30. 10. 2010

Zomrel James MacArthur

Zomrel James MacArthur
Vo štvrtok 28. októbra skonal vo veku 72 rokov americký herec James MacArthur, ktorý sa preslávil predovšetkým ako detektív Danny "Danno" Williams v kriminálnom seriáli Hawaii Five-O (1968 - 1980). Herec zomrel v nemocnici v Jacksonville na Floride. Oznámil to jeho agent Richard Lewis, ktorý však neuviedol príčinu úmrtia. James Gordon MacArthur sa narodil 8. decembra 1937 v Los Angeles, vyrastal však v New Yorku u adoptívnych rodičov - dramatika Charlesa MacArthura a herečky Helen Hayes. Svoju hereckú kariéru odštartoval v divadle už ako jedenásťročný, pričom na Broadwayi debutoval v roku 1960 v hre Invitation to a March. Za svoj výkon získal následne ocenenie Theater World Award. Jeho prvým filmom bola dráma The Young Stranger z roku 1957, neskôr si zahral napríklad aj v snímkach Kidnapped (1960) alebo Švajčiarsky Robinson (1960). V rokoch 1968 až 1979 bol MacArthur súčasťou populárneho seriálu Hawaii Five-O, ktorý opustil na konci 11. série. Následne sa vrátil späť do divadla, pričom však taktiež účinkoval aj v rôznych televíznych programoch. Počas svojho života bol trikrát ženatý a mal štyri deti.

© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

29. 10. 2010

Ad Lex Nižňanský 9 by Nižňanský

Ad Lex Nižňanský 9 by Nižňanský

K návrhu zákona o Rozhlase a televízii Slovenska . Prinášame niekoľko pripomienok generálneho riaditeľa STV Štefana Nižňanského k textu návrhu zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý pripravilo Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR. Návrh zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov V závere Predkladacej správy sa hovorí: "Z dôvodu hrozby značnej hospodárskej škody (podľa vykonávacieho plánu a programového konceptu Slovenskej televízie počíta táto inštitúcia v roku 2011 s deficitom až 37 miliónov eur) sa navrhuje predložiť návrh zákona na skrátené legislatívne konanie." Tento záver má vlastne zdôvodňovať, prečo je nevyhnutné prijať navrhnutý zákon. Avšak v Zákone č. 198/2007 Z. z. v platnom znení (§ 26, ods. 6, písm. j/) sa o škode hovorí: "Na účely zákona o účtovníctve sa škodou rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Inventarizáciou zistené odcudzenie alebo strata majetku je manko". Nevieme si vôbec predstaviť, akú inú škodu pod týmto označením (keď ju označuje odborným ekonomickým termínom) môže mať predkladateľ na mysli, keď hovorí o údajnej ´hospodárskej škode´ a nie o nejakej inej (napr. poistnej, technickej a pod.). Takéto najdôležitejšie resp. aj hlavné zdôvodnenie, ktorým sa má akože odborne zdôvodňovať nevyhnutnosť predloženého zákona na prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní, v žiadnom prípade nie je možné považovať za vecne a formálne pravdivé, za odborne zdôvodnené, za hodnoverné, za argumentačne doložené a za právne, terminologicky a ekonomicky a akokoľvek ináč obhájiteľné... Predkladateľ zákona totiž nič nehovorí o tom, na základe akých konkrétnych dokladov a argumentov k takémuto svojmu tvrdeniu (že hrozí údajne ´značná hospodárska škoda´) dospel a čo ho k takémuto veľmi závažnému tvrdeniu v tak závažnom materiáli, akým je návrh zákona, oprávňuje. Preto musíme vysloviť podozrenie, či takéto tvrdenie nenapĺňa aj skutkovú podstatu trestného činu ohovárania, nepravdivého obviňovania, osočovania a poškodzovania dobrého mena STV a jej pracovníkov. Máme podozrenie, že jednoznačným účelom takéhoto ničím nepodloženého tvrdenia verejného činiteľa je len dehonestovať, ublížiť a poškodiť Slovenskú televíziu, jej pracovníkov, členov manažmentu STV a Rady STV, a to s jednoznačným zámerom vymeniť celé súčasné vedenie tejto verejnoprávnej inštitúcie a možno aj s cieľom mocensky ju ovládnuť. A teraz k podstate problému: Návrh vykonávacieho plánu a programového konceptu je štandardný plánovací materiál, v ktorom sa Slovenská televízia štandardným spôsobom snaží zosumarizovať a zosúladiť na jednej strane požiadavky a potreby tejto verejnoprávnej inštitúcie (výkony vo výrobe a vysielaní programov), ktoré si musí plniť, a to v zmysle platných zákonov (svojich úloh, poslania a postavenia), na druhej strane sa Slovenská televízia snaží tieto zákonom stanovené úlohy, požiadavky a potreby aj finančne vyjadriť. Toto sa deje práve v návrhu vykonávacieho plánu a programového konceptu na príslušný rok. A že v takomto materiáli (návrhu) vzniká disproporcia, tak toto najlepšie ukazuje na to, aký nesúlad je medzi vecným a finančným vyjadrením toho, čo by Slovenská televízia aspoň v minimálnom vyjadrení mala plniť, a medzi tým, koľko na to dostáva a získava peniazi... Môžeme ubezpečiť Ministerstvo kultúry SR, že všetky manažmenty STV a Rady STV vždy hľadali a hľadajú to najlepšie riešenie. A to také, ktoré by na jednej strane nepoškodzovalo divákov, ale zároveň umožňovalo STV plniť si svoje zákonom stanovené úlohy a poslanie. O tom, že manažment STV a Rada STV sa aj teraz snažia túto neľahkú (často až syzifovskú) úlohu riešiť, hovoria aj prijímané uznesenia z jednotlivých ich rokovaní (bližšie pozri príslušné zápisnice). Pritom zákonom stanovené úlohy si neurčili ani manažment STV a ani Rada STV, pričom stále platný zákon dokonca ukladá STV začať vysielanie ešte aj na štvrtom vysielacom okruhu... Preto manažment STV a Rada STV dôrazne odmietajú takéto ničím nepodložené, klamlivé a lživé tvrdenia. Upozorňujeme, že manažment STV a Rada STV v prípade zisteného nehospodárneho nakladania s pridelenými finančnými prostriedkami, zisteného poškodzovania majetku STV a pod. vždy vyvodzovali voči konkrétnym osobám, ktoré to spôsobili a zlyhali, prísne sankčné postihy. Avšak ani pochybenie takýchto jednotlivcov z radov STV nikoho neoprávňuje takýmto zovšeobecňujúcim a hrubým spôsobom poškodzovať dobré meno celej STV, jej manažmentu a Rady STV. Preto proti nemu dôrazne protestujeme. Je to podobný druh obvinenia, ako keby niekto Vládu SR pri zostavení deficitného rozpočtu na nasledujúci rok tiež obvinil z údajnej ´hospodárskej škody´. Aj STV aj vláda zápasia s podobnými problémami - ako zabezpečiť plnenie úloh, a to pri tých istých finančných zdrojoch. Rovnako ako STV ani vláda to v súčasnosti tiež nedokáže... Do podobnej zložitej hospodárskej situácie, v akej sa nachádza STV, sa v súčasnosti - v období hospodárskej krízy - dostali aj viaceré mestá, obce, štáty, ale aj verejnoprávnej televízie z okolitých krajín, ale nikto ich neobvinil z toho, že tým spôsobili hospodársku škodu... Aj STV je v takejto situácii nie preto, že by manažment a Rada STV hospodárili (nakladali s finančnými zdrojmi) nezodpovedne, ale preto, že postupne vznikala a vzniká až príliš veľká disproporcia (t. j. až príliš sa otvorili nožnice) medzi tým, čo má STV plniť na jednej strane a aké finančné zdroje na to má na druhej strane. Je preto veľmi zavádzajúce a skresľujúce tvrdiť, že súčasnú ekonomickú situáciu STV spôsobil manažment a Rada STV. Manažment a Rada STV totiž nestanovili pre STV úlohy, ktoré má plniť na jednej strane, ani na druhej strane nestanovujú výšku tzv. koncesionárskych poplatkov, neobmedzili reklamu v televíznom vysielaní, neoslobodili platcov tzv. koncesionárskych poplatkov od ich platenia, nespôsobili hospodársku krízu atď. Veľmi zjednodušené vysvetlenie rozdielu, prečo STV nedokáže postupovať pri pokrývaní takejto disproporcie podobne ako rozhlas, možno vysvetliť aj nasledovne: Kým rozhlas poskytovaní svojej služby vysiela iba zvuk, televízia vysiela okrem zvuku aj obraz. Kým opakovanie tej istej hudobnej skladby v rozhlase poslucháčom tak veľmi nevadí a dokonca viaceré opakovanie momentálne populárnej hudobnej skladby pritiahne ešte viac poslucháčov, v prípade reprízy televízneho programu takéto počínanie STV televízneho diváka odoženie a ten potom prepne na iný vysielací kanál. Preto STV nemôže pri riešení spomenutej disproporcie v žiadnom prípade postupovať rovnakým spôsobom, ako postupuje rozhlas. O tom sa účelovo vôbec nehovorí, ale postup Slovenského rozhlasu sa hodnotí ako zodpovedný a správny. Pritom je to len časť pravdy, aj keď sa tým vôbec nechceme dotknúť kolegov v Slovenskom rozhlase. Navyše, porovnávať nákladovosť výroby pri rozhlasovom vysielaní a pri televíznom vysielaní je ako porovnávať neporovnateľné. Pripomíname, že v dôsledku poddimenzovaného financovania STV hľadala a hľadá riešenia a východiská, a to ako pokryť rozsah vysielania na jednotlivých vysielacích televíznych okruhoch v zmysle úloh, postavenia a poslania STV. Ide totiž aj o to, aby STV sa postupne nestavala iba tzv. reprízovou televíziou (keďže na výrobu kvalitných a vysielanie kvalitných televíznych programov nemá dostatok finančných zdrojov), aby nemusela časovo obmedzovať vysielanie na jednotlivých televíznych okruhoch, aby nemusela zastavovať vysielanie na niektorom z vysielacích televíznych okruhov a pod. Avšak ani o tom nikto nehovorí. Kvalitný televízny program sa bez potrebných finančných prostriedkov na ich výrobu nedá zabezpečiť. Ak tvrdí niekto niečo iné, potom nehorázne klame a verejnosť účelovo zavádza. V súčasnosti sa niektoré médiá a tzv. mediálni odborníci snažia pripísať všetku zodpovednosť za súčasné problémy STV, jej manažmentu a Rade STV, čo nie je pravda, a preto proti tomu dôrazne protestujeme. V ďalších sprievodných materiáloch predkladaného návrhu zákona (príloha13. c/ - sociálne vplyvy) sa napríklad hovorí, že predložený návrh zákona nebude mať vplyv na domácnosť. Nie je to však pravda. Televízni diváci (domácnosti) za tie isté platby dostanú menej služieb (bez Trojky resp. možno aj bez niektorej ďalšej verejnoprávnej rozhlasovej stanice). V skutočnosti to teda jednoznačne svojím spôsobom znamená nepriame zdražovanie poskytovanej služby, a teda má to negatívny (nepriamy) vplyv na domácnosti. Ak však niekto tvrdí, že zrušením tzv. koncesionárskych poplatkov obyvatelia ušetria, tak to nie je pravda, tie isté náklady opäť zaplatia iba obyvatelia, ale z iného vrecka... V doložke zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie sa žiada dodať, že vo svojej podstate ide predložený návrh tohto zákona asi predsa len proti niektorým uzneseniam a odporúčaniam Európskej únie. Tie totiž hovoria o potrebe posilňovať verejnoprávne vysielanie v krajinách EÚ, a nie o ich oslabovaní. Znižovanie rozsahu verejnoprávneho vysielania je totiž proti takýmto uzneseniam a odporúčaniam inštitúcií a orgánov EÚ. K jednotlivým ustanoveniam príslušného návrhu zákona asi ani nemá význam predkladať konkrétne pripomienky, pretože v celom svojom koncepte, východiskách, prístupe, spôsobom riešenia navrhnutého zlučovania STV a SRo a pod. je pripravený zle a neodborne. Navrhujeme ho preto úplne prepracovať. Ak z takto navrhnutého zákona vzniknú značné a nezvratné hospodárske škody, potom sa vôbec nebudeme čudovať. Avšak dôrazne protestujeme proti veľmi krátkemu času na pripomienkovanie tak veľmi závažného a dôležitého návrhu zákona, ktorý rozhodujúcim spôsobom v budúcnosti ovplyvní, obmedzí a zníži nielen vysielanie niektorých žánrových a typových druhov verejnoprávneho televízneho vysielania STV (od náboženského, cez športové, vzdelávacie, menšinové, detské, umelecké a pod.), ale aj rozhodným spôsobom zasiahne do platného duálneho systému televízneho vysielania u nás. Tým významne zasiahne aj do demokratickej podstaty a budovaného demokratického systému v našej krajine. Upozorňujeme aj na názor jedného z televíznych divákov, ktorý sa sťažoval, že mu bolo upreté dôležité občianske a ľudské právo, a to právo na informácie, pretože nemal dostatok času oboznámiť sa s predloženým návrhom zákona...

