svoje služby tradičným spôsobom, pri ktorom noviny platia za prístup k správam nejakej agentúry. Hospodárska sekcia IHT bude vznikať v úzkej spolupráci s redaktormi Reuters. Obsah vytvorený novým tímom bude tiež zverejnený na webovej stránke Reuters a finančných termináloch Reuters. Podľa šéfky Reuters Media Monique Villa je dohoda "prvým vzrušujúcim krokom k tomu, čo by sa mohlo stať bohatým a plodným vzťahom s IHT a celkovo s The New York Times Company". Šéfredaktor Reuters David Schlesinger uviedol, že spolupráca je logickým vyústením smerovania skupiny, ktorá rozšírila svoje spravodajstvo a prináša aj pozadia problémov a analýzy kvôli lepšej orientácii svojich zákazníkov. Informovala o tom agentúra AP.

Hosťom diskusného programu o ľudských právach na druhom programe poľskej verejnoprávnej televízie bol v pondelok večer aj čečenský separatistický vodca Ahmed Zakajev, ktorého Rusko obviňuje z terorizmu a žiada jeho vydanie. Podľa poľských médií ide zo strany televízie o odvážny krok, po ktorom bude takmer s určitosťou nasledovať ďalšie zhoršenie vzťahov s Ruskom. "Chcem sa poďakovať Poliakom za ich pomoc," povedal Zakajev v diskusii pri príležitosti Dňa ľudských práv. "Poliaci svojou odhodlanosťou a obeťami dokázali, že sloboda sa dá dosiahnuť. Ste pre nás vzorom," vyhlásila jedna z ikon čečenského boja za samostatnosť. Zakajev žije vo Veľkej Británii, ktorá mu v roku 2003 udelila štatút utečenca. Londýn vzdoruje opakovaným požiadavkám Moskvy o Zakajevove vydanie a tvrdí, že Rusko proti nemu nemá dostatok dôkazov a nevie zaručiť spravodlivý proces.

Gruzínska hlavná proopozičná televízia Imedi obnoví v stredu vysielanie po piatich týždňoch od jeho násilného zrušenia počas zrážok medzi políciou a protivládnymi demonštrantami v hlavnom meste Tbilisi. Ako informoval výkonný riaditeľ televízie Bidzina Baratašvili, vysielanie sa začne o 8. hodine večer (17:00 SEČ). Imedi, ktorú obvinili z podnecovania protestov, prestala vysielať 7. novembra. Gruzínske bezpečnostné sily vtedy vyhnali novinárov z budovy a zavreli kancelárie TV. Gruzínsky súd o obnovení vysielania rozhodol minulý týždeň. Stanici vrátil zmrazený majetok a obnovil licenciu na vysielanie. Opozícia a západné štáty kritizovali gruzínske oficiálne miesta za zatvorenie Imedi a vyzvali na jej obnovenie pred predčasnými prezidentskými voľbami 5. januára. Spolumajiteľom Imedi je medzinárodný magnát Rupert Murdoch a gruzínsky mediálny magnát a prezidentský kandidát Badri Patarkatsišvili.

Bývalého mediálneho magnáta Conrada Blacka v pondelok odsúdili na 6,5 roka väzenia za to, že akcionárov jeho mediálneho impéria Hollinger International oklamal o milióny dolárov, ktoré využil na financovanie svojho márnotratného životného štýlu. Black má na výkon trestu nastúpiť v najbližších 12 týždňoch, ale presný dátum ešte neurčili a zatiaľ môže zostať na slobode na základe kaucie 21 miliónov dolárov. Počas súdneho pojednávania sa viedol spor hlavne o to, koľko peňazí akcionári stratili. Suma sa pohybovala od 6 do 32 miliónov dolárov. Mediálny kolos Hollinger International v minulosti vlastnil londýnsky Daily Telegraph, Chicago Sun-Times, Jerusalem Post a stovky regionálnych novín v USA a Kanade. Black, ktorý dovolenku trávil na tichomorských ostrovoch a po Londýne sa vozil v Rolls Royce, smeruje do väznice, kde odsúdeným platia 12 centov na hodinu za také práce ako je umývanie okien a čistenie podlahy.
© 2007, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.