3. 11. 2004

"Personalistika" V STV

Keď sa Kain môže stať Ábelovou Devätnásťročná Prievidžanka Mirka Ábelová a generálny riaditeľ STV Richard Rybníček si na stretnutí "tľapli" na spoluprácu. Po tom, čo Mirka verejne prehovorila o sexafére zo zákulisia reality show TV JOJ Dievča za milión, šéf verejnoprávnej televízie jej dal možnosť presadiť sa na obrazovke ako profesionálke. A ponúkol jej hneď tri lukratívne fleky! Predpokladajme, že to generálny riaditeľ STV nemyslí vážne. Predpokladajme, že ide o pokus kontinuálneho PR v rámci bulvarizácie STV. Čo je lepšie ? Oboje je zlé, ba horšie. Dokonca aj to PR je zmrvené. Nehovoriac o jednej základnej personálnej politike. Ak si jedna slečna spomenie na sexuálne obťažovanie tri týždne po vyhodení zo súťaže televízie JOJ, na čo si spomenie, keď ju vyhodia z STV ? Pretože, ak ju vôbec zamestnajú.,určite ju aj vyhodia. Zo schopností, ktoré vymenoval člen manažmentu STV Branislav Zahradník : moderátorské schopnosti, prirodzenosť a výrečnosť, sedí iba tá posledná. Nuž, aby nebolela. Existuje jedna dobrá zásada- táto slečne by si už nikdy v žiadnej televízii na Slovensku ani nešpitla.... Ale- je tu personálna politika Richarda Rybníčka / alebo Marcela Paru ?/ , ktorá sa riadi tým, že nemá žiadne pravidlá. Je postavená na intuitívnosti, bezzásadovosti , straty kontroly nad etikou zamestnancov, morálnej parizácie celej organizácie. Je to spôsobené aj absenciou sankčného poriadku v rámci porušovania pracovnej disciplíny, porušovania novinárskej etiky, respektíve jej nedodržiavania, alebo nerovnosti pri posudzovaní rôznych prípadov. Novinkou postkubišovskej personalistiky je zavedenie čiernych zoznamov ľudí, s ktorými Slovenská televízia nesmie spolupracovať / dôkazy i výpovede dotknutých sú kedykoľvek k dispozícii/. Tu dochádza k nedodržiavaniu základných ľudských práv a , samozrejme, aj Ústavy SR. Nehovoriac o netransparentnosti výberových konaní, neexistujúcich výberových komisií a nemožnosť overenia si postupu výberových komisií. Namiesto výberových konaní sa konajú osobné pohovory po večeroch v kancelárii generálneho riaditeľa STV a následné prijímanie do zamestnania. Vyvoláva to oprávnené pochybnosti o rovnakých možnostiach uchádzačov . Na margo STV/* a slečny Ábelovej ešte jedna poznámka.: STV by mohla venovať svoju právnu pomoc vlastnému právnemu oddeleniu i právnym poradcom. Inak by neargumentovali pre licenčnou radou pri jej konaniach tak, ako argumentujú a nevalili sa na nich prehrané pracovno- právne súdy.. / Viď kauza Filo – neplatnosť výpovede/. STV sa bude brániť tým, že sa odvolá. Iste. A ďalší riaditeľ si to všetko zlízne. Tak , ako Rybníček po svojich predchodcoch. * "STV ponúka slečne Ábelovej i právnu pomoc a preverí obsah tejto zmluvy," zdôraznil Zahradník.

