7. 1. 2006

Vírivka

Vírivka
Adriana Hosťovecká opäť víri vodu. Pripravila a rozoslala mail / prišiel v mene hovorkyne SkyEurope Eleny Konôpkovej /. Mail sa týkal jedného z účastníkov tendra o privatizáciu 66-percetných podielov letísk v Košiciach a Bratislave. Keďže Adriana Hosťovecká má blízko agentúre MAYER/McCANN-ERICKSON, dá sa predpokladať, že konala v mene klienta Two One. To sú však len dohady.
Jasné je iba to ,že aktivity Hosťoveckej môžu celý tender pochovať. Pavol Prokopovič by sa asi mal zabaliť a ísť tam, kam patrí do Stropkova do svojej cukrárne. Vraj patrila medzi tie najlepšie-bežne predali aj tri krémeše za týždeň. Adriana Hosťovecká, bola aj moderátorkou televíznej diskusnej relácie Kroky v roku 1994. Zastupovala aj BDV Drukos - výnos. Bola aj spolupracovníčkou volebného štábu SDK v roku 1998 a a preslávila sa kauzou podplácania novinárov, ktorých verbovala na písanie kladných článkov. Šéfom volebného tímu bol jej súčasný manžel Jozef Paczelt. Spolupracovala aj s Františkom Vizvárym v agentúre IA & IA, spol. s r.o. , ktorú založili bývalá šéfredatorka spravodajstva STV PhDr. Martina Kyselová , spolu s Mgr.
Adrianou Hosťoveckou a spomínaným Vizvárym. Momentálne je jediným spoločníkom Kyselová
Z histórie : Stanovisko SDK ku kauze podlácanie v tom čase nebolo márne : "SDK nikdy nepodplácala, nepodpláca a nebude podplácať novinárov. Takúto metódu ovplyvňovania práce novinárov považujeme za neprijateľnú. SDK považuje novinárov Dášu Matejčíkovú a Aleša Krátkeho za slobodne a demokraticky orientovaných novinárov, ktorých pre demokratickú orientáciu netreba získavať a nemožno uplácať. Po druhé, vedúci volebného štábu Jozef Patzelt informoval radu koalície SDK dnes, 28. 5 1998, že pani Adriana Hosťovecká nie je ani nikdy nebola členkou volebného štábu SDK, že medzi volebným štábom a agentúrou pani Hosťoveckej bol zmluvný obchodný vzťah, pričom vnútorné mechanizmy agentúry pani Hosťoveckej nikdy neskúmal, ani o nich nebol informovaný. Rovnako radu koalície informoval o tom, že pani Hosťovecká prezentuje vzťah k dotknutým novinárom v iných súvislostiach, ako je vzťah ku SDK, alebo volebnému štábu SDK. Keďže však na spoluprácu volebného štábu SDK a agentúry pani Hosťoveckej padol tieň, kvôli rozptýleniu akýchkoľvek pochybností a v obojstrannom záujme došlo k ukončeniu spolupráce medzi volebným štábom SDK a agentúrou pani Hosťoveckej. Po tretie chcem vysloviť poľutovanie nad tým, že predmetná kauza vrhla tieň na vzájomný vzťah SKD a novinárskej obce. Chcem však vysloviť nádej, že naše doterajšie vzťahy, ale najmä budúcnosť, preukážu, že sme na strane slobody, plurality, vytvárania čo najlepších podmienok pre prácu novinárov, na strane objektívneho šírenia informácií. V tomto zmysle plne podporujeme stanovisko Slovenského syndikátu novinárov k uvedenej téme."
Vyjadrenie Hosťoveckej pre rádio Twist : "Mne je veľmi ľúto, že sa to dostalo až do takýchto šírok, pretože ja som nič zlé na tom, že som sa kontaktovala s novinármi, nevidela. Ja už tri roky totiž podnikám v rámci agentúry, nerobím aktívnu žurnalistiku rok a pol, no moja agentúra je mediálna agentúra a venuje sa tomu, že vypracúva projekty a realizuje ich pre rôznych ďalších partnerov a venujem sa naozaj tomu, že ako zlepšiť komunikáciu medzi verejnosťou a teda mojimi klientmi. Ja chcem podotknúť, že nikdy som nebola zamestnankyňa volebného štábu, že nikdy som sa vlastne nedostala, pokiaľ teda to nebolo pri nejakej príležitosti, do kontaktu s politikmi SDK, pretože mojím partnerom bol pán Patzelt, ktorý ma oslovil ešte niekedy v minulom roku a poprosil ma, aby som skúsila dať dokopy, ako by mal pracovať strana v predvolebnom období. Ja som tento projekt robila a ja som chcela dotiahnuť až do takej fázy, že som chcela vytvoriť konzultačný zbor novinárov. Novinárov, ktorí by rozpracúvali rôzne príkazy a tak som netušila, že budú rozpracovávať práve tento prípad a je mi strašne ľúto, že to takto dopadlo a viacej naozaj nemám v tejto chvíli čo povedať, iba toľko, že mi je ľúto, že padol ten tieň podozrenia na SDK, pretože myslím si, že toto je subjekt, ktorý má to právo morálne, aby trebárs vymenil to, čo je tu teraz v tejto krajine, takže mi to je veľmi ľúto a ja chcem povedať iba toľko, že som bola oslovená na spoluprácu pánom Patzeltom iba na prechodné obdobie, kým nebude jasné, ako sa vlastne pôjde do volieb a kým nebude normálne fungovať tlačové centrum, ktoré už funguje, Martin Lengyel je hovorca a sú tam zamestnaní na treťom oddelení SDK ďalší ľudia, ktorí pracujú a ja už ani nevidím dôvod, prečo by som mala ďalej spolupracovať s pánom Patzeltom a s volebným štábom a môžem povedať iba toľko na záver, že mi je ľúto, že sme museli túto spoluprácu ukončiť týmto spôsobom, že v podstate som nemohla svoje poznatky a analýzy, ktoré sa napokon predsa urobili pre volebný štáb, že som ich nemohla odovzdať a že to zostalo v takej polohe, takže je mi to ľúto. "

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Microsot a MTV na Consumer Electronics Show v Las Vegas oficiálne uviedli digitálnu hudobnú službu “URGE” . Tá bude ponúkať viac ako 2 milióny skladieb od najväčších vydavateľov a tisícok nezávislých labelov. Ponuka bude pozostávať zo všetkých žánrov od alt-country po zydeco. Ako dodatočnú službu MTV Networks dá pre užívateľov k dispozícii vlastný exkluzívny content.

Miluje Marianna Ďurianová vôňu muža ?

Miluje Marianna Ďurianová vôňu muža ? Ivan Jakabovič Marek Dospiva Robert Saliu Robert Kaliňák Žigmund Pálffy Eric Assimakopoulos Alexander Rozin ml.
Libor Bouček- VyVolení ?
„Nič z toho, čo robím, nepovažujem za neresti a už vôbec nie také, ktorých by som sa chcela zbaviť. So sebou som úplne spokojná.“

