2. 7. 2005

CASE STUDY

CASE STUDY Je možné, že STV o koncesionárske poplatky nestojí: Robí všetko preto aby mala neplatičov viac. Vysvetlím to na príklade. Naša firma pravidelne 2 x ročne dostávala doklad, vyzvu na zaplatenie koncesionárskych poplatkov. Tento rok sme dostali doklad od rozhlasu, ale z sTV nám neprišlo nič. Na moje prekvapenie však prišla upomienka z advokátske kancelárie s vyhrážkami. Slušne som zatelefonovala do STV, že možno sa niekde stratila faktúra, aby mi ju znova poslali. Dostala som odpoveď, že oni nie sú žiadne doklady povinní posielať, že je to dané zákonom (do 15.dní v mesiaci) a oni už tento rok nikoho na nič neupozorňujú. Na túto zmenu tiež nikoho neupozornili (vraj nie sú povinní). Napadlo by vás že 14.januára treba zaplatiť koncesionársky poplatok, keď ste zvyknutí na výzvu? Platíme aj dane z nehnuteľností, leasingy, UPC, zálohy na energie, ale každý kto má záujem peniaze získať pošle doklad... Pripadá mi to tak, akoby STV o platby ani nestála. Asi im to momentálne vyhovuje. Oni vedia, že tie peniaze napokon vymôžu ... a možno aj s penálami. Ešte jednú zaujímavosť som sa dočítala v upomienke. Že STV zmenila číslo účtu a variabilné symboly. Teda keby ma to už toho 14. januára aj napadlo poslať poplatok, vrátil by sa mi späť na účet. STV totiž nie povinná ani zmenu účtu oznámiť... Nemala by sa STV aj trocha starať o to aby tých neplatičov nebolo tak veľa? V našom prípade je aj ďalší problém. Poplatky si dávame do nákladov (v našom prípade to ide). Ak nebudem mať žiaden doklad ako si to budem obhajovať pred daňovým úradom? Tento stav STV z istých dôvodov STV vyhovuje. Napríklad pri argumentácii pri zvyšovaní poplatkov. Príspevok v diskusii na www.pravda.sk

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA "Richard Rybníček je najlepší manažér na svete, a ak by som ja bol na jeho mieste, viedol by som STV rovnako." Andy Hryc / signatár 1000 slov o kutúre a iniciatívy Verejnosť za verejnoprávnosť na stretnutí s Mikulášom Dzurindom. "Nebudem sa k tomu vyjadrovať." Richard Rybníček na otázku, či bude rešpektovať požiadavku Rady STV. "Hrozne sa teším, že idem túto šou moderovať s jednou z najpríťažlivejších moderátoriek v strednej Európe" Vilo Rozboril o Zuzane Belohorcovej

FIKCIA ?

FIKCIA ?
"Útok na WTC nie je súčasťou programovej štruktúry a teda ani schváleného rozpočtu. Preto sme sa rozhodli neodkupovať vysielacie práva bez zodpovedajúceho finančného krytia," povedal člen manažmentu STV Branislav Zahradník.

