9. 7. 2005

LIST KVARTÁLU

LIST KVARTÁLU Michal Dyttert, hovorca predsedu NR SR píše režisérovi filmu Miluj blížneho svojho D. Hudecovi: "Nejaký utajený blokujúci zanietenec mesiace píše na internete proti STV."
Úryvok
Ale ba.
Skupina Sancheza Illicha Ramireza CARLOSA

VÝROK TÝŽDŇA

VÝROK TÝŽDŇA "Licenciu na tento koncert nám ponúkli na poslednú chvíľu. Z finančných dôvodov sme sa rozhodli nemeniť schválenú programovú štruktúru. Z momentálneho pohľadu je mi osobne ľúto, že sme tento program nevysielali." Branislav Zahradník o Live8

8. 7. 2005

ALFA,BETA,GAMA...

ALFA,BETA,GAMA... Pôvodne som si myslel, že kľúčovou kauzou Slovenskej televízie je spor so Štúdiom Beta, spol. s r.o. Mýlil som sa. Podľa vedenia Slovenskej televízie bude odvolanie sa na Najvyšší súd proti rozhodnutiu licenčnej rady o pokutách za relácie SuperStar kľúčovou kauzou televízie. Aha. Pozoruhodné sú aj vyjadrenia Branislava Zahradníka, ktorý tvrdí že v rozhodnutiach licenčnej rady cíti, že to posudzuje celé mediálne prostredie, a že STV chce, aby o kauze rozhodli kvalifikovaní právnici, ktorí ju nebudú posudzovať na základe okolitých vplyvov. Zahradník zahviezdil aj tvrdením, že rozhodnutia licenčnej rady sú trestom za úspech SuperStar. Zaujímavý bude vývoj v predaji reklamného priestoru do druhej série relácie Slovensko hľadá SuperStar, ak Najvyšší súd dovtedy nerozhodne . Na záver jedna otázka. Viete kde odkiaľ bude STV vysielať reláciu Slovensko hľadá SuperStar ? NTC to nebude. Tam je od januára Markíza. Nabudúce- porovnanie tlačovej správy STV o nákladoch na reláciu Slovensko hľadá SuperStar a "skutočnosť ", predložená Rade STV.

7. 7. 2005

POČIN ROKA

POČIN ROKA Dnes. 7.07.2005 o 17:00 sa na Dvojke STV začal úžasný seriál Povstalecká história, ktorý starých naserie a mladých poučí.
Dokonalá symbioóza