2. 11. 2004

PRAVDA JE TAM VONKU

V časoch všeobecnej lži je hovorenie pravdy revolučným činom. G. Orwell Posted by Hello

Právne postavenie Rady STV podľa z. č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii

Právne postavenie Rady STV podľa z. č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii (vypracoval JUDr. Emil Molnár) Právne predpisy: q z. č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky ( „ÚSR“) q z. č.: 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v platnom znení účinný od 01.02.2004 („ZoSTV“) q Dôvodová správa k z. č. 16/2004 q Zápisnice a uznesenia RADY STV v znení zverejnenom na sieti Internet. q z. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií-„ZoSI“) ÚVOD: „Slovenská televízia („STV“) je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania.“ STV je takzvanou verejnoprávnou inštitúciou zriadenou na základe zákona. STV je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v Oddiele Po, Vl.č: 867/B. STV vykonáva svoju činnosť vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť a nemôže svoje práva a povinnosti vysielateľa televíznej programovej služby previesť zmluvou ani iným právnym úkonom na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu. Poslanie STV: Poskytovať službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania, t. j. poskytovanie tzv. programovej služby ( univerzálnosť, programová rozmanitosť, redakčná nezávislosť, spoločenská zodpovednosť atď.), ktorá je financovaná najmä z verejných prostriedkov. Činnosť STV: A: Tzv. Hlavná činnosť podľa § 5 ZoSTV t.j. najmä: q vysielanie televíznej programovej služby na dvoch celoplošných terestriálnych okruhoch q zabezpečovanie tvorby, výroby a nákupu programov a ich šírenia q vysielanie väčšinového podielu programov vo verejnom záujme atď. q vysielanie televíznej reklamy a sponzorovaných programov B: Okrem hlavnej činnosti môže STV vykonávať aj podnikateľskú činnosť ale len takú, ktorá: q súvisí s predmetom jej hlavnej činnosti a ktorá q nesmie ohroziť plnenie jej poslania a jej hlavnej činnosti Prostriedky získané z podnikateľskej činnosti používa STV na vykonávanie svojej hlavnej činnosti. Hospodárenie STV: STV je povinná hospodáriť s majetkom STV v súlade so ZoSTV. ZoSTV stanovuje presné pravidlá nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom, v zásade vychádzajúc z princípu podpory činnosti a fungovania STV, ktorá by mala byť krytá najmä vlastnými prostriedkami a to pri zachovaní pravidiel hospodárnosti a obozretnosti pri nakladaní s prostriedkami STV STV hospodári s: - vlastnými finančnými prostriedkami - verejnými finančnými prostriedkami (napr. koncesionárske poplatky) STV je povinná zachovať maximálnu hospodárnosť a efektívnosť použitia prostriedkov STV. Finančné prostriedky s ktorými STV hospodári, môže: q používať len na účely ZoSTV a v nevyhnutnom rozsahu q môžu sa (tak ako i majetok STV) používať len na činnosti vymedzené ZoSTV. Orgány STV sú: q Rada STV: q Dozorná komisia STV: q Generálny riaditeľ: Rada STV („RADA STV“): - je vrcholným orgánom STV s najširšími kompetenciami, ktorý najmä dohliada na dodržiavanie ZoSTV a na hospodárenie STV a nakladanie s jej majetkom - je orgánom STV kreovaným NR SR ( voľba/odvolanie členov RADY STV) - členovia sú pri výkone funkcie povinní konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by uprednostnili osobný záujem pred verejným - zabezpečuje tzv. dohľad verejnosti RADA STV najmä: - dohliada na dodržiavanie ZoSTV a plnenie úloh, ktoré STV vyplývajú z osobitných predpisov - volí odvoláva GR - schvaľuje štatút STV, štatút DK STV, organizačný poriadok STV a iné vnútorné dokumenty v zmysle ZoSTV - schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja programovej služby STV predkladané GR - prerokúva a schvaľuje návrh rozpočtu, účtovnej závierky - schvaľuje návrhy na podnikateľské zámery - schvaľuje návrh GR na využívanie reklamného času ako celku - poveruje DK STV kontrolou hospodárenia STV alebo nakladania s jej majetkom - schvaľuje prevody vlastníctva STV k určitému majetku nad určitú hodnotu - rozhoduje o odvolaní voči rozhodnutiu generálneho riaditeľa podľa osobitného zákona (zákon o slobode informácií) Rokovania RADY