5. 8. 2006

Kde je 150 melónov ?

Kde je 150 melónov ?

Rok 2003 : Rada STV 6. Otázka verejného obstarávania a nákup systému virtuálneho štúdia 6.1 V úvode tohto bodu zasadnutia vystúpil ÚR STV, ktorý sa ospravedlnil rade za mylné informácie, ktoré jej členom poskytol na zasadnutí 21.08.2003 *v súvislosti so zmluvou na systém virtuálneho štúdia. Ako uviedol, v danom prípade došlo k nedorozumeniu a svoje konanie odôvodnil osobnou indispozíciou spôsobenou dĺžkou a náročnosťou predchádzajúceho rokovania o Typovej vysielacej štruktúre STV na rok 2004. Ako ďalej uviedol, v tom čase (21.08.2003) už bola mesiac zverejnená oficiálna informácia vo Vestníku č. 81 o tom, že prebehlo verejné obstarávanie na systém virtuálneho štúdia tzv. metódou rýchleho konania, na zverejnenie ktorého osobne dal svoje rozhodnutie (urobil tak okamžite). Zároveň ÚR STV ubezpečil radu, že celá transakcia sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 557/2001 Z.z. a zákona č. 530/2002 Z.z. Bola to najvýhodnejšia cena pre STV. Konanie prebehlo absolútne v súlade s príslušným právnym predpisom. Výberové konanie sa síce neuskutočnilo, pretože prebehlo rokovacie konanie bez zverejnenia podľa § 52, ods. 2, písm. c, zákona o verejnom obstarávaní, v spojení s ods. 3 z dôvodu, že išlo o uzavretie zmluvy na dodanie tovaru za zvýhodnenú cenu, ktorá bola nižšia ako trhová cena a bola platná len v určitom krátkom časovom období (v konkrétnom prípade do 31.07.2003). Zároveň išlo o tzv. podlimitnú metódu verejného obstarávania t.j., že bolo dodržané ustanovenie zákona § 53, keď pri použitej metóde verejného obstarávania obstarávateľ rokoval o podmienkach zmluvy len s tým uchádzačom, ktorý ponúkal zvýhodnenú cenu, teda s tým, ktorý splnil podmienky účasti. Ide o bežnú metódu pri verejnom obstarávaní, ktorá sa používa. Je to zákonná metóda, je to metóda, ktorá je právne absolútne čistá a uvedený materiál je k nahliadnutiu ktorémukoľvek členovi Rady STV. V ďalšom priebehu rokovania k predneseným informáciám vystúpil M. Maďarič, ktorý položil ÚR STV niekoľko otázok, ktoré považuje za veľmi dôležité a požiadal ho, aby ich zodpovedal a veci vysvetlil rade tak, aby bola obnovená dôvera, pretože či už indispozíciou, alebo nie, bola rade v danej chvíli poskytnutá nepravdivá informácia. V prvom rade by chcel vedieť ako ÚR STV vysvetlí, že pri verejnom obstarávaní nebola daná prednosť najtransparentnejšej metóde verejného obstarávania a to je verejná súťaž, alebo povedzme užšia súť až, alebo ak už bolo zvolené rokovacie konanie, tak potom so zverejnením a nie ako sa to udialo - rokovacie konanie bez zverejnenia. Ak bolo verejné obstarávanie robené rokovacím konaním bez zverejnenia bolo odôvodnené tým, že ponúknutá cena je nižšia ako trhová, M. Maďariča zaujíma akým spôsobom vedenie STV dospelo k tomu, že víť azná ponuka bola nižšia ako trhová, ako sa robil prieskum trhu, či k nemu existuje písomná agenda a hlavne či nebola v danej chvíli v STV od iných firiem urobená cenová ponuka obdobná alebo dokonca nižšia ako bola cena, ktorú ponúkol víťaz tohto verejného obstarávania. Ďalšia otázka, na ktorú by chcel M. Maďarič odpoveď je, či zakúpený systém virtuálneho štúdia je kompatibilný so súčasnou štúdiovou technikou STV (či náhodou v prípade, ak by nebol kompatibilný, jeho zakúpením nie sú vyvolané následné