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK
Zábavné čítanie, ak si uvedomíme, že Marcel Para, ktorý už nie je v STV zamestnaný a nie je ani štatutár / ?/ a nie je ani výkonný riaditeľ STV ;je stále konateľ: STV Broadcasting, s.r.o. STV Production & Technology, s.r.o. Rada STV - ZÁPIS č. 2/2004 z riadneho zasadnutia Rady STV 17. 02. 2003 UZNESENIE č. 68/2003 zo 17.12.2003, v ktorom Rada STV odporúča ÚR STV, aby odložil rozhodnutia o vstupe Slovenskej televízie do obchodných spoločností, ako aj o založení týchto spoločností na obdobie po 1. februári 2004. V prípade, že to z časových dôvodov nie je možné, aby o takýchto rozhodnutiach informoval vopred Radu STV. Rada STV listom č. 277/03 z 18.12.2003 požiadala ÚR STV R. Rybníčka o plnenie predmetného uznesenia. Listom č. 7/1000/2004-IO z 30.1.2004 zobral ÚR STV predmetné uznesenie na vedomie. V súvislosti s uvedeným uznesením M.Kollár konštatoval, že ÚR STV o šiestich spol. s r.o., ktoré boli založené 29.01.2004 informoval radu listom č. 8/1000/2004-IO z 30.1.2004. V súvislosti s uvedeným uznesením M.Maďarič konštatoval, že GR STV odporúčanie rady nerešpektoval. -4. Správa o založení šiestich obchodných spoločností Slovenskou televíziou v januári 2004 4.1 V súvislosti s uvedenou problematikou vystúpil predseda rady M.Kollár, ktorý konštatoval, že ÚR STV listom č. 8/1000/2004-IO z 30.1.2004 informoval radu o založení šiestich dcérskych spoločností STV s jej 100 % kapitálovou účasťou. Podľa vyjadrenia GR STV ide o ďalší krok týkajúci sa reštrukturalizácie STV s prechodom na holdingové usporiadanie s cieľom zvýšiť príjmy a transparentnosť finančných tokov STV. Transformácia STV na holdingovú štruktúru je súčasťou jeho reformného projektu, ktorým vstúpil do výberového konania na funkciu ÚR STV. Spoločnosť Koncesia, s.r.o., sa bude zaoberať vymáhaním koncesionárskych poplatkov a marketingom v tejto oblasti. Spoločnosť 1.2 media, s.r.o., sa bude venovať predaju reklamného priestoru STV, sponzoringu a ostatným obchodným aktivitám. Spoločnosť STV Broadcasting, s.r.o., by sa mala venovať problematike šírenia signálu s perspektívou budovania siete vlastných vysielačov a digitalizácii vysielania. Spoločnosť STV Production and Technology, s.r.o., bude vstupovať do koprodukčných projektov v oblasti tvorby programu s nezávislými producentmi. Spoločnosti TV BB, s.r.o., a TV KE, s.r.o., budú zastrešovať činnosti ostatných dcérskych spoločností pri štúdiách STV v Banskej Bystrici a v Košiciach. Po uvedenej vstupnej informácii sa rozvinula diskusia k prerokovávanej problematike, v ktorej striedavo vystúpili M.Kollár /aký bol dôvod založenia 6 dcérskych spoločností?; v čom je prínos týchto spoločností pre STV keď nový zákon umožňuje riešiť tieto veci v rámci existujúcej organizačnej štruktúry Slovenskej televízie?; čím je založenie obchodných činností výhodnejšie?; prejde do týchto spoločností nejaký majetok STV resp. tieto spoločnosti budú ma? majetok STV len v správe /najmä v súvislosti s STV Production and Technology/?; k problematike riadenia dozorných rád v týchto spoločnostiach /s možnosťou zastúpenia členov Rady STV v nich/; aký je zmysel založenia TV KE, s.r.o. a TV BB, s.r.o.?/; M.Maďarič /uvedené spoločnosti vôbec neboli zahrnuté v "Projekte riadenia STV", ktorým sa R. Rybníček uchádzal o funkciu ÚR STV; GR STV mal o tomto zásadnom rozhodnutí radu vopred informovať; podľa nového zákona o STV bude mať novokreovaná rada väčšie právomoci zasahovať aj do týchto oblastí; GR STV využil obdobie od nadobudnutia účinnosti zák. č. 418/2003 Z.z. /1.1.2004/ do nadobudnutia účinnosti nového zákona o STV č. 16/2004 Z.z. /1.2.2004/, aby sa podľa jeho názoru /M.M./ vyhol kontrolným mechanizmom, ktoré má Dozorná komisia STV alebo kompetenciám Rady STV /schvaľovať takéto podnikateľské zámery/; ako súvisia s poslaním a hlavnou činnosťou STV predmety činnosti niektorých dcérskych spoločností /napr. prenájom ostatných strojov, osobná cestná doprava, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností, podnikateľské poradenstvo, poradenská činnosť v oblasti reklamy a pod.?/; má pocit /M.M./, že viaceré činnosti týchto s.r.o. idú mimo rámec toho čo,zákon umožňuje v STV; ako to bude s kontrolou účtovníctva týchto spoločností?;aké je zdôvodnenie predmetu činností P&T s.r.o., pretože v danom prípade má pocit, že tu dochádza k postaveniu nejakej paralelnej televízie,nakoľko činnosť tejto s.r.o. sa totálne a paralelne kryje s činnosťami, ktoré by mali vykonávať interné útvary STV; boli už tieto s.r.o. zaregistrované?/GR STV /v Projekte riadenia STV sa hovorilo o zriadení a fungovaní spoločnosti holdingového typu; to čo sa udialo je súčasťou projektu, pretože takto fungujú holdingové spoločnosti /takže je to v súlade s projektom/; dôvod založenia týchto spoločností je úplne jasný a bežný; je to jednak jednoduchší spôsob riadenia a financovania spoločnosti, to znamená prehľadnejšie financovanie a jednoznačne väčšia kontrola nad finančnými tokmi; základné imanie 200 tis. Sk v s.r.o. znamená, že STV ako subjekt bude v týchto spoločnostiach ručiť iba do výšky uvedenej sumy; uvedené spoločnosti majú svojich konateľov a GR ako člen valného zhromaždenia má právo kedykoľvek a s okamžitou platnosťou uskutočniť potrebné personálne zmeny na postoch konateľov; pokiaľ ide o majetok STV,tento neprejde do týchto spoločností, to znamená že nakupovať technológie bude STV a nie tieto spoločnosti; STV P&T s.r.o. bude možno len spravovať majetok; ako GR ponúkol možnosť, aby Rada STV nominovala do dozorných rád svojich ľudí, aby mala kontrolu a prehľad nad hospodárením týchto inštitúcií; zmyslom založenia TV KE s.r.o. a TV BB s.r.o. je to, aby vykonávali činnosti, ktoré sprehľadnia a umožnia lepšie fungovanie týchto štúdií; pokiaľ ide o zriadenie s.r.o., zák. č. 418/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. o SNR č. 254/1991 Z. z. o STV v znení neskorších predpisov, na základe ktorého STV je oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť takýto krok umožnil; GR zdôraznil, že mnohé činnosti s.r.o. súvisia s poslaním STV; spoločnosť STV P&T s.r.o. sa bude prioritne venovať otázkam koprodukčných projektov a vstupovania do koprodukčných vzťahov; myslí si, že je oveľa jednoduchšie vstupovať cez tieto spoločnosti do koprodukčných filmových projektov vzhľadom na to, že zodpovednos? za tieto veci bude nies? táto spoločnos? a nie priamo STV ako koprodukčný partner; kontrola účtovníctva týchto spoločností bude spadať pod normálnu kontrolu auditorov /každá spoločnosť bude mať svojho auditora/ a každá spoločnosť bude vykazovať účtovné doklady; GR zdôraznil, že zriadenie s.r.o. je v súlade so zákonom a plánmi vedenia STV, ktorých realizácia sa pripravovala; boli inšpirovaní pri tejto činnosti aj vývojom v iných verejnoprávnych televíziách v zahraničí napr. BBC má približne 5 s.r.o. založených na podobnom princípe; okrem toho tu ide aj o určitý trend /odporúčania EÚ a EBU, aby verejnoprávne televízie fungovali takýmto spôsobom/; M.Maďarič /nikto nespochybňuje to, že STV založí nejaké obchodné spoločnosti /napokon zákon jej to aj umožňuje/; rada však svojim uznesením č. 68/2003 zo 17.12.2003 dala jasné odporúčanie, aby STV s takýmto postupom počkala na novú radu; kľúčová otázka je, prečo vedenie STV nerešpektovalo toto odporúčanie rady ?; čím chce STV vstupovať do koprodukcií, keď podľa zákona verejnými prostriedkami STV toto robiť nemôže?/, GR STV /všetka práca, ktorú vedenie STV doteraz urobilo je v súlade so zákonom; sľúbil jednak Rade STV aj obyvateľom SR, že reštrukturalizácia a reforma tejto inštitúcie /STV/ bude skončená v priebehu 24 mesiacov /dokonca tento termín skrátil na 20 mesiacov/; všetko je v súlade aj s časovým harmonogramom a plánom manažmentu STV; z tohto dôvodu, ale aj z hľadiska časového sa GR rozhodol tieto kroky urobiť v súlade so zákonom v januári toho roku a nie neskôr; pokiaľ ide o otázku vstupu s.r.o. do koprodukčných vzťahov, budú s.r.o. hospodári? s vlastnými finančnými prostriedkami; uvedené s.r.o. doteraz nevykonali ešte ani jednu podnikateľskú činnosť; urobil sa len normálny právny úkon na ich zaregistrovanie; čiže od začiatku bude môcť byť veľmi jasná kontrola aj zo strany Rady STV zameraná na ich činnosť; domnieva sa, že aj keď niektoré činnosti s.r.o. bezprostredne nesúvisia s hlavnou činnos?ou STV, nie sú v rozpore so zákonom/; Š.Fejko /podľa zákona podliehajú všetky príjmy verejnoprávnej televízie okrem koncesionárskych poplatkov exekúcii; peniaze z reklamy,či z predaja hmotného a nehmotného majetku STV tak spadajú pod exekúciu, ktorá môže byť v prípade zlého hospodárenia a krachu uvalená na tieto spoločnosti; za činnosť a hospodárenie dcérskych spoločností STV budú zodpovední jednotliví konatelia, ktorí sú zároveň členmi manažmentu STV /ako to obstojí právne a morálne?/; k problematike televíznych štúdií v Košiciach a Banskej Bystrici v súvislosti so zriadením TV KE s.r.o. a TV BB s.r.o.; bude mať NKÚ SR právo vstúpiť do 6 dcérskych s.r.o. a vykonať v nich kontrolu?/, GR STV /hospodárenie 6 novovzniknutých dcérskych spoločností STV v zmysle zákona nebude podliehťa kontrole NKÚ SR; pokiaľ ide o samotné zriadenie 6 s.r.o., čas ukáže, že to bol správny krok výhodný pre STV ako inštitúciu, ktorá sa snaží a bude snaži? hospodári? normálne, transparentne a vyrovnane, čo je napokon cieľom celej tejto reformy, ktorá je v súlade so zákonom; s.r.o. sú len prínosom pre túto inštitúciu; predovšetkým členovia Rady STV budú mať prístup ku všetkým materiálom a zmluvám, ktoré boli počas jeho funkčného obdobia podpísané a uzatvorené; všetko je transparentné, k dispozícii a tak tomu bude aj v budúcnosti; pokiaľ ide o TV KE s.r.o. a TV BB s.r.o. tieto nenahrádzajú TŠ Košice a TŠ Banská Bystrica, ktoré zostávajú; bude zriadené aj STV Štúdio Bratislava, ktoré síce ešte neexistuje, ale už STV vyrába regionálne spravodajstvo z Bratislavy a okolia/, M.Slovák / v čom je 1.2 media s.r.o. z ekonomického pohľadu lepšia ako napr. reklamné oddelenie STV?; konštatoval, že vznikom 6 dcérskych s.r.o. bola narušená pôvodná organizačná štruktúra STV a to aj napriek tomu, že rada novú ešte neschválila; ako je možné, že za činnosti a hospodárenie dcérskych s.r.o. budú zodpovední jednotliví konatelia, ktorí sú zároveň členmi manažmentu STV?/, GR STV /reklamné oddelenie STV by napríklad nemohlo rokovať s obchodnými partnermi o zľavách, pretože kontrola NKÚ SR by v danom prípade konštatovala, že je to protizákonné; STV by za všetko musela účtova? jednotnú cenu a nedokázala by flexibilne predáva? svoj reklamný čas; novozaložené s.r.o. nie sú súčasťou Organizačnej štruktúry STV a preto nepodliehajú schvaľovaniu Organizačného poriadku STV; z manažerského hľadiska je oveľa výhodnejšie , keď konateľmi týchto spoločností sú ľudia, ktorí sú priamo zodpovední za jednotlivé oblasti aj v STV; týmto ľuďom ako GR osobne dôveruje a je presvedčený o tom, že budú nies? aj príslušnú zodpovednosť za činnosť s.r.o. /podľa zákona tu nedochádza ku konfliktu záujmov/ a M.Maďarič /osobne si myslí, že k založeniu týchto s.r.o. nemalo dôjsť pred 1.2.2004; jednoducho sa využilo účelové posunutie účinností zákona o STV a podľa jeho názoru sa tým zámerne obišlo schvaľovanie takýchto s.r.o. Radou STV; je škoda, že rada nedostala podrobnejší materiál týkajúci sa konkrétnej činnosti jednotlivých s.r.o. napr. Koncesia s.r.o./. Po skončení diskusie M.Maďarič navrhol UZNESENIE Rada STV žiada GR STV, aby Slovenská televízia vzala späť návrhy na registráciu šiestich spoločností s ručením obmedzeným: STV Production & Technology, s.r.o.; STV Broadcasting, s.r.o.; 1.2 media, s.r.o.; Koncesia, s.r.o.; TV BB, s.r.o.; TV KE, s.r.o., keďže Rade STV, ktorá má hlavnú zodpovednosť za kontrolu hospodárenia STV neboli predložené podnikateľské zámery týchto spoločností. V prípade, že k dnešnému dňu boli tieto spoločnosti zaregistrované v Obchodnom registri, aby nevykonávali činnosť do okamihu, kedy sa s ich štruktúrou a podnikateľskými zámermi oboznámi novozvolená Rada STV a Dozorná komisia STV. T : ihneď Z : R. Rybníček Rada uvedený návrh uznesenia hlasovaním neschválila /4:0:4/. Potom vystúpil M. Kollár, ktorý zhrnul celkovú problematiku týkajúcu sa šiestich dcérskych s.r.o. Slovenskej televízie a na základe toho navrhol UZNESENIE č. 5/2004 Rada STV berie na vedomie informáciu o založení šiestich obchodných spoločností Slovenskou televíziou : STV Production & Technology, s.r.o., STV Broadcasting, s.r.o., 1.2 media, s.r.o., Koncesia, s.r.o., TV BB, s.r.o., TV KE, s.r.o. a konštatuje, že generálny riaditeľ STV nekonal podľa odporúčaní Rady STV sformulovaných v uznesení č. 68/2003 zo 17.12.2003. Rada STV preto žiada GR STV, aby v novozaložených spoločnostiach vytvoril dozorné rady, do ktorých Rada STV nominuje svojho zástupcu. T : 15.03.2004 Z : R. Rybníček Rada uvedený návrh uznesenia hlasovaním schválila /5:1:2/.