Indispozície

Indispozície Rok 2005 : Rada STV Vedenie STV v utorok predalo prvé domy a pozemky v Mlynskej doline pod múrom televízie spolu za vyše 20 miliónov korún. Koľko domov predali, si Richard Rybníček presne spomenúť nevie, boli dva až tri. Rok 2003 : Rada STV 6. Otázka verejného obstarávania a nákup systému virtuálneho štúdia 6.1 V úvode tohto bodu zasadnutia vystúpil ÚR STV, ktorý sa ospravedlnil rade za mylné informácie, ktoré jej členom poskytol na zasadnutí 21.08.2003 *v súvislosti so zmluvou na systém virtuálneho štúdia. Ako uviedol, v danom prípade došlo k nedorozumeniu a svoje konanie odôvodnil osobnou indispozíciou spôsobenou dĺžkou a náročnosťou predchádzajúceho rokovania o Typovej vysielacej štruktúre STV na rok 2004. Ako ďalej uviedol, v tom čase (21.08.2003) už bola mesiac zverejnená oficiálna informácia vo Vestníku č. 81 o tom, že prebehlo verejné obstarávanie na systém virtuálneho štúdia tzv. metódou rýchleho konania, na zverejnenie ktorého osobne dal svoje rozhodnutie (urobil tak okamžite). Zároveň ÚR STV ubezpečil radu, že celá transakcia sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 557/2001 Z.z. a zákona č. 530/2002 Z.z. Bola to najvýhodnejšia cena pre STV. Konanie prebehlo absolútne v súlade s príslušným právnym predpisom. Výberové konanie sa síce neuskutočnilo, pretože prebehlo rokovacie konanie bez zverejnenia podľa § 52, ods. 2, písm. c, zákona o verejnom obstarávaní, v spojení s ods. 3 z dôvodu, že išlo o uzavretie zmluvy na dodanie tovaru za zvýhodnenú cenu, ktorá bola nižšia ako trhová cena a bola platná len v určitom krátkom časovom období (v konkrétnom prípade do 31.07.2003). Zároveň išlo o tzv. podlimitnú metódu verejného obstarávania t.j., že bolo dodržané ustanovenie zákona § 53, keď pri použitej metóde verejného obstarávania obstarávateľ rokoval o podmienkach zmluvy len s tým uchádzačom, ktorý ponúkal zvýhodnenú cenu, teda s tým, ktorý splnil podmienky účasti. Ide o bežnú metódu pri verejnom obstarávaní, ktorá sa používa. Je to zákonná metóda, je to metóda, ktorá je právne absolútne čistá a uvedený materiál je k nahliadnutiu ktorémukoľvek členovi Rady STV. V ďalšom priebehu rokovania k predneseným informáciám vystúpil M. Maďarič, ktorý položil ÚR STV niekoľko otázok, ktoré považuje za veľmi dôležité a požiadal ho, aby ich zodpovedal a veci vysvetlil rade tak, aby bola obnovená dôvera, pretože či už indispozíciou, alebo nie, bola rade v danej chvíli poskytnutá nepravdivá informácia. V prvom rade by chcel vedieť ako ÚR STV vysvetlí, že pri verejnom obstarávaní nebola daná prednosť najtransparentnejšej metóde verejného obstarávania a to je verejná súťaž, alebo povedzme užšia súť až, alebo ak už bolo zvolené rokovacie konanie, tak potom so zverejnením a nie ako sa to udialo - rokovacie konanie bez zverejnenia. Ak bolo verejné obstarávanie robené rokovacím konaním bez zverejnenia bolo odôvodnené tým, že ponúknutá cena je nižšia ako trhová, M. Maďariča zaujíma akým spôsobom vedenie STV dospelo k tomu, že víť azná ponuka bola nižšia ako trhová, ako sa robil prieskum trhu, či k nemu existuje písomná agenda a hlavne či nebola v danej chvíli v STV od iných firiem urobená cenová ponuka obdobná alebo dokonca nižšia ako bola cena, ktorú ponúkol víťaz tohto verejného obstarávania. Ďalšia otázka, na ktorú by chcel M. Maďarič odpoveď je, či zakúpený systém virtuálneho štúdia je kompatibilný so súčasnou štúdiovou technikou STV (či náhodou v prípade, ak by nebol kompatibilný, jeho zakúpením nie sú vyvolané následné investície, čo potom umožňuje potrebnú technológiu objednávať už priamo u víťaza tohto verejného obstarávania). A na záver by M. Maďariča zaujímalo, aká je dodacia lehota tohto zariadenia, či už je tento systém inštalovaný a aký bol dôvod tohto zrýchleného konania. Vo svojom vyjadrení ÚR STV uviedol, že k rokovaciemu konaniu bez zverejnenia sa pristúpilo za prvé z toho dôvodu, že je to legislatívne možné, taká ponuka tu bola a existovala a tiež v dôsledku istej časovej tiesne, pretože od 01.01.2004 je potrebné spustiť vysielanie. Nakoľko boli splnené všetky podmienky stanovené platnou legislatívou, vedenie STV využilo túto možnosť . Ďalej M. Para uviedol, že v rámci prieskumu trhu žiadna firma nebola oficiálne vyzvaná na to, aby dala ponuku v rámci nejakého tendra, ale pokiaľ sa robil prieskum, zisťovali sa aj ceny (je to legálne aj možné). V rámci prieskumu trhu sa vedenie stretlo s niektorými firmami. Písomná agenda je v spise v rozsahu požadovanom zákonom a pokiaľ ide o písomnú agendu o tom, že by si STV dala potvrdiť nejakou firmou cenu tak v rámci prieskumu trhu je to aj dosť riskantné, pretože sa vlastne svojim spôsobom vytvára