investície, čo potom umožňuje potrebnú technológiu objednávať už priamo u víťaza tohto verejného obstarávania). A na záver by M. Maďariča zaujímalo, aká je dodacia lehota tohto zariadenia, či už je tento systém inštalovaný a aký bol dôvod tohto zrýchleného konania. Vo svojom vyjadrení ÚR STV uviedol, že k rokovaciemu konaniu bez zverejnenia sa pristúpilo za prvé z toho dôvodu, že je to legislatívne možné, taká ponuka tu bola a existovala a tiež v dôsledku istej časovej tiesne, pretože od 01.01.2004 je potrebné spustiť vysielanie. Nakoľko boli splnené všetky podmienky stanovené platnou legislatívou, vedenie STV využilo túto možnosť . Ďalej M. Para uviedol, že v rámci prieskumu trhu žiadna firma nebola oficiálne vyzvaná na to, aby dala ponuku v rámci nejakého tendra, ale pokiaľ sa robil prieskum, zisťovali sa aj ceny (je to legálne aj možné). V rámci prieskumu trhu sa vedenie stretlo s niektorými firmami. Písomná agenda je v spise v rozsahu požadovanom zákonom a pokiaľ ide o písomnú agendu o tom, že by si STV dala potvrdiť nejakou firmou cenu tak v rámci prieskumu trhu je to aj dosť riskantné, pretože sa vlastne svojim spôsobom vytvára tender a STV v čase keď si robila prieskum a rozhodovala sa o metóde, nechcela spustiť tender, ale chcela urobiť len prieskum. Tento prieskum bol osobný. Stretli sa s niektorými firmami a aj na internetových stránkach. Informovali sa aj u ľudí zvonka a dali si potvrdiť ceny. Tieto ceny sa v podstate u špičkových štúdií pohybujú na zhruba rovnakej úrovni. Ďalej M. Maďarič požiadal ÚR STV a M. Paru o jednoznačnú odpoveď na otázku, či im bola ponúknutá inou firmou cena porovnateľná alebo nižšia ako bola víťazná cena firmy Centron Slovakia. Ako M. Para odpovedal, nižšia nie, ale porovnateľná, pokiaľ ide o listové ceny. STV v danom prípade však využila metódu keď zákon hovorí, že sa dá využiť len vtedy ak je zvýhodnená ponuka oproti listovým cenám len na dobu obmedzenú. STV to využila preto, lebo narazila na skutočnosť , že môže využiť ponuku zvýhodnenú oproti listovým cenám, ktorá v tom čase bola možná. Keďže to bol systém virtuálneho štúdia, ktoré vyhovuje technologicky a kvalitatívne, využila STV túto príležitosť hneď aj preto, že to bola výhodná ponuka. Pokiaľ ide o kompatibilitu systému virtuálneho štúdia (má digitálne výstupy) je možné podľa vyjadrenia M. Paru za určitých okolností (doplnenie o analógovo-digitálne prevodníky) napojiť ho na analógovú réžiu. Avšak ak cieľom vedenia STV je skvalitňovať jej vnútorné technické a technologické prostredie je lepšie ho využívať v kombinácii s digitálnou réžiou (tým však vzniká podmienka vyvolania istých investícií). V ďalšom priebehu diskusie vystúpil Š. Fejko, ktorý poukázal na to, že v zmysle Čl. 3, bod 1, písm. e, Štatútu Rady STV schvaľuje rada návrhy investičných programov STV a ich realizáciu; podľa jeho vyjadrenia táto rada uvedené materiály nedostala na posúdenie a schválenie; M. Para (návrhy investičných programov na súčasné obdobie vrátane rozpočtu schvaľovala ešte predchádzajúca rada v roku 2002), A. Somogyi (konštatoval, že táto rada vlastne nepriamo schválila investičný program modernizácie (digitalizácie) televíznych štúdií v rámci výberového konania na post ÚR STV pokiaľ ide o víťazný projekt R. Rybníčka), M. Slovák (na základe čoho bolo rozhodnuté o tejto investícii do virtuálneho