6. 1. 2006

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Dni tradičných televízorov sú zrátanené, vyhlásil včera Bill Gates. Predstavil spoločný obchod Microsoftu a britského satelitného vysielateľa BSkyB. Programy bude možné sledovať cez nový Windows Media Center software s vysokým rozlíšením . Na Consumer Electronics Show v Las Vegas Gates prezradil , že spojenie zo Sky/37,2 % vlastnenou News Corporation, materskou spoločnosťou Times Online / je znakom nástupu digitálneho štýlu života. V Las Vegas Bill Gates predstavil operačný systém novej generácie nazývaný Windows Vista. Systém je prispôsobený tak, aby sa stal centrom domácej zábavy . "Sky by broadband" bude obsahovať stovky filmov na stiahnutie a stovky športových klipov na stream. Aj obsah americke MTV by mal byť k dispozícii. Digitálna vojna gigantov sa tak začína. Vstúpi do nej veľkou mierou Microsoft, ktorý určite bude chcieť využiť svoje dominantné postavenie na trhu a ponúkne aj svoje nové High definition X Box konzoly.

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

"Reagovali sme neskoro ,pretože zaviate na cestách zostali aj niektoré štáby STV." Šéf spravodajstva STV Roland Kyška

„To mesto ma ohúrilo.Na letisku som plakala, nechcela som sa vrátiť na Slovensko. Viem si predstaviť na niekoľko rokov sa presunúť do Ruska.Aj moji hostitelia mi vraveli, vraj, vy sa sem hodíte. Keď videli, ako som zjedla celú rybu aj s hlavou, povedali, že som ozajstná Ruska. Moskva momentálne zatienila Paríž, Londýn aj New York.“ Ivana Christová

"Pán Karásek dokončil podstatnú etapu moderátorského tréningu, ktorý je nateraz uzavretý.“ hovorkyňa televízie Markíza Ivana Semjanová

"Ako to bolo? V tom človeku som sa sklamala. Už nemám dôvod zastierať, ako sa veci mali. Borisa som poznala už dávnejšie, dokonca nám už vtedy „hrozil“ nejaký vzťah, ale nemala som pocit, že by to bolo dobré. Teraz viem, že som mala dať na intuíciu a nemusela som z toho vyjsť ako „lovkyňa pracháčov“, ktorú navyše dotyčný obvinil z toho, že sa prostredníctvom neho medializuje. Toto ja naozaj nepotrebujem. A za všetkým je iba jeho mužská zbabelosť. Stačilo by, keby tí istí fotografi stáli pred jeho domom nielen v nočných hodinách, ale celý deň a zistili by to, čo som mala vedieť ja, ale dozvedela som sa to neskoro. Ne­budem kon­krétna, ale muž by mal vedieť povedať, že má plány s inou ženou... " Zmyselná nymfa Zuzana Belohorcová dnes do istej miery diktuje módne trendya hovorí o Borisovi Kollárovi

"Pri výrobe kalendárikov sa pre nepozornosť stala chyba. Názvy mesiacov však na kalendári nemusia byť uvedené. " Riaditeľ GS Výboru ministrov pre drogové závislosti Blažej Slabý o kalendároch, ktoré majú spropagovať internetovú stránku www.infodrogy.sk, chýbajú názvy mesiacov a mesiac august má namiesto 31 iba 30 dní

Nevieš sa predať, ty piča ! Musíš sa pred kameru postaviť tak, aby tvoje oči hovorili: Pojeb ma! Stála si tam ako piča !“ Bývalý finalista SuperStar Peter Konček súťažiacej Ivane Fabiánovej

5. 1. 2006

Nevadí ?

