Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zverejňuje výzvu na podávanie návrhov kandidátov na člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 9 ods. 3 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Keďže v VIII. volebnom období nebol na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky zvolený odborník za oblasť ekonómie, je potrebné vykonať novú voľbu.

Za odborníka sa považuje fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, najmenej päť rokov odbornej praxe a tri roky riadiacej praxe v požadovanej oblasti.

K návrhu kandidáta je potrebné priložiť:

a) štruktúrovaný životopis,

b) doklad preukazujúci ukončenie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (§ 9 ods. 2 zákona),

c) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (§ 10 ods. 1 zákona),

d) čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe a riadiacej praxe s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával (§ 9 ods. 2 zákona),

e) čestné vyhlásenie o splnení predpokladov (§ 10 ods. 3 až 6 zákona)alebo čestné vyhlásenie, že tieto predpoklady splní do 30 dní od zvolenia,

f) určiť oblasť, ktorú kandidát zastupuje podľa § 9 ods. 1 písm. a) až d) zákona,

g) údaje potrebné k získaniu výpisu z registra trestov: meno, priezvisko aj rodné; rodné číslo;

doklady - vyplniť aspoň jedno z uvedených: č. občianskeho preukazu, č. pasu; dátum narodenia osoby; miesto narodenia; okres narodenia v Slovenskej republike alebo štát narodenia, štátne občianstvo, trvalé bydlisko; meno matky; priezvisko matky; rodné priezvisko matky; meno otca; priezvisko otca,

h) mobilné číslo kandidáta.

Návrhy kandidátov spolu so sprievodným listom navrhovateľa a uvedenými prílohami je potrebné doručiť na adresu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava v uzatvorenej obálke označenej heslom „Voľba člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska“ v lehote do 11. decembra 2023 najneskôr do 16. hodiny. Návrhy kandidátov, ktoré budú doručené po uvedenom termíne, nebudú zaradené do voľby člena rady.

Podrobné informácie sú uvedené na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky a v priloženom dokumente (PDF, 352kB) .