štúdia ?; bola vykonaná istá oponentúra na tento projekt?) a M. Para (odpovedal na otázky M. Slováka). V ďalšom priebehu rokovania upozornil Š. Fejko ústredného riaditeľa na povinnosti vyplývajúce pre neho z Čl. 7, bod 3, Štatútu Rady Slovenskej televízie a opýtal sa ho, prečo v prípade obstarávania virtuálneho štúdia tak neurobil (neinformoval radu). Vo svojej odpovedi ÚR STV uviedol, že na to bol upozornený na zasadnutí rady 21.08.2003. Povedal ešte, že rada ho oficiálnou cestou neinformovala o tom, že v jej Štatúte je takýto bod. Ďalej povedal, že Štatút Rady STV je Štatútom rady a nie ústredného riaditeľa STV. To znamená, že po právnej stránke a z právneho hľadiska Štatút Rady STV je norma, ktorou sa má riadiť Rada STV. Chce tým povedať , že od rady nedostal oficiálnu informáciu o tejto veci. Vzhľadom k tomu (a teraz hovorí čiste po právnej stránke), že ÚR STV má jasne dané kompetencie zo zákona, ktoré má dané a Štatút Rady STV je istým spôsobom samozrejme právna norma, ale ktorá nie je zákonom. To znamená, že v prípade ak bude požiadaný o predkladanie všetkých materiálov a dokumentov, nemá s tým žiadne problémy. Rozhodne chce teda povedať , že pri svojom postupe všetko čo robí v tejto inštitúcii robí v súlade s kompetenciami stanovenými zákonom o Slovenskej televízii a súvisiacimi zákonmi. V ďalšom priebehu rokovania vystúpil M. Maďarič, ktorý požiadal, aby predchádzajúce stanovisko ÚR STV týkajúce sa Štatútu Rady STV bolo presne uvedené v zápisnici. Ďalej uviedol, že je viac ako šokovaný aj tvrdením ÚR STV keď Rozhodnutím č. 30, ústredného riaditeľa Slovenskej televízie z 10.04.2003 bol vydaný Štatút Rady STV a Rokovací poriadok Rady STV. Nevie aké oficiálne informovanie o Štatúte Rady STV by chcel ÚR STV keď ho už sám spomenutým rozhodnutím oznámil zamestnancom STV. Ďalej M. Maďarič uviedol, že on sám na jednom z predchádzajúcich zasadnutí položil ÚR STV otázku, či mu nevznikla nejaká povinnosť v zmysle Čl. 7 Štatútu informova? radu, či už o verejných obstarávaniach alebo podpísaných zmluvách, čiže ústrednému riaditeľovi bola táto povinnosť pripomenutá. Potom M. Maďarič požiadal predsedu rady M. Slováka, aby pri svojej najbližšej návšteve Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá informoval poslancov o názore ústredného riaditeľa STV na Štatút Rady STV, ktorý schválil parlament a podpísal ho predseda NR SR P. Hrušovský. Tento názor ústredného riaditeľa STV považuje za absolútne nehorázny. Ďalej ÚR STV povedal, že keby sa M. Maďarič poradil o uvedenej veci s právnikmi, tak si myslí, že by mu dal za pravdu. Na to sa M. Maďarič opýtal, prečo ÚR STV žiada od rady oficiálne oznámenie tejto povinnosti, keď sám svojim rozhodnutím č. 30 z 10.04.2003 tento štatút zverejnil. Okrem toho ho sám osobne na takúto povinnosť upozornil na jednom z predchádzajúcich zasadnutí rady. Nechápe teda, prečo ÚR STV zatajil rade termín verejného obstarávania. ÚR STV potom povedal, že má taký právny názor, že Štatút Rady STV ako taký vlastne nemôže uklada? ústrednému riaditeľovi povinnosti. Potom vystúpil M. Slovák, ktorý zdôraznil, že znenie Čl. 7, bod 2 a 3 nenavrhla do Štatútu Rada STV, ale ju tam zaradil legislatívny odbor NR SR a materiál schválil predseda NR SR P. Hrušovský. Dohadovanie sa o tom, či je tento vykonávací predpis k zákonu o STV pre ÚR STV záväzný alebo