STV sú verejné (tzv. dohľad verejnosti). Zápisy z každého rokovania musia byť verejne prístupné do 5 dní od skončenia rokovania. Ak rokuje o veciach, ktoré podliehajú ochrane údajov podľa osobitných predpisov (napr. ochrana obchodného tajomstva), má povinnosť zabezpečiť opatrenia na ochranu týchto údajov. ( napr. i režimom tzv. neverejného zasadnutia – čl. IV Štatútu RADY STV) RADA STV sa riadi: zákonom rokovacím poriadkom schváleným RADOU STV štatútom schváleným NR SR, vlastnými uzneseniami Dozorná komisia STV („DK STV“): Plní niektoré úlohy spojené s dohľadom nad riadnym a účelným hospodárením STV, nakladaním s majetkom a využívaním finančných prostriedkov. Je najmä kontrolným orgánom a i poradným orgánom RADY STV a okrem rôznych stanovísk ( k rozpočtu, výročnej správe...): - plní úlohy ktoré jej RADA STV zadá za účelom kontroly hospodárenia STV a nakladania s jej majetkom ( § 8 ods. 1 písm. j) a - oboznamuje RADU STV o výsledkoch činnosti, jej zisteniach a podáva jej návrhy na odstránenie nedostatkov - pri výkone tejto činnosti sú členovia DK STV oprávnení nazerať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokumentov súvisiacich s hospodárením STV a nakladaním s majetkom STV (§ 15 ods. 3 a 4) Je odborným kontrolných orgánom, pretože jej členovia musia mať primerané vzdelanie a prax a musia byť tak spôsobilí zabezpečiť odborný dozor nad hospodárením STV a zabezpečiť pre RADU STV odborné a profesionálne informácie. RADA STV je naproti tomu tvorená členmi, ktorí pochádzajú z oblasti audiovízie, informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania ........ a pod., pôsobnosť a povinnosti DK STV vymenované v § 15 ods. 2 sú nasmerované vždy voči RADE STV z čoho vyplýva, že DK STV plní pre RADU STV úlohu odborného pomocného orgánu Členovia DK STV sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach o ktorých sa dozvedeli pri svojej činnosti ( nevzťahuje sa na informácie pre RADU STV - § 15 ods.4). Generálny riaditeľ („GR“): je štatutárnym orgánom STV, riadi jej činnosť a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú podľa ZoSTV vyhradené RADE STV. Najmä predkladá RADE STV: - na schválenie návrhy dlhodobých plánov a koncepcií rozvoja programovej služby STV, návrh rozpočtu, programový koncept vysielania - výročnú správu - zabezpečuje vykonanie opatrení navrhnutých RADOU STV alebo kontrolnými orgánmi na zabezpečenie nápravy pri porušení povinností STV - návrhy na podnikateľské zámery v zmysle ZoSTV je volený a odvolávaný RADOU STV na dobu 5 rokov Zmluvné vzťahy STV a obchodné tajomstvo I. Subjektivita STV a zmluvné vzťahy Ako bolo skonštatované v úvode STV je právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet. Znamená to, že STV sama o sebe ako právny subjekt je spôsobilá vstúpiť do právneho vzťahu, zaviazať sa resp. byť z neho oprávnená. Samotný pojem právnická osoba, je tzv. právnou fikciou, kde právo poskytuje status právneho subjektu niečomu, čo je v realite ťažko uchopiteľné, resp. zhmotnené (na rozdiel od fyzických osôb, kde tento problém nenastáva). To kto je právnickou osobou určuje iba zákon a to v § 18 Občianskeho zákonníka v platnom znení a uznáva ho tak ako subjekt práva, osobu spôsobilú vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti, vystupovať v právnych vzťahoch ako samostatný subjekt vo vlastnom mene a na vlastný účet. Preto podľa teórie práva, takmer každá právnická osoba je organizáciou osôb a majetku (tzv. substrát), zriadená za určitým účelom, ktorá pozostáva z: q materiálneho substrátu (hmotné veci, majetok atď.) a q personálneho substrátu (osoby, ktoré ju tvoria napr. členovia orgánov) Subjektivita osôb, ktoré tvoria personálny substrát právnickej osoby, je oddelená od subjektivity právnickej osoby. Orgány právnickej osoby, nemajú právnu subjektivitu (zákon nepozná orgán právnickej osoby ako samostatný právny subjekt) a takáto konštrukcia ani nemá význam. Ak by takáto situácia mala nastať (právnická osoba – subjekt práva, orgán právnickej osoby – subjekt práva), spôsobilo by to závažný problém v tom, kto je vlastne zaviazaný resp. oprávnený. STV nato aby zabezpečila výkon svojej činnosti (hlavnej i podnikateľskej) vstupuje do rôznych zmluvných