tender a STV v čase keď si robila prieskum a rozhodovala sa o metóde, nechcela spustiť tender, ale chcela urobiť len prieskum. Tento prieskum bol osobný. Stretli sa s niektorými firmami a aj na internetových stránkach. Informovali sa aj u ľudí zvonka a dali si potvrdiť ceny. Tieto ceny sa v podstate u špičkových štúdií pohybujú na zhruba rovnakej úrovni. Ďalej M. Maďarič požiadal ÚR STV a M. Paru o jednoznačnú odpoveď na otázku, či im bola ponúknutá inou firmou cena porovnateľná alebo nižšia ako bola víťazná cena firmy Centron Slovakia. Ako M. Para odpovedal, nižšia nie, ale porovnateľná, pokiaľ ide o listové ceny. STV v danom prípade však využila metódu keď zákon hovorí, že sa dá využiť len vtedy ak je zvýhodnená ponuka oproti listovým cenám len na dobu obmedzenú. STV to využila preto, lebo narazila na skutočnosť , že môže využiť ponuku zvýhodnenú oproti listovým cenám, ktorá v tom čase bola možná. Keďže to bol systém virtuálneho štúdia, ktoré vyhovuje technologicky a kvalitatívne, využila STV túto príležitosť hneď aj preto, že to bola výhodná ponuka. Pokiaľ ide o kompatibilitu systému virtuálneho štúdia (má digitálne výstupy) je možné podľa vyjadrenia M. Paru za určitých okolností (doplnenie o analógovo-digitálne prevodníky) napojiť ho na analógovú réžiu. Avšak ak cieľom vedenia STV je skvalitňovať jej vnútorné technické a technologické prostredie je lepšie ho využívať v kombinácii s digitálnou réžiou (tým však vzniká podmienka vyvolania istých investícií). V ďalšom priebehu diskusie vystúpil Š. Fejko, ktorý poukázal na to, že v zmysle Čl. 3, bod 1, písm. e, Štatútu Rady STV schvaľuje rada návrhy investičných programov STV a ich realizáciu; podľa jeho vyjadrenia táto rada uvedené materiály nedostala na posúdenie a schválenie; M. Para (návrhy investičných programov na súčasné obdobie vrátane rozpočtu schvaľovala ešte predchádzajúca rada v roku 2002), A. Somogyi (konštatoval, že táto rada vlastne nepriamo schválila investičný program modernizácie (digitalizácie) televíznych štúdií v rámci výberového konania na post ÚR STV pokiaľ ide o víťazný projekt R. Rybníčka), M. Slovák (na základe čoho bolo rozhodnuté o tejto investícii do virtuálneho štúdia ?; bola vykonaná istá oponentúra na tento projekt?) a M. Para (odpovedal na otázky M. Slováka). V ďalšom priebehu rokovania upozornil Š. Fejko ústredného riaditeľa na povinnosti vyplývajúce pre neho z Čl. 7, bod 3, Štatútu Rady Slovenskej televízie a opýtal sa ho, prečo v prípade obstarávania virtuálneho štúdia tak neurobil (neinformoval radu). Vo svojej odpovedi ÚR STV uviedol, že na to bol upozornený na zasadnutí rady 21.08.2003. Povedal ešte, že rada ho oficiálnou cestou neinformovala o tom, že v jej Štatúte je takýto bod. Ďalej povedal, že Štatút Rady STV je Štatútom rady a nie ústredného riaditeľa STV. To znamená, že po právnej stránke a z právneho hľadiska Štatút Rady STV je norma, ktorou sa má riadiť Rada STV. Chce tým povedať , že od rady nedostal oficiálnu informáciu o tejto veci. Vzhľadom k tomu (a teraz hovorí čiste po právnej stránke), že ÚR STV má jasne dané kompetencie zo zákona, ktoré má dané a Štatút Rady STV je istým spôsobom samozrejme právna norma, ale ktorá nie je zákonom. To znamená, že v prípade ak bude požiadaný o predkladanie všetkých materiálov a dokumentov, nemá s tým žiadne problémy. Rozhodne chce teda povedať , že pri svojom postupe všetko čo robí v tejto inštitúcii robí v súlade s kompetenciami stanovenými zákonom o Slovenskej televízii a súvisiacimi zákonmi. V ďalšom priebehu rokovania vystúpil M. Maďarič, ktorý požiadal, aby predchádzajúce stanovisko ÚR STV týkajúce sa Štatútu Rady STV bolo presne uvedené v zápisnici. Ďalej uviedol, že je viac ako šokovaný aj tvrdením ÚR STV keď Rozhodnutím č. 30, ústredného riaditeľa Slovenskej televízie z 10.04.2003 bol vydaný Štatút Rady STV a Rokovací poriadok Rady STV. Nevie aké oficiálne informovanie o Štatúte Rady STV by chcel ÚR STV keď ho už sám spomenutým rozhodnutím oznámil zamestnancom STV. Ďalej M. Maďarič uviedol, že on sám na jednom z predchádzajúcich zasadnutí položil ÚR STV otázku, či mu nevznikla nejaká povinnosť v zmysle Čl. 7 Štatútu informova? radu, či už o verejných obstarávaniach alebo podpísaných zmluvách, čiže ústrednému riaditeľovi bola táto povinnosť pripomenutá. Potom M. Maďarič požiadal predsedu rady M. Slováka, aby pri svojej najbližšej návšteve Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá informoval poslancov o názore ústredného riaditeľa STV na Štatút Rady STV, ktorý schválil parlament a podpísal ho predseda NR SR P. Hrušovský. Tento názor ústredného riaditeľa STV považuje za absolútne nehorázny. Ďalej ÚR STV povedal, že