7. 7. 2009

Európska komisia NEWS

Európska komisia NEWS
Európska komisia prijala nové oznámenie o štátnej pomoci pre financovanie verejnoprávnych vysielateľov. Oznámenie poskytuje jasný rámec pre rozvoj služieb verejnoprávneho vysielania a zvyšuje právnu istotu investovania uskutočňovaného verejnoprávnymi a súkromnými médiami. Nové oznámenie nahrádza oznámenie Komisie o vysielaní z roku 2001. K hlavným zmenám patrí väčší dôraz na zodpovednosť a účinnú kontrolu na vnútroštátnej úrovni vrátane transparentného hodnotenia celkového dosahu verejne financovaných nových mediálnych služieb. "Verejnoprávni vysielatelia budú môcť využívať výhody vývoja digitálnej technológie a internetových služieb v záujme poskytovania vysokokvalitných služieb na všetkých platformách, bez toho, aby sa neprimerane narúšala hospodárska súťaž na úkor iných subjektov v mediálnom sektore," uviedla komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová. Hlavné zmeny v novom oznámení sa týkajú kontroly ex ante dôležitých nových služieb uvedených na trh verejnoprávnymi vysielateľmi (hodnotenie dosahu týchto nových služieb na trh a ich verejnej hodnoty), objasnenia týkajúce sa zahrnutia platených služieb do poslania verejnoprávnej služby, účinnejšej kontroly nadmernej kompenzácie a dohľadu nad poslaním verejnoprávnej služby na vnútroštátnej úrovni a zvýšenej finančnej flexibility pre verejnoprávnych vysielateľov. Týmto oznámením sa má dosiahnuť zabezpečenie vysokej kvality služieb verejnoprávneho vysielania na mnohých platformách, od internetu až po obrazovky na verejných priestranstvách. Európski občania a zainteresované strany budú okrem toho môcť vyjadriť svoj názor vo verejných konzultáciách pred tým, ako bude uvedená na trh akákoľvek nová služba verejnoprávneho vysielania. Napokon, ako daňoví poplatníci budú mať občania prospech zo zodpovednejšieho, transparentnejšieho a primeranejšieho využívania verejného financovania v tomto sektore. Európski verejnoprávni vysielatelia dostávajú viac než 22 miliárd eur ročne z licenčných poplatkov a priamych vládnych podpor, vďaka čomu sú medzi príjemcami pomoci na treťom mieste po poľnohospodároch a dopravných spoločnostiach, informoval tlačový úrad EK v SR. Copyright © TASR 2009

RADA STV

RADA STV
Riadne zasadnutie Rady Slovenskej televízie sa uskutoční dňa 8. júla 2009 o 10.00 hodine v zasadačke na VIII. poschodí BTP, Mlynská dolina.

Návrh programu:

1. Kontrola plnenia uznesení Rady STV ; 2. Informácia o činnosti DK STV ; 3. Návrh na zmenu rozpočtu a programového konceptu STV na rok 2009 ; 4. Hodnotenie činnosti GR STV (uznesenie č. 59/2008) ; 5. Informácia o verejných obstarávaniach ; 6. Sťažnosti, podnety a iná korešpondencia ; 7. Rôzne ; 8. Vyhodnotenie plnenia zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na programový okruh STV3 zo strany MK SR ; 9. Zmluvy nad 6 640 EUR.

5. 7. 2009

SLOVAK FREE MEDIA

SLOVAK FREE MEDIA
Predstaviteľ Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre slobodu médií Miklós Haraszti v správe pre Stálu radu OBSE referuje aj o liste Štefana Harabina trom vydavateľom a jednej rozhlasovej stanici, v ktorom bývalý minister spravodlivosti SR a súčasný predseda Najvyššieho súdu SR žiada 200-tisíc eur od každého z nich. "Požiadal, aby mu bola vyplatená táto suma do 40 dní za uverejnené články a odvysielané informácie v rokoch 2008 a 2009, ktoré podľa neho poškodili jeho dobrú povesť a česť. Vydavateľom pripomenul, že už v minulosti dostal finančnú kompenzáciu za morálnu ujmu prameniacu z falošných obvinení jeho osoby," napísal Haraszti o liste v pravidelnej správe, v ktorej hodnotil vývoj zákonodárstva vplývajúceho na mediálne prostredie. Harazsti spomenul aj viaceré prípady trestných stíhaní či udeľovania, alebo požadovania neprimerane vysokých pokút za urážku na cti v členských krajinách OBSE. Správu pre Stálu radu OBSE vydal vo štvrtok. Okrem Harabinovho listu spomenul Haraszti v správe Slovensko ešte dvakrát. Upozornil na to, že 30 júna parlament prijal novelu Zákona o štátnom jazyku. "Ako som už uviedol v mojej predošlej správe pre Stálu radu (OBSE), dal som úradom najavo moje obavy týkajúce sa požiadavky vysielať programy miestnych a regionálnych menšín taktiež v slovenčine, nakoľko je to technicky a finančne neprístupné a teda by to obmedzovalo pluralitu vysielania. Bol som rád, keď som sa dozvedel, že 16. júna po spoločnom pozmeňujúcom návrhu parlamentných výborov bola táto požiadavka zo zákona vypustená," konštatuje Haraszti a pokračuje, že "ministerstvo kultúry by znovu získalo svoju moc monitorovať, upozorňovať a pokutovať v súvislosti s používaním jazyka v médiách. Môj úrad bude pokračovať v monitorovaní takejto činnosti v súvislosti s požiadavkou kompatibility slobody médií". Ďalšia zmienka súvisí s novelou Trestného zákona. "Dňa 13. mája som sa s potešením dozvedel že prezident Ivan Gašparovič nepodpísal novelu Trestného zákona, týkajúcu sa takzvaných extrémistických ustanovení a vrátil ju do parlamentu na ďalšie prerokovanie," uvádza Harazsti v správe. Gašparovič vyhlásil, že novela neobsahuje presnú definíciu extrémizmu a požiadal o jasné zadefinovanie extrémistického materiálu, ktorého výroba, distribúcia a držba by mohli byť podľa novely trestné. "V mojom liste úradom zo 6. marca som uviedol, že nedefinované a prehnané ponímanie extrémizmu v návrhu zákona by mohlo viesť k jeho svojvoľnému výkladu a obmedziť inak legitímne riešenie v tejto oblasti. Aj naďalej ponúkam služby môjho úradu pri zabezpečovaní expertných hodnotení a odporúčaní k tomuto návrhu zákona," uviedol Harazsti. Harasztiho správa je na webovej adrese :http://www.osce.org/documents/rfm/2009/04/38607_en.pdf.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