1. 7. 2005

Informácia ministra kultúry SR

Informácia ministra kultúry SR Informácia ministra kultúry SR o plnení úloh verejnej služby vyplývajúcich z prijatých zákonov pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu, ktorú týmito definovalo Ministerstvo kultúry novými zákonmi. (znenie úlohy podľa uznesenia NR SR) Slovenská televízia (STV) a Slovenský rozhlas (SRo) boli zriadené zákonmi Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii a č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase. Prijatím týchto zákonov sa začala transformácia štátnych elektronických médií, ktorej cieľom bol vznik verejnoprávnych médií, schopných garantovať podmienky pre slobodné šírenie informácií, rozvoj kultúry a vzdelávania. Hlavnou náplňou STV a SRo obsiahnutou v pôvodnej forme „verejnoprávnej inštitúcie“ bola predovšetkým tvorba a vysielanie programu. Pri zriadení STV a SRo sa z legislatívneho hľadiska nezohľadnila potreba vyváženosti programových povinností a ich adekvátneho finančného zabezpečenia. Do roku 1992 sa STV a SRo podieľali na vysielaní Československej televízie a Československého rozhlasu. Od roku 1993, po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, začali STV a SRo napĺňať oveľa väčší vysielací priestor a navyše v narastajúcom konkurenčnom prostredí domácich i zahraničných staníc. Do viac ako stopercentného nárastu výroby zasiahlo aj výrazné zvyšovanie cien ich materiálových, technologických a energetických vstupov, ako aj zvyšovanie nákladov na prenos signálu STV a SRo a na údržbu a správu ich archívov. Tento nárast programových povinností nebol prostredníctvom disponibilných zdrojov nikdy primerane kompenzovaný a z dlhodobého hľadiska za dostatočné riešenie nie je možné pokladať ani v roku 2003 schválenú novelu zákona o koncesionárskych poplatkoch. Návrhy zákonov predložené do Národnej rady Slovenskej republiky ministrom kultúry Rudolfom Chmelom v roku 2003 boli úspešné a po svojom schválení vytvorili podmienky na dokončenie reálnej transformácie štátnych médií na verejnoprávne. V prvom rade znamenali definitívnu deetatizáciu STV a SRo, bez ktorej bola dovtedajšia „verejnoprávnosť“ týchto médií len deklaratórna. Majetok štátu v správe STV a SRo sa dňom účinnosti zákonov stal majetkom týchto inštitúcií, prestali byť vo svojej povahe príspevkovými organizáciami a kompetencia voľby riaditeľov prešla z Národnej rady Slovenskej republiky na Radu STV a Rozhlasovú radu. Zákony vymedzili „verejnú službu v oblasti rozhlasového resp. televízneho vysielania“ Tou je poskytovanie programovo rozmanitej a z hľadiska svojho geografického dosahu univerzálnej programovej služby pripravovanej prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily podľa zásad redakčnej nezávislosti a s pocitom spoločenskej zodpovednosti , pričom rozvíja kultúrnu úroveň divákov, poskytuje priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národov a je financovaná najmä z verejných prostriedkov. Takto poskytovanú programovú službu tvoria podľa zákona „spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, umelecké, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy, žánrovo rôznorodé programy pre deti a mládež a iné programy, ktoré sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu a etickému vedomiu občanov Slovenskej republiky, poskytujú z diania na Slovensku i v zahraničí nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie pre slobodné utváranie názorov, rozvíjajú kultúrnu identitu obyvateľstva Slovenskej republiky bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov a vytvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti“. Vážené poslankyne, vážení poslanci, svojim uznesením ste ma zaviazali, aby som Vás informoval, ako STV a SRo plnia úlohy verejnej služby, ktoré im sú zákonmi, schválenými týmto plénom 4. decembra 2003, uložené. V prvom rade si dovolím konštatovať, že verejné diskusie v poslednom období – rovnako ako diskusie na pôde Národnej rady SR – dokazujú, že zákony splnili svoj základný cieľ, deetatizovať STV a SRo a zavŕšiť z právneho a ekonomického hľadiska transformáciu oboch médií zo štátnych na médiá verejnoprávne. Nezávislosť a posilnené postavenie STV a SRo sú v týchto diskusiách zrejmé a jasne prítomné. Súčasťou zmeny postavenia verejnoprávnych médií je i skutočnosť, že kontrola realizácie úloh a poslania STV a SRo je v rukách orgánov, ktoré sú volené Národnou radou SR a jej jedinej skladajú účty (napríklad aj predložením spomínanej výročnej správy). Ministerstvo kultúry SR nie je de iure inštitúciou, ktorá sa má vyjadrovať k výročným správam, či hodnotiť implementáciu zákonov o STV a SRo. Som presvedčený o tom, že budete môcť plnenie základných princípov verejnej služby, ktoré som si dovolil v predchádzajúcich odsekoch spomenúť, podrobiť počas diskusie k Výročným správam STV a SRo veľmi podrobnej kontrole a žiadať odpovede od tých, ktorí sú za kontrolu plnenia úloh a poslania verejnoprávnych médií zodpovední. Napriek tomu sa pokúsim Vášmu uzneseniu vyhovieť a vyjadriť sa aspoň k niektorým skutočnostiam. Hodnotenie pôsobenia médií je vždy veľmi komplexná a často veľmi subjektívna záležitosť. Jedným z cieľov nových zákonov o STV a SRo bolo, aby štátne orgány neboli tým miestom, kde sa hodnotí kvalita médií verejnej služby – či už z hľadiska programu, alebo ich hospodárenia. Tým by sa totiž nepriamo vyvíjal zo strany výkonnej moci tlak na činnosť týchto médií. Existujú však určité objektívne zdroje údajov o pôsobení všetkých médií, ktoré sa generujú mimo ministerstvo kultúry a ktoré musí ono reflektovať napríklad aj vzhľadom na svoje povinnosti voči európskej legislatíve. Aj v súlade so zákonmi o STV a SRo je jedným zo základných atribútov verejnoprávneho média jeho dôsledné dodržiavanie právnych noriem a (nielen tým) posilňovanie právneho vedomia občanov. Vzhľadom na skutočnosť, že kontrola dodržiavania zákona o vysielaní a retransmisii je v kompetencii nezávislého regulačného orgánu, je