keby sa M. Maďarič poradil o uvedenej veci s právnikmi, tak si myslí, že by mu dal za pravdu. Na to sa M. Maďarič opýtal, prečo ÚR STV žiada od rady oficiálne oznámenie tejto povinnosti, keď sám svojim rozhodnutím č. 30 z 10.04.2003 tento štatút zverejnil. Okrem toho ho sám osobne na takúto povinnosť upozornil na jednom z predchádzajúcich zasadnutí rady. Nechápe teda, prečo ÚR STV zatajil rade termín verejného obstarávania. ÚR STV potom povedal, že má taký právny názor, že Štatút Rady STV ako taký vlastne nemôže uklada? ústrednému riaditeľovi povinnosti. Potom vystúpil M. Slovák, ktorý zdôraznil, že znenie Čl. 7, bod 2 a 3 nenavrhla do Štatútu Rada STV, ale ju tam zaradil legislatívny odbor NR SR a materiál schválil predseda NR SR P. Hrušovský. Dohadovanie sa o tom, či je tento vykonávací predpis k zákonu o STV pre ÚR STV záväzný alebo nie preto nevyhnutne vyústi k tomu, že sa dá potom naozaj povedať , že ÚR STV vlastne nerešpektuje listinu, ktorá je podpísaná takýmto činiteľom. Táto skutočnosť však znova nepomôže k jeho dobrej komunikácii s radou. V súvislosti s prerokovávanou problematikou potom vystúpil so svojim názorom štatutárny zástupca ÚR STV M. Para. Po skončení diskusie M. Maďarič navrhol UZNESENIE č. 46/2003 Rada STV žiada ÚR STV, aby v záujme vylúčenia možnosti, že pri verejnom obstarávaní na systém virtuálneho štúdia došlo k porušeniu zákona alebo poškodeniu Slovenskej televízie, predložil rade v jednom exemplári všetky materiály týkajúce sa procesu tohto verejného obstarávania a zmluvu s dodávateľom systému virtuálneho štúdia. T : ihneď Z : R. Rybníček Navrhnuté uznesenie bolo prijaté väčšinou hlasov prítomných členov rady (5 členov bolo za návrh, žiadny člen nebol proti návrhu a 3 členovia rady sa hlasovania zdržali). * ZÁPISNICA č. 12/2003 Z RIADNEHO ZASADNUTIA RADY STV- chýba Najvyšší kontrolný úrad pri svojej kontrole nenašiel pochybenie pri obstarávaní virtuneho štúdia až po vznesení pripomienok vedenia STV. Máme zato, že NKÚ hrubo pochybil. Zákon "O verejnom obstarávaní" v paragrafe 52 presne definuje podmienky, kedy je možné vykonať nákup rokovaním bez zverejnenia: a) obstarávaný tovar, práce alebo služby sú dostupné iba z jedného zdroja, b) uchádzač má k predmetu obstarávania autorské práva alebo práva obdobné autorskému právu, c) tovar, práce alebo služby sa obstarávajú z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej obstarávateľom a vzhľadom na časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž, ani rokovacie konanie so zverejnením, d) ide o opakované obstarávanie prác alebo služieb rovnakého alebo podobného druhu s pôvodným zmluvným partnerom a 1. informácia o uzavretí ďalších zmlúv rokovacím konaním bez zverejnenia bola už súčasťou oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania na dodanie pôvodného predmetu obstarávania a 2. pôvodná zmluva bola uzavretá na základe verejnej súťaže alebo užšej súťaže a zmluva na opakované plnenie sa uzatvára do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy, e) ide o obstarávanie doplňujúcich prác alebo služieb nezahrnutých do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a nová zmluva sa uzatvára s pôvodným zmluvným partnerom a predpokladaná cena prác alebo služieb nepresiahne 50 % ich ceny podľa pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce práce alebo služby 1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia, alebo 2. sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia, ale sú nevyhnutné na ďalšie etapy plnenia podľa pôvodnej zmluvy, f) obstarávateľom tovaru je právnická osoba zriadená zákonom na účely regulácie trhu a na ochranu hmotných rezerv obchodnou činnosťou na komoditnej burze, g) v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo užšej súťaži nebola predložená ani jedna ponuka alebo všetky ponuky boli neprijateľné a za predpokladu, že pôvodné zmluvné podmienky sa podstatne nezmenia a obstarávateľ vyzve na rokovanie všetkých uchádzačov, ktorí splnili podmienky v účasti podľa § 24 až 25 a predložili ponuky, h) ide o uchádzača, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný, i) obstarávaný tovar sa využije len na výskum a vývoj, a nie na vytváranie zisku Takže : a) obstarávaný tovar NIE JE dostupný iba z jedného zdroja b) firma Centron je iba sprostredkovateľ a nemá na virtuálne štúdio autorské práva c) o žiadnej mimoriadnej udalosti, ktorá by nebola spôsobená obstarávateľom neviem - ide o obyčajný investičný zámer d) nevšimli sme si žiadnu verejnú súťaž, ktorú by uskutočnila STV e) ak takáto zmluva existuje, bolo nanajvýš podozrivé, že o nej nevedela Rada STV f) g) h) i) ani neprichádzajú do úvahy. Takže- stále tie indispozície ?