Mgr. Štefan Nižňanský , generálny riaditeľ STV

STV NEWS

STV NEWS
O pár týždňov si pripomenieme 100. výročie narodenia herca, režiséra, scenáristu a zakladateľa slovenskej kinematografie Paľa Bielika (11. decembra 1910 - 23. apríla 1983). Slovenská televízia (STV) si dielo osobnosti slovenskej filmovej tvorby pripomína v cykle pre pamätníkov. Každú nedeľu popoludní na Jednotke uvádza niektorý z legendárnych filmov, v ktorom hral alebo ktorý režíroval. Agentúru SITA o tom informoval hovorca STV Peter Susko. Po Jánošíkovi z uplynulej nedele to už túto nedeľu 31. októbra bude film Varúj..!. Jednotka následne svojim divákom ponúkne Vlčie diery (7. novembra), snímku Priehrada (14. novembra), V piatok trinásteho (21. novembra), Štyridsaťštyri (28. novembra), taktiež známy film Kapitán Dabač (5. decembra), Majster kat (12. decembra), Traja svedkovia (19. decembra) a na záver, na 2. sviatok vianočný 26. decembra aj filmy Jánošík I. a Jánošík II. "Všetky uvedené Bielikove filmy pochádzajú z bohatého archívu STV, v ktorom sa za viac ako polstoročie nazhromaždilo obrovské množstvo rôznych umeleckých artefaktov, dokumentárnych, vzdelávacích, hudobných, spravodajských a iných programov... Majú neoceniteľnú a nenahraditeľnú historickú hodnotu, mnohé z nich tvoria národné kultúrne dedičstvo a bohatstvo a niektoré boli zaradené do svetového kultúrneho dedičstva registrovaného organizáciou UNESCO," uviedol ďalej Susko. Upozornil zároveň, že len na 16- a 35-milimetrových filmových nosičoch je v archíve verejnoprávnej televízie uložených vyše 100-tisíc titulov, ktoré majú spolu viac ako 28-tisíc hodín. Na magnetických nosičoch audiovizuálnych diel je to ďalších 124 290 hodín. "Slovenská televízia v súvislosti s prípravou digitalizácie archívnych fondov očakáva zmenu k prístupu financovania Archívu STV, ktorý napriek tomu, že spravuje najrozsiahlejší audiovizuálny fond v SR, nedostáva na túto činnosť žiadne prostriedky z verejných financií," dodal hovorca STV.
© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