vzťahov (občianskeho, obchodného a iného charakteru). Zmluvy sú uzatvárané v mene a na účet STV (za STV podpisuje štatutárny orgán–GR), t.j. práva a záväzky vyplývajú pre STV ako celok - právny subjekt. Záver 1: Orgány STV: q nemajú právnu subjektivitu a q nie sú subjekty odlišné od STV. Z daného vyplýva, že zmluvy uzatvorené STV (bez ohľadu na ich obsah) nemôžu byť odopierané orgánom STV, pretože RADA STV a DK STV sú orgánmi STV, t.j. STV samotnou a z jej právomocí vyplýva právo skúmať i zmluvnú dokumentáciu napr. v rámci výkonu dohľadu nad dodržiavaním ZoSTV. Skutočnosť, že zmluvy uzatvára GR je len vyjadrením kompetencie zaviazať STV ako právny subjekt, ale neznamená to, že iné orgány ku zmluvám nemajú prístup alebo nemôžu vedieť, čo je ich obsahom. Skutočnosť, že DK STV má výslovne stanovené právo nahliadať do zmluvných dokumentov, je vyjadrením jej úzkej kompetencie, ktorú má striktne vymedzenú len na plnenie niektorých úloh spojených s kontrolou hospodárenia STV a takto získané informácie musí poskytnúť RADE STV. Skutočnosť, že RADA STV má najširšie kompetencie – dohľad nad dodržiavaním ZoSTV ju oprávňuje a zároveň jej ukladá povinnosť túto riadne vykonávať a to napr. i skúmaním zmluvných dokladov. II. Obchodné tajomstvo a jeho ochrana: Obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka tvoria: - všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej, alebo technickej povahy súvisiace s podnikom - nie bežne dostupné, - majúce skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu - ktoré majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a - podnikateľ ich utajenie zodpovedajúcim spôsobom zabezpečuje Podnikateľom v tomto prípade je STV (STV tvoria jej orgány) a STV rozhodne o tom, ktoré informácie tvoria obchodné tajomstvo resp. predmet obchodného tajomstva je vymedzený zmluvne dohodou so zmluvným partnerom. Všetky horeuvedené náležitosti musia byť splnené súčasne, a ich naplnením vzniká bez ďalšieho ( zo zákona) právo k obchodnému tajomstvu, ktoré patrí podnikateľovi (STV). Ak niektorá z náležitostí zanikne (stačí i zánik jedného znaku), právo k obchodnému tajomstvu zaniká (opäť zo zákona) a dovtedy chránená skutočnosť už ochranu nepožíva. Za podstatný znak pritom v tejto súvislosti považujeme najmä povinnosť podnikateľa utajenie zodpovedajúcim spôsobom zabezpečiť. Spôsob zabezpečenia nie je zákonom špecifikovaný, je na vôli podnikateľa a bude závisieť i od povahy utajovaných skutočností (napr. heslá na vstup do vnútorných sietí podniku, vymedzenie vnútropodnikovými predpismi, i vo forme zmluvných dojednaní (viď nižšie) a pod.). Máme za to, že od spôsobu zabezpečenia závisí i posúdenie prípadného porušenia resp. ohrozenia obchodného tajomstva. Ak sú splnené všetky predpoklady na vznik práva k obchodnému tajomstvu, sú osoby, ktoré prídu do styku s ním povinné zo zákona rešpektovať právo podnikateľa k obchodnému tajomstvu, pretože v prípade porušenia alebo ohrozenia prislúcha podnikateľovi právna ochrana a t. j. právo požadovať najmä súdnou cestou: - aby sa rušiteľ zdržal konania porušujúceho alebo ohrozujúceho právo k obchodnému tajomstvu a odstránil závadný stav - primerané zadosťučinenie - náhradu škody - vydanie bezdôvodného obohatenia - právo požiadať súd o uverejnenie rozsudku na trovy účastníka, ktorý neuspel v spore Obchodné tajomstvo je chránené i Trestným zákonom ( § 122 –ohrozenie obchodného tajomstva) a pod. Inými slovami, ten kto sa oboznámi so skutočnosťami tvoriacimi obchodné tajomstvo, je povinný utajovať tieto skutočnosti spôsobom, ktorý určil podnikateľ, pretože ak právo podnikateľa k obchodnému tajomstvu poruší alebo ohrozí, má podnikateľ právo na ochranu. Porušenie obchodného tajomstva v zmysle § 51 Obchodného zákonníka je konanie, ktorým: - je obchodné tajomstvo neoprávnene oznámené, sprístupnené inej osobe resp. využité pre seba alebo pre iného - ktoré sa môže využiť v súťaži a o ktorom sa konajúci ( porušiteľ) dozvedel: - tým, že mu tajomstvo bolo zverené alebo inak sprístupnené na základe pracovného vzťahu k podnikateľovi alebo iného vzťahu alebo v rámci výkonu funkcie, na ktorú ho súd alebo iný orgán povolal. - vlastným alebo cudzím konaním priečiacim sa zákonu Z