6. 7. 2005

JEDNODUCHO RICHARD

JEDNODUCHO RICHARD Zisk STV z relácie Slovensko hľadá Superstar 4,5 mil. Sk sa končí predbežnou stratou 2 milióny korún, čo je ojedinelý jav v histórii PopIdol. Po dnešku dostala Slovenská televízia pokuty za SuperStar v celkovej výške 6,5 milióna korún Sme radi, že STV vraj náklady na reláciu pokryla STV komerčnými zdrojmi a nepoužila koncesionárske poplatky Zisk už iste STV neplánuje použiť na financovanie výroby novej pôvodnej slovenskej dokumentárnej tvorby. Dnes udelila Rada pre vysielanie a retransmisiu Slovenskej televízi osem pokút v celkovej výške 4,05 mil. korún na svojom zasadnutí v Poprade. Najväčšiu pokutu zaplatí verejnoprávna televízia za zaradenie reklamy počas programu Superstar. Za odvysielanie reklamy v programe Slovensko hľadá Superstar zo dňa 25. februára 2005 dostala STV pokutu vo výške 1 mil. korún. Za zaradenie reklamy počas rovnakého programu 5. novembra 2004 dostala pokutu 0,5 mil. korún. Rovnakú sankciu za zaradenie reklamy počas programu Slovensko hľadá Superstar dostala STV aj za relácie odvysielané 26. novembra, 12. a 19. novembra 2004 a 18. februára 2005. Okrem toho dostala STV pokutu 0,4 mil. korún za skrytú reklamu v programe XXL zo 4. decembra 2004 a 15. januára 2005. Za porušenie zákona o vysielaní a retransmisii týkajúceho sa oddelenia reklamy od iných zložiek programovej služby a zaradenie reklamy počas programu v programoch Pápež Ján XXIII., Šteniatka a Za nepriateľskou líniou dostala STV pokutu 0,15 mil. korún. Amen.
CETERUM AUTEM CENSEO, CARTHAGINEM ESSE PALENDAM Skupina Sancheza Illicha Ramireza CARLOSA