Z usnesení ÚV KSČ o stavu a nových úkolech Československé televize Ústřední výbor KSČ konstatuje, že se televize v Československu stala prostředkem politické a kulturní výchovy pracujících. Působí současně a názorně na milióny diváků, zasahuje do jejich života. Spojuje v sobě přednosti filmu a rozhlasu, dovede účinně mobilizovat milióny pracujících. Televize v rozvoji kulturní revoluce je prostředkem k odstraňování rozdílů mezi městem a venkovem. Protože se předpokládá další rozvoj televize, jde o jeden z nejdůležitějších nástrojů výchovy lidu v komunistickém duchu. Usnesení ÚV KSČ o nové organizaci na úseku rozhlasu a televize, přímé řízení Ústředním výborem KSČ se osvědčuje. Nové uspořádání vytvořilo příznivé podmínky pro rozvoj těchto důležitých nástrojů politiky strany. ÚV KSČ je přesvědčen, že po přijetí zásadní směrnice pro otázky výstavby a techniky Ústředním výborem KSČ bude možno zaznamenat další všestranný rozvoj televize. ÚV KSČ konstatuje, že se televize za 7 let své existence zařadila mezi nejpřednější kulturně politické a výchovné instituce v zemi a stala se nezbytnou součástí kulturního a politického života lidu. Dosáhla mnoha úspěchů a vyvolává stále větší zájem pracujících. Díky televizi mají nejširší vrstvy možnost seznámit se s novou, zvlášť účinnou formou s úspěchy naší socialistické výstavby, s důležitými mezinárodně politickými událostmi, se životem lidu SSSR a ostatních bratrských socialistických zemí. V televizních pořadech se pracujícím přibližují kulturní a umělecké hodnoty minulosti i současnosti v nebývalé šíři a dosahu. ÚV KSČ oceňuje práci Československé televize i obětavost pracovníků, kteří se zasloužili o její rozvoj a překonali řadu potíží. Před Československou televizí však stále stojí úkol vytýčený XI. sjezdem KSČ - pracovat výhradně v komunistickém duchu. To klade vysoké nároky zejména na program, na technickou stránku Československé televize. /.../ Ústřední výbor zdůrazňuje, že Československá televize je televizí socialistickou a celá její činnost musí být založena na politice KSČ. Program Československé televize je jediným nedílným celkem, který ve všech studiích a v jejich programotvorných složkách sleduje stejné politické a kulturněvýchovné cíle strany. Posláním Československé televize je vychovávat pracující v idejích komunismu, v duchu proletářského internacionalismu a socialistického vlastenectví, nové společenské morálky a pokrokového estetického vkusu, zobrazovat rozmanitost života společnosti a vyzvedávat nové jevy a procesy, které se v ní uskutečňují. Úkolem televize je šířit učení marxismu-leninismu a poznatky materialistické vědy, organizovat masy pracujícího lidu k plnění úkolů socialistické výstavby, k účasti na prohlubování principů socialistické demokracie, k vědomí socialistické státnosti, provádět ateistickou propagandu a vést občany k rozvíjení nového, pokrokového, k překonání přežitků a vlivů buržoazní ideologie. /.../ (24. května 1960)

Ad Lex Nižňanský 8

Ad Lex Nižňanský 8
Strana maďarskej koalície v súvislosti so zmenou zákona o štátnom jazyku kritizovala chýbajúcu celospoločenskú diskusiu, resp. chýbajúcu možnosť pripomienkovania návrhu zákona, ako aj ignorovanie medzirezortného pripomienkového konania. "Pán minister kultúry Daniel Krajcer (SaS) postupuje teraz rovnako aj svojím návrhom zákona o zlúčení verejnoprávnej Slovenskej televízie (STV) a rozhlasu (SRo)," uviedol pre TASR podpredseda SMK pre školstvo a kultúru László Szigeti. "Návrh, ktorý bol vypracovaný za mimoriadne krátky čas, je nemožné pripomienkovať za dva dni, ako to určil minister," vyhlásil Szigeti. SMK podla neho považuje za dôležité vyriešenie neudržatelného stavu, ktorý sa vytvoril okolo verejnoprávnej televízie, zároveň sa však domnieva, že unáhlené čiastočné riešenie, ktoré neobsahuje ani nový systém financovania verejnoprávnych médií, môže spôsobiť značné škody. "Je otázne aj to, či je návrh v súlade s obsahom vládneho programu, podla ktorého by vláda chcela posilniť verejnoprávny charakter verejnoprávnych médií," uviedol Szigeti s dodatkom, že SMK považuje za prijatelné také riešenie, ktoré by predlžilo vysielací čas Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu v maďarskom jazyku. Ako uviedol Krajcer 27. októbra, generálneho riaditela Rozhlasu a televízie Slovenska (RTS) by mal parlament voliť už na februárovej schôdzi. Predpokladá to na základe návrhu zákona o RTS, ktorý rezort predložil do skráteného pripomienkového konania. Vyjadriť sa k nemu dá dodnes. Krajcer si vie predstaviť, že by si príprava zlúčenia verejnoprávnych médií vyžiadala viac času, avšak k spomínanému kroku ho podla jeho vlastných slov prinútila akútna situácia v Slovenskej televízii. Pripomenul, že televízia bude mať stratu takmer jednu miliardu korún (33,3 milióna eur). "A čo je úplne šokujúce, na budúci rok si naplánovali o desať miliónov eur vyššiu stratu. Myslím si, že v tejto chvíli sa dá len jediné - konať rýchlo a razantne," zdôraznil.

Copyright © TASR 2010

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

„ Ak sa stanem primátorom Bratislavy pred Úradom vlády SR nechám postaviť sochu veľkomoravského kniežaťa Rastislava. Bude to súčasť koncepcie Bratislavy, ako výkladnej skrine slovenskej histórie, kultúry a tradícií.Mám návrh, aj sochára, ktorý už má spravený model."My sme to reálne mali, môžem vám ukázať list, kde mi to Robert Kaliňák zakazuje. S Ivanom Gašparovičom som o Rastislavovi rozprával už v roku 2004. Rátal som, že mi bude v týchto aktivitách pomáhať. Zistil som, že nie. Prečo Bratislava na jednej strane stavia sochy Schöne Naziho, tatíčka Masaryka či Márie Terézie a na strane druhej bráni dôstojnému vyobrazeniu velikánov slovenských dejín? Len kolónie a závislé územia .“ Stanislav Pánis

"Do parlamentu sme boli zvolení nie na to, aby sme hrali koalično-opozičné hry, ale na to, aby sme prijímali dobré zákony. Takže, ak by sa zrodil z dielne SNS alebo Smeru, tak ho určite nebudeme mať problém podporiť." Juraj Droba

" Pošlite pána Kordu, netraste sa tu ako žížala malá. Dobroslav Trnka

„Ušetríte si čas a dožijete sa dlhšieho veku. Dobrá káva ráno, pohrabanie záhradky, vyvenčenie psa, pobozkanie babky je stále niečo lepšie, než čítať niektoré médiá. Dokonca sa vám upraví aj tlak.“ Dobroslav Trnka

54th BFI London Film Festival

54th BFI London Film Festival
Cenu pre najlepší film 54. ročníka Londýnskeho filmového festivalu získal ruský režisér Alexej Popogrebskij. Ocenili ho za snímku Ako som prežil toto leto (2010). Skúma v nej témy izolácie a odcudzenia prostredníctvom príbehu dvoch mužov, ktorí spolu strávia leto na meteorologickej stanici za polárnym kruhom. "'Ako som prežil toto leto' je emocionálna psychologická dráma,“ uviedla predsedníčka poroty Patricia Clarkson. Film zaujal taktiež na tohtoročnom Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne, odkiaľ si predstavitelia hlavných úloh Sergej Puskepalis a Grigorij Dobrygin odniesli Strieborného medveďa za herecké výkony, ako aj na Artfilmfeste, kde mu udelili hlavnú cenu Modrý anjel. V kategórii Najlepší film udelili zvláštne uznanie dráme Archipelago (2010). Britským objavom sa stala Clio Barnard vďaka snímke The Arbor (2010) o dramatičke Andrei Dunbar. Porotca Tony Grisoni nazval film "ohromujúcim debutom". Barnard si tak prevzala aj Sutherland Award určenú pre najlepší celovečerný debut uvedený na festivale. Zvláštne uznania získali Phan Dang Di s filmom Bi, dung so! (2010) a Michael Rowe za Leap Year (2010). Griersonovu cenu pre najlepší celovečerný dokument si odniesol Janus Metz za Armadillo (2010). Dokumentárny film, nominovaný na Európsku filmovú cenu Prix Arte a ocenený na Týždni kritiky MFF Cannes, sleduje šesť mesiacov zo života dánskych vojakov na rovnomennej základni v juhoafganskej provincii Helmand, ktorá sa nachádza necelý kilometer od talibanských pozícií. Autentická vojnová dráma, ktorej tvorcovia počas filmovania neraz riskovali vlastný život, vzbudila v Dánsku búrlivé reakcie pre kontroverzné správanie sa niektorých vojakov počas prestrelky s bojovníkmi Talibanu. Podľa predsedu poroty, ktorá rozhodovala o dokumentoch, Kevina Macdonalda je film "humánnym, ale jasným vo svojom názore na konflikt, veríme, že Armadillo je prelomovým filmom, ktorý budeme pozerať v budúcnosti". Špeciálne ocenenie Britského filmového inštitútu, ktorý Londýnsky filmový festival organizuje, udelili režisérovi Dannymu Boyleovi. Práve jeho najnovší film 127 Hours toto podujatie dnes uzatvorí. Informácie zverejnila agentúra AFP a webová stránka http://www.bfi.org.uk/.

© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

28. 10. 2010

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Moderátor Jon Stewart je podľa prieskumu webového portálu AskMen.com najvplyvnejším mužom. Komediant a politický satirik, ktorý sa divákom každý pracovný deň okrem piatka prihovára prostredníctvom svojej Daily Show, sa dostal na čelo rebríčka, ktorý zostavili na základe odpovedí viac ako pol milióna respondentov. Podľa AskMen.com je Stewart "najdôveryhodnejším zdrojom informácií pre mladých a patrí k najdôveryhodnejším ľuďom v USA." Moderátorov kolega z televízie Comedy Central Stephen Colbert skončil v rebríčku tesne za prvou desiatkou - na jedenástej priečke. V najlepšej päťke sa umiestnili spoluzakladatelia veľkých, nadnárodných spoločností - Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook), Steve Jobs (Apple) - a tiež hip-hopový hudobník Kanye West. Americký prezident Barack Obama skončil na 21. priečke, moderátor Conan O'Brien sa umiestnil na 12. mieste a herec James Franco na solídnej sedmičke. Do rebríčka sa dostali aj Jay-Z, George Clooney, Eminem, Ben Affleck, Zach Galifianakis, Isaiah Mustafa, Justin Timberlake, Hugh Jackman, Christopher Nolan, Leonardo DiCaprio či Russell Brand. Mediálna spoločnosť Central European Media Enterprises vykázala za tretí kvartál prevádzkovú stratu pred amortizáciou a odpismi 4,5 milióna dolárov, keďže trh televíznej reklamy zostával slabý. Spoločnosť o tom informovala v stredu. Prevádzková strata firmy pred amortizáciou a odpismi za tretí štvrťrok je menšia v porovnaní s očakávaním analytikov oslovených v prieskume agentúry Reuters, ktorí predpovedali, že bude 5,8 milióna dolárov. Je však vyššia ako v rovnakom štvrťroku minulého roka, kedy bola 2,5 milióna dolárov. Príjmy spoločnosti v priebehu júla až septembra vzrástli o 4,8 % na 134,4 milióna dolárov. Analytici očakávali príjmy v objeme 137,1 milióna dolárov. CME však vykázala čistý zisk 3,4 milióna dolárov. "Pri pokračujúcom zotavovaní v Českej republike, Slovinsku a Chorvátsku v priebehu štvrtého kvartála smeruje k tomu, že za celý rok vykážeme prevádzkový zisk pred amortizáciou a odpismi 100 až 115 milióna dolárov," uviedol vo vyhlásení šéf CME Adrian Sarbu. Príjmy v Českej republike, ktorá je pre CME najväčším trhom, v treťom štvrťroku klesli o 10 %. V Rumunsku sa zmenšili o 19 %. Výsledky CME skreslila akvizícia bulharskej bTV v apríli za 413 milióna dolárov a prevzatie produkčnej firmy Mediapro. CME zároveň v tomto roku predala stratové televízne stanice na Ukrajine. CME prevádzkuje televízne stanice v šiestich krajinách strednej a východnej Európy. Spoločnosť Central European Media Enterprises Ltd. v júli 2007 odkúpila 20 % v TV Markíza od spoločnosti Media Invest, spol. s r.o. Podľa zverejnených informácií CME, celková kúpna cena podielu bola 1,9 miliardy korún. CME informovala, že touto transakciou sa stala 100-percentným vlastníkom spoločnosti Markíza - Slovakia, spol. s r.o., ktorá je prevádzkovateľom licencie na vysielanie TV Markíza. Opakované zastrašovanie a ohrozovanie zažíva ruská novinárka po tom, ako informovala o nezákonných praktikách v radoch polície a o porušovaní ľudských práv v nepokojnej ruskej republike Dagestan. Zarema Gasanová tvrdí, že vyhrážky spustil decembrový televízny príspevok o podozrivej smrti dvoch mužov, ktorých mali zastreliť policajti. Odvtedy sa Gasanovej údajne pravidelne vyhrážajú pomocou anonymných telefonátov a textových správ. Gasanová sa už opakovane sťažovala na polícii. Novinárka tiež v utorok podala oficiálnu sťažnosť u miestneho prokurátora. "Telefonátmi sa textovými správami dostávam vyhrážky typu: Máme ťa už dosť. Odtrhneme ti jazyk, zastrelíme ťa," uviedla v stredu pre agentúru AFP Gasanová, ktorá pracuje pre dagestanskú televíznu stanicu. Mimovládna organizácia zaoberajúca sa dodržiavaním ľudských práv Memorial v súvislosti s Gasanovej prípadom potvrdila, že novinári a aktivisti musia čeliť konštantnému tlaku na ich prácu. Podľa vyhlásenia organizácie sa práve novinári tiež systematicky stávajú terčom útokov. V posledných rokoch zabili práve v Dagestane množstvo novinárov. "Ich auto zastavili na kontrolu dokladov. Podľa polície dvaja muži v aute vyprovokovali prestrelku, pri ktorej ich policajti zastrelili," uviedla Gasanová. "V skutočnosti však na ich telách boli stopy po výraznom mučení," dodáva ku okolnostiam prípadu, po ktorého zverejnení sa jej začali vyhrážať. Dagestan a priľahlé ruské republiky každodenne sužuje násilie spájané s islamistickými povstalcami, ktorí bojujú za nezávislý štát s islamským právom šaría na území celého Severného Kaukazska. Aktivisti bojujúci za dodržiavanie ľudských práv obviňujú políciu z vyvolávania krviprelievania brutálnym potlačovaním civilného obyvateľstva pod zámienkou boja proti extrémizmu. © 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Ad Lex Nižňanský 7

Ad Lex Nižňanský 7

RED STV DOWN ?

RED STV DOWN ?

Na úvod je korektné povedať, že slovenská realita ukazuje, že súčasná podoba médií verejnej služby v SR je dlhodobo neudržateľná. V prípade médií verejnej služby v SR – Slovenskej televízie, Slovenského rozhlasu (a ak plne akceptujme súčasný legislatívny stav – aj Tlačovej agentúry SR) je nevyhovujúce, nefunkčné a opakovane zlyhávajúce v podstate všetko, či už ide o ich legislatívne postavenie , alebo spôsob ich zriadenia – zadefinovania ich obsahu, systém a spôsob ich riadenia a kontroly a takisto spôsob a výška financovania. Takisto je korektné povedať, že situácia v STV je ńeudržeteľná a dlhy narastajúce.

Konečne som však pochopil, že tento závažný problém sa dá riešiť tak, že vytvorím ešte závažnejší problém a budem sa tváriť, že predchádzajúci je vyriešený. Naakumulujem tak predošlé problémy, navýšim ich o nové a spokojne to predhodím verejnosti.

Konečne som pochopil, že také programové vyhlásenie Vlády SR je iba obyčajným zdrapom papiera. V programovom vyhlásení vlády SR sa v podkapitole Kultúra – Média a audiovízia píše, že: Vláda SR zruší koncesionárske poplatky a vytvorí nový legislatívny rámec financovania, organizácie a fungovania verejnoprávnych médií s cielom zvýšiť efektivitu ich činnosti a posilniť ich verejnoprávny charakter. Bude komplexne riešiť jednotný systém označovania televíznych programov s dôrazom na ľudskú dôstojnost a ochranu maloletých. Vláda SR prehodnotí uplatňovanie tlačového zákona a vykoná potrebné legislatívne zmeny, najmä zrušenie práva na odpoveď, najmä verejného činitela. Vláda SR transformuje Tlačovú agentúru SR. Na medzinárodnej úrovni podporí lepšiu ochranu detí pred nástrahami internetu (šikanovanie, násilie, obťažovanie, pornografia). Vláda SR bude aj naďalej vytvárať podmienky na záchranu a obnovu audiovizuálneho dedičstva, na jeho zachovanie pre ďalšie generácie a na jeho systematické sprístupňovanie na kultúrne, vzdelávacie, prezentačné aj obchodné účely.

O spojení STV s SRo v programovom vyhlásení nič nehovorí.

Nevadí, aj horšie sa môže prihodiť.

Konečne som pochopil, že na Ministerstve kultúry pracujú géniovia. Vyriešili všetky problémy za 11 dní ! Odborná pracovná skupina na reformu verejnoprávnych médií zasadla 15. októbra a 26. októbra bol Zákon na svete. Kto ho priparavoval ?

Ministerstvo ?

Alebo títo, ktorí si to z krku už nikdy nesnímu : Ing. Miroslav Galamboš ,PhDr. Miloslava Zemková ,prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc ,doc. PhDr. Samuel Brečka, PhD. ,Pavol Múdry, Andrej Miklánek , Miroslav Kollár Peter Abrahám a Vladimír Klimeš .

