9. 12. 2011

RVR NEWS

RVR NEWS
Televízie podľa Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) nerešpektujú potreby sluchovo postihnutých a nevidiacich. TASR o tom informovala Lucia Jelčová z odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou RVR. "Napriek tomu, že povinnosť vysielať so zreteľom na potreby sluchovo a zrakovo postihnutých nadobudli televízie už pred štyrmi rokmi, stále nedosahujú zákonné podiely programov s multimodálnym prístupom," skonštatoval predseda RVR Miloš Mistrík. RVR tak podľa jeho slov vedie v tejto súvislosti voči vysielateľom štyri správne konania. "Dve voči Rozhlasu a televízii Slovenska a dve voči spoločnosti Markíza-Slovakia," priblížil Mistrík. Vysielateľom, u ktorých sa potvrdí, že nedodržali stanovený podiel programov s multimodálnym prístupom, hrozí podľa Mistríka ako sankcia najskôr upozornenie na porušenie zákona. "V prípade opakovaného porušenia finančná pokuta vo výške od 3319 do 66.387 eur," dodal. Od roku 2007 je totiž účinná nová zákonná úprava vysielania pre sluchovo a zrakovo postihnutých, takzvaný multimodálny prístup. V praxi znamená povinnosť televízií vysielať stanovené percento svojich programov so skrytými alebo otvorenými titulkami, v posunkovej reči nepočujúcich alebo s hlasovým komentárom pre nevidiacich. Podľa zákona o vysielaní a retransmisii Slovenská televízia tak musí skrytými alebo otvorenými titulkami sprevádzať 50 percent všetkých programov na Jednotke aj Dvojke. V posunkovej reči musí vysielať alebo do nej tlmočiť 3 percentá všetkých svojich programov na oboch programových službách a 20 percent programov Jednotky aj Dvojky musí sprevádzať hlasovým komentovaním pre nevidiacich. Súkromní vysielatelia, s výnimkou lokálnych, majú povinnosť vysielať 10 percent všetkých svojich programov so skrytými či otvorenými titulkami alebo v posunkovej reči či do nej tlmočených. Hlasovým komentovaním pre nevidiacich majú sprevádzať 3 percentá programov. Dodržiavanie týchto ustanovení monitoruje Rada pre vysielanie a retransmisiu.
Copyright © TASR 2011

RTVS boduje

RTVS boduje
STV2 -popis vysielaneho programu v Skylinku -záznam zo zasadnutia Národnej Rady Slovenskej republiky pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na rok 2012

Aj horšie bolo

Aj horšie bolo
Nebíčko v papuľke , 8.12.2011: 94 tisíc divákov,
2,0 % sledovanosť, 5,3 % podiel

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

“Novým veliteľom Vojenského obranného spravodajstva sa stal Pavol Brychta, ktorý vlastne nemal skúsenosti profesionálneho spravodajského dôstojníka. On robil personalistu, robil na rôznych iných úsekoch, ale nerobil v spravodajskej operatíve. Šéf hypermarketu alebo siete hypermarketov nie je kompetentný posúdiť, kto je dobrý spravodajský dôstojník. Tak ako ja by som nehovoril do jeho biznisu v obchode, tak by nemal hovoriť do týchto vec. Galko je iste čestný a principiálny človek, len jeho názor na fungovanie spravodajských služieb je názorom sledovateľa seriálov o Jamesovi Bondovi a majorovi Zemanovi. Preto ani neprekvapuje to, čo sa stalo vo VOS.” Igor Cibula , predseda Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov Slovenska

„ Zrejme pre štrajk lekárov bola na Slovensku zatvorená záchytka. Tomu možno pripisovať dnešné vyjadrenie predsedu SNS Jána Slotu k maďarskému zákonu o občianstve.“ Zsolt Semjén ,podpredseda maďarskej vlády

„ RTVS má zakúpený software na výkon elektronických aukcií a elektronicky sa obstarávalo aj toto obstarávanie a výsledok je, že sa bude platiť o 10 – 12% viac za elektrickú energiu. Nevie, či boli dobre nastavené parametre. Ešte zvážime či budeme akceptovať výstup z tohto verejného obstarávania. „ Miloslava Zemková