nie preto nevyhnutne vyústi k tomu, že sa dá potom naozaj povedať , že ÚR STV vlastne nerešpektuje listinu, ktorá je podpísaná takýmto činiteľom. Táto skutočnosť však znova nepomôže k jeho dobrej komunikácii s radou. V súvislosti s prerokovávanou problematikou potom vystúpil so svojim názorom štatutárny zástupca ÚR STV M. Para. Po skončení diskusie M. Maďarič navrhol UZNESENIE č. 46/2003 Rada STV žiada ÚR STV, aby v záujme vylúčenia možnosti, že pri verejnom obstarávaní na systém virtuálneho štúdia došlo k porušeniu zákona alebo poškodeniu Slovenskej televízie, predložil rade v jednom exemplári všetky materiály týkajúce sa procesu tohto verejného obstarávania a zmluvu s dodávateľom systému virtuálneho štúdia. T : ihneď Z : R. Rybníček Navrhnuté uznesenie bolo prijaté väčšinou hlasov prítomných členov rady (5 členov bolo za návrh, žiadny člen nebol proti návrhu a 3 členovia rady sa hlasovania zdržali). * ZÁPISNICA č. 12/2003 Z RIADNEHO ZASADNUTIA RADY STV- chýba Najvyšší kontrolný úrad pri svojej kontrole nenašiel pochybenie pri obstarávaní virtuneho štúdia až po vznesení pripomienok vedenia STV. Máme zato, že NKÚ hrubo pochybil. Zákon "O verejnom obstarávaní" v paragrafe 52 presne definuje podmienky, kedy je možné vykonať nákup rokovaním bez zverejnenia: a) obstarávaný tovar, práce alebo služby sú dostupné iba z jedného zdroja, b) uchádzač má k predmetu obstarávania autorské práva alebo práva obdobné autorskému právu, c) tovar, práce alebo služby sa obstarávajú z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej obstarávateľom a vzhľadom na časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž, ani rokovacie konanie so zverejnením, d) ide o opakované obstarávanie prác alebo služieb rovnakého alebo podobného druhu s pôvodným zmluvným partnerom a 1. informácia o uzavretí ďalších zmlúv rokovacím konaním bez zverejnenia bola už súčasťou oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania na dodanie pôvodného predmetu obstarávania a 2. pôvodná zmluva bola uzavretá na základe verejnej súťaže alebo užšej súťaže a zmluva na opakované plnenie sa uzatvára do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy, e) ide o obstarávanie doplňujúcich prác alebo služieb nezahrnutých do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a nová zmluva sa uzatvára s pôvodným zmluvným partnerom a predpokladaná cena prác alebo služieb nepresiahne 50 % ich ceny podľa pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce práce alebo služby 1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia, alebo 2. sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia, ale sú nevyhnutné na ďalšie etapy plnenia podľa pôvodnej zmluvy, f) obstarávateľom tovaru je právnická osoba zriadená zákonom na účely regulácie trhu a na ochranu hmotných rezerv obchodnou činnosťou na komoditnej burze, g) v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo užšej súťaži nebola predložená ani jedna ponuka alebo všetky ponuky boli neprijateľné a za predpokladu, že pôvodné zmluvné podmienky sa podstatne nezmenia a obstarávateľ vyzve na rokovanie všetkých uchádzačov, ktorí splnili podmienky v účasti podľa § 24 až 25 a predložili ponuky, h) ide o uchádzača, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný, i) obstarávaný tovar sa využije len na výskum a vývoj, a nie na vytváranie zisku