Nevadí ?
Možno to Slovenskej televízii nevadí ,ale preveril by som si všetky autorské práva na tento spot.
Inak- vtipné.

O pamäti

O pamäti

Generálny riaditeľ sa v súvislosti s pokutami vo výške 6 miliónov za prerušovanie SupreStar reklamou vyjadril, že :

" Nikomu nebudem nič zosobňovať, bolo to rozhodnutie manažmentu. Podobné pokuty považujem za bežné v každej verejnej i súkromnej firme. " Nuž, tie vety sú hodné manažéra roka. Pripomíname mu aj iné , ním vyslovené vety:

„Ďalšia pokuta, nie ďalšia pokuta, ďalšia kauza, ďalšia kauza je pokuta.Sme presvedčení, že sme zákon neporušili. Nie sme takí naivní a vtipní, aby sme si strčili hlavu do slučky a aby sme si dovolili ísť proti zákonom. Ešte budeme mať ku celej kauze čo povedať, máme dosť vážne argumenty a je ich dostatok na to, aby sme sa vedeli brániť.Fascinuje ma, ako sa to tu všetko dopredu vie, ako by to už teraz niekto vedel, aká bude pokuta, je to všetko také zvláštne." Richard Rybníček v relácii Odpovede z obrazovky 27.2.2005

Alebo :

"V pozícii riaditeľa STV nesiem plnú aj trestnoprávnu zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré robíme s manažmentom. " Veru tak. Keďže to nk nezosobňuje, bude musieť zasiahnúť Rada STV. Že to nie je v zákone o STV ?

Ale je, len treba dobre čítať.

Na záver ešte jedno malé pripomenutie : Rada STV - ZÁPIS č. 1/2004 z riadneho zasadnutia Rady STV 15.01.2004 3. Správa o pokutách udelených Radou pre vysielanie a retransmisiu Slovenskej televízii v roku 2003 a ich riešení 3.1 V úvode tohto bodu programu rokovania M.Kollár konštatoval, že predmetnú správu predložil ÚR STV rade listom č. 1/1000 /2004-IO zo 7.1.2004 na základe jej uznesenia č. 66/2003 zo 17.12.2003. ...Ako ďalej ÚR STV zdôraznil, opatrenia zabezpečujúce predchádzanie porušovaniu zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii boli realizované postupne v priebehu roka 2003 a týkali sa zásahov do interných procesov riadenia a výkonu jednotlivých činností, vrátane riešenia personálnych otázok, ako aj do externého rámca vzťahov, na základe ktorých STV zabezpečovala predaj svojho vysielacieho času na reklamné účely a získavala na zmluvnom základe programy do vysielania. Slovenská televízia ukončila na základe čl. VIII., bod 8.3 zmluvy o spolupráci k 31.12.2003 spoluprácu so spoločnosťou ARBOmedia.net spol. s r.o.,ktorá predávala reklamný čas STV a zabezpečovala sponzorov televíznych programov. Výkon týchto obchodných činností prebieha v súčasnosti v réžii pracoviska Telexim STV, čo prináša prehľadnosť v zmluvných záväzkoch a pružnosť vo väzbe na programové zložky vysielania. Po vykonanej analýze obsahu programov bolo v súvislosti s pripravovanou novou vysielacou štruktúrou ďalším opatrením rozhodnutie STV nepokračovať v spolupráci s niektorými externými spoločnosťami. Pokuty udeľované Radou pre vysielanie a retransmisiu sa vo viacerých prípadoch týkali práve titulov dodávaných z externého prostredia. Aj keď v zmysle § 3, písm. b,zák. č. 308/2000 Z.z. za skladbu a obsah programovej služby redakčne zodpovedá vysielateľ a úlohou zodpovedného dramaturga bolo pri kontrolnej projekcii zachytiť prípadné porušenie zákona a trvať na úprave materiálu, resp. nezaradiť ho do vysielania, nedarilo sa na tejto úrovni dosiahnuť optimálny výsledok. Vzhľadom na tieto skutočnosti STV pristúpila vo viacerých prípadoch k personálnemu riešeniu problémov rozviazaním pracovného pomeru. Zmluvami o postúpení programu na vysielanie boli externí dodávatelia zaviazaní uhradiť Slovenskej televízii finančnú náhradu vo výške pokuty udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu za porušenie zákona zistené v programe, ktorý externá spoločnosť do STV dodala. Za účelom prevencie sa na príslušných programových a obchodných pracoviskách sprísnili kritériá na posudzovanie obsahových náležitostí programov vyrábaných v internom prostredí ako i programov nakupovaných do vysielania s prihliadnutím na ich súlad s ustanoveniami zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. Pokiaľ ide o samotný proces správneho konania vo veci porušenia zákona, Právny odbor STV bezodkladne po doručení oznámenia o začatí konania informuje o tejto skutočnosti príslušné pracovisko a požaduje v súlade so zásadami konania zaujatie písomného stanoviska. Takto je príslušné pracovisko okamžite vyrozumené o možnom porušení zákona a môže pri svojej práci zohľadniť názor regulačného orgánu, nakoľko proces konania pred Radou pre vysielanie a retransmisiu končí rozhodnutím vo veci obvykle až o niekoľko mesiacov po začatí konania. Na základe doručeného rozhodnutia o udelení pokuty vedúci pracovník vyvodzuje osobnú zodpovednosť v zmysle ustanovení Zákonníka práce a prijíma opatrenia na predchádzanie porušení príslušných legislatívnych noriem. Ide predovšetkým o formu školenia pracovníkov, kde sa vykoná obsahový a právny rozbor konkrétneho sankcionovaného prípadu, teoretický rozbor regulácie danej oblasti a rozbor sankčných rozhodnutí vydaných Radou pre vysielanie a retransmisiu vo veci porušenia rovnakého ustanovenia zákona v inom programe, resp. inou televíznou stanicou. Vychádza mi z toho jednoznačne, že Rada STV musí konať v zmysle zákona. STV. Inak môže byť Národnou radou SR odvolaná ako celok. Čo je horšie ,Rade teoreticky hrozí aj obvinenie pre trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku . Navyše,pri prerušovaní SuperStar reklamou išlo o vedomú činnosť. A vkladaní injektáže do civilného a jediného filmu Ticho o pokračujúcu činnosť. A to nie je maličkosť. To je pohŕdanie zákonom. Ale, keď tak robil "CEBO HOLDING", prečo by to nerobil jeho súputník za naše peniaze ? Až teraz som pochopil, čo je to premeniť STV na spoločnosť holdingového typu....

ODPOVEĎ MINISTROVI

ODPOVEĎ MINISTROVI

"Odstúpte pani riaditeľka Slovenského centra dizajnu Katarína Hubová.Som sklamaný z mediálnej ofenzívy dizajnérov združených okolo Ľubomíra Longauera. Či sa to už niektorým pánom dizajnérom páči alebo nie, nemôžeme pripustiť plytvanie peniazmi daňových poplatníkov.Hubová ani dizajnéri neponúkli riešenie, ktoré by zlepšilo neúnosnú situáciu centra". Minister kultúry František Tóth
Odstúpte pán minister kultúry František Tóth , kým nebude pre slovenskú kultúru neskoro. Vás škoda nebude. Aj tak ste tam súhrou náhodných omylov . Sanchez Illich Ramirez CARLOS

4. 1. 2006

SuperStar SK vs. Svet Again

SuperStar SK vs. Svet Again
Airplay 52.týždeň 2005 26.12.-1.1.2006 1. Madonna - Hung Up 2. Chinaski - Tabáček 3. Shakira - Don´t Bother 4. Juanes - La Camisa Negra 5. Coldplay - Talk 6. Morissette, Alanis - Crazy 7. Pussycat Dolls - Stickwitu 8. Predná, Zdenka - Len ty smieš 9. Williams, Robbie - Tripping 10. Mattafix - Big City Life 12. Smatanová, Zuzana - Svet mi stúpil na nohu 15.No Name - Čím to je 19. Polemic - Yes You´re Right 20. Peha - Za Tebou 32.Peha - Deň medzi nedeľou a pondelkom 34. Stereo - Po písmenku 35. Bystrík - Či to nie je sen 37.Bezdeda, Tomáš - Cesty 42.Gladiator - Len s tebou ma baví svet 45. Kelecsenyi, Martin - Musím už ísť 47.Tomeček, Samo - Nehorí 49.Müller, Richard - Sníh 53. Tweens - Láska Chce Viac 54. Konček,Peter - I Love You More 57. Para - Veci čo si pamätám 58. U.K.N.D. - Disko 60. Rollins, Dara - Ide o život 67.Le Payaco & Tina & Kirschner - Všetko sa dá zjesť 71. I.M.T. Smile - Diamant 75. Smatanová, Zuzana - Nech sa deje čo sa má 77. Žbirka, Miroslav - Láskoliek 78. Hex - Život 79. I.M.T. Smile & Smatanová, Zuzana - Úsmev a čaj 83. Opatovský, Robo - Vianočná pošta 87. Nocadeň - Jackie Chan 90. Langerová, Aneta - Voda živá

Overujeme si

Overujeme si
September 03, 2005
"Želám veľa štastia JOJ-ke, ale osobne si myslím, že Soňa talkshow bude slabým odvarom Vadkerti talkshow a ža nebude mať dlhú budúcnosť. Dávam jej životnosť tak do decembra toht roku. "
Branislav Zahradník,24 hodín Overíme si v januári.
Škoda, že som sa nestavil, aj keď tie 2 % sledovanosti sú fakt mizerné.
Posielam si aspoň jeden vzácny poukaz.