„ Ide ide o nezmyselné administratívne ustanovenie, ktoré sa do zákona dostalo veľmi pofidérnym spôsobom, pretože Rada RTVS nemá nijakú ingerenciu vstúpiť do rokovania medzi tým, s kým chce RTVS uzavrieť zmluvu a nemôže nijakým spôsobom meniť podmienky, ani povedať svoje stanovisko. Akonáhle zmluva existuje, tak najneskôr v deň zverejnenia ju Rada RTVS má k dispozícii. Navrhovaným spôsobom sa zbrzdí proces výroby. Jediné, čo tým Rada RTVS získa je to, že bude vopred pripravená na otázky novinárov, pretože každá zmluva RTVS je predmetom záujmu nielen komerčného prostredia, ale aj novinárskej obce. „ Miloslava Zemková

„ Očakával som, že materiál od kontrolnej skupiny Rady RTVS bude vyzerať úplne inak. Predpokladal so, že bude doručený spolu so stanoviskom GR RTVS tak, ako bolo povedané. Čakal som , že v tomto materiáli bude kontrolná skupina nejakým spôsobom reflektovať stanovisko GR RTVS. Obava, že to takto dopadne, bol jeden z dôvodov, prečo som sa vzdal členstva v tejto kontrolnej skupine. Pýtam sa na stať 2.1 bod 1, ktorý konkrétny paragraf zákona č. 26/2006 bol porušený, rovnako sa to týka aj bodu č. 2. Načo má Rada RTVS právne stanovisko, keď nevie, ktorý konkrétny paragraf bol porušený. V správe sa uvádza: „...za predpokladu, že predmet čiastkových zmlúv nezodpovedal predmetu rámcových zmlúv“. Tak zodpovedal alebo nezodpovedal ? Ai toto skupina posudzovala ? Myslím si, že ak zodpovedala, načo takéto ustanovenie a ak nezodpovedala, tak v čom. Mechanicky prebraté právne stanovisko do tohto materiálu bez toho, aby Rada RTVS nejakým spôsobom odhalila nedostatky toho právneho stanoviska, alebo reflektovala aj druhé, sa mu zdá ako pochybenie činnosti tejto kontrolnej skupiny. Prvý a posledný kontakt s touto skupinou som mal vtedy, kedy sa ukázalo, že Miroslav. Kollár nie je náchylný reflektovať žiadnu jeho pripomienku. Navrhoval som úplne iný postup, ktorý nebol prijatý. „ Vlado Talian

„Po roku 1968 tu zase máme stav, že na Slovensko prišli cudzie vojská. To nie je normálne.“ Marián Kollár ,šéf Lekárskeho odborového združenia