Toto sú tvorcovia Zákona, alebo dodali podklady ? Odobrili návrh Zákona ?

Videli návrh Zákona ?

Súhlasia s návrhom Zákona ?

Na odpoveď majú DVA DNI !

Pripomienky k nemu prijíma miniterstvo dnes do štvrtej poobede . Prečo nie do tretej, alebo do pol piatej. Alebo...

Konečne som pochopil, že nie je nutné vyčísliť dopady na štátny rozpočet, keďže nová organizácia bude mať okamžitý dlh , a väčšinou splatný do konca roku 2011, vo výške 36. 969. 000 EUR / tvoria ho platby z minulých období, platby za spor Omega Plus- istina+ trovy + úroky z omeškania+ odmena za vyhratý spor Beta štúdio/ . Zaplatí to nová organizácia , lebo si môže zobrať úver a všetko sa vyrieši? Asi ťažko. Nakoniec to padne na štát, len minister financií to nebude vedieť. Zatiaľ. aby všetko vyzeralo dobre. Nepríjemným faktom je zjednodušovanie Výpočtov vplyvov na verejné financie, kde ktosi zámerne nespomenul vyvolané dopady zo zlučovania / hromadné prepúšťanie, rebranding- zs všetkým, čo to obnáša a novými zmluvami, predovšetkým autorskými./ Namiesto deklarovanej úspory v prvom roku- 1. 653. 725,-,EUR tak dôjde k ďalším nákladom a minimálnemu zaťaženiu vo výške cca 1.800.000,- EUR. Nehovoriac o znižujúcom sa trende počtu platiteľov úhrady, ktorý takisto zníži ministerstvom očakávané čísla. Na efektívne vymáhanie nová spoločnosť nebude mať prostriedky a všetci neplatiči sa spoliehajú na generálny pardon, na ktorom SaS asi bude stavať svoje ďalšie politické prežitie Minister Krajcer predložil potrebné legislatívne opatrenia na novembrovú schôdzu parlamentu. Pripomienkové konanie najdôležitejšej zmeny v histórii novodobého televízneho a rozhlasového vysielania na Slovensku po roku 1989 je- DVA DNI. To je všetko, čo sa dá o papieroch, ktoré zaslali z Námestia SNP ,povedať. DVA DNI. Bez analýzy, bez štúdie uskutočniteľnosti. Iba podľa pocitov. S bulharskou konštantou a politickou /z/ vôľou. Minister chce, aby parlament zvolil generálneho riaditeľa SRTV už v decembri tohto roka tak, aby Rozhlase a televízii Slovenska začala fungovať od začiatku budúceho roka. Ak si pozrieme výroky minulých období „ Nižňanský nemá miesto v STV, STV je dnes nepozerateľná, nekvalitná, stranícka a v prospech politikov, šíri nenávisť. Chceme ho vymeniť a dať tam človeka, ktorý by sa správal rovnako ale v opačnom garde“; „Absolútne nezvládol riadenie STV,“ tak je jasné, že problém je zástupný , pričom sa dá riešiť rýchlo a zodpovedne. A potom pristúpiť ku kroku DVA.

Nie za DVA DNI.

Ozaj, tiež by ste chceli vidieť analýzu, ako vytvoriť z rozhlasovej budovy Guggenheimovo múzeum ? Alebo tú, ktorá hovorí, že budova STV sa rozpadá ? Neuvidíte, lebo neexistuje. Tak, ako neexistuje žiadne ďalšia predstava o zlúčení. A to je desivé.

Ondine

Ondine

27. 10. 2010

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Návrh pripravovaného zákona o Rozhlase a televízii Slovenska bol dnes popoludní jediným bodom programu mimoriadneho zasadnutia Rozhlasovej rady (RoRa). V utorok popoludní (26.10.) jeho návrh zverejnilo Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR. Podľa neho vznikne od prvého dňa roku 2011 nová verejnoprávna inštitúcia s názvom Rozhlas a televízia Slovenska, na čele ktorej bude stáť generálny riaditeľ, volený parlamentom. Generálny riaditeľ vymenuje dvoch svojich zástupcov, jedného pre Slovenský rozhlas a jedného pre Slovenskú televíziu. Výkonným orgánom bude rada, ktorá má deväť členov, rovnako volených parlamentom. Návrh určuje vysielanie najmenej dvoch televíznych programových služieb na dvoch celoplošných terestriálnych okruhoch a najmenej štyroch celoplošných rozhlasových programových služieb. Nová inštitúcia ako právny nástupca oboch médií preberá všetky ich práva a povinnosti. Financovanie v roku 2011 bude pozostávať z príjmov za úhradu za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania aj príspevku zo štátneho rozpočtu na základe zmluvy so štátom. V roku 2012 by úhradu za služby verejnosti mala nahradiť dotácia zo štátneho rozpočtu. Generálna riaditeľka Slovenského rozhlasu Miloslava Zemková informovala radu, že na návrh zákona reagovala písomne listom ministrovi Danielovi Krajcerovi. V ňom uvádza: „Pokiaľ by pre krátkosť času alebo z iných dôvodov nebolo možné riešiť zásadné pripomienky a Národná rada zákon schváli v predloženom znení, upozorňujem na vysoké riziká, vyplývajúce z konštrukcie prechodného obdobia, z niektorých ustanovení o volených orgánoch a z absencie vyriešenia strát minulých období zanikajúcich subjektov. Všetky tieto faktory majú potenciál ohroziť zámer a hlavne cieľ zákonodarcu.“ Prílohou tohto listu Zemkovej je desať strán pripomienok. Predseda RoRa Igor Gallo po obšírnej diskusii v prijatom uznesení konštatuje, že „predložený návrh zákona o Rozhlase a televízii Slovenska nie je možné v skrátenom legislatívnom konaní dôsledne pripomienkovať na odbornej úrovni. Existujú riziká, ktoré majú potenciál ohroziť hlavný cieľ a zámer zákonodarcu, pričom môže vzniknúť situácia, ktorá poškodí postavenie a fungovanie Slovenského rozhlasu ako nezávislej a verejnoprávnej inštitúcie.“ Gallo pre TASR dodal, že on ani ostatní členovia rady nepovažujú za správne riešenie existenčných problémov Slovenskej televízie na úkor Slovenského rozhlasu.

Copyright © TASR 2010

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Právo na odpoveď, ktoré do tlačového zákona zakotvila vláda Roberta Fica, by si mali uplatňovať len „bežní ľudia“, povedal to minister kultúry Daniel Krajcer. Na zmenách v novele, ktorú rezort pripravuje, sa už dohodla pracovná skupina. „Upraví sa ten inštitút tak, aby bolo obmedzené právo ústavných činiteľov na právo na odpoveď,“ povedal dnes po rokovaní vlády. O diskriminácii funkcionárov odmieta hovoriť. „Čo sa týka súkromia aj ústavných alebo verejných činiteľov, tak ponechávame právo na odpoveď, lebo by to bolo v rozpore s ústavou, keby sa im odoberalo,“ poznamenal Krajcer. Minister tvrdí, že v praxi sa k ústavným činiteľom stavajú rovnakým spôsobom aj v zahraničí. „Kto sa odhodlá ísť do verejného života a získať takúto funkciu, tak dobrovoľne sa zrieka určitej ochrany,“ odôvodnil Novelu tlačového zákona prijala bývalá vláda v roku 2008. Médiá podľa neho musia uverejňovať reakcie osôb, ktoré o to požiadajú, lebo nesúhlasia s publikovaným obsahom. Uplatniť si právo na odpoveď možno aj v prípade, že zverejnené informácie sú pravdivé. © 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Rada STV