VÝROKY ROKA 2005

VÝROKY ROKA 2005
"Neodpovedať Erikovi Tomášovi nie je nedemokratické, ale slušné. " Editorial Týžden „Musíme isté veci predpovedať. Preto sme využili náš vlastný interný bezpečnostný útvar STV, ktorý má odbornú vážnosť aj v policajných kruhoch,“ Dr. Zahradník , STV
"Na takéto pičoviny neodpovedám." Marianna Ďurianová pre Nový čas ”Na včerajšie rozhodnutie mohlo mať vplyv aj nové zloženie rady. Odišiel z nej totiž renomovaný advokát, ktorý nebol pod vplyvom iných televízií či tých, ktorým SuperStar prekáža". Dr. Zahradník "Viete, neviem vám v tejto chvíli odpovedať. Postupne sa informujem o politickom dianí. Viete, ešte sa vybaľujem, takže, ehm...“ Štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí Magda Vášáryová odpovedala na vyjadrenia Georgea Busha ”Načahoval som sa za toaletným papierom v regáli a zrazu mi začal chlapík za chrbtom kričať do ucha, že prečo musí platiť koncesionárske poplatky za SuperStar.” Richard Rybníček "Napríklad s Marcelom Parom sme zažili obdobie, keď sme sa ticho, ale bránili. Boli sme chránení. Nie priamo ochrankou, ale strážili nás, aby sa nám nič nestalo. " Richard Rybníček "Mám obavu, aby sa Slovensko kvôli nejakým incidentom nedostalo do zlého svetla,"
Zahradník o odchode Miklu zo Slovensko hľadá SuperStar "Ak by som vám tu a teraz odpovedal, prekročil by som svoje kompetencie. A Braňo Zahradník by ma zožral vo vzduchu. Položte, prosím, túto otázku jemu. " Peter Núňez “Para zabezpečoval len celkovú právnu čistotu hromadného prepúšťania.” Branislav Zahradník "Niektorých mojich kolegov trápilo, kde beriem tú bezočivosť pomenovať svoj program VADKERTI talkshow. Asi mali pocit, že ak už niekto po sebe pomenuje reláciu, mal by v televízii pracovať aspoň pätnásť rokov. V prípade talkshow je to však bežná televízna prax. Čo takým ľuďom poviete? Že ste mali celý koncept pripravený štyri roky? Že ste posledné dva roky každý víkend trčali v produkčných štúdiách v Budapešti a učili sa, ako sa robí talkshow? Že ste napozerali vyše sto dielov Oprah Winfreyovej, načítali literatúru – a to aj napriek tomu, že ste netušili, či váš projekt niekto bude chcieť? " ANDREA VADKERTI "Chovanec? Čo sa o ňom hovorí, že je buzerant?
Ten fajčí kokoty režisérom. " Ján Mečoch finalista reality show Miliónový tanec v relácii Na paškál televízie JOJ. "Krízový variant je taký, že pobežím na vládu a poviem: STV je v absolútnom ohrození a pri súčasnom rozpočte to nedokážeme sanovať,"
Reakcia na prípadnú prehru so Štúdiom Beta, Richard Rybníček. "Nech sa to robí teraz úplne inak, ale je fajn že niekto dáva návrhy. Uvidíme, ako sa to bude robiť, či tak ako teraz alebo inak. Samozrejme, že do prípadnej zmeny sa nič nemení. " Marcel Para "Malé kozičky potešila jar. " Zuzana Hajdu TV JOJ
"Mám takú náladu, že mám sto chutí povedať, tak nech zdochne, do prdele. Doteraz jak študoval?" Hovorkyňa ministerstva školstva Monika Murová pre TV Markíza na otázku o meškajúcich sociálnych štipendiách pre študentov . "Chcem však zostať po boku Richarda Rybníčka v manažmente STV až do jeho odvolania,"
Branislav Zahradník. "Necítim sa byť viazaný Štatútom rady STV a jej uzneseniami." Richard Rybníček na Rade STV "A vy by ste dokázali tolerovať politické vplyvy? V tomto smere sa už toľko toho pohovorilo, ale žiaľ, iba nepravda, ktorá našim správam škodí. Ten, kto chce Markíze a jej správam poškodiť, zoberie si do úst túto tému lebo podvedome cíti, že by sme mohli byť zraniteľní. A to je asi najväčšou vodou na mlyn našim nepriaznivcom. Podľa odvysielaných správ nech si urobí každý názor sám. " Peter Višváder, šéfredaktor spravodajstva TV Markíza "Nad nikým nezatvárame navždy dvere. Ale zdá sa nám, že aj ľudia, ktorí nás kritizujú, by mali byť konzistentní. Kto nás kritizuje, nech nás kritizuje, ale nech s nami neobchoduje, nech neponúka filmy a dabingy. Chceme, aby s nami spolupracovali ľudia, ktorí sa stotožňujú so smerovaním televízie. " Branislav Zahradník, prenikavý šíriteľ demokracie a jasnozrivý presadzovateľ slobody slova a voĺného trhu. "Dnes sa snažte ! V publiku sedí Petra Humeňanská !“ Zora Jaurová v relácii Pod lampou, interpretujúc výrok riaditeľky Košickej filharmónie Mariánovi Vargovi pred koncertom "Zisťujeme, že viesť spravodajstvo nie je len otázka žurnalistických skúseností, ale aj kamery, strihu či dramaturgie," Branislav Zahradník pre Hospodárske noviny . "Richard Rybníček je najlepší manažér na svete, a ak by som ja bol na jeho mieste, viedol by som STV rovnako." Andy Hryc / signatár 1000 slov o kutúre a iniciatívy Verejnosť za verejnoprávnosť na stretnutí s Mikulášom Dzurindom. " Generálny riaditeľ ako spoločník vo firme iba spravuje vlastný majetok. " Hovorca ministerstva Boris Ažaltovič o probléme, že firma riaditeľa sekcie ekonomiky ministerstva vnútra získala štátne zákazky za 18 miliónov korún. "Mentálny rozsah a úroveň týchto programov je na úrovni mentálneho rozsahu zvierat zaoberajúc sa len minimálnymi zvieracími inštinktami a prepáčte mi, že to musím tak povedať, je to len jesť, piť, kakať, cikať, súložiť." Karol Ondriaš , KSS " Pán minister kultúry, zriaďte l odbornú komisiu, ktorá by na základe údajov z peoplemetrov mesačne vyhodnocovala mentálnu úroveň obyvateľstva Slovenska a raz ročne predkladala parlamentu správu o zistených výsledkoch. " Karol Ondriaš , KSS "Z niektorých súkromných elektronických médií sa stala žumpa, ktorá doslova podrýva civilizačné základy Slovenska. Istá časť týchto médií vytvára kriminogénne prostredie." Minister vnútra Vladimír Palko, KDH "Ak niekto povie, že som klamár, takisto môžem povedať, že na ministerstve kultúry vytlačili jednu stranu z mailu," Riaditeľ STV Richard Rybníček
"V čakárni u lekára sa mi mnohé budúce mamičky zdôverujú, ako ich všetko bolí, že majú psychické problémy, že ich nechápe manžel. Cítim sa medzi nimi ako zvláštny úkaz. Je to možno tým, že len málo žien má zaujímavý život a pre mnohé je tehotenstvo jediným obdobím, keď môžu byť stredobodom pozornosti a ony to využívajú. Ťažko sa im to dá vyčítať. " Andrea Vadkerti "Na futbal ma pozvala priateľka a vôbec to nepovažujem za dar. Suma 20-tisíc je podľa zanedbateľná, keď to porovnám so všelijakými províziami, ktoré dostávajú ľudia s vyšším postavením ako ja". Valéria Agócs /predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu ,nominantka SMK/bola 2. augusta na futbale v škótskom Glasgowe a letela v lietadle, ktoré si objednal futbalový klub Artmedia. Prajem Vám vo Vašej ďalšej profesionálnej kariére všetko najhoršie." Autentický výrok dočasnej intendantky Jednotky Barbary Štubňovej Erike Judínyovej pri výpovedi.
"Jedzte hovná, milióny múch sa nemôžu mýliť!" Andrej Šeban "Sme pod pozitívnym tlakom komerčnej sféry, ktorá si želá, aby STV druhú sériu Slovensko hľadá SuperStar vysielala." " O úspechu každého moderátora v konečnom dôsledku nerozhoduje to, či má sykavky, alebo nie, ale píplmetre." Branislav Zahradník "Médiám chýba sebareflexia. V Záhorskej Bystrici pôsobí mediálny gang, ktorý pôsobí na ministerstvo už tri roky spôsobom, ktorý nemá obdobu v civilizovanej krajine. Pomenovať toto mediálne gangsterstvo je pre ostatné médiá nedotknuteľné tabu.Za dobrú správu považujem to, že KDH sa rozhodlo toto médium bojkotovať a sme tu, živí a zdraví. Navyše, KDH má 11 percent a milovaná strana tohto média dve percentá. To sa tak stáva. Nepoctivý býva občas i totálne neschopný.KDH sa teší zo slobody médií, ale želá si aj slobodu prejavu o médiách. KDH by sa malo preto zasadiť za vznik nestranného výskumu o pôsobení médií v slovenskej spoločnosti, vykonávaného štátnou alebo neštátnou inštitúciou. Domnievam sa tiež , že Slovensko potrebuje úplne novú generáciu mladých žurnalistov -rebelov, ktorí odmietnu súčasnú mediálnu plytkosť Som presvedčený, že táto nová vlna príde a s ňou aj ďalšie veľké chvíle Kresťanskodemokratického hnutia".
Vladimír Palko
"Naši o ktorých hovorí v nahrávke poslankyňa Iveta Henzélyová, môžu byť aj jej rodičia." Ľubomír Lintner. "Moje piesne tak povediac slúžia na výchovu mladých ludí .
Vyzerá to, akoby som mala medzi nohami baranicu." Ramada -Big Brother súboj – Late Night TV Markíza
"Dzurinda je vizionársky génius.Keby existovala svetová sieň slávy pre politikov, v kategórii diplomacia by bol Eduard Kukan už dávno jej členom. Ivan Mikloš by v sieni slávy ešte nemohol byť pre vek, ale jeho meno je v európskych finančných médiách asi skloňovanejšie ako meno šéfa Európskej centrálnej banky Jean-Clauda Tricheta a vo svete ho predbehne hádam iba šéf americkej centrálnej banky Alan Greenspan". Europoslanec Peter Šťastný
"Od januára klesne cena plynu." Minister hospodárstva SR Jirko Alonso Malchárek
"Stovky dedinčanov Tung-čou v provincii Kuang-tung zaútočili na veternú elektráreň a na policajtov, čím sa dopustili vážneho porušenia zákona.Dedinčania pri útoku na elektráreň použili nože, oceľové oštepy, palice, dynamit, benzínové bomby a rybolovné rozbušky.Polícia použila slzotvorný plyn s cieľom rozohnať dav a zatkla dvoch násilníkov. Útočníci sa však opäť zoskupili a po zotmení začali hádzať na policajtov výbušniny.Polícia bola nútená spustiť paľbu na výstrahu. V chaose traja dedinčania zomreli, osem utrpelo zranenia, traja z nich smrteľné." Oficiálna čínska agentúra Sinchua. "Tak zavolajte Catherine Zeta Furkovej, ale nie mne! Nie mne! Ver mi, že natieto pičoviny nemám čas! Choď sa šnorchlovať s Veľkým bratom na Maldivy a mne daj svätý pokoj, jasné?" Juraj Mokrý do telefónu finalistovi BigBrother Borisovi Prihradskému
"Čínska vláda si veľmi váži ľudské práva, čo bolo deklarované aj parlamentom v čínskej ústave." Predseda vlády Čínskej ľudovej republiky Wen Jiabao po rokovaní s predsedom parlamentu Pavlom Hrušovským
"Predchádzajúce akcie policajných odborárov by som prirovnal k ľahkému pokusu o ľavicový pučík na ministerstve vnútra, ktorého cieľom je oslabiť pozície ministra vnútra. Tieto akcie mali isté politické pozadie. " Minister vnútra Vladimír Palko
"Nejaký utajený blokujúci zanietenec mesiace píše na internete proti STV." Michal Dyttert, hovorca predsedu NR SR píše režisérovi filmu Miluj blížneho svojho D. Hudecovi