AVF NEWS

AVF NEWS
Vláda Slovenskej republiky 7. decembra 2011 schválila iniciatívny materiál, ktorý predložil minister kultúry Daniel Krajcer. Návrh na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov v kapitole ministerstva kultúry okrem iného obsahuje aj osobitný príspevok pre Audiovizuálny fond v sume 340 000 eur, určený na digitalizáciu kín. Z príspevku bude možné prostredníctvom fondu prioritne podporiť digitalizáciu ďalších 10 – 12 jedno sálových kín najmä v menších slovenských mestách. Návrh ministra kultúry operatívne reaguje na aktuálnu situáciu v sieti kín na Slovensku, pre ktoré je prechod na digitálne technológie premietania nevyhnutnou podmienkou ich ďalšej existencie už v blízkej budúcnosti. Návrh tiež priamo nadväzuje na závery obsiahnuté v Správe o európskej kinematografii v digitálnom veku z októbra tohto roka. Audiovizuálny fond prvý raz v doterajšej podpore kinematografie z verejných zdrojov na Slovensku zahrnul technologický rozvoj kín do svojej podpornej činnosti a ich digitalizáciu určil ako jednu zo svojich priorít už pri svojom vzniku. Zároveň fond určil transparentné odborné kritériá na posudzovanie žiadostí, technologické aj programové podmienky poskytnutia podpory a tiež dôraz na spolufinancovanie digitalizácie každého projektu z miestnych zdrojov. V rokoch 2010 a 2011 fond finančne podporil zo svojho rozpočtu zatiaľ 16 žiadostí na digitalizáciu kín, ktorých zoznam zverejňujeme AVF vo verejne prístupných štatistikách pre verejnosť na svojom webovom sídle. Z osobitného príspevku ministerstva kultúry bude možné dofinancovať ďalšie žiadosti, ktoré boli predložené vo výzve 4/2011 a odborná komisia ich odporučila na podporu. Podmienkou na udelenie podpory je kladné hodnotenie žiadosti odbornou komisiou, ktorá pri posudzovaní žiadostí prihliada okrem technologických predpokladov aj na zabezpečenie spolufinancovania digitalizácie, na programový profil kina s dôrazom na zastúpenie európskej kinematografie, ako aj na teritoriálne členenie a divácky potenciál kina a jeho lokality. Európsky parlament v dokumente k digitalizácii kriticky hodnotí jej aktuálny stav, najmä pokiaľ ide o poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb a sprístupňovanie digitálneho kultúrneho obsahu. Vo viacerých bodoch materiál adresuje výzvy Európskej komisii, aby navrhla osobitné opatrenia na poskytovanie podpory kinám. V dokumente sa konštatuje, že kiná nesú najväčšiu záťaž, pokiaľ ide o náklady na digitalizáciu. Najmä pre malé a nezávislé kiná je dôležité financovanie z verejných zdrojov, keďže táto záťaž zahŕňa budovanie základnej infraštruktúry, ktorá je dôležitá pre verejnosť a uľahčí poskytovanie lepších kultúrnych služieb než doteraz. Súčasne sa v správe zdôrazňuje, že zánik malých a nezávislých kín - najmä v menších mestách a menej rozvinutých regiónoch - môže obmedziť dostupnosť európskych kultúrnych zdrojov, kultúry a kultúrneho dialógu. Digitalizáciu kín je preto nevyhnutné dosiahnuť čo najskôr, aby tieto miesta ostali otvorené filmom, kultúrnej rozmanitosti a publiku. Doterajšia podporná činnosť Audiovizuálneho fondu v digitalizácii kín a aktuálna iniciatíva ministra kultúry v tejto oblasti sú dôležitými pozitívnymi impulzmi pre ďalšie pokračovanie procesu technologických zmien v sieti kín na Slovensku. Ako zdôrazňuje aj dokument Európskeho parlamentu, je potrebné, aby tento proces prebehol pokiaľ možno čo najskôr a s primeranou podporou z verejných zdrojov na európskej, štátnej aj miestnej úrovni. Audiovizuálny fond preto bude pokračovať v prioritnej podpore digitalizácie kín aj v nasledujúcom roku.

7. 12. 2011

TO JE TV !

TO JE TV !

TOP OF THE POPS

TOP OF THE POPS
1. Tisíc a jedna noc – Markíza ; 2. Modré z neba – Markíza ; 3. TELEVÍZNE NOVINY – Markíza ; 4. Proroctvo: Koniec sveta – Markíza ; 5. Športové noviny – Markíza ; 6. NOVINY TV JOJ – TV JOJ ; 7, Počasie – Markíza ; 8. NAJLEPŠIE POČASIE- TV JOJ ; 9. Ordinácia v ružovej záhrade V. – Markíza ; 10. ŠPORT- TV JOJ ; 11. Smotánka – Markíza ; 12. 2011 - Srdce pre deti- TV JOJ ; 13. KRIMI- TV JOJ ; 14. Zita na krku – Markíza ; 15. Funfon X-mas- TV JOJ ; 16. Súdna sieň- TV JOJ ; 17. Panelák- TV JOJ ; 18. Farmár hľadá ženu 2- TV JOJ