možné údaje o dodržiavaní zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii považovať za ukazovateľ, ktorý o plnení verejnej služby zo strany STV a SRo objektívne vypovedá. V roku 2004 nekonštatovala Rada pre vysielanie a retransmisiu ani jedno porušenie zákona zo strany SRo. V prípade STV konštatovala porušenie zákona spolu desaťkrát a boli jej uložené finančné sankcie spolu vo výške 1.200.000 korún. (Pre porovnanie v prípade Televízie JOJ konštatovala Rada porušenie zákona trinásťkrát a uložila pokuty vo výške 860.000 korún a v prípade Televízie Markíza konštatovala sedemkrát porušenie zákona a pokuty dosiahli objem 120.000 korún.) V roku 2005 zatiaľ Rada konštatovala v prípade SRo jedno porušenie zákona a uložila mu sankciu vo výške 50.000 korún. V prípade STV konštatovala 16 porušení zákona a do dnešného dňa jej uložila sankcie vo výške 4.430.000 korún. (Opäť pre porovnanie uvádzam, že v prípade Televízie JOJ konštatovala Rada zatiaľ 8 porušení zákona a uložila pokuty vo výške 150.000 korún a v prípade Televízie Markíza konštatovala 13 porušení zákona a uložila jej pokuty vo výške 3.960.000 korún). Ministerstvo kultúry SR je poverené – okrem iných štatistických zisťovaní – aj spracovávaním štatistických údajov o rozhlasovom a televíznom vysielaní. Zozbierané údaje sú podkladom nielen k prehľadom Štatistického úradu SR, ale aj k rôznym európskym hodnoteniam vývojových trendov, či spätnej kontroly účinnosti európskej legislatívy a politiky v danej oblasti. Dovoľte mi uviesť niekoľko údajov zo štatistického zisťovania, ktoré môžu o plnení verejnej služby zo strany verejnoprávnych médií opäť objektívne vypovedať. Podľa zákonov o STV a SRo, ako aj zákona o vysielaní a retransmisii, sú STV a SRo povinné vysielať väčšinový podiel tzv. programov vo verejnom záujme (definícia týchto programov je zákonom daná). Na základe podkladov, ktoré do štatistiky poskytujú médiá samotné (ako verejnoprávne, tak súkromné), vysielal SRo v roku 2004 33 299 hod. takýchto programov, čo predstavuje takmer 78% vysielaného programu. STV vysielala v rovnakom roku 7.439 hod. programov vo verejnom záujme, čo predstavuje približne 48 % všetkých programov. Na základe týchto údajov nesplnila STV v roku 2004 svoju zákonnú povinnosť. STV je podľa zákona o Slovenskej televízií povinná zohľadňovať vo svojom vysielaní potreby nepočujúcich a iných sociálnych skupín. Zákon o vysielaní a retransmisii kvantifikuje túto povinnosť tak, že STV je povinná postupne do piatich rokov odo dňa účinnosti tohto zákona zabezpečiť skrytými alebo otvorenými titulkami najmenej 25% všetkých vysielaných programov na každom programovom okruhu. Päťročná lehota uplynie 4. októbra tohto roka, t.j. od 4. októbra 2005 bude musieť STV zvládnuť titulkovanie ¼ programov na oboch okruhoch. Podľa štatistiky odvysielala STV v roku 2004 na prvom okruhu 20,5 hod., čo predstavovalo iba 0,25% z celkového objemu vysielania tohto okruhu a 337 hod. na druhom okruhu, teda nie viac ako 5% z celkového vysielacieho času. Objem nezávislej európskej produkcie vo vysielaní je jedným z najsledovanejších ukazovateľov v Európe. Vypovedá o schopnosti prostredia podporovať európsku nezávislú – ako televíznu, tak aj filmovú – produkciu. Všetky podporné mechanizmy Európskej komisie sú totiž nastavené práve na podporu nezávislej produkcie. STV je povinná na základe zákona o vysielaní a retransmisii zabezpečiť 20% podiel nezávislej európskej produkcie z programov (vynímajúc spravodajstvo, šport, zábavné hry, reklamu, teletext a telenákup). STV odvysielala na prvom okruhu 691 hod. programov nezávislých producentov, z toho 167 hod. filmov a na druhom okruhu 464 hod. programov a z toho 111 hod. filmov. (Pre zaujímavosť Televízia Markíza odvysielala v roku 2004 trikrát väčší objem programov i filmov nezávislých európskych producentov ako prvý okruh STV a dokonca dvakrát viac programov a filmov ako obidva okruhy STV spolu. Naopak, STV na svojom prvom okruhu odvysielala 1.404 hod. hudobno-zábavných programov, zatiaľ čo Televízia Markíza 892 hod. a Televízia JOJ 1.053 hod. takýchto programov. ) Bez toho, aby som zasahoval do kompetencií Rady STV, Rozhlasovej rady i do kompetencie Národnej rady Slovenskej republiky si dovolím konštatovať, že SRo v mnou vybraných ukazovateľoch, ktoré nie sú generované ministerstvom kultúry, ani žiadnym iným štátnym orgánom, úlohy verejnej služby v rozhlasovom vysielaní plní. Zároveň si dovolím konštatovať, že v rovnakých ukazovateľoch sa nachádzajú také, ktoré Slovenská televízia neplní, resp. ktorých plnenie je sporné . Na záver mi dovoľte, vážené poslankyne a vážení poslanci, v súvislosti s touto informáciou, ale aj s predchádzajúcimi verejnými i odbornými diskusiami, pripomenúť problém, ktorý nesporne s plnením verejnej služby vo vysielaní súvisí – a to je systém financovania verejnoprávnych médií. Zjednodušene povedané – máme verejnoprávny rozhlas, ktorý sa snaží svoje poslanie a úlohy dôsledne plniť, dostáva sa však do dlhov. O jeho výklade povinností by sa do určitej miery dalo polemizovať, isté však je, že jeho financovanie (i vzhľadom na ďalší technologický rozvoj) nie je dostatočné. Na druhej strane máme verejnoprávnu televíziu, ktorá má ambíciu hospodáriť vyrovnane, dosiahnutie čoho je však v situácii ubúdajúcich koncesionárov neisté, je však „verejným tajomstvom“, že na niektoré svoje úlohy rezignovala. Ani jedno riešenie nie je uspokojujúce. Som presvedčený, že pri každom objeme rozpočtu je možné priorizovať úlohy, ktoré médiá s verejným financovaním plniť musia. A robiť to kvalitne a profesionálne, tak ako to ukladá zákon. Na druhej strane však musíme žiadať maximálnu efektivitu používania verejných zdrojov a majetku. Budem iniciovať v spolupráci s manažmentmi verejnoprávnych médií, ich riadiacimi kontrolnými orgánmi a odbornou verejnosťou diskusiu o tom, za akých podmienok je možné verejnú službu vo vysielaní plniť a aké kvalitatívne atribúty táto služba musí spĺňať.