uvedeného vyplýva, že sprístupnenie zmlúv obsahujúcich obchodné tajomstvo RADE STV, nie je porušením obchodného tajomstva ( sprístupnenie nie je porušením/ohrozením obchodného tajomstva a RADA STV je povinná zabezpečiť opatrenia na ich ochranu). Nedochádza preto k porušeniu podľa § 20 Obchodného zákonníka ani k naplneniu znakov skutkovej podstaty § 51 Obchodného zákonníka o porušení obchodného tajomstva a to lebo nedochádza k neoprávnenému (RADA STV má právo a povinnosť dohliadať na dodržiavanie ZoSTV, t.j. aj na hospodárenie a nakladanie s prostriedkami, napr. i skúmaním zmlúv uzatváraných STV ) - oznámeniu, sprístupneniu inej osobe (RADA STV nie je iný subjekt, ako orgán STV nemá ani právnu subjektivitu a je vlastne STV samotnou a informácie ostávajú vo vnútri STV) - využitiu obchodného tajomstva pre seba alebo iného (RADA STV je povinná zabezpečiť ochranu obchodného tajomstva - § 14 ods. 6 ZoSTV) a jej členovia budú viazaní obchodným tajomstvom Porušenie obchodného tajomstva podľa obsahu zmluvy: V praxi dochádza často k tomu, že zmluvné strany upravia rozsah i porušenie obchodného tajomstva dohodou nad rámec ustanovení Obchodného zákonníka. V tom prípade treba vziať do úvahy i zmluvné dojednania, máme však za to, že obchodné tajomstvo sa zaväzuje dodržiavať STV, teda i jej orgány – GR, RADA STV, DK STV a zodpovednosť za porušenie by niesla STV ako zmluvná strana. Nepredpokladáme, že by zo zmluvného dojednania vyplýval zákaz predložiť zmluvy RADE STV alebo DK STV, takéto ustanovenie by bolo minimálne neštandardné a zrejme i v rozpore so zákonom a nad rámec kompetencií štatutárneho orgánu, a máme za to, že ani nemožno zmluvným dojednaním odoprieť RADE STV prístup k informáciám, ktoré sa týkajú STV ( RADA STV zo zákona dohliada na dodržiavanie ZoSTV, hospodárenie STV .... atď. ) Záver 2: Skutočnosť, že zmluvy sú predložené orgánom subjektu, ktorý je zmluvnou stranou, nie je porušením obchodného tajomstva. Osoby, ktoré sú členmi týchto orgánov sú povinné dodržiavať obchodné tajomstvo (resp. postupovať tak, aby nedošlo k jeho porušeniu alebo ohrozeniu), táto povinnosť im vzniká zo zákona a nie je obmedzená na dĺžku trvania vzťahu medzi členom a orgánom (funkčné obdobie) ale trvá pokiaľ trvá právo na obchodné tajomstvo. Kedy dôjde k porušeniu obchodného tajomstva?: Ak by informácie tvoriace obchodné tajomstvo boli využité neoprávnene, t. j. v rozpore so zákonom alebo zmluvou členmi RADY STV, DK STV alebo GR alebo inými osobami, ktoré sa dostali do styku s obchodným tajomstvom. Neoprávnený nakladaním so skutočnosťami tvoriacimi obchodné tajomstvo je najmä: - porušenie resp. ohrozenie obchodného tajomstva alebo - porušenie obchodného tajomstva podľa § 51 (znaky skutkovej podstaty sú popísané vyššie) Protiprávne konanie pritom môže byť nielen aktívne (priame úmyselné konanie), ale môže spočívať i v pasivite pri ochrane obchodného tajomstva, resp. môže k nemu dôjsť i v dôsledku nedbalostného konania („napr. nedostatočná alebo nesprávna likvidácia dokladov, ponechanie dokladov na prístupnom mieste a pod.). III. Dohľad verejnosti Špecifikum RADY STV spočíva vo vymedzení jej právneho postavenia pri realizácii dohľadu verejnosti. Preto je RADA STV povinná pri prejednávaní akceptovať skutočnosti podliehajúce utajeniu a zabezpečiť ich ochranu ( najmä neverejným zasadnutím, resp. inými prostriedkami ). Podľa § 14 ods. 6 ZoSTV je RADA STV povinná zabezpečiť opatrenia na ochranu chránených údajov (netýka sa to len obchodného tajomstva, ale i iných skutočností, ktoré podliehajú ochrane podľa iných predpisov ( ochrana osobných údajov a pod.). Zároveň máme za to, že povinnosť zabezpečenia ochrany sa vzťahuje i na samotných členov RADY STV, t.j., že i členovia RADY STV sú povinní o sprístupnených informáciách zachovávať mlčanlivosť a postupovať minimálne v rozsahu ustanovení Obchodného zákonníka a dohody. Záver 3: Z uvedeného vyplývajú dva závery: 3a: Vzhľadom k dikcii § 20 Obchodného zákonníka „proti porušeniu alebo ohrozeniu práva na obchodné tajomstvo prislúcha podnikateľovi právna ochrana...