3. 1. 2006

Obrovský hukot, že nepočuješ vlastného slova

Obrovský hukot, že nepočuješ vlastného slova

"Pretože som sluchovo postihnutý, tak na STV môžem pozerať iba šport (tam stačí vidieť a nepočuť), lebo titulkovanie nepoužívajú, hoci ho kedysi vo veľkej miere začali používať, takže pozerám len ČT.A šport obyčajne pozerám na Galaxiasport. " Na to, aby Slovenská televízia vytvorila ilúziu vyrovnaného, ba ziskového rozpočtu / aj ten je iluzórny- týka sa vždy len rozpočtového roku, nie skutočnosti /, väčinou siahne k tomu, aby redukovala zákonom stanovené povinnosti, alebo " zlepšovala čísla . Skúste sa vo vysielaní dopracovať ku skrytým titukom, alebo k informáciám o nich . Najlepšou reláciou pre nepočujúcich je tak Živá panoráma.... Od 14. septembra 2005 Slovenská televízia nie je schopná splniť zákonné povinnosti a nerešpektuje Zákon o vysielaní a retransmisii. Š T V R T Á

Č A S Ť

OSOBITNÉ POVINNOSTI VYSIELATEĽA NA ZÁKLADE ZÁKONA

§ 18 (2) Vysielateľ na základe zákona je povinný a) vo vysielaní televíznej programovej služby zabezpečiť skrytými alebo otvorenými titulkami najmenej 25 % všetkých vysielaných programov na každom programovom okruhu, a to do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, b) vo vysielaní televíznej programovej služby zabezpečiť tlmočenie do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich najmenej 1 % všetkých vysielaných programov na jednom programovom okruhu, c) vo vysielaní televíznej programovej služby označiť všetky programy vysielané v skrytých titulkoch označením "(ST)", v otvorených titulkoch označením "(OT)" alebo v posunkovej reči nepočujúcich označením "(PRN)", e) využívať všetky svoje zdroje na plnenie povinností podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov

Вážенý пáн посланец

Вážенý пáн посланец
Vážený pán poslanec, programová skladba verejnoprávnej Slovenskej televízie bude počas Silvestra 2006 a na Nový rok 2007 ešte vhodnejšie zvolená. Rokujeme zo Slovenskými elektrárňami a Enelom na spoločnom programe " Nech Vás trafí aj šľak- Na plný prúd. Na nový rok sa zatiaľ rozhodujeme medzi niekoľými vhodným titulmi , ktoré oslovia čo najviac divákov, koncesionárov. A to je pre nás rozhodujúce, nie názor nejakého poslanca . Ľud dal jasnú odpoveď.Bola hymna, bol riaditeľov milý príhovor aj prípitok, tak čo chcete. Divákov môžeme ubezpečiť, že v talóne na budúce sviatky mme pripravené tituly ako Natural Tits #10 ,Blow Job Fantasies #9,Die Spermaschlampe, Hardcore Jr. College Schoolgirls Vol.10." Váš hovorca , poslanec VÚC za SDKÚ a vicestarosta Вážенý пáн посланец, програмовá складба вережнопрáвнеж Словенскеж телевíзие буде поčас Силвестра ъ00ш а на Новý рок ъ00Ш еšте входнежšие зволенá.Рокужеме зо Словенскýми електрáрňами а Енелом на сплоčном програме.На новý рок са затиаľ розходужеме медзи ниекоľýми входнýм титулми , кторé ословиа čо нажвиац дивáков, концесионáров. А то же пре нáс розходужúце, ние нáзор нежакéхо посланца . Ľуд дал жаснú одповеď.Бола хймна, бол риадитеľов милý прíховор аж прíпиток, так čо цхцете. Дивáков мôžеме убезпеčиť, žе в талóне на будúце свиаткй мме приправенé титулй ако Натурал Титс 10 ,Блощ Жоб Фантасиес 9,Дие Спермасцхлампе, Хардцоре Жр. Цоллеге Сцхоолгирлс Вол.ь0." Вáš ховорца , посланец ВÚЦ за СДКÚ а вицестароста

MAILY ROKA 2005

MAILY ROKA 2005

Date: Mon, 31 Jan 2005 15:22:17 +0100 From: Ivan Janovsky Subject: [All Bratislava