POWERED BY

POD LAMPOU POWERED BY METAXA

TIE ČÍSLA....

TIE ČÍSLA.... Na poslednej Rade STV zaznela z úst manažmentu STV rozhorčená otázka , ako je možné, že novinári používajú skreslené informácie o počte odlásených koncesionárov a uvádzajú astronomické čísla o 20 000 odhlásených mesačne. Nuž, pravda je taká, že novinári i verejnosť vychádzali len z toho, čo povedal sám pán generálny riaditeľ Slovenskej televízie Richard Rybníček. ZÁPIS č. 8/2005 z riadneho zasadnutia Rady Slovenskej televízie 24. mája 2005 to hovorí úplne presne.... Informácia o legislatívnych iniciatívach týkajúcich sa STV 6.1 ....GR STV zdôraznil, že v takomto prípade by bola potom na mieste diskusia o tom, či by sa STV nemala napojiť na štátny rozpočet a koncesionárske poplatky úplne zrušiť Mesačne sa z platenia koncesionárskych poplatkov odhlási približne 20 tis. koncesionárov, lebo sú si vedomí toho, že za neplatenie sa im podľa súčastne platného zákona nemôže nič stať. STV si tieto poplatky nemôže vymôcť, lebo jej to zákon jednoducho neumožňuje. Z tohto dôvodu je peňazí z koncesionárskych poplatkov stále menej a menej. Treba potom vážne diskutovať o tom, ako to s touto inštitúciou ďalej

Haluz mesiaca

Haluz mesiaca Úrad priemyselného vlastníctva SR Slovenská televízia 1180-2005 VYVRHNUTÍ 24.6.2005 1179-2005 MALÝ BRAT 24.6.2005 1178-2005 MALÝ ZAKRPATENÝ BRAT 24.6.2005 1177-2005 VYVRHNUTÝ MALÝ BRAT 24.6.2005 1176-2005 VYVRHNUTÝ MALÝ ZAKRPATENÝ BRAT 24.6.2005

30. 6. 2005

ZLÁ SPRÁVA

ZLÁ SPRÁVA Kedze vam nevysla avizovana zmena na poste moderatorky sportovych sprav a Zuzana Belohorcova bude na Markize, zostava slecna Kostercova alebo planujete inu tvar? Lubka Kostercová zostáva. Chat Slovenskej televízie. šéfredaktor športového vysielania STV Andrej Miklánek

Forgotten ?

Forgotten ? Podľa vyjadrenia Richarda Rybníčka pre médiá a nie pre Radu STV Slovenská televízia deň pred rokovaním Rady STV predala prvé 4 domy aj pozemky v Mlynskej doline spolu za vyše 20 miliónov korún. Je to pozoruhodné. Nielen to, ale aj spôsob, akým STV odignorovala zákon i dohodu, ktorá bola na Rade STV a to, že je potrebný súhlas Rady STV na schválenie konkrétneho návrhu uzatvorenia zmluvy s konkrétnym záujemcom. Zákon o STV § 8 -Pôsobnosť rady Slovenskej televízie hovorí jasne : (1) Rada Slovenskej televízie (ďalej len „rada“) i) schvaľuje po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie návrh generálneho riaditeľa na prevod vlastníctva nepotrebnej nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku, ktorého obstarávacia cena bola vyššia ako 500 000 Sk a zostatková hodnota vedená v účtovníctve podľa osobitného predpisu je vyššia ako 300 000 Sk, nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas a zabezpečenie záväzku zriadením záložného práva alebo zabezpečením záväzku prevodom zabezpečovacieho práva k nehnuteľnej veci, Načo nám je Zákon o STV, načo nám je Rada STV a načo sa dohodneme na odpredaji majetku istým spôsobom? Ide o to, aby Rada STV nevedela, komu sa majeto predáva? Asi ako v prípade Lodenice, kde sa uzatvára zmluva s INTERCOM Agentúra s.r.o. , ktorá je prepojená na Ivana Kmotríka a so súhlasom vlády SR tam má byť Diplomatický klub.... Za 12 melónov pri Vltave .. Veď to poznáte. Alebo pri Dunaji.

29. 6. 2005

PUBLIC REKLAMA

PUBLIC REKLAMA Pre úplnosť a možnosť porovnania uvádzame limity vysielanie reklamy vo verejnoprávnych médiách v Európe. Belgicko (Valónsko): 10% Česko: 1% Francúzsko: 10% Írsko: 10% Taliansko: 4% Maďarsko: 10% Holandsko: 15% Nemecko: 1,4% (mimo prime time) Poľsko: 15% Portugalsko: 15% Rakúsko: 2,7% Slovensko: 3% Slovinsko: 15% Španiesko 15% Často sa uvádza, že vo Veľkej Británii, Dánsku, severnom Belgicku (Flámsko) a vo Fínsko – televízie verejnej služby reklamu vôbec nesmú vysielať. Nie je to úplne pravda a niekedy sa tento argument používa veľmi účelovo. Vo Velké Británii Veľkej Británii BBC reklamu vysielať nesmie avšak na trhu pôsobí aj iná televízia verejnej služby, Channel Four, ktorá je platena zo štátnych dotácií a aj z reklamy. V Dánsku pôsobí okrem DR1 a DR2, ktoré reklamu nevysielajú aj televízia verejnej služby TV2, ktorá môže vysielať až 15% reklamy z celkového denného vysielacieho času. Vo flámskej čast BelgickaTV1 a KETNET/CANVAS reklamu nemôžeu vysielať, ale sponzoringu môžu venovat 15% celkového denného vysielacieho času. Finska YLE reklamu nevysiela, ale napriek tomu z nej peniaze čerpá. Fínsky model je zvláštny v tom, že komerčné televízie YLE odvádzajú 12,25% svojich čistých výnosov. Táto sadzba bola znížená, aby komerčné televízie mohli investovať do digitálneho vysielania. Zdroje : Television 2004. International Key Facts. IP and RTL GroupEBU

Live 8

Live 8 Júlový koncert Live bude najväčším globálnym televáznym vysielaním v histórii, tvrdia jeho organizátori. 85% svetovej populácie bude mať možnosť sledovať tento koncert na televíznych obrazovkách. Séria koncertov v Londýne, Philadelphii, Paríži, Ríme, Berlíne, Johannesburgu, Tokyu a Toronto sa začne 2 . júla. Live 8 bude vysielať vyše 140 krajn sveta v televízii, rádiu, internete i mobilných sietiach. Londýnskemu koncertu v Hyde Parku budú dominovať Coldplay, Madonna, U2 ,Sir Paul McCartney, Dido, Annie Lennox, Pink Floyd, REM, Sting ai. Berlínskou lahôdkou bude vystúpenie Crosby Stills & Nash Koncert má vytvoriť tlak na krajiny G8, aby znížili chudobu v Afrike. Zatiaĺ nie je isté, či sa slovenský divák zaradí medzi tých,, ktorí budú mať možnosť na tento koncert spomínať dlhé roky, ako v prípade LIVE AID. Aj vtedy vďaka ORF. Ale to bola iná doba. Teraz je aká ?