Rada STV
Rada Slovenskej televízie dnes nezvolila svojho predsedu, jeho voľba sa má uskutočniť až na ďalšom zasadnutí. Na návrhy členov rady nechcel nikto kandidovať. Medzi navrhnutými boli Marián Tkáč, Pavol Holeštiak či Andrej Miklánek. Odsunúť voľbu šéfa rady navrhol bývalý predseda rady Martin Kákoš, ktorý sa svojej funkcie vzdal v polovici októbra pre kritické politické vyhlásenia adresované rade, aj pre plánované zlučovanie STV so Slovenským rozhlasom. Kákoš by za kandidáta navrhol Petra Kubicu, ten na rade chýbal. Rada STV Rada volila prvého podpredsedu, post obhájil Richard Herrgott. Rada STV by mala čoskoro zaniknúť, minister kultúry Daniel Krajcer totiž predložil návrh zákona, ktorý počíta so zlučovaním STV a SRo. Po novom by novú verejnoprávnu inštitúciu kontrolovala deväťčlenná rada, ktorá by bola zložená z odborníkov v oblasti práva, ekonómie, rozhlasového a televízneho vysielania. Členov budú na šesť rokov voliť a odvolávať takisto poslanci na základe návrhov odborníkov. "Vzhľadom na to, že činnosť ako aj odbornosť doterajších orgánov SRo a STV boli a sú dlhodobo spochybňované, návrhom zákona dochádza k redukcii orgánov verejnoprávneho vysielateľa a mení sa aj doterajší spôsob ich kreovania," píše rezort v návrhu zákona. Krajcer chce návrh svojej legislatívy predložiť v skrátenom legislatívnom konaní.
Rada Slovenskej televízie (STV) dnes na rokovaní neprijala návrh rozpočtu STV na budúci rok, ktorý počíta s deficitom približne 11 miliónov eur. Generálny riaditeľ verejnoprávnej televízie Štefan Nižňanský ho musí na základe uznesenia prepracovať do 26. novembra. Rada vedeniu zároveň uložila, aby predložil dopadovú štúdiu týkajúcu sa úspor vo vzťahu k plánovanému zrušeniu športovej Trojky. Manažment nedokáže pre zlú ekonomickú situáciu vypracovať vyrovnaný rozpočet. Návrh predpokladal príjmy vo výške 65,9 milióna eur, výdavky vo výške 76,9 milióna eur. Z toho vyplývajúci deficit by spôsobil väčšiu stratu v budúcom roku. Celkové záväzky by v rozpočtovanom období 2011, k 31. 12., dosiahli výšku až takmer 37 miliónov eur, upozornila Dozorná komisia. K prvému januáru 2011 by mali neuhradené záväzky STV z minulých rokov tvoriť vyše 27 miliónov eur. Manažment by sa mal v úprave rozpočtu snažiť o ďalšiu redukciu a zníženie výdavkov. Miroslav Galamboš z Dozornej komisie poukázal aj na citlivejšie kroky. "Bude nutné pristúpiť aj k citlivým otázkam osobných nákladov vyplývajúcich zo znižovania počtu pracovníkov."
Copyright © TASR 2010

Situácia je akútna, urobme ju akútnejšou

Situácia je akútna,
urobme ju akútnejšou
Minister kultúry Daniel Krajcer (SaS) pripúšťa, že pripomienkové konanie k návrhu zákona o Rozhlase a televízii Slovenska (RTS) mohlo trvať dlhšie ako tri dni. Na otázku, či by zlúčeniu verejnoprávnych médií Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu neprospelo predĺženie termínu na predkladanie pripomienok, minister reagoval slovami „možno by som bol aj ja za to, ale bohužiaľ, situácia je akútna.“ Krajcer tvrdí, že situácia v STV je alarmujúca. Pripomenul, že televízia informovala o tohtoročnej strate 33 mil. eur, predpokladaná strata na rok 2011 je podľa neho ešte o 10 mil. eur vyššia. „V tejto chvíli sa dá len jediné, konať rýchle a razantne,“ konštatoval po dnešnom zasadnutí vlády Krajcer. Rezort kultúry zverejnil materiál o zlúčení verejnoprávnych médií na svojom webe v pondelok popoludní, verejnosť k nemu môže podávať pripomienky do štvrtka 28. októbra do 16:00. „Pripomienkové konanie už nie je principiálne o obsahu, ale predovšetkým o legislatívno-technických veciach,“ argumentuje Krajcer. Okrem iného sa vyjadril aj k voľbe nového generálneho riaditeľa, o ktorom majú po novom rozhodnúť poslanci. Voľba sa môže konať až po nadobudnutí účinnosti zákona, teda po 1. januári 2011. „Čiže najskorší možný termín je februárová schôdza Národnej rady SR,“ uviedol Krajcer. K rozpočtu sa zatiaľ vyjadrovať nechcel. Podľa jeho slov bude RTS spočiatku fungovať v rozpočtovom provizóriu. Podľa zverejneného návrhu zlúčením Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie ušetrí štát v roku 2011 najmenej 1,65 milióna eur. Úspora by sa mala prejaviť najmä pri administratíve, technike a technológiách, tiež vo výrobe programu a v obchodnej činnosti. Návrh predpokladá i zníženie počtu zamestnancov novovzniknutej inštitúcie. Zrušením dvoch rád a dvoch dozorných komisií a ustanovením jednej deväťčlennej rady novej verejnoprávnej inštitúcie chce ministerstvo dosiahnuť výraznú úsporu aj na odmenách členov rady. Krajcer navrhuje predložiť zákon na skrátené legislatívne konanie. Tvrdí, že v opačnom prípade hrozí Slovensku značná hospodárska škoda. Krajcer chce, aby za riadenie a rozvoj Rozhlasu a televízie Slovenska zodpovedal generálny riaditeľ, ktorého zvolia poslanci. Druhým orgánom popri riaditeľovi bude deväťčlenná Rada. Návrhy na kandidátov do Rady môžu Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá predkladať právnické osoby pôsobiace v oblastiach, ktoré návrh zákona presne vymedzuje.
© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Slovenský rozhlas pripravuje ôsmy ročník medzinárodného festivalu Prix Ex Aequo 2010. V dňoch od 8. do 12. novembra pozýva do Slovenského rozhlasu širokú verejnosť na odposluchy rozhlasových hier pre deti a dospievajúcu mládež. Rozhlasové hry sa počúvajú v pôvodnom jazyku, ale k dispozícii bude aj anglický preklad. "Ide o jedinečný festival, pretože sa venuje tvorbe pre deti a dospievajúcu mládež, ktorá nie je veľmi rozsiahla," povedala dnes na tlačovej besede Zuzana Grečnárová, dramaturgička Slovenského rozhlasu. Festival je už tradične rozdelený do dvoch kategórií. Prvá súťažná kategória je rozhlasová tvorba pre deti, druhá pre dospievajúcu mládež. O festival je veľký záujem, o čom svedčí aj fakt, že sa tento rok prihlásil rekordný počet - 42 príspevkov zo 17 krajín. Príspevky budú posudzovať dve trojčlenné poroty. V každej kategórii sa odovzdávajú dve ceny, za celkové dielo a jednému zo zúčastnených umelcov za mimoriadny výkon. V piatok 12. novembra usporiada Slovenský rozhlas v rámci festivalu workshop s témou Programy pre deti. Prvý ročník festivalu sa uskutočnil v roku 1996, keď bola jednou z ocenených za mimoriadny herecký výkon slovenská herečka Anna Šišková v rozhlasovej hre Rybenka. Práve preto je tento rok Šišková hosťom festivalu. Celkovo získalo Slovensko ocenenie trikrát, za herecký výkon, za scenár a za réžiu. Tento ročník sú prihlásené tri slovenské súťažné diela, dva príspevky pre deti a jeden pre dospievajúcu mládež. "Pre Slovenský rozhlas je veľkou cťou, že sa festival uskutoční práve na jeho pôde. Urobíme všetko pre to, aby sa mohol u nás uskutočniť deviaty aj desiaty ročník," vysvetlil Ľuboš Machaj, riaditeľ festivalu. "Význam tohto festivalu pre Slovenský rozhlas spočíva v tom, že vďaka nemu sa do vysielania dostanú viaceré zahraničné hry, ktoré by inak nemali možnosť byť vysielané u nás," uviedla dramaturgička Slovenského rozhlasu Beáta Panáková. Slovenský rozhlas organizuje festival vďaka tomu, že je od roku 1993 aktívnym členom Európskej vysielacej únie (EBU). EBU so sídlom v Ženeve je najväčšia asociácia národných a verejnoprávnych vysieľateľov na svete. Má 75 členov v 56 krajinách. Únia koordinuje programovú výmenu prostredníctvom siete Eurovízie a Euroradia, poskytuje svojim členom technické, operačné a právne služby, podporuje a pomáha kvalite obsahu verejnoprávneho vysielania.
© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