Oznamujeme cteným pracovníkom,že v dňom 1.01.2005 bola rozhodnutímvedenia STV preradená na GR pod č.14200....výroba hraných filmov.....producentJanovský a VVŠ Ingrid Riemerová Tešíme sa na spoluprácu na GR....s kým to ešte nevieme!!!???...jedná sa o fakturáciu,....honoráre sme už prebrali....atď. ----- End forwarded message ----- Riaditeľ odpovedá: Re: haslerka31.5.2005 13:48 Nemám u riti divákov, mám u riti teba. A keď si taká múdra, prídi v nedelu o 22.00 hod do štúdia a môžeš si to so Škrekovou vybaviť osobne.riaditel Riaditeľ odpovedá: Re: all1.6.2005 14:36 Chcel som vás informovať, že tú poslednú odpoveď som písal ja ako majitel, nie riaditeľ a svoje som si už povedal. Nemám zatiaľ čo dodať. Riaditel spoločnosti NAUTIK TV s.r.o. Mily Slavo,je to krasna krajina, ale je to ako ta sprava z radia Jerevan, ze v Moskve rozdavaju auta, ktoru potom opravili v tom zmysle, ze v Kyjeve kradnu bicykle.Je to nezmysel pocnuc tym, ze ja som rokoval s niekym, koho nepoznam, vratane predmetu rokovania.Rokovali sme traja s ministrom. Zazil som ich uz niekolko, ale ani jeden nebol natolko nekompetentny, nekomunikativny a arogantny.Nechal nas cakat 45 minut, potom mi najedovanym tonom povedal, ze mu pisem 8-stranove listy. Povedal som mu, ze som mu poslal 2-stranovy list, ktoreho kopiu som mu podal. Hodil do mna list spat s tym, ze mu mam povedat holou vetou, co od neho chcem a kvoli comu ho otravujem na MK.List mal 4 body. Neprerokovali sme ani jeden. Prvy bol grant pre LT (Vydavatelstvo SSS, teda nie SSS) vo vyske 2, 5 mil. Sk. Pri tomto bode sme zamrzli, k dalsim bodom sme sa nedostali. Trikrat sa ma postupne minister opytal, ci ma odist, povedal som, ze ak to poklada za rozumne riesenie, tak nech to urobi. Napokon bez pozdravu naozaj odisiel.Nerozumiem, naco nas prijal. Moju 2-stranovu ziadost o zmenu ucelu dotacii (nie dotacie - bolo ich niekolko pre VSSS a SSS), mohli zamietnut jednym korektnym uradnym listom, ktory nemusel ani on podpisat - napriklad v tomto zneni: V suvislosti s Vasim listom zo dna .... odresovanym ministrovi kultury Vam oznamujeme, ze MK SR Vasej ziadosti nevyhovuje. S pozdravom XYKu kulture spravania sa a komunikacie vsak na MK SR teraz patri aj neodpovedat na oficialne listy. Tuto prax zaviedol uz Rudo Chmel. Neviem to presne, ale myslim si, ze v civilizovanych krajinach, vratane Moldavska, urady vsetkych stupnov odpovedaju na listy.Skoda, ze vsetkych, vratane medii a MK SR, zaujimaju iba podenkove otazky, ale nik sa nevyjadruje k otazke, ako MK SR (ne)podporuje slovensku literaturu. Tebe nemusim vysvetlovat, ze aj Nemci, Francuzi, Spanieli, Anglicania ba i komercni Americania podporuju svoje literatury pisane vo svetovych jazykoch, nehovoriach o Madaroch, Poliakoch, Talianoch, Danoch, ci Chorvatoch. Sam som sa zucastnil na niekolkych veceroch poezie v rezidencii sefa diplomatickej misie USA v Bratislave.SrdecnePalo Janik Original Message From: ElánTo: Mgr. art. Pavol Janik Sent: Sunday, July 24, 2005 10:41 PMSubject: Re: aktualizovana informacia Paľo, tak jebol si mu, alebo nie? Bol u nás v hoteli na návšteve Bolek Polívka, a keï si o tom preèítal v novinách, tak povedal: "Musí to být krásná krajina, kde básníci dávají přes držku ouředníkúm...."

Dva z jednoho města

Dva z jednoho města

SPP : No, sme úplne v prdeli, musíte s tým imidžom niečo urobiť ! Agentúra: Jasné, zavoláme Braňovi Braňo : Na Vianoce, čo ste dementi ? Agentúra: No tak, veď sa dohodneme.... Braňo : A Silvester ? Agentúra : Počkaj, spýtame sa ..? SPP : Silvester ?! Vám drbe ? Kto kedy videl charitu na Silvestra ?! Agentúra: Braňo a tie Vianoce ? Braňo : Nie ! Riaditeľ chce príhovor. A na Vianoce ho má Svätopluk. Agentúra : No, ja im to vysvetlím. Zožeňte nejaké SuperStar a tých starých drbov z Repete. Bude to fasa, uvidíš. Úplne vymysený rozhovor s vymyslenými menami.Akákoľvek podobnosť so skutočnosťou je čisto náhodná a neúmyselná. Mená v tomto príbehu sú tiež náhodne vymyslené Silvester a televízia je nepríjemná a ošemetná vec. Hlavne pre tvorcov. Každý totiž akoby vopred očakával bezzudnú zábavu. Nemá zmysel hodnotiť úroveň jednotlivých programov. Rozhodne tým najhorším zážitkom za posledné roky boli Desperadove hity na TV JOJ. Zaujímavejšou reláciou však bola kontinuálna reklama Slovenského plynárenského priemyslu na Jednotke v programe SILVESTER 2005 - Zábava na plný plyn. Pochybujem, že SPP to prinieslo zlepšenie imidžu / tie vyzbierané peniaze sú smiešnou omrvinkou / a STV to môže priniesť obrovské škody a aj ohrozenie prijatia Zákona o televíznych poplatkoch. Reklama trvala presne 110 minút a mala aj svou podporu v logu v rohu obrazovke. Je nenormálne, ak riaditeľ televízie nerešpektuje zákony Slovenskej republiky, sústavne a vedome ich porušuje. Týka sa to aj vysielanie loga Slovenso hľadá SuperStar, ktoré sa objavuje vo vysielaní STV, naposedy v citlivom filme Ticho, čo bolo navyše nevkusné a hlúpe. Pripomínam že existuje aj rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu. * STV síce podala proti rozhodnutiu odvolanie na Najvyšší súd SR a rozhodnutie nie je právoplatné . Obávam sa, že " správoplatnie. Apropos, ten, kto si myslí, že Silvester je vhodným dňom na charitu musí byť idiot. V podstate sa však vychádza z teórie, že divák je blbec. Žiaľ, často je to pravda. Pomoc hospicu Plamienok je vec chvályhodná, ale keby sa robila transparentne, tak ako ju STV sľubovala vo svojom projekte charity, všetko by bol v poriadku. Takto to bola iba čistá PR akcia riaditeľa a SPP. ORF vyzbierala na Štedrý deň od koncesionárov v prepočte 218.316.496,- Sk . *Ohľadom kontinuálneho vysielania loga programu "Svadba snov" dňa 13.2.2004 bolo začaté správne konanie voči Slovenskej televízii aj na základe sťažnosti, pre možné porušenie § 34 ods. 1 a § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.. Po vykonaní dôkazov v správnom konaní Rada rozhodla, že vysielateľ porušil povinnosti ustanovené v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že v súvislosti s umiestnením symbolu dvoch prekrížených obrúčok s textom „Dnes“ v pravom dolnom rohu obrazovky počas vysielania dňa 13.2.2004 nezabezpečil, aby vysielanie reklamy (vlastnej propagácie) bolo rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby. Za dané opakované porušenie zákona Rada vysielateľovi uložila pokutu vo výške 200 000 Sk. Za porušenie povinnosti ustanovenej v § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada v uvedenej súvislosti (logo programu Svadba snov) uložila STV ďalšiu pokutu vo výške 100 000 Sk, keďže vysielateľ programovej služby na základe zákona zaradil reklamu do programov v súvislosti s umiestnením symbolu dvoch prekrížených obrúčok s textom „Dnes“ v pravom dolnom rohu obrazovky počas vysielania dňa 13.2.2004.