(vyššie vymenované prostriedky)“ a máme za to, že STV sa voči komukoľvek, kto prišiel do styku s obchodným tajomstvom môže domáhať právnej ochrany a bude úspešná ak preukáže, že: - obchodné tajomstvo trvá, resp. v čase porušenia alebo ohrozenia trvalo (boli naplnené všetky znaky) - došlo k porušeniu alebo ohrozeniu jej práva na obchodné tajomstvo Právo na ochranu má STV i v rámci § 51 Obchodného zákonníka, tak ako je to uvedené vyššie. Vzhľadom k tomu máme za to, že povinnosť neporušiť/neohroziť obchodné tajomstvo vzniká komukoľvek (nielen členom RADY STV, ale i členom DK STV (popri a v rozsahu povinnosti, ktorú im ukladá priamo ZoSTV-§ 15 ods.4), GR STV, členom manažmentu a pod.) a teda každému kto s ním príde do styku a táto povinnosť trvá po dobu trvania práva k obchodnému tajomstvu a to zo zákona. STV by sa preto v prípade porušenia alebo ohrozenia mohla domáhať právnej ochrany voči rušiteľom. 3b: RADA STV má zároveň zákonnú povinnosť zachovať tajomstvo či už zákonné alebo zo zmluvy a urobiť opatrenia na jeho ochranu. Právo dohľadu verejnosti nad činnosťou STV sa tu dostalo do kolízie s právom na ochranu utajovaných skutočností. Preto ZoSTV v § 14 ods. 6 prelamuje právo verejnosti na informácie v prospech ochrany utajovaných údajov a prikazuje RADE STV riadne zabezpečiť túto ochranu (výnimku predstavuje zákon o slobode informácií - viď Zhrnutie). ZoSTV nestanovuje výslovne, akými opatreniami má RADA STV zabezpečiť ochranu údajov. Preto je v pôsobnosti RADY STV aby tieto opatrenia určila, a buď napr.: - ad hoc na každý prípad (napr. neverejné zasadnutie, prevzatie záväzku mlčanlivosti) - resp. môže vlastným uznesením (ktoré je pre RADU STV záväzné-Čl.2 ods. 1 štatútu RADY STV) rozhodnúť o spôsobe utajovania (opatrenia na ochranu) skutočností podliehajúcich ochrane, pričom však odporúčame, aby sa zároveň v každom prípade, keď sa dostane do styku s utajovanými skutočnosťami oboznámila i so zmluvnými dojednaniami, určujúcimi ochranu utajovaných skutočností, ktoré môžu prevyšovať ochranu stanovenú RADOU STV. Uznesenie RADY môže tvoriť napr. i doplnok rokovacieho poriadku – Čl.7 ods.3 rokovacieho poriadku RADY STV (napr. určenie spôsobu utajenia skutočností, nakladanie s dokladmi, prístup kompetentných osôb k dokladom – resp. zamedzenie prístupu neoprávnených osôb, ich archivácia/úschova, spôsob ich likvidácie a pod.). V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že ak sa na zasadnutiach RADY STV zúčastňujú tretie osoby, a predmetom rokovania budú skutočnosti podliehajúce ochrane je potrebné upozorniť ich na obchodné (alebo iné) tajomstvo a máme za to, že z hľadiska právnej istoty je vhodné aby tretie osoby osobne prevzali záväzok mlčanlivosti (napr. poslanci NRSR sa môžu zúčastňovať i neverejných zasadnutí RADY STV). Dôvodom je skutočnosť: - RADA STV je povinná zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností (odporúčame i napriek tomu, že aj na tretie osoby sa vzťahuje ochrana obchodného tajomstva podľa § 20 Obchodného zákonníka) - uznesenia RADY STV sú záväzné pre RADU STV ale nemajú právnu záväznosť pre tretie osoby. Na tomto mieste si dovoľujeme zopakovať, že: - členovia RADY STV majú povinnosť rešpektovať obchodné tajomstvo, v zmysle § 20 Obchodného zákonníka (tak, ako ktorákoľvek osoba) - RADA STV je povinná vykonať opatrenie na jeho ochranu Preto považujeme za vhodné, aby RADA STV z hľadiska právnej istoty a plnenia svojich povinností rozhodla (napr. uznesením) ako bude chránené obchodné (i iné) tajomstvo, najmä z dôvodu ochrany záujmov STV a predchádzaniu možných nedorozumení pri nakladaní s utajovanými údajmi jej členmi. ZHRNUTIE: Účelom stručného prehľadu kompetencií a postavenia jednotlivých orgánom STV v úvode tejto správy bolo objasnenie postavenia a vzájomných vzťahy medzi orgánmi STV. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že z hľadiska postavenia a kompetencií je vrcholným orgánom RADA STV. DK STV je jej poradným orgánom a GR je najmä výkonným orgánom konajúcim v mene STV voči tretím osobám. Pôsobenie RADY STV môžeme zjednodušene označiť jednak: - navonok – zabezpečuje dohľad verejnosti ( STV je verejnoprávna inštitúcia poskytujúca službu verejnosti ) - dovnútra – dohliada na dodržiavanie ZoSTV, plnenie jej poslania, kontroluje hospodárenie a nakladanie s majetkom STV a schvaľuje základné vnútorné i účtovné dokumenty atď. RADA STV najmä vykonáva dohľad nad dodržiavaním ZoSTV ( v jeho rámci i hospodárenie STV, ktoré musí byť maximálne efektívne a hospodárne - § 20 ods. 3 ZoSTV) a máme za to, že: q v rámci dohľadu je oprávnená i oboznamovať sa so všetkými dokumentmi STV a žiadať za týmto účelom informácie od iných orgánov, inak by nemohla riadne vykonávať svoje kontrolné povinnosti uložené jej ZoSTV a q v prípade ak sa jedná o obchodné tajomstvo, je povinná zabezpečiť jeho ochranu. Z uvedeného vyplýva, že: q RADA STV má pri výkone svojej kompetencie právo na sprístupnenie všetkých zmlúv STV q sprístupnenie zmlúv obsahujúcich klauzulu o obchodnom tajomstve RADE STV nie je porušením obchodného tajomstva q zákon výslovne umožňuje RADE STV oboznamovať sa s predmetom utajenia - § 14 ods. 6 ZoSTV, citujeme: „Ak rada rokuje o skutočnostiach, ktoré podliehajú ochrane údajov podľa osobitných predpisov (odkaz na § 17-20 Obchodného zákonníka)“ q RADA STV je povinná zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností ( § 14 ods.6) q osoby, ktoré sa oboznámia s takýmito informáciami sú povinné rešpektovať obchodné tajomstvo a neporušiť/neohroziť ho RADA STV môže využiť i DK STV (§ 15 ods. 2 písm c), t.j. poveriť ju kontrolou hospodárenia STV alebo nakladania s jej majetkom i napr. za účelom, či zmluvné podmienky sú pre STV výhodné a prostriedky, ktoré STV za účelom splnenia zmluvných povinností vynaloží, budú vynaložené hospodárne v zmysle ZoSTV. DK STV je povinná podľa § 15 ods. 2 písm e) oboznámiť RADU STV s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami (DK STV je odborným poradným orgánom pre RADU STV a jej informácia má byť preto profesionálna a má zodpovedať žiadosti RADY STV). Máme za to, že RADA STV v súlade so ZoSTV využila svoje právo poveriť DK STV kontrolou hospodárenia a právom požadovala relevantnú a vyčerpávajúcu informáciu a z dôvodu ochrany obchodného tajomstva správne zvolila režim neverejného zasadnutia. Ďalej si na podporu dovoľujeme uviesť argument a minori ad maius, t.j. že ak RADA STV sa môže oboznámiť s dokumentmi STV sprostredkovane cez DK STV, má toto právo i samotná a môže a má ho využívať v rámci výkonu dohľadu nad dodržiavaním ZoSTV, čo je v zmysle zákona i jej povinnosťou. Tento záver je možné vyvodiť i opačne, t. j. z kompetencií RADY STV, ktoré ak má riadne vykonávať musí napĺňať čiastkovo a to i napr. skúmaním zmluvnej dokumentácie. RADA STV zároveň nesie zodpovednosť za plnenie svojej činnosti a to voči NR SR, ktorá ak skonštatuje, že RADA STV si neplní svoje povinnosti môže ju celú odvolať ( § 12 ods. 5). Okrajovo v tejto súvislosti uvedieme i odkaz na ustanovenia z. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a to v prípade ak pri zmluvách, ktoré obsahujú obchodné tajomstvo boli použité verejné financie: - § 2 ods. 2: „osobou povinnou sprístupniť informácie sú právnické osoby zriadené zákonom“ (STV) - § 3 „každý má právo prístupu k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii“ - § 10 ods.2 „porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je sprístupnenie informácie, ktorá sa získala za verejné financie alebo sa týka používania verejných financií“ Zákon o slobode informácií tu stanovuje výnimku z porušenia alebo ohrozenia obchodného tajomstva. Vzhľadom k tomu, že STV nakladá i s verejnými financiami, je povinná na základe z. č. 211/2000 poskytnúť informáciu žiadateľovi, ktorý by toto svoje právo využil. Ak sa by sa jednalo o informáciu získanú za verejné financie, informácia by mala byť sprístupnená. O žiadostiach rozhoduje GR a o odvolaniach voči nim RADA STV. Ak by sme predpokladali že takáto žiadosť bude odmietnutá (napr. i z dôvodu obchodného tajomstva), o odvolaní rozhoduje RADA STV a máme za to, že RADA STV by mala byť pre správne posúdenie prípadu oboznámená s obsahom odmietnutých informácií, t. j. s obsahom zmluvy. Rozhodnutie RADY STV je preskúmateľné súdom. V Bratislave, dňa 30.07.2004 JUDr. Emil Molnár advokát Dovodova sprava bola jednym z podkladov, ktorymi sme sa inspirovali (nie je zavaznym vykladom zakona) pri vypracovani nasho rozboru, pricom sme boli sme oboznameni s citovanym textom. K danemu si dovolujem uviest nasledovne