TOP OF THE POPS

TOP OF THE POPS
1. TELEVÍZNE NOVINY*- Markíza ; 2.Modré z neba -Markíza ; 3. NAJLEPŠIE POČASIE* -TV JOJ ; 4. ŠPORT* TV -JOJ ; 5. NOVINY TV JOJ* -TV JOJ ; 6. Ordinácia v ružovej záhrade IV. -Markíza ; 7. Ordinácia v ružovej záhrade IV. -Markíza ; 8. Športové noviny*- Markíza; 9.Ordinácia v ružovej záhrade IV.- Markíza ; 10. TALENTMANIA -Markíza ; 11.Ordinácia v ružovej záhrade IV. -Markíza ;12.ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT -TV JOJ ;13. Panelák*- TV JOJ ; 14. Počasie* -Markíza ; 15. Largo Winch -TV JOJ ; 16.KRIMI NOVINY* -TV JOJ ; 17.TALENTMANIA -Markíza ; 18. Pošta pre Teba -Jednotka ; 19.Honba za slobodou -Markíza ; 20.Lampáreň Markíza Pozn . Pri reláciách opakujúcich sa každý deň (spravodajstvo, šport, sitcom a pod.) je uvedená relácia s najvyššou hodnotou ratingu za celý týždeň ; © Výskum programu STV

26. 10. 2010

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné
Pokutu 5 000 eur musí zaplatiť spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie zákona o ochrane maloletých. Na dnešnom zasadnutí o tom rozhodla Rada pre vysielanie a retransmisiu. Sankciu dostala za program Zóna smrti: Sopka v New Yorku zo 14. mája tohto roka. Rada začala aj správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o., ktorá prevádzkuje TV JOJ a JOJ Plus. Prešetruje možné porušenie zákona, ktoré hovorí, že sponzorom programu nesmie byť vysielateľ ani výrobca audiovizuálnych diel. Podozrenie sa týka odvysielanej politickopublicistickej relácie Lampa z 26. augusta. Ako ďalej informoval Ľuboš Kukliš z RVR, zákon porušila aj spoločnosť SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.. Rada ju upozornila, že nedodržala objektívnosť spravodajstva. Sankcionovala ju za príspevok z 30. apríla až 7. mája zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín o krátení finančného príspevku Televízii Trenčín v rámci programu Trenčiansky samosprávny kraj.

© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Zomrel Joseph Stein

Zomrel Joseph Stein
Joseph Stein, autor libreta muzikálu Fidlikant na streche, ktorý neskôr napísal aj scenár k jeho úspešnej filmovej adaptácii, zomrel v nedeľu v New Yorku vo veku 98 rokov. Podľa slov jeho manželky Elisy dramatik zomrel v zdravotnom stredisku na Manhattane na následky komplikácií spojených s pádom. V stredisku bol hospitalizovaný s rakovinou prostaty. Okrem svojho najväčšieho úspechu - Fidlikanta na streche, za ktorého dostal prestížnu cenu Tony, k jeho prácam patrí napríklad libreto muzikálu Zorba, ktorého filmová adaptácia Grék Zorba z roku 1964 získala tri Oscary. Písal tiež pre rozhlas a televíziu, spolupracoval s umelcami ako Henry Morgan, Sid Caesar, či Phil Silvers. © 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

A JE TO TU ! KRAJCERORBÁN !

A JE TO TU !

KRAJCERORBÁN !

Zlúčením Slovenského rozhlasu (SRo) a Slovenskej televízie (STV) by sa mala v roku 2011 dosiahnuť úspora v minimálnej výške 1,65 milióna eur. Predpokladá to návrh Zákona o Rozhlase a televízii Slovenska (RTS), ktorý dnes zverejnilo ministerstvo kultúry a cestovného ruchu. Zlúčené verejnoprávne médiá bude viesť generálny riaditeľ, jeho voľba sa vracia späť do parlamentu. Rezort vysvetľuje, že ho poslanci budú voliť preto, aby sa posilnila jeho vážnosť, podpora a význam novej inštitúcie. Orgánom dohľadu bude deväťčlenná Rada v zastúpení odborníkov z oblasti práva, ekonómie, rozhlasového a televízneho vysielania. Členov budú na šesť rokov voliť a odvolávať takisto poslanci na základe návrhov odborníkov. "Vzhľadom na to, že činnosť ako aj odbornosť doterajších orgánov SRo a STV boli a sú dlhodobo spochybňované, návrhom zákona dochádza k redukcii orgánov verejnoprávneho vysielateľa a mení sa aj doterajší spôsob ich kreovania," píše rezort v návrhu zákona. Návrh legislatívy chce ministerstvo preložiť v skrátenom legislatívnom konaní, pripomienky k nemu prijíma do štvrtka 28. októbra. Minister Daniel Krajcer chce zlúčiť SRo a STV najmä pre zlú ekonomickú situáciu v televízii. V dôvodovej správe ministerstvo uvádza, že STV počíta v budúcom roku s deficitom 37 miliónov eur. Návrh zákona vymedzuje postavenie a poslanie RTS ako verejnoprávnej inštitúcie s ponechaním všetkých atribútov súčasných verejnoprávnych vysielateľov, t. j. ako národnej, nezávislej, kultúrnej, informačnej a vzdelávacej inštitúcie. Ministerstvo plánuje v nasledujúcom období zmeniť aj systém jej financovania a zadefinovať pojem služba verejnosti. Neskôr má riešiť tiež spoločné priestory. "Nový systém financovania verejnoprávnych vysielateľov bude zohľadňovať pravidlá štátnej pomoci pre oblasť verejnoprávneho vysielania stanovené Európskou úniou a jeho zavedeniu budú predchádzať konzultácie s Európskou komisiou," uvádza ministerstvo.

Copyright © TASR 2010

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Trojicu členov Rozhlasovej rady Alexandra Koreňa, Evu Jaššovú a Stanislava Hábera národná rada neodvolala. Rozhodli o tom poslanci v dnešnom tajnom hlasovaní, v ktorom bolo 135 platných hlasovacích lístkov. Za odvolanie Koreňa bolo 67 zákonodarcov a za odvolanie Hábera a Jaššovej zhodne po 69 poslancov. Na odvolanie člena Rozhlasovej rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov poslancov. Návrh na odvolanie troch členov Rozhlasovej rady, ktorí kandidovali na kandidačných listinách ĽS-HZDS a SNS v júnových parlamentných voľbách, na podnet Aliancie Fair-play predložila dvojica poslancov za SaS Jana Kiššová a Jozef Viskupič.
© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

RADA STV

RADA STV
Najbližšie zasadnutie Rady STV sa uskutoční dňa 27. októbra 2010 o 10.00 hodine v zasadačke na VIII. poschodí BTP, Mlynská dolina, Bratislava.
Návrh programu :
1. Voľba predsedu Rady STV ; 2. Voľba 1. podpredsedu Rady STV ; 3. Kontrola plnenia uznesení Rady STV ; 4. Informácia o činnosti DK STV ; 5. Návrh rozpočtu a programového konceptu STV na rok 2011 ; 6. Kontrola plnenia podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy so štátom; 7. Informácia o verejných obstarávaniach ; 8. Sťažnosti, podnety a iná korešpondencia ; 9. Rôzne ; 10. Informácia o zmluvách nad 6 640 eur.

25. 10. 2010

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Tvorcovia seriálu South Park (1997) Matt Stone a Trey Parker sa ospravedlnili za to, že skopírovali vetu a niekoľko ďalších formulácií z videa na webovej stránke CollegeHumor a použili ich v jednej epizóde. Časť Insheeption z 20. októbra ako aj video CollegeHumor s názvom Inception Characters Don't Understand Inception z augusta parodujú jazyk a teórie v snímke Počiatok (2010). Obe obsahujú jednu rovnakú vetu a niekoľko ďalších podobných formulácií. Tvorcovia South Parku tvrdia, že išlo o neúmyselné kopírovanie. Matt Stone uviedol, že spolu s Treyom Parkerom sa nevedeli dostať ku presným formuláciám z filmu, a tak ich začali hľadať na internete. Omylom si mysleli, že spomínané dialógy z videa na CollegeHumor pochádzajú zo snímky Christophera Nolana. "Je to jednoducho preto, lebo na epizóde pracujeme šesť dní a sme sprostí a jednoducho sme to dali dokopy. A nakoniec je tam niekoľko viet, pre ktoré sme sa museli ospravedlniť," vyjadril sa. Dan Gurewitch, ktorý spomínané video pre CollegeHumor napísal spolu s Davidom Youngom, uviedol na svojom blogu, že Stone bol "veľmi milý a ospravedlňoval sa". "Všetko je v poriadku, s Mattom a Treyom sa stretneme, keď budú v New Yorku," dodal s tým, že sa na tvorcov South Parku nehnevá. © 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané. Väčšina majetku maďarských verejnoprávnych médií prejde pod správu spoločného fondu, rozhodli dnes v Budapešti poslanci parlamentu. Podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI za návrh poslancov Maďarského občianskeho zväzu-Fidesz Andrása Cser-Palkovicsa a Antala Rogána hlasovali zákonodarcovia vládnych strán. Nehnuteľnosti a majetkové práva archívov Maďarského rozhlasu, Maďarskej televízie, Duna TV a MTI prejdú pod správu verejnoprávneho fondu. Autorské práva a záväzky týchto médií budú odteraz v pôsobnosti Nadácie na podporu poskytovania programu a správy majetku, ktorá patrí pod mediálnu radu. Odovzdanie majetku médií nadácii sa uskutoční 1. januára 2011, v utorok sa však už začne realizácia potrebných opatrení, píše MTI.