28. 6. 2005

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Pomenovanie kritérií, na základe ktorých by mala Rada Slovenskej televízie (STV) vyberať ľudí na miesto generálneho riaditeľa verejnoprávnej televízie, považuje za dôležité iniciatíva Verejnosť za verejnoprávnosť. "Základným kameňom úrazu a predmetom sporu je vnímanie plnenia poslania a úloh verejnej služby, ktoré má STV poskytovať," uviedol na tlačovej besede jeden z členov iniciatívy Bohumír Bobocký. Ako zdôraznil, "generálny riaditeľ by mal hľadať spôsoby ako najlepšie dokáže televízia naplniť poslanie verejnej služby v zmysle zákona, a nie sa týmto povinnostiam vyhýbať a hľadať medzery v zákonoch." Tiež by si mal podľa iniciatívy uvedomiť, že služba verejnosti nie je súťažou s komerčnými televíziami v uspokojovaní požiadaviek masového diváka a mal by rešpektovať a chrániť nezávislosť svojich programových pracovníkov a spolupracovníkov. Za jednu z hlavných úloh označil Bobocký vytváranie čo najlepších podmienok pre tvorcov. Kriticky sa predstavitelia iniciatívy vyjadrili aj k tomu, že súčasný generálny riaditeľ STV Richard Rybníček lobuje za zákony v parlamente. "Riaditeľ by mal chrániť televíziu pred politickým vplyvom a tlakom a teda nemal by chodiť do parlamentu, nemá na to najmenšiu príčinu," zdôraznil. Verejnosť za verejnoprávnosť tiež vyčíta súčasnému vedeniu zastrašovanie pracovníkov a spolupracovníkov. Za dôležitú súčasť riadenia televízie považuje iniciatíva aj podporu kultúrnych hodnôt spoločnosti. "Tento manažment od svojho nástupu v januári 2003 dehonestuje tvorcov, umelcov a obviňuje ich z toho, že sa chcú na nej priživiť," podotkol Bobocký. Ako dodal, generálny riaditeľ by tiež nemal zneužívať televízne vysielanie na vlastnú propagáciu a sebaprezentáciu. Ako informovala ďalšia členka Verejnosti za verejnoprávnosť Ľudmila Farkašovská, iniciatíva sa transformuje na občianske združenie. Po prijatí u prezidenta Ivana Gašparoviča majú záujem aj o stretnutie s predsedom vlády Mikulášom Dzurindom a predsedom parlamentu Pavlom Hrušovským. Obidvoch oslovili listami, ale zatiaľ nereagovali. Hneď po nástupe do funkcie ich však prijal nový minister kultúry František Tóth. Zdroj : SITA

Vážený pán riaditeľ STV

Vážený pán riaditeľ STV V rozhovore s Evou Čobejovou (Týždeň č.24, Riadime STV ako vlastnú firmu) ste takto odpovedali na otázku: STV a kultúra. Ako vidíte tento vzťah? „Odmietam názor, že STV vychováva a vzdeláva. To je absolútne scestná myšlienka. Ambícia, že STV má vychovávať a vzdelávať, je nafúkaná a pomýlená. Dnes ľudia majú v ruke tlačidlo a vyberajú si, čo budú sledovať. Ponúkame len alternatívu s jedinou ambíciou: presvedčiť ich, aby to pozerali. Nemyslím si, že STV deformuje slovenskú kultúru.“ Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi aby som s Vami zásadne nesúhlasil. Nemyslím si, že je scestné, keď má STV ambíciu vychovávať a vzdelávať. Aj v zákone o STV, sa o tom píše na viacerých miestach. § 2 Postavenie Slovenskej televízie (1) Slovenská televízia je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania. § 3 Poslanie Slovenskej televízie (1) Slovenská televízia je vysielateľom, ktorého poslaním je poskytovať službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania. (2) Služba verejnosti v oblasti televízneho vysielania podľa tohto zákona je poskytovanie programovej služby, ktorá je univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá, pripravovaná na zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoločenskej zodpovednosti, a ktorá rozvíja kultúrnu úroveň divákov, poskytuje priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národov a je financovaná najmä z verejných prostriedkov. (3) Programovú službu Slovenskej televízie tvoria spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, umelecké, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy, žánrovo rôznorodé programy pre deti a mládež a iné programy, ktoré a) sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, etickému vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti obyvateľov Slovenskej republiky, b) poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov, c) rozvíjajú kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov, d) utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti. Mimochodom, pán riaditeľ, zábavné programy, ktoré vo „vašej“ STV toľko preferujete, majú tvoriť podľa zákona o STV, len marginálnu časť vysielania. § 6 Podnikanie Slovenskej televízie (1) Slovenská televízia je oprávnená vykonávať len takú podnikateľskú činnosť, ktorá súvisí s predmetom jej hlavnej činnosti a ktorá nesmie ohroziť plnenie jej poslania podľa § 3 a jej hlavnej činnosti podľa § 5. Prostriedky získané z podnikateľskej činnosti používa Slovenská televízia na vykonávanie svojej hlavnej činnosti. Ale nebudem Vás unavovať citovaním zákona o STV, verím, že Ste ho čítali. A zdá sa, že prvých 5 paragrafov, Vás svojím „nezrelým idealizmom“ doslova pobúrilo. Vážený pán Rybníček, úprimne si myslím že ste v STV urobil kus dobrej práce, no zdá sa, že Ste pri svojom pôsobení v STV, narazili na hranice svojich možností. Myslím si, že by Ste mal odstúpiť, kým nestratíte posledné zvyšky kreditu, čo Vám ešte zostal. Miro Martinovič
Z listu Rade STV
P.S.
My ešte k rozhovoru v Týždni č.24 dodávame, že aj tí , ktorí sa neohlásia u GR STV, ako predseda Rady STV, si prešli celú STV.
Lepšie vidieť a počuť iných.
Sanchez Illich Ramirez CARLOS