Podobnosť náhodná .Čiste

Podobnosť náhodná .Čiste Vedenie Slovenskej televízie 11.augusta zabránilo konaniu tlačovej konferencie v budove STV, ktorú zvolali Odbory audiovizuálnych tvorcov (OAT). Ľubomír Jariabka, poverený vedením OAT na stretnutí s novinármi a prizvanými politikmi pred budovou oznámil, že ústredný STV riaditeľ Igor Kubiš 30.apríla bez uvedenia dôvodu zrušil zmluvu s OAT o prenájme nebytových priestorov v budove STV a požiadal odbory, aby ich k 31.augustu vyprázdnili. Na žiadosť OAT na pridelenie nových priestorov vedenie STV nereagovalo, hoci podľa Zákonníka práce majú odbory právo na bezplatné pridelenie priestorov. Ústredný riaditeľ Kubiš pre TASR ako jeden z hlavných dôvodov vypovedania zmluvy , s trojmesačnou výpovednou lehotou uviedol, že STV nepokladá OAT za oficiálneho partnera, pretože v om nie s terajší zamestnanci STV. "V OAT sa združujú skrachovaní bývalí televízni pracovníci, ktorí teraz vytvárajú samozvané organizácie a zavádzajú verejnosť," vyhlásil I. Kubiš. Podľa Jariabku však minimálne 50 percent členov OAT je zamestnaných v STV. Odbory audiovizuálnych tvorcov podali na Okresnú prokuratúru Bratislava IV podnet pre porušenie Ústavy SR a avizovali podanie sťažnosti na vedenie STV za porušovanie Zákonníka prace.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Odbory sa dohodli s BBC BBC môže začať s plánovaným prepušťaním 4.000 pracovníkov po hlasovaní členov odborov technických pracovníkov Broadcasting Entertainment Cinematograph and Theatre Union (BECTU) . 41 percent členov akceptovalo revidovanú ponuku generálneho riaditeľa Marka Thompsona. Akceptuje sa v nej jednoročná garancia zmien a žiadne prepúšťanie z dôvodu nadbytočnosti, pokým sa nedohodnú podmienky, za akých dôjde k 20 percentnému zníženiu stavu. Ďalší postup bude záležať aj od dobrovoľníkov, ktorí opustia BBC a od vedúcich pracovníkov, ktorí budú musieť zdôvodniť, či BBC bude funkčná aj po 20 percentnom znížení stavu pracovníkov. BBC súhlasila, že odloží predaj BBC Resources o dva roky. Lepšie odchodné dostanú pracovníci BBC Broadcast , spoločnosti, ktorú BBC predala austrálskej investičnej banke Macquarie Bank Ltd. a investčnému fondu Macquarie Capital Alliance Group.

5. 7. 2005

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ
Rada pre vysielanie a retransmisiu,
Bratislava dňa 06.07. 2005
Návrh programu
Návrh na uloženie sankcie – pokuty SK č.: 40-PgO/O-259/2005 zo dňa 22.2.2005 Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2682/171-2004 (dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň: „XXL“, 4.12.2004) ÚK: vysielateľ na základe zákona STV Návrh na uloženie sankcie – pokuty SK č.: 91-PgO/O-532/2005 zo dňa 22.3.2005 Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 164/10-2005, 168/14-2005, 259/22-2005, 315/39-2005 (dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň: časť vysielania - 5., 6., 27.1.2005) ÚK: vysielateľ na základe zákona STV Návrh na uloženie sankcie – pokuty SK č.: 99-PgO/O-610/2005 zo dňa 5.4.2005 Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 250/26-2005 smerujúcej proti Slovenskej televízii (dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň: „XXL“, 15.1.2005) ÚK: vysielateľ na základe zákona STV Návrh na uloženie sankcie – pokuty SK č.: 120-PgO/O-775/2005 zo dňa 19.4.2005 Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 503/54-2005, 441/51-2005, 446/52-2005 smerujúcich voči vysielateľovi STV (dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 5.11.2004) ÚK: vysielateľ na základe zákona STV Návrh na uloženie sankcie – pokuty SK č.: 123-PgO/O-781/2005 zo dňa 19.4.2005 Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 503/54-2005, 441/51-2005, 446/52-2005 smerujúcich voči vysielateľovi STV (dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 26.11.2004) ÚK: vysielateľ na základe zákona STV Návrh na uloženie sankcie – pokuty SK č.: 121-PgO/O-777/2005 zo dňa 19.4.2005 Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 503/54-2005, 441/51-2005, 446/52-2005 smerujúcich voči vysielateľovi STV (dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 12.11.2004) ÚK: vysielateľ na základe zákona STV Návrh na uloženie sankcie – pokuty SK č.: 124-PgO/O-783/2005 zo dňa 19.4.2005 Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 503/54-2005, 441/51-2005, 446/52-2005 smerujúcich voči vysielateľovi STV (dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 18.2.2005) ÚK: vysielateľ na základe zákona STV Návrh na uloženie sankcie – pokuty SK č.: 122-PgO/O-779/2005 zo dňa 19.4.2005 Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 503/54-2005, 441/51-2005, 446/52-2005 smerujúcich voči vysielateľovi STV (dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 19.11.2004) ÚK: vysielateľ na základe zákona STV Návrh na uloženie sankcie – pokuty SK č.: 125-PgO/O-785/2005 zo dňa 19.4.2005 Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 503/54-2005, 441/51-2005, 446/52-2005 smerujúcich voči vysielateľovi STV (dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 25.2.2004) ÚK: vysielateľ na základe zákona STV Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona SK č.: 210-PgO/O-1029/2005 zo dňa 22.6.2005 (dodržiavanie § 16 písm. h) zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň: 22.5.2005) ÚK: vysielateľ na základe zákona STV