Takže :

a) obstarávaný tovar NIE JE dostupný iba z jedného zdroja

b) firma Centron je iba sprostredkovateľ a nemá na virtuálne štúdio autorské práva

c) o žiadnej mimoriadnej udalosti, ktorá by nebola spôsobená obstarávateľom neviem - ide o obyčajný investičný zámer

d) nevšimli sme si žiadnu verejnú súťaž, ktorú by uskutočnila STV

e) ak takáto zmluva existuje, bolo nanajvýš podozrivé, že o nej nevedela Rada STV, alebo jej zámerne nebola predložená

f) g) h) i) ani neprichádzajú do úvahy. Takže- stále tie indispozície ?

Kto je to ?

Kto je to ?
Spevák Martin "Kely" Kelecsényi nie je rád, keď ho spájajú so súťažou Slovensko hľadá SuperStar. "Keď idem na pódium, organizátorom zakazujem hovoriť 'SuperStar Martin Kelecsényi. Radšej nech povie moje meno a to podľa mňa stačí. Každý predsa vie, o koho ide," prezradil agentúre Martin Kelecsényi. Mladý spevák by rád cez zimu usporiadal aj koncertnú šnúru. Ako však tvrdí, pre nedostatok času na prípravu je to zatiaľ "ešte v oblakoch".

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Podľa vyjadrenia spoločnosti GES Slovakia, s.r.o. Mgr. Ján Lazar odstúpil z osobných dôvodov z funkcie výkonného riaditeľa Rádia HEY. Po jeho odstúpení prevzal vedenie stanice výkonný riaditeľ rádií HEY Jan Zilvar. Jeho úlohou bude zabezpečiť prevádzku rádia, udržať doterajšie tempo zmien a zabezpečiť prostredníctvom výberového konania menovanie nového riaditeľa.

4. 8. 2006

SLOVAK PALKO MEDIA NEWS

SLOVAK PALKO MEDIA NEWS
Poslanec NR SR Vladimír Palko podá sťažnosť Rade pre vysielanie a retransmisiu na televíziu Markíza za odvysielanie príspevku Mafián v magazíne Reflex. Ako Palko povedal na tlačovej besede v priestoroch parlamentu, zároveň pripraví novelu zákona o vysielaní a retransmisii, ktorá by mala zvýšiť finančné pokuty pre médiá. Podľa Palka bol príspevok, ktorý TV Markíza odvysielala 2. augusta, "bezútešnou oslavou zločineckého prostredia." Príspevok bol o Mariánovi G., ktorý je obvinený z dvoch vrážd a polícia ho stále vyšetruje a tvorcovia ho podľa Palka vykreslili ako sympatického mafiána. "Mňa by zaujímalo, či tvorcovia naozaj nemajú ani štipku slušnosti a rozumu," povedal Palko a opäť zdôraznil, že v čase pred 22:00 ukazuje televízia pubertiakom sympatických mafiánov. "Odvysielanie príspevku nepovažujem za súčasť vedomého smerovania televízie. Hovoril som aj generálnym riaditeľom a verím, že takéto príspevky sa už nebudú opakovať," dodal poslanec Palko. Napriek tomu vyhlásil, že "musí skončiť prax, že niektorí novinári sa správajú slušnejšie k ľuďom zo zločineckého prostredia, ako k policajtom." Keby pán Palko pozornejšie sledoval magazín Reflex, zistil by, že tento televízny formát je postavený na príbehoch a emóciách. Reportáž o Mariánovi G. v žiadnom prípade neospravedlňovala jeho činy, nešlo o glorifikáciu mafie, dokonca nebola doplnená žiadnym komentárom redaktora. Naopak, pred spustením príspevku moderátor informoval divákov, že ide o človeka obvineného z viacnásobnej vraždy. Uvádza sa to v stanovisku hovorkyne TV Markíza Ivany Semjanovej. Podľa jej slov reportáž bola súkromnou výpoveďou Mariána G., tak ako je to vo formáte tohto typu bežné aj v zahraničí. Príspevky Reflexu bývajú emotívne i kontroverzné, pretože tomuto televíznemu žánru je to vlastné. Iba pre doplnenie - osobe Mariána G. sa na Slovensku okrem Markízy venujú viaceré médiá, dodala Semjanová.