6. 12. 2011

Od Infozákona po WikiLeaks

Od Infozákona po WikiLeaks

Nadácia otvorenej spoločnosti - Vás srdečne pozýva na medzinárodnú konferenciu Od Infozákona po WikiLeaks, hranice otvorenosti, ktorá sa bude konať 7.- 8. decembra 2011 v Hoteli Gate One v Bratislave .
PROGRAM*
STREDA 7. DECEMBRA 2011
8:30 REGISTRÁCIA 9:30 OTVORENIE Alena Pániková, riaditeľka, Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation, Slovensko Aryeh Neier, prezident, Open Society Foundations, USA (videoprezentácia) 10:00 KONCEPT PRÍSTUPU K INFORMÁCIÁM Vladimír Pirošík, právnik, Transparency International, Slovensko moderátor Jeremy Lewis, Huntingdon College and FreedomInfo.us, USA keynote Rossen Bosev, novinár, Capital Weekly, Bulharsko Tomáš Kamenec, advokát, expert na infozákon, Slovensko Oldřich Kužílek, poradca pre otvorenosť verejnej správy, Česká republika 12:00 INFOZÁKON V PRAXI – PRÍNOSY A VÝZVY Lukáš Fila, zástupca šéfredaktora, SME, Slovensko moderátor Rado Baťo, bývalý hovorca premiérky SR, Slovensko keynote Peter Gogola , Starosta mesta Banská Bystrica, Slovensko Matej Hollan, Brneni.cz, Česká republika Ivan Rončák, Transparency International, Slovensko 15:00 DILEMY NOVINÁRA PRI INFORMOVANÍ (SLUŽBA VEREJNOSTI ALEBO PROPAGANDA?) Tom Nicholson, investigatívny novinár, Trend, Slovensko/Kanada moderátor Adam Šura, investigatívny novinár, Česká republika keynote Per Anders Johansen, investigatívny novinár, Nórsko keynote Denis Cenusa, nezávislý expert, Moldavsko Roland Kyška, nezávislý expert a publicista, Slovensko 17:00 PRÍKLADY DOBREJ PRAXE VYUŽÍVANIA INFOZÁKONA Beata Balogová, šéfredaktorka, The Slovak Spectator, Slovensko moderátorka Jan Gunnar Furuly, investigatívny novinár, Nórsko keynote Alexander Kashumov, lawyer, Access to Information Program, Bulgaria Ruta Mrazauskaite, Transparency International, Litva Nahiba Sayed, The New York Times, USA 19:00 KONCERT PHILANTHROPY BAND americký veľvyslanec na Slovensku Theodore Sedgwick klávesy grécky veľvyslanec na Slovensku Nicolaos Kanellos basgitara rumunský veľvyslanec na Slovensku Florin Vodita gitara prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov gitara riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne štúdie Richard Ďurana gitara
ŠTVRTOK 8. DECEMBRA 2011
10:00 INFOLEAKS – ÉRA ABSOLÚTNEJ OTVORENOSTI? Gavin MacFadyen, riaditeľ, Centre for Investigative Journalism, Veľká Británia moderátor Kristinn Hrafnsson, hovorca Wikileaks, Veľká Británia/Island keynote Rossen Bosev, projekt Balkanleaks, Bulharsko Per Anders Johansen, investigatívny novinár, Nórsko Christoph Thanei, novinár, Die Presse, Rakúsko 12:00 DOSTUPNOSŤ INFORMÁCIÍ Z VOĽNÝCH ZDROJOV (CROWDSOURCING) Roland Kyška, nezávislý expert a publicista, Slovensko moderátor Heather Brooke, publicistka, novinárka a aktivistka, Veľká Británia keynote Jiří Fiala, nasipolitici.cz, Česká republika Peter Kunder, Aliancia Fair Play, Slovensko Filip Vagač, splnomocnenec vlády pre občiansku spoločnosť, Slovensko
*program sa môže priebežne dopĺňať

Svätá Barbora vetry rozháňa

Svätá Barbora vetry rozháňa

Jednotka a Dvojka opäť pod 10 percent - spolu 9,92 % .

Jednotka horšie a Dvojka takisto.

Markíza lepšie, ale pod 30 %. TV Doma lepšie.

JOJ horšie a JOJ PLUS o chĺpoček horšie.

TA 3 horšie, ale lepšie ako Dvojka.