Copyright © TASR 2010

ŠAK SME TO HOVORILI

ŠAK SME TO HOVORILI
Wanda Hrycová je výkonnou riaditeľkou spoločnosti Media Pro Slovakia. Do vedenia produkčnej spoločnosti, ktorá dodáva televízii Markíza a Doma všetky programy okrem zahraničných akvizícií, spravodajstva, športu a publicistiky, ju uviedli oficiálne dnes. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa TV Markíza Oľga Dúbravská, "Wanda Hrycová je uznávaná odborníčka na slovenskom trhu, ktorá sa dlhodobo venuje produkcii a koprodukcii v oblasti umeleckej tvorby a niekoľko rokov pôsobila vo funkcii generálnej riaditeľky Divadla Nová scéna". Hrycová sa teší na rozvíjanie domácej produkcie v úzkej spolupráci s nedávno menovanou generálnou riaditeľkou spoločnosti Markíza Slovakia Zuzanou Ťapákovou v súlade s potrebami trhu. "Jej profesionálne skúsenosti a hlboké chápanie potrieb slovenského trhu ju predurčili ako najlepšiu kandidátku pre potreby vytvorenia silnej značky Media Pro Slovakia, ktorá získava najlepšie talenty a tvorivých ľudí na slovenskom trhu,“ cituje tlačová správa Andreia Bonceu, Senior Vice Presidenta MPE (Media Pro Entertainment). Media Pro Slovakia vznikla v apríli tohto roku a má tri hlavné kreatívne oddelenia: development, hraná tvorba/reality a entertainment. V súčasnosti pripravuje a vyvíja ďalšie hrané seriály, nové zábavné i reality programy. Ambíciou spoločnosti je vyvíjať a vyrábať okrem televíznych programov aj celovečerné filmy, ako aj spolupracovať a realizovať vlastné formáty tiež pre iné televízie a spoločnosti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Wanda Hrycová v roku 2001 absolvovala štúdium na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia sa venovala produkcii a koprodukcii v oblasti umeleckej tvorby. Po ukončení štúdia pracovala v Rádiu Twist ako zástupca výkonného riaditeľa. V Divadle Nová scéna v rokoch 2002 až 2006 pôsobila vo funkcii generálnej riaditeľky. V roku 2006 založila vlastnú produkčnú spoločnosť, ktorá produkovala muzikál Producenti. Podľa medializovaných informácií by z postu dramaturga kľúčových projektov televízie ako SuperStar, Slovensko má talent, Nevesta pre milionára a ďalších mala odísť Gabriela Drobová. Koncom septembra požiadal manažment CME o uvoľnenie z funkcie generálneho riaditeľa a konateľa spoločnosti Markíza-Slovakia Václav Mika. V októbri ho nahradila Zuzana Ťapáková. © 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Když na Uršulu větr duje, tuhou zimu

Když na Uršulu větr duje, tuhou zimu

Jednotka Dvojka a Trojka lepšie.

JOJ lepšie, JOJ PLUS o totálny chĺpok lepšie.

Markíza oveľa horšie, ledva nad 30 %. TV DOMA tiež zle.

TA 3 zle.

Primetimový rozdiel medzi Jednotkou a JOJ je stále strašný- 12,86 %.

Markíza - 30,13 %

TV DOMA - 2,09 %

Jednotka - 13,23 %

Dvojka - 2,67 %

Trojka - 0,76 %

TV JOJ – 22,39 %

JOJ PLUS- 3,18 %

TA 3 - 1,79 %

STV NEWS

STV NEWS
Šport na obrazovkách verejnoprávnej televízie a jeho financovanie bude predmetom mimoriadnej diskusie v relácii Aréna, ktorú Slovenská televízia odvysiela v pondelok 25. októbra 2010 o 20.30 h na Trojke. Problematiku s moderátorom Alfonzom Juckom zanalyzujú odborníci z oblasti športu a financií.

24. 10. 2010

TASR NEWS

TASR NEWS
Ministerstvo školstva vypovedalo predčasne zmluvu s TASR na servis "TASR do každej školy". "Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR platí mesačne za túto licenčnú zmluvu 18 173,67 eur (547 500 Sk)," informovala agentúru SITA hovorkyňa ministerstva školstva Miriam Žiaková. Zmluvu podpísal bývalý minister školstva Ján Mikolaj (SNS) 15. januára 2009. Platiť mala dva roky - od 1. februára 2009 do 1. februára 2011. "Po zistení, že takúto zmluvu ministerstvo uzatvorilo a po jej preverení sme ju vyhodnotili ako zmluvu s nadbytočnými službami nad rámec potrieb rezortu a vypovedali sme ju," uviedla ďalej Žiaková. Hovorkyňa rezortu školstva nevedela odpovedať koľko správ mesačne v priemere dostávajú v rámci spomínaného servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR). "Na túto otázku nemožno odpovedať, nejde o dodávanie správ, ale o neobmedzený počet prístupov do ich databázy v rámci celej SR." Zjednodušene to podľa Žiakovej "znamená, že ktorákoľvek škola na Slovensku dostala možnosť bezplatného vstupu do databázy TASR, pričom je v zmluve špecifikované v akom rozsahu môžu používatelia, teda školy, tento agentúrny servis využívať. "Ukončenie zmluvy vnímame ako vecný fakt. Treba ale zdôrazniť, že projekt TASR do každej školy je mimoriadne pozitívne hodnotený spolupracujúcimi školami, žiakmi a pedagógmi. Nešlo len o sprístupnenie všetkých servisov TASR pre všetky školy na Slovensku (vyše tritisíc škôl všetkých stupňov). Najväčšiu hodnotu má samostatný školský servis, do ktorého prispievajú žiaci a študenti. ... Jedna škola zaplatí denne za kompletnú ponuku TASR 0,20 eur. Za toľko získa vyše 700 správ denne, pre porovnanie noviny stoja cca 0,5 eur, odbornú koordináciu a usmernenie prispievateľov, reálny elektronický produkt pre mediálnu výchovu," uvádza sa okrem iného v stanovisku TASR k zrušeniu zmluvy, ktoré agentúre SITA poskytol riaditeľ stratégií TASR Vladimír Puchala. TASR po zmene od 1. januára 2009 z príspevkovej organizácie rezortu kultúry na verejnoprávnu organizáciu časť svojich produktov sprístupnila bezplatne na nekomerčné účely. Svoje spravodajské produkty však i predáva, medzi inými tiež ústredným orgánom štátnej správy. Okrem príjmov z predaja spravodajstva je zdrojom jej príjmov aj príspevok od štátu na základe zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme medzi ministerstvom kultúry a agentúrou. Za prvých šesť mesiacov tohto roka dostala TASR na základe zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme 957 994 eur.
© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

NEDEĽNÉ REZNE A KÁVA

NEDEĽNÉ REZNE A KÁVA

Koalíciu rozhádala voľba generálneho prokurátora; padli aj ostré slová o začiatku konca či prielome jednoty vládneho štvorlístka. Aké vyvrcholenie bude mať aktuálny vývoj? Pozvanie do diskusnej relácie O 5 minút 12 v nedeľu 24. októbra 2010 od 11.55 h Jednotke prijali predseda Klubu poslancov SaS Jozef Kollár a predseda Klubu poslancov SNS Rafael Rafaj. MEDZI 4 OČAMI bude hosťom moderátora Radovana Slobodníka podpredseda NR SR a predseda strany Smer-SD Robert Fico.

Hosťami Zlatice Puškárovej v relácii Na telo v nedeľu 24. októbra 2010 bude poslanec NR SR Igor Matovič (SaS). Témami sú Čierna ovca v politike alebo obyčajný človek? a Aktuálna politická situácia. Strana Smer-SD oficiálne odmietla s I. Matovičom diskutovať, a preto do relácie Na telo neposlala žiadneho svojho zástupcu. Stolička pre 2. diskutujúceho ostane preto prázdna.