My sme malí muzikanti...

My sme malí muzikanti...
Slovenská televízia opätovne predviedla, ako si ctí kontrolné a správne orgány v tejto republike. Konečné vyúčtovanie jej nechýba, veď ho má k dspozícii tabloid. Prerušovanie programu reklamou v druhom ročníku Slovensko hľadá SuperStar ? Hlúpy názor Rady pre vysielanie a retransmisiu ! "Teším sa na druhú časť. Prekáža mi len to, že až začiatkom júla má rada dostať záverečné vyúčtovanie prvej série. Nepovažujem teda postup manažmentu za celkom seriózny,"hovorí Peter Malec, člen Rady STV . "Rada nemá žiadnu kompetenciu hovoriť do konkrétneho výberu relácie," odpovedal Branislav Zahradník z STV. "Budeme postupovať rovnako ako v prvej časti," hovorí Zahradník. Andrej Hollák, riaditeľ kancelárie licenčnej rady, zopakoval jej stanovisko, že STV porušovala zákon. * Myslím, že Doktor nerozumel. Pripájam aj stanovisko Rady STV, aby vedel, o čo ide . Zároveň pripájam aj právne postavenie Rady STV podľa z. č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii. Zároveň upozorňujem, že existuje aj pojem predbežné opatrenie. Asi vie, o čom hovoríme. UZNESENIE č. 62/2005 Rada STV v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona o STV poveruje DK STV, aby predložila: 1. Podrobný rozpis jednotlivých nákladových položiek v členení na prvotné a druhotné náklady týkajúcich sa relácií Slovensko hľadá Superstar, Slovensko hľadá Superstar – magazín, vrátane nákladov na nákup licencie a na propagáciu a reklamu. 2. Správu o všetkých zmluvách (vrátane marketingových), ktoré sa týkajú programu Slovensko hľadá Superstar a Slovensko hľadá Superstar – magazín, ktoré STV uzavrela so spoločnosťami FremantleMedia Licensing Worldwide, ako aj ďalšími spoločnosťami, ktoré sa podieľali na sprostredkovaní, príprave, realizácii, vysielaní, propagácii, obchodnej a reklamnej exploatácii relácií Slovensko hľadá Superstar, Slovensko hľadá Superstar – magazín s dôrazom na zmluvné podmienky týkajúce sa: § Práv výrobcu zvukových a zvukovoobrazových záznamov, ako napríklad CD, DVD, videoklipy a podiel STV na exploatácii týchto práv. § Vlastníctva merchandisigových práv. § Podielu na všetkých tržbách STV a využívanie reklamného času zmluvnými partnermi. § Prípadnými zmluvami dcérskych spoločností a zmluvných partnerov v súvislosti s reláciami Slovensko hľadá Superstar, Slovensko hľadá Superstar – magazín. § Iných benefitov pre inú zmluvnú stranu ako STV. 3. Správu o reklamných a obchodných výnosoch z vysielania relácií Slovensko hľadá Superstar, Slovensko hľadá Superstar – magazín s uvedením percentuálneho podielu STV a finančným vyjadrením čistého podielu STV. T : 5. 7. 2005 Z : DK STV RADA STV má pri výkone svojej kompetencie právo na sprístupnenie všetkých zmlúv STV Sprístupnenie zmlúv obsahujúcich klauzulu o obchodnom tajomstve RADE STV nie je porušením obchodného tajomstva Zákon výslovne umožňuje RADE STV oboznamovať sa s predmetom utajenia - § 14 ods. 6 ZoSTV, citujeme: „Ak rada rokuje o skutočnostiach, ktoré podliehajú ochrane údajov podľa osobitných predpisov (odkaz na § 17-20 Obchodného zákonníka)“ RADA STV je povinná zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností ( § 14 ods.6)osoby, ktoré sa oboznámia s takýmito informáciami sú povinné rešpektovať obchodné tajomstvo a neporušiť/neohroziť ho RADA STV môže využiť i DK STV (§ 15 ods. 2 písm c), t.j. poveriť ju kontrolou hospodárenia STV alebo nakladania s jej majetkom i napr. za účelom, či zmluvné podmienky sú pre STV výhodné a prostriedky, ktoré STV za účelom splnenia zmluvných povinností vynaloží, budú vynaložené hospodárne v zmysle ZoSTV. DK STV je povinná podľa § 15 ods. 2 písm e) oboznámiť RADU STV s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami (DK STV je odborným poradným orgánom pre RADU STV a jej informácia má byť preto profesionálna a má zodpovedať žiadosti RADY STV). Est argument a minori ad maius, t.j. že ak RADA STV sa môže oboznámiť s dokumentmi STV sprostredkovane cez DK STV, má toto právo i samotná a môže a má ho využívať v rámci výkonu dohľadu nad dodržiavaním ZoSTV, čo je v zmysle zákona i jej povinnosťou. Tento záver je možné vyvodiť i opačne, t. j. z kompetencií RADY STV, ktoré ak má riadne vykonávať musí napĺňať čiastkovo a to i napr. skúmaním zmluvnej dokumentácie. RADA STV zároveň nesie zodpovednosť za plnenie svojej činnosti a to voči NR SR, ktorá ak skonštatuje, že RADA STV si neplní svoje povinnosti môže ju celú odvolať ( § 12 ods. 5). Okrajovo v tejto súvislosti uvedieme i odkaz na ustanovenia z. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a to v prípade ak pri zmluvách, ktoré obsahujú obchodné tajomstvo boli použité verejné financie: - § 2 ods. 2: „osobou povinnou sprístupniť informácie sú právnické osoby zriadené zákonom“ (STV) - § 3 „každý má právo prístupu k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii“ - § 10 ods.2 „porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je sprístupnenie informácie, ktorá sa získala za verejné financie alebo sa týka používania verejných financií“ Zákon o slobode informácií tu stanovuje výnimku z porušenia alebo ohrozenia obchodného tajomstva. Vzhľadom k tomu, že STV nakladá i s verejnými financiami, je povinná na základe z. č. 211/2000 poskytnúť informáciu žiadateľovi, ktorý by toto svoje právo využil. Ak sa by sa jednalo o informáciu získanú za verejné financie, informácia by mala byť sprístupnená. O žiadostiach rozhoduje GR a o odvolaniach voči nim RADA STV. Ak by sme predpokladali že takáto žiadosť bude odmietnutá (napr. i z dôvodu obchodného tajomstva), o odvolaní rozhoduje RADA STV a máme za to, že RADA STV by mala byť pre správne posúdenie prípadu oboznámená s obsahom odmietnutých informácií, t. j. s obsahom zmluvy. Rozhodnutie RADY STV je preskúmateľné súdom. *Zdroj :www.sme.sk