Jednotka - 7.52 % ; Dvojka - 2.40 % ; Markíza - 29.73 % ; TV DOMA - 5.35 % ; TV JOJ – 21.07 % ; JOJ PLUS- 4.97 % ; TA 3 - 2.68 %

5. 12. 2011

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Sýrske úrady zadržali v nedeľu sýrsku blogerku, ktorá sa narodila v USA. Oznámili to agentúry AP a Reuters. Razan Ghazzawiovú zatkli policajti a imigrační úradníci na sýrsko-jordánskych hraniciach po tom, ako predložila svoj pas, povedal jeden z jej priateľov agentúre Reuters. Podľa vyhlásenia sýrskeho Centra pre médiá a slobodu prejavu, na ktoré sa odvoláva agentúra AP, smerovala do Ammánu na seminár o slobode tlače v arabskom svete. Sieť Miestne koordinačné výbory, ktorá organizuje protesty proti sýrskemu režimu, potvrdila zatknutie blogerky. Oficiálne sýrske miesta sa k nemu zatiaľ nevyjadrili. Ghazzawiová ako jedna z mála zverejňovala svoje kritické texty na internete od marca, keď sa začali protesty proti prezidentovi Bašárovi Asadovi, pod vlastným menom. Posledný príspevok na stránke www.razanghazzwi.com má dátum 1. decembra a je o prepustení sýrskeho blogera z väzenia po 37 dňoch. O deň neskôr zverejnila svoj zatiaľ posledný príspevok aj na sieti Twitter, v ktorom napísala: "Vyzvať Asada, aby odstúpil, je jediný spôsob, ako zachrániť Sýriu pred občianskou vojnou a nadvládou NATO". Sýrska vláda vykázala z krajiny väčšinu nezávislých s tým, že neštátne médiá šíria lži o nepokojoch, za ktorým vidí zahraničné sprisahanie.
Copyright © TASR 2011 Angelina Jolie čelí už druhej žalobe v priebehu jedného mesiaca. Chorvátsky novinár americkú herečku obvinil z krádeže príbehu, ktorý je základom jej režisérskeho debutu In the Land of Blood and Honey (2011). V súdnych dokumentoch, ktoré získal portál RadarOnline James J. Braddock tvrdí, že článok, ktorý napísal a uverejnil v roku 2007 bol základom filmu, ktorý Jolie režírovala. Chorvátsky žurnalista sa vo svojej žalobe odvoláva na niekoľko detailov z filmu, ktoré sa údajne zhodujú s jeho článkom. Nahnevaný autor žiada súd o priznanie odškodného.
© 2011, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

The Moët British Independent Film Awards - BIFA

The Moët British Independent Film Awards
- BIFA

Dráma Tyranosaurus ovládla nedeľňajšie udeľovanie Britských nezávislých filmových cien (The Moët British Independent Film Awards - BIFA). Zo 14. ročníka podujatia, ktoré v londýnskom Old Billingsgate moderoval írsky komik a herec Chris O’Dowd, si jej tvorcovia odniesli spolu tri trofeje. Dráma o priateľstve a krutosti pritom zvíťazila aj v najprestížnejšej kategórii Najlepší britský nezávislý film. Ďalšie dve ocenenia si vyslúžili Olivia Colman ako Najlepšia herečka a Paddy Considine si prevzal Cenu Douglasa Hickoxa pre najlepšieho debutujúceho režiséra alebo režisérku. Dve ceny BIFA - v kategóriách Najlepšia produkcia a Najsľubnejší nováčik pre Toma Cullena získala dráma Víkend. Ocenenie za Najlepšiu réžiu získala Lynne Ramsay vďaka dráme We Need to Talk About Kevin. Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe predviedol podľa poroty Michael Fassbender v dráme Shame. Za vedľajšie úlohy ocenili Vanessu Redgrave (Coriolanus) a Michaela Smileyho (Zoznam smrti). Ako organizátori oznámili vopred, zvláštne ceny si prevzali Ralph Fiennes a Kenneth Branagh. Ralph Fiennes dostal cenu Richarda Harrisa za výnimočný prínos britskému filmu a Kenneth Branagh cenu Variety pre herca, režiséra, scenáristu alebo producenta, ktorý pomohol pritiahnuť medzinárodnú pozornosť do Veľkej Británie. Nominácie na ceny BIFA vzišli z hlasovania 70-člennej komisie, ktorá si pozrela takmer 200 filmov. O víťazoch rozhodla porota zložená z profesionálov britského filmového priemyslu, medzi ktorými tento rok boli režisér a scenárista Josh Appignanesi, režisérka a scenáristka Debs Paterson, producentka Tracey Seaward, herci David Thewlis, Ed Hogg, herečka Ruth Wilson, či producent Charles Steel. Britské nezávislé filmové ceny, ktoré vznikli v roku 1998, si vybudovali pozíciu jedného z prvých ceremoniálov sezóny filmových cien, pričom upozorňujú na nezávislé a britské snímky. Minuloročné udeľovanie ocenení pritom ovládla historická dráma Kráľova reč (2010), ktorá vo februári tohto roka získala štyri Oscary. Medzi predchádzajúcich víťazov patria napríklad snímky Moon (2009), Milionár z chatrče (2008), Control (2007), This Is England (2006) alebo Nepohodlný (2005).