2. 1. 2006

ODPOVEĎ JARIABKOVI

ODPOVEĎ JARIABKOVI
Programová skladba verejnoprávnej Slovenskej televízie (STV) počas Silvestra a na Nový rok bola podľa členu manažmentu STV Branislava Zahradníka vhodne zvolená. "Oslovila najviac divákov, koncesionárov. To je pre nás rozhodujúce," povedal Zahradník pre TASR. Reagoval tak na otvorený list poslanca Národnej rady SR Dušana Jarjabka Rade STV, v ktorom kritizuje program STV v posledných hodinách roku 2005 a na začiatku nového roku. "Pre nás je dôležité, že náš silvestrovský program bol najsledovanejším v rámci celého dňa zo všetkých televízií. To znamená, že diváci dali jasnú odpoveď, akú televíziu chceli, a to isté platí aj pre novoročný program," uviedol Zahradník. Dodal, že STV bola na Nový rok televíziou s najväčším celodenným podielom na trhu. Stáva sa už podľa neho pomaly folklórom, že politici sa vyjadrujú k silvestrovskému programu STV. "Myslíme si, že to nie je celkom šťastné. Minulý rok nám vyčítali, že nebola hymna, že nebol príhovor alebo prípitok, tento rok bola hymna aj prípitok, ale opäť to nie je dobré podľa niekoho," skonštatoval Zahradník. P.S. Preklad odpovede zajtra !

OTVORENÝ LIST Rade Slovenskej televízie

OTVORENÝ LIST Rade Slovenskej televízie
Mgr. art. Dušan Jarjabek poslanec NR SR OTVORENÝ LIST Rade Slovenskej televízie Mlynská dolina 845 45 BRATISLAVA Vážení členovia Rady Slovenskej televízie, dovoľujem si obrátiť sa na Vás hneď na začiatku Nového Roku – a nemôže začať inak, ako vinšom všetkého dobrého. Možno niektorí z Vás osobne sledovali program verejnoprávnej Slovenskej televízie v posledných hodinách roku 2005 a na samom začiatku roku nového, možno ste si o jeho úrovni urobili obrázok na základe publikovaných odborných ohlasov – chcel by som Vás však požiadať, aby ste sa na svojom najbližšom zasadaní tejto problematike s plnou vážnosťou venovali. Oceňujem, že Slovenská televízia dovolila, aby na prahu Nového Roku a na úvod sviatočného dňa, v ktorý si pripomíname výročie vzniku nášho štátu, zaznela z obrazoviek verejnoprávneho média naša štátna hymna. Nebol so však zjavne sám, komu po štátnej hymne chýbal priestor pre vinš občanom Slovenskej republiky. Mohol to byť zaujímavý priestor napríklad pre prezentáciu niektorej z osobností, ktorým v deň štátneho sviatku odovzdal prezident najvyššie štátne vyznamenanie. Prvý deň roka máva v programovej štruktúre mnohých európskych verejnoprávnych televízií rokmi zabehnutú podobu, v ktorej popri novoročných prejavoch hláv štátov a prenosov slávnostných omší a bohoslužieb býva nezanedbateľný priestor vyhradený aj vrcholným dielam vážnej hudby, poézii či adaptáciám klasickej literatúry. Slovenská televízia sa však po skončení náboženského vysielania a prejavu prezidenta nášho štátu rozhodla slávnostný deň „oživiť“ filmovou komédiou Prci, prci, prcičky (orig. názov American Wedding), ktorý by azda mohol zatraktívniť programovú ponuku STV v silvestrovský večer, rozhodne však podľa môjho presvedčenia pôsobil v slávnostný deň rušivo. Paradoxne, komerčná spravodajská televízia prakticky súčasne vysielala slávnostný novoročný koncert Slovenskej filharmónie... Vážení členovia Rady STV, som si vedomý toho, že výnimočná programová skladba vo výnimočné dni býva pre manažmenty verejnoprávnych televízií aj príležitosťou upozorniť verejnosť na svoju kreativitu. Žiaľ, skúsenosti z ostatných rokov mi dávajú dôvod nazdávať sa, že manažment Slovenskej televízie potrebuje, aby ste mu vy, členovia Rady STV reprezentujúci záujem koncesionárov, zadefinovali očakávania verejnosti v pre nás dvojnásobne slávnostný deň. S úctou a prianím všetkého dobrého v Novom Roku 2006 Dušan Jarjabek v.r.

Najväčšie mediálne bubliny roka

Najväčšie mediálne bubliny roka :
Kauzy Vyvolení plazmové obrazovky technika v hodnote 11-miliónov korún obsadenie vily v českých Vyvolených Manažér roka Richard Rybníček
Kauza naháňačka
Strieborná superstar Martina Šindlerová (17) a člen manažmentu Slovenskej televízie Branislav Zahradník (32)
Rádio Twist
Kúpa za účelom predaja
Michal Hudák
Moderátor jojkárskej reality show VyVolení
Seriál Rodinné tajomstvá
Za " hru" na seriál

NAJ ROKU 2005

NAJ ROKU 2005

Najväčší pád

Pavol Rusko Najväčší predaj

TV Markíza- CME Najväčší prestup

František Borovsky- STV- TV JOJ

Najväčší šok

Existencie odborníčky na masmediálnu komunikáciu Hany Pravdovej Najväčšie chyby

Televízia JOJ 21. novembra- odvysielala namiesto televízneho filmu Guilty as Sin, v českej a slovenskej distribúcii uvádzaného ako "Diablov advokát" kinofilm Devils Advocate (taktiež Diablov advokát) s Al Pacinom a Keanu Reevesom v hlavnej úlohe. Televízia film po desiatich minútach vysielania zastavila.

Predčasné pochovanie pápeža Jána Pavla II. Slovenskou televíziou

Big Brother Súboj - TV Markíza

Najväčší mediálny blb

Braňo Mojsej

Najväčšie sračky

Sex v meste By : Wanda Hrycová Liana WeissGabriela Drobová Vera Wisterová STAR

TV Nautik -ako celok

Po čom ženy túžia? -TV JOJ

Zlomené srdcia -TV JOJ

Peniaze na ruku -STV

Seriál Rodinné tajomstvá- STV

Najväčší finančný prepadák

Slovensko hľadá SuperStar -nedá sa nezarobiť

Občerstvovací kútik

Občerstvovací kútik

07.10.2004 Rybníčkovi sa vyhrážajú smrťou! Televízia okamžite zareagovala - zostavila profil páchateľa, podá trestné oznámenie a ochranka "urobí preventívne opatrenia". Neznámy muž, ktorému zrejme Rybníček leží v žalúdku, pred pár dňami neváhal zdvihnúť telefón a na záznamníku nechal krátky odkaz pre šéfa televízie. "STV kryje zločiny polície, a preto Rybníček vyletí do vzduchu," povedal muž. "Zostavili sme profil. Usudzujeme, že ide o muža v stredných rokoch, menej vzdelaného, frustrovaného, ktorý by mohol konať aj skratovo," tvrdí Branislav Zahradník

1. 1. 2006

BLOGGER NEWS

BLOGGER NEWS
Pravdepodobne úplne stupídna kresťanská evanjelizačná skupina, ktorá si hovorí „Jews for Jesus" žaluje spoločnosť Google Inc., pričom tvrdí, že služba Blogspot, ktorú Google prevádzkuje, porušuje ich ochrannú známku.Žalobou, ktorá bola podaná na súde v New Yorku, chce skupina získať kontrolu nad spomínanou stránkou, ako i finančnú náhradu za nešpecifikované škody. „Máme právo mať vlastné meno a Google dovolil, aby bolo na Blogspote použité bez nášho dovolenia," povedala Susan Perlman, riaditeľka skupiny Jews for Jesus. „Naša reputácia je ohrozená." Služby Google Blogspot a Blogger dovoľujú jednotlivcom uverejňovať vlastné príspevky, alebo si zadarmo zriadiť priestor na pravidelné správy, známe pod skratkou „blogy". Google sa k tejto téme nebol schopný okamžite vyjadriť. Inkriminovaná stránka sa nachádza na adrese „http://jewsforjesus.blogspot.com“ a vznikla v januári 2005. Založil ju človek, ktorý si dal meno „Whistle Blower" („práskač“) a na portáli zverejňuje svoj kritický postoj k náboženskej skupine, ktorá sa podľa neho snaží konvertovať židov na kresťanov. Posledný z celkovo troch príspevkov bol podľa agentúry Reuters na stránku pridaný 9. mája 2005. Komentáre k príspevkom na stránke ukazujú, že skupina Jews for Jesus sa pokúšala presvedčiť autora, aby im doménu zveril do rúk, no neuspeli. Vedúca skupiny tvrdí, že žaloba nebola inšpirovaná kritickým postojom autora príspevkov. „Jednou z najkrajších vlastností Internetu je, že na ňom existuje sloboda prejavu. Mala by však existovať ochrana...aby mohli organizácie ako naša reprezentovať samé seba," povedala Perlman

hepyňjújír

hepyňjújír
2006

Pripíjal nám Rybníček a rečnil Gašpi.

Celkom fajn.

Gusto bol síce kurva, ale osobnosť.

HAPPY NEW YEAR !

HAPPY NEW YEAR !

Vladimír Renčín