27. 6. 2005

Predpoveď počasia

Predpoveď počasia
Nepriateľské počasie dosiahlo svoje ! Sledovanosť Správ STV v piatok 24. júna dosiahla hodnotu 6,1 % Pre manažment STV uvádzame predpoveď počasia na najbližšie dni. Utorok- 28°C Streda-28 °C Štvrtok-28 °C

ČO ĎALEJ ?

ČO ĎALEJ ?
Slovenská televízia doteraz nemá deklarovanú vlastnú stratégia dlhodobo udržateľného rozvoja verejnej programovej služby . V Slovenskej televízii dlhodobo chýba znalostný managment, riadenie sa realizuje prostredníctvom intuície, hoci na základe dostatku empirických poznatkov. Vyplýva to aj z faktu, že Slovenská republika za 13 rokov nedokázala vytvoriť ani priority mediálnej stratégie.

Keďže sa dá ťažko očakávať ucelená mediálna politika štátu v najbližšom období, je nutné nadviazať aspoň na Stratégiu konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, tzv. Národnú Lisabonskú stratégiu , ktorá jasne hovorí , že „ aj keď stratégia má predovšetkým ekonomické zameranie, naozaj úspešnou bude iba ak zároveň prispeje k zvyšovaniu kultúrnej úrovne Slovenska. Inak povedané, Slovensko sa musí stať nie len znalostnou ekonomikou, ale aj znalostnou spoločnosťou. Pojem kultúra je tu potrebné chápať v širšom zmysle slova, t.j. v zmysle etickej a civilizačnej vyspelosti národa. Je to jeden z dôležitých neekonomických faktorov, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu života jednotlivca. Slovensko bude o to vyspelejšou krajinou, ako občania budú schopní v každodennom živote kriticky myslieť, analyzovať spoločenské javy a dobre medzi sebou komunikovať. Na druhej strane, kultúra v tomto zmysle slova má aj ekonomický rozmer. Kultúra ako súbor neformálnych pravidiel správania výrazne ovplyvňuje kvalitu podnikateľského prostredia. Na druhej strane, materiálne kultúrne dedičstvo je významným zdrojom pre ekonomický rozvoj regiónov a celej krajiny.Zvyšovanie kultúrneho povedomia občanov je zároveň najistejší spôsob boja s korupciou. Ten musí aj naďalej zostať jednou z hlavných priorít vlády a celej spoločnosti." Plusy súčasnej reformy : zníženie verejného dlhu zníženie prezamestnanosti zavedenie controllingu a planningu zavedenie informačno- riadiacich softwarov NORIS a PROVYS zvýšenie sledovanosti zvýšene kredibility inštitúcie posilnenie brandu Slovenská televízia sumár majetku+ predstava odpredaju technologická zmena skvelé PR Mínusy : Absencia dlhodobej vízie Slovenskej televízie Úplná absencia práce s ľudskými zdrojmi Neriešenie starých veľkých dlhov / OMEGA PLUS spol. s r.o. + Štúdio Beta, spol. s r.o., spoločník : CI HOLDING, akciová spoločnosť / Vytváranie nových dlhov / skrytý dlh v rozpočte 2005 335.000.0000,- Sk, pokuty, pracovno-právne spory / Poskytovanie nepravdivých informácií pre relevantné inštitúcie / Rada STV, NRSR, Rada pre vysielanie a retransmisiu