Prehľad víťazov a víťaziek 14. Moët British Independent Film Awards:

Najlepší britský nezávislý film:Tyranosaurus ; Najlepšia réžia: Lynne Ramsay (We Need to Talk About Kevin) ; Cena Douglasa Hickoxa (pre najlepšieho debutujúceho režiséra alebo režisérku): Paddy Considine (Tyranosaurus) ;Najlepší scenár: Richard Ayoade (Ponorka) ;Najlepšia herečka: Olivia Colman (Tyranosaurus) ;Najlepší herec: Michael Fassbender (Shame) ; Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe: Vanessa Redgrave (Coriolanus) ;Najlepší herec vo vedľajšej úlohe: Michael Smiley (Kill List) ;Najsľubnejší nováčik: Tom Cullen (Víkend) ;Najlepšia produkcia: Víkend ;Cena Raindance: Leaving Baghdad ; Najlepší technický výkon: Maria Djurkovic - produkčný dizajn (Tinker Tailor Soldier Spy) ; Najlepší dokument: Senna ; Najlepší britský krátky film: Chalk ;Najlepší zahraničný film: Odlúčenie Nadera a Simin

© 2011, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

SLOVAK WEB NEWS

SLOVAK WEB NEWS
Oficiálne meranie internetu bude obohatené o nové štatistiky, ktoré prinesú prvé oficiálne dáta o návštevnosti internetu z mobilných zariadení na Slovensku. Ide o počet zobrazení stránok pochádzajúcich z mobilných zariadení a ich podiel v celkovom počte návštevnosti. Zavedenie týchto štatistík je súčasťou príprav ku spusteniu ďalšej trojročnej etapy AIMmonitoru, ktorá sa začne v januári 2012. Ďalšou inováciou v novej vlne výskumu bude zavedenie štatistík s počtom reálnych užívateľov navštevujúcich internet z mobilných zariadení, plánované na druhý štvrťrok roku 2012. Pravidelne aktualizované štatistiky budú zahŕňať počet zobrazení generovaných mobilnými telefónmi, smartphonmi a tabletmi, čo umožní sledovať úroveň návštevnosti webových stránok z mobilných zariadení. Štatistiky poskytnú dáta o tom, koľko zobrazení danej stránky sa uskutočnilo prostredníctvom mobilných zariadení (PVm) a určí podiel mobilných zobrazení z celkového počtu zobrazených stránok (PVm%). Vďaka novým údajom bude napríklad možné porovnať počet zobrazení stránok z klasického a mobilného internetu či zostavovanie rebríčkov webových stránok najčastejšie navštevovaných z mobilných zariadení. Nové štatistiky sú súčasťou všetkých výstupov merania AIMmonitor od 1. decembra 2011. TASR dnes informovala Izabela Urbanová zo spoločnosti Gemius Slovakia.

Copyright © TASR 2011

U Mikuláša ?

U Mikuláša ?