IMAGINE

IMAGINE Viete si predstaviť, že by konformná, bezpohlavná, masová, superstarovoextrová Slovenská televízia odvysielala koncert skupiny SLIPKNOT ? Sotva. Aj tak mám radšej System of a Down. A aj tí si iste nájdu miesto v premyslenej programovej stratégii STV. Veď je to BMG MUSIC ENTERTAINMENT, Lenka. B.Y.O.B. Why do they always send the poor Barbarisms by Barbaras With pointed heels Victorious victories kneel For brand new spankin' deals Marching forward hypocritic and Hypnotic computers You depend on our protection Yet you feed us lies from the tablecloth Everybody's going to the party have a real good time Dancing in the desert blowing up the sunshine Kneeling roses disappearing into Moses' dry mouth Breaking into Fort Knox stealing Our intentions Hangers sitting dripped in oil Crying freedom Handed to obsoletion Still you feed us lies from the tablecloth Everybody's going to the party have a real good time Dancing in the desert blowing up the sunshine Everybody's going to the party have a real good time Dancing in the desert blowing up the sunshine Blast off It's party time And we don't live in a fascist nation Blast off It's party time And where the fuck are you? Where the fuck are you? Where the fuck are you? Why don't presidents fight the war? Why do they always send the poor? Why don't presidents fight the war? Why do they always send the poor? Why do they always send the poor? Why do they always send the poor? Why do they always send the poor? Kneeling roses disappearing into Moses' dry mouth Breaking into Fort Knox stealing Our intentions Hangers sitting dripped in oil Crying freedom Handed to obsoletion, Still you feed us lies from the tablecloth Everybody's going to the party have a real good time Dancing in the desert blowing up the sunshine Everybody's going to the party have a real good time Dancing in the desert blowing up the sun Where the fuck are you? Where the fuck are you? Why don't presidents fight the war? Why do they always send the poor? Why don't presidents fight the war? Why do they always send the poor? Why do they always send the poor? Why do they always send the poor? They always send the poor They always send the poor

LOLO ANDREA ?

LOLO ANDREA ? V našom obľúbenom tabloide sme sa dočítali, že Andrea Ušiaková chystá návrat na televízne obrazovky. Žiaľ. Mala by pracovať na projekte s pracovným názvom Bublinky Televízny program by sa mal venovať životnému štýlu svetových i slovenských celebrít. Reláciu vraj pripravujú v koprodukcii televízia AZ Media a produkčná firma MB Euromedia pre SAT 1," uviedol šéfproducent a autor projektu Martin Baldauf. Andreu treba upozorniť, že Martin Baldauf, ktorý dohadzuje Gottovi modelky z Čiech a Nemecka už nejaký čas, postavil svoju kariéru a zarábal na prsiach slávnej Lolo Ferrari až do jej smrti v roku 2000. Uvidíme. Alebo-radšej nie.

4. 7. 2005

Hanbím sa

Hanbím sa
Redden with shame Schamerregend Rougir d'honte Hanbím sa, pretože som si v sobotu zapol oba programy STV. Hanbím sa, pretože som členom rady STV. Hanbím sa, pretože ľudia na Slovensku začali všetkých umelcov považovať za príťaž. Hanbím sa, pretože to rozpútal riaditeľ STV. Hanbím sa , pretože American Idol je viac, než Live8 Hanbím sa, pretože to, čo povedal Bono, nemohla počuť a vidieť moja dcéra. Hanbím sa, pretože na čele Slovenskej televízie stoja takí ľudia akí tam sú. Smial som sa, keď Rynbíčka nieto prirovnával ku Kubišovi. Nemali pravdu. Kubiš bol neškodný hlupák. Títo sú mimoriadne nebezpeční. Hanbím sa, pretože na otázku Bona, ako si nás budú pamätať budúce generácie, sa odpovede obávam. Trade Justice Drop the Debt More and Better Aid