Zlý stav a výsledky spravodajstva STV : o absencia riadenia o absencia kompetencií o absencia práce s ľudskými zdrojmi / absencia skúsených pracovníkov, nestálosť pracovníkov, zlé pracovné zmluvy / o nedostatočne využívaný potenciál drahého virtuálneho štúdia o absencia contentu o absencia VLASTNEJ TVÁRE spravodajstva STV - Absencia dlhodobej a koncepčnej práce s archívom STV ako programovou zložkou a súčasťou efektívneho programmingu - Netransparentný outsorcing - Nejasnosť smerovania niektorých dcérskych spoločností STV : Spoločnosť 1, 2. media, ktorá bola zakladaná s úmyslom exkluzívne reprezentovať STV v predaji reklamného času, tak vlastne nekoná, pretože oprávnenie disponovať reklamným časom v STV má samotná STV, ale aj jej ďalšie dcérske spoločnosti. Práve z tohto dôvodu sa javí existencia tejto spoločnosti ako mimoriadne neefektívna. STV Production & Technology, s.r.o., má celý dubbing v prenájme aj s pozemkom. Neexistuje nijaký finančný audit o výhodnosti tohto kroku zo strany STV. Spoločnosti TV BB, s.r.o. a TV KE, s.r.o., sa javia ako nadbytočné. Pri dcérskych spoločnostich STV neexistuje súvaha, ani finančná analýza s následnou komparáciou. Outsourcing v konečnom dôsledku môže byť pre STV z dlhodobého hľadiska najmä nekontrolovateľnou záťažou. - Absencia jasnej koncepcie vlastnej tvorby / nielen hranej /

OHROZENIA STV - OMEGA PLUS spol. s r.o. + Štúdio Beta, spol. s r.o., - Verejná mienka - Politici - Záujmové skupiny :

finančné skupiny vlastníci médií odbory tvorcovia Vlastní pracovníci STV

Východiská :

Existujú, ale kto by ich publikoval a prečo ?

Sanchez Illich Ramirez CARLOS

26. 6. 2005

ZELENÁ JE NIELEN TRÁVA

ZELENÁ JE NIELEN TRÁVA
Dnes sme sa z úst Richarda Rybníčka v Odpovediach z obrazovky dozvedeli v súvislosti s právami na vysielanie hokejovej ST extraligy a futbalovej Corgoň ligy na ročník 2005/06, že STV nie je ochotná kupovať produkt, ktorý nemá svoju cenu a sledovanosť. O slovenskom futbale by sa dalo takto uvažovať. O hokeji, ťažšie.
Ale sledovanosť hovorí o niečom inom.
A ak by sme boli úplne demagogický- je sledovanosť predraženého produktu - filmu Minority Report / 5,6 % ! / v poriadku ?
Mal tento produkt cenu pre STV?
Pre porovnanie - priemerná sledovanosť futbalových zápasov v minulej sezóne bola 4,5 % a z hokejovej ligy 6,6 %. Je potrebné podotknúť, že je neštastím pre slovenský futbal a hokej spôsob komunikácie i cenotvorby spoločnosťami Šport Progress, s.r.o. a Pro-Hokej, a.s pri právach z futbalovej Corgoň ligy a hokejovej ST extraligy . A to dlhodobo. Potom je ale potrebné dodať aj fakt, že STV zakúpila práva na MS v ľadovom hokeji za nevýhodných podmienok ,a že celková cena za EURO 2004 nebola až takým víťazstvom, ako to STV prezentovala.
V prípade futbalu STV zavádzala verejnosť už v súvislosti s vysielaním z vlaňajších majstrovstiev Európy v Portugalsku, pretože okrem financií za prenosové práva poskytla majiteľovi televíznych práv aj reklamný čas.
Zároveň STV musela doplatiť členské majiteľovi práv- EBU.
Nie je obvyklé používať zo strany STV cenu za prenosy ME a MS, ktoré sa kupujú iným spôsobom, ako domáce zápasy.
Dúfajme, že víťazom v tomto súboji bude divák.
Netvrdím, že STV musí vysielať hokejovú ST extraligu a futbalovú Corgoň ligu.
Ale čo vlastne bude vysielať, keď Slovenskej televízii je väčšina domáceho cudzia ?

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK Sú situácie, keď ako riaditeľ televízie pociťujete, že sa treba zachovať podľa svojej viery? Je ich veľmi veľa, každý deň. Keby som nemal svoju vieru a keby som si nemyslel, že to, čo robím, je isté poslanie a príležitosť, ktorú som dostal zhora, asi by som nemohol vydržať to množstvo tlakov, kritiky, požiadaviek... Sú aj situácie, keď už nevládzem, neverím, ale potom si spomeniem na to, že tu nie som zo svojej vôle. Uvidím, dokedy sa Pán Boh rozhodne ponechať ma tu. To, čo sa v STV deje pod mojím vedením, dokazuje, že aj kresťania sú schopní viesť takúto inštitúciu. Domnievam sa, že od roku 1989 je azda prvý raz v tejto krajine na čele takej vplyvnej mediálnej inštitúcie katolík, ktorý sa k svojej viere otvorene hlási. Treba si uvedomiť, že kresťan katolík je v mediálnom svete v drvivej menšine. Niekedy mám pocit, akoby sme sa báli ísť s vervou do bojov v tomto svete. Bol by som rád, keby boli katolíci podstatne aktívnejší a viditeľnejší Vedeli by ste uviesť konkrétnu situáciu, keď ste presadili kresťanský postoj? Podarilo sa mi napríklad presadiť študentské telemosty medzi Vatikánom a Bratislavou. Už boli dva a malo to veľký úspech u mladých, u verejnosti, dostal som množstvo listov... Okrem toho som dostal šancu zažiť, že počas môjho riaditeľovania bol na Slovensku Svätý Otec a zabezpečovali sme vysielanie z jeho návštevy. Bolo to fantastické. Teraz stojíme pred rozhodnutím vysielať každodenné náboženské správy v rámci špeciálneho vysielania na Dvojke. Zároveň si dávam veľký pozor na to, čo vysielame vo večerných hodinách. Richard Rybníček pre Katolicke noviny 5. septembra 2004