4. 12. 2011

Zomrel Dev Anand

Zomrel Dev Anand

Romantický hrdina a módna ikona Bollywoodu Dev Anand zomrel vo veku 88 rokov. The Press Trust indickej tlačovej agentúry vydal správu, že Anand zomrel v sobotu v Londýne na infarkt. Herec bol v britskej metropole kvôli lekárskej prehliadke a jeho zdravotný stav bol v posledných dňoch zlý. Agentúre to potvrdili anonymné zdroje z umelcovej rodiny. Dev Anand bol často prirovnávaný k americkému hercovi Gregory Peckovi vďaka svojmu výzoru a bol známy svojou nekonečnou energiou a vášňou pre film. Anand účinkoval vo viac než 100 filmoch. Medzi jeho najznámejšie snímky patria Munimji (1955), C.I.D. (1956) či Love Marriage (1959). Anand v roku 2001 získal tretie najvyššie občianske ocenenie a dostal niekoľko cien filmového priemyslu. V roku 1954 sa oženil s herečkou Kalpanou Kartik (pravým menom Mona Singha), s ktorou mal dve deti. Jeho bratia Chetan a Vijay boli obaja filmovými režisérmi. Ich sestra Sheel Kanta Kapur bola matkou Shekhara Kapura, na Oscara nominovaného režiséra filmu Kráľovná Alžbeta: Zlatý vek (2007).

© 2011, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

SLOVAK WEB NEWS

SLOVAK WEB NEWS
Najnavštevovanejším slovenským internetovým portálom bol v októbri portál Azet.sk. Pozrelo si ho 1.782.356 reálnych užívateľov (RU), ktorí strávili na ňom v priemere viac ako 17 minút. Tradične najlepšie výsledky dosiahla jeho sekcia Pokec.sk, ktorú za mesiac navštívilo viac ako 1,15 milióna ľudí. Vyplýva to z informácií, ktoré uverejňuje na svojej stránke Asociácia internetových médií (AIM Monitor). V rebríčku ďalej nasleduje Zoznam.sk. Za lídrom slovenského internetového trhu zaostal iba o necelých 30.000 návštevníkov. Trojicu, tak ako aj v septembri, uzatváral spravodajský portál sme.sk. Ten si medzimesačne polepšil o približne 85.000 návštevníkov a prekročil tak hranicu 1,6 milióna reálnych užívateľov. Nad miliónovú hranicu sa okrem prvej trojice dostali už len tri weby. Rástli Atlas.sk (1,35 milióna RU), Aktuality.sk (1,25 milióna RU) i Topky.sk (1,2 milióna RU). Len symbolicky si pohoršil Cas.sk, ktorý v októbri navštívilo o necelých 5000 reálnych užívateľov menej, pričom si však zachoval v návštevnosti siedmu priečku (965.891 RU). V decembri by sa mal web denníka Nový Čas začleniť pod Azet.sk. Výraznejšie si v októbri polepšil portál denníka Pravda. Stránku navštívilo viac ako 933.691 reálnych užívateľov, čo znamenalo ich medzimesačný nárast o viac než 65.000. Rástol aj Centrum.sk, ktorý evidoval 823.612 reálnych užívateľov. Desiatku tak ako aj pred mesiacom uzatvárala Markiza.sk (695.778 RU), ktorá v októbri stratila viac ako 60.000 reálnych užívateľov. Podobne klesal aj spravodajský portál súkromnej televízie tvnoviny.sk. V októbri ho preskočil web Heureka.sk, ktorý skončil tesne pod hranicou 600.000 reálnych užívateľov.
Copyright © TASR 2011

NEDEĽNÉ REZNE A KÁVA

NEDEĽNÉ REZNE A KÁVA

Stále kalibrujú telefóny.

Všetci išli domov.

V nedeľu, 4.decembra o 13.00h odvysiela Televízia Markíza špeciálne vysielanie relácie Na telo venované kríze v zdravotníctve.S moderátorkou Zlaticou Puškárovou budú diskutovať: minister zdravotníctva Ivan Uhliarik (KDH), predseda LOZ Marián Kollár a primár Kliniky detskej chirurgie DFNsP Bratislava Vladimír Cingel. Témou je kríza v zdravotníctve .