poznamky: - - Navrh zakon c. 16/2004 ((ku ktoremu sa dovodova viaze) nanovo definoval organy STV (mame na mysli nanovo oproti predchadzajucemu zakonu c. 254/1991 Zb., ktory poznal len dva organy STV a to Radu a Ustredneho riaditela). Dozorna komisia je preto novinkou. Preto sa domnievame, ze zakonodarca zaviedol odborny organ (DK STV) aby zabezpecil odborne posudenie hospodarenie STV a to najmä z dovodu: - - clenovia RADY STV pochadzaju z roznych oblasti ( audiovizia, kultura atd. ) dovody ich vyberu su zrejme, pricom sa nejedna osoby s odbornym ekonomickym vzdelanim. - - zakon preniesol majetok STV (predtym majetok statu ) priamo do vlastnictva STV - § 23 cim sa podla mojho nazoru zvyraznila jednak pruznost STV nakladat s majetkom, zaroven sa zvysili poziadavky na jeho hospodarne vynakladanie Dovodova sprava na viacerych miestach ( k § 7, 8-13 i vo vseobecnej casti ) uvadza ze DK STV je poradny organ RADY STV, ktory jej ma zabezpecit odborne posudenie. Dalej uvadzame do pozornosti, ze dovodova sprava sa odlisuje od schvaleneho zakona, pretoze nie vsetky udaje v nej zodpovedaju zneniu zakona. Napr: - - k § 8-13- pocet clenov 12 (schvaleny zakon – 15 clenny organ) - - k § 14-16 – clenov DK mala menovat vlada a pod. Je to bezny jav sposobeny zmenami oproti povodnemu zneniu pri schvalovacom procese. Zaroven sa vyjadrim k uvedenemu textu: „Profesionalna kompetencia clenov Dozornej komisie umozni členom rady STV získa o skutočnostiach súvisiacich s hospodárením STV relevantné informácie a na strane druhej ochráni STV pred nekompetentným nahliadaním do ekonomických dokladov a prípadnými nesprávnymi zisteniami. Kompetenciu nahliada do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov a právnych dokumentov súvisiacich s hospodárením Slovenskej televízie a s nakladaním s majetkom Slovenskej televízie dáva návrh zákona len členom Dozornej komisie.“ Mám za to, ze veta ma na mysli, prave skutocnost, ze clenovia RADY STV nemaju pozadovane vzdelanie aby mohli odborne posudit napr. vyhodnost/nevyhodnost zmluvnych ustanoveni. Ale podotykam uvod vety, „profesionalna kompetencia ... umozni clenom rady“. Je samozrejme, ze takymto sposobom sa STV ochrani pred nekompetentnym nahliadanim a posudzovanim. Posledna veta o tom, ze navrh zakona dava kompetenciu nahliadat do vsetkych .... dokladov len clenom DK, nie je ale v sulade s textom zakona pretoze: - - DK ma kompetenciu nahliadat do vsetkych dokladov ale len v pripade ak plni ulohy ktore jej ulozi Rada – mame za to, ze rada jej priamo moze ulozit aby referovala o urcitych ustanoveniach zmluvy (ak nie je vola na predlozenie zmluvy) - - DK nie je opravnena sama od seba nahliadat do akychkolvek dokladov - - Ak mame danu vetu brat doslovne, gramatickym vykladom, je mozne dojst k absurdnemu vykladu, ze nahliadat do dokladov moze iba DK STV, GR STV iba kona v mene STV a podpisuje zmluvy (uvadzam, ze ani GR STV nemusi mat odborne vzdelanie a moze teda jeho neodborne nahliadanie viest k nespravnemu zisteniu...) Preto si dovolujem zhrnut, 1) 1) dovodova sprava nepatri medzi zavazny vyklad zakona + vid zmeny oproti schvalenemu zneniu... preto nemozeme ustanovenie dovodovej spravy brat ako zavazne... 2) 2) pri vyklade treba pracovat s textom zakona a vykladat jeho ustanovenia vo vzajomnej suvislosti a nie vytrhnutim jednotlivych viet ( iba z dovodovej spravy) z kontextu (DK STV je poradny organ RADY STV, jej kompetencia vychadza vzdy voci RADE, je povinna respektovat jej poziadavky a plnit ich) 3) 3) mam za to, ze je minimalne kontraproduktivne aby si organy STV „uzurpovali“ svoje „pravomoci“ s tym, ze potom by RADA STV nemala moznost verifikovat tvrdenia DK STV podane bez toho aby nemala k dispozicii text kontraktu a vzhladom k ich vzajomnemu postaveniu ( DK poskytuje odbornost pre RADU) co povazujem i za nelogicke. 4) 4) Taktiez v zmysle § 14 ods. 6 zakona o STV „Rokovania rady su verejne. Ak rada rokuje o skutocnostiach, ktore podliehaju ochrane podla osobitnych predpisov, rada je povinna zabezpecit opatrenia na ochranu tychto udajov“ je mozne usudit, ze RADA je opravnena rokovat a oboznamit sa so skutocnostami, ktore podliehaju ochrane udajov (napr. obch. tajomstvu v zmluve a pod.)