ČO NEODZNELO POD LAMPOU

ČO NEODZNELO POD LAMPOU Vo štvrtok 2. júna t.r. odvysielal 2. program Slovenskej televízie v priamom prenose diskusnú reláciu Štefana Hríba POD LAMPOU, ktorej témou bola STV vo vzťahu ku kultúre a kultúrnosti. Do programu boli pozvaní za ministerstvo kultúry Zuzana Mistríková, R. Rybníček, riaditeľ STV, Marcel Para, jeho štatutárny zástupca, Marián Slovák, herec a člen Rady STV, predseda Rady STV Miroslav Kolár a za iniciatorov výzvy Verejnosť za verejnoprávnosť Milan Markovič. Elektronické správy od televíznych divákov spracovával Juraj Kušnierik. Okrem vyslovene tendenčného a naozaj málo profesionálneho, od nestrannosti až príliš vzdialeného moderátora sme zažili aj pozoruhodnú manipuláciu so spomínanými diváckymi e-mailami. Podľa interpretácie pána Kušnierika prišlo 1251 e-mailov, z ktorých neprečítal ani jediný, ktorý by bol v opozícii proti súčasnému počínaniu vedenia STV. Po sčítaní všetkých správ a vyradení tridsiatich dvoch, čo zostali v pošte z relácie spred týždňa, sme dostali súčet 430 mailov, t.j. o 821 menej ako uvádzal Juraj Kušnierik. Treba sa pritom spoľahnúť, že máme k dispozícii naozaj všetky správy, čo v tú noc z 2. na 3. júna došli do relácie. 42% z nich vyjadrovalo podporu súčasnému vedeniu STV, 34% bolo proti, 24% zastávalo neutrálny postoj, alebo sa vyjadrovalo k iným otázkam. V snahe po objektivizácii a s úmyslom odhaliť Vám manipulátorské praktiky Slovenskej televízie Vám v tejto chvíli predkladáme súhrn všetkých tých diváckych správ v pôvodnom znení. Z dôvodu ochrany osobných údajov sme z nich odstránili identifikačné prvky a ponechali iba napríklad krstné meno, nanajvýš ešte mesto, ak bolo uvedené. Pre prípad potreby verifikácie a dôkazu autentickosti máme k dispozícii všetky tieto divácke správy s e-mailovou adresou odosielateľa a v prípade ak uviedli aj s celým menom a poštovou adresou pisateľa. Prvé e-maily prišli ešte pred začiatkom relácie, pretože J. Kušnierik poslal priateľom a známym (ktorých má v adresári) nasledovný e-mail: From: Juraj Kušnierik Date: 1. júna 2005 14:13 To: "Undisclosed-Recipient:;"@smtp.ba.stv.sk "Undisclosed-Recipient: ;"@smtp.ba.stv.sk Subject:Vo stvrtok Pod lampou Milí priatelia, Tento štvrtok budeme Pod lampou debatovať o STV, o jej úspechoch aj problémoch. Našimi hosťami budú: Richard Rybníček, generálny riaditeľ STV Marcel Para, štatutárny zástupca riaditeľa STV Miroslav Kollár, predseda Rady STV Marián Slovák, člen Rady STV a jej bývalý predseda Zuzana Mistríková, riaditeľka odboru audiovízie MK SR Milan Markovič, iniciátor výzvy Verejnosť za verejnoprávnosť Diskutovať budeme aj o týchto otázkach: · Je súčasná STV v kríze? · Ako sa fungovanie STV zmenilo za posledné roky? · Aký je zmysel verejnoprávnej televízie? Prečo existuje BBC alebo ORF? · V čom si podľa vás STV plní či neplní svoje poslanie? · Má STV zvyšovať svoju sledovanosť alebo má mať iné ciele? · Má verejnoprávna televízia vysielať masovú zábavu, alebo to má byť niečo na spôsob ARTE? · Vieme po 16 rokoch, čo od STV chceme? · Čo sa vám páči a čo nepáči na dnešnej STV? · Má STV kultivovať vkus? Ako? · Má STV súťažiť o diváka s inými televíziami? · Má STV pomáhať filmu a športu? Prečo a ako? · Čo dnešnej STV z vášho hľadiska najviac chýba? · Čo by ste zmenili, aby bola STV lepšia? Začíname ako vždy, teda vo štvrtok o 21.45. Kedy skončíme, neviem vzhľadom na tému a hostí ani len odhadnúť. Otázky nám môžete posielať na adresu podlampou@stv.sk. Prajem vám pokojný deň. Juraj Kušnierik .týždeň www.tyzden.com Mailovú komunikáciu nájdete na : http://www.vzv.szm.sk/8.htm