STV NEWS

STV NEWS
Pri príležitosti sviatku svätých Cyrila a Metoda Slovenská televízia v nedeľu 5. júla 2009 o 10.00 h na Jednotke odvysiela priamy prenos slávnostnej svätej omše z Cyrilo-metodskej národnej púte v areáli Nitrianskeho hradu. Celebrantom svätej omše bude Jeho Excelencia Mons. Marin Srakić, arcibiskup - metropolita a predseda Biskupskej konferencie Chorvátska, a koncelebrantmi Ján Chryzostom kardinál Korec, apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana a nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Cyrilo-metodský odkaz je dedičstvom, ku ktorému sa hlási celé európske kultúrne spoločenstvo. Svätí Cyril (Konštantín) a Metod patria k najvýznamnejším osobnostiam Európy. V roku 863 priniesli na Veľkú Moravu spolu s kresťanstvom slovanské písmo - hlaholiku, čím položili základy nášho a slovanského písomníctva vôbec. Preložili do staroslovienčiny písmo a bohoslužobné knihy a od Svätej Stolice získali súhlas používať staroslovienčinu, po hebrejčine, gréčtine a latinčine ako štvrtý liturgický jazyk. Ich činnosť významne ovplyvnila charakter kultúry u nás a v celej Európe. Pápež Ján Pavol II. v roku 1980 vyhlásil sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Duchovné podujatie je súčasťou Cyrilo-metodských dní, ktoré sa v Nitre začnú už 3. júla. Slávnosti na Devíne vysielame v priamom prenose o 16.50 h na Jednotke. Na podujatí, ktoré sa uskutoční pod záštitou predsedu vlády SR, sa zúčastnia naši najvyšší ústavní činitelia a ďalší hostia. Prihovoria sa prezident republiky Ivan Gašparovič, predseda NR SR Pavol Paška, premiér Robert Fico, kardinál Ján Chryzostom Korec, vystúpia členovia folklórnych súborov, profesionálne hudobné telesá a poprední slovenskí umelci. Povesť o Cyrilovi a Metodovi je názov jednej z častí cyklu hraných dokumentov Hrady a povesti. Uvedieme ju o 11.55 h na Dvojke. Povesť rozpráva príbeh prvých vierozvestcov Cyrila a Metoda, ktorí priniesli na Veľkú Moravu vieru, písmo a nového ducha. Posvätili tak našu štátnosť, ovplyvnili celé generácie v kultúrnom a duchovnom bytí. Dokument režiséra Gejzu Ďurjaka Devín - spolupútnik histórie Bratislavy z cyklu Bratislavské miniatúry, ktorý vysielame o 12.20 h na Dvojke, je prechádzkou históriou starobylého Devína. "Už takmer dve storočia prešli odvtedy, čo Napoleonovi vojaci vyhodili do povetria Devínsky hrad. Na strategickej polohe sútoku Moravy a Dunaja žili ľudia už v neolite a keltské osídlenie malo charakter pevnosti. Rimania tu mali stálu vojenskú stanicu a archeologické nálezy, ktoré sa na Devíne robili s prestávkami od roku 1914, dokumentujú neprerušené slovanské osídlenie. Devín spolu s Bratislavou a Nitrou sú jediné zachované názvy slovanských sídiel z obdobia Veľkej Moravy. Do moderných slovenských dejín sa Devín zapísal štúrovskými výletmi, stal sa národnou kultúrnou pamiatkou, novodobým národným symbolom..." dozvieme sa z dokumentu. O 13.35 h na Dvojke sa v ďalšom dokumente vrátime na Cyrilo-metodské dni v Terchovej v roku 2007. Téme cyrilo-metodského odkazu sa bude venovať aj Sviatočné slovo arcibiskupa Mons. Cyrila Vasiľa v nedeľu 5. júla 2009 o 19.20 h na Dvojke.

Nedeľné rezne a káva

Nedeľné rezne a káva
Hosťom diskusnej relácie V politike, ktorú televízia TA3 odvysiela dňa 5. júla 2009 o 19.55 h, bude predseda vlády SR Robert Fico. Moderátor Richard Dírer bude s premiérom Ficom hovoriť o dopadoch ekonomickej krízy na Slovensku a opatreniach vlády voči nej. V relácii budú bilancovať trojročné pôsobenie vládnej koalície a v diskusii sa nevyhnú ani otázkam povolebných scenárov. Relácia V politike bude mať od nasledujúceho týždňa prestávku z dôvodu parlamentných prázdnin a TA3 ju opäť zaradí do vysielania počas prvého septembrového týždňa.