Našli sme na stole - séria 4

Našli sme na stole - séria 4

STV NEWS

STV NEWS
Súčasný štatutárny zástupca STV Branislav Zahradníka sa stretol s ministrom kultúry Marekom Maďaričom (na žiadost ministra). Branislav Zahradník informoval ministra o súčasných krokoch štatutárov a o ich pôsobení v prechodnom období. Súčasný štatutárny zástupca STV dostal termínovanú úlohu ,týkajucu sa špecifikácie finančných nárokov STV na zabezpečenie úloh vyplývajucich zo zákona ako aj v sulade s prechodom na DVB-T.

RADA STV

RADA STV
"Neprimerane vysoké odmeny vyplácané užšej časti manažmentu STV považujem za absolútne neadekvátne a neslušné aj vzhľadom na to, že STV je inštitúcia, ktorá narába s verejnými financiami."Uviedol predseda Rady STV Miroslav Kollára reagoval tak na medializovanú informáciu o nadštandardnom odmeňovaní niektorých členov vedenia STV. Ako uviedol Kollár, na základe vzniknutej situácie požiada Rada STV dozornú komisiu, aby sa preskúala spôsoby určovania a vyplácania odmien manažmentu STV v rokoch 2003 - 2006 (z pohľadu zákonnosti celého postupu, oprávnenosti ich vyplácania atď.) "Zároveň budeme iniciovať vykonanie auditu. Spoločne s dozornou komisiou by tak mali štatutárni zástupcovia vo veľmi krátkom čase pripraviť podklady pre vyhlásenie súťaže na vypísanie auditu, na jeho základe budeme ďalej konať," povedal Kollár.

Odpoveď

Odpoveď

"Nebudem potvrdzovať alebo vyvracať autenticitu tohto dokumentu, lebo jeho zverejnenie považujem za flagrantné porušenie zákona o ochrane osobných údajov." Branislav Zahradník

"Hospodárenie s peňažnými prostriedkami vo verejnoprávnej inštitúcii zrejme treba považovať za vec verejného záujmu. Ide o priamu odpoveď na otázku, akým spôsobom boli a sú využívané verejné zdroje." Pavol Cvik

Našli sme na stole - séria 3

Našli sme na stole - séria 3

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

"Myslím si, že vyhlásenie vlády sa nevzťahuje na žiadne moje výroky.Článok v Lidových novinách nemal chybičku krásy okrem názvu, ktorý dal redaktor.Podľa mňa by sa bolo skôr potrebné zaoberať výrokmi Miklósa Duraya. Je mi z toho zle. Je to nechutné, že sa takýmito úbohými vecami zaoberáme. Mali by sme sa skôr zaoberať maďarskými firmami, ktoré prenikajú na Slovensko alebo dostavbou vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros." Predseda Slovenskej národnej strany Ján Slota

"Vláda nie je v jednoduchej situácii v súvislosti s odpoveďou na takýto list, slovenská vláda pozostáva totiž mocensky z jednej tretiny zo Slotovej strany, ktorá je fašistickou stranou." Miklós Duray, podpredseda Strany maďarskej koalície

" Vojna bude pokračovať dovtedy, kým Izrael neporazí Hizballáh, a bude to vojna, ktorá zmení tvár regiónu."

Izraelský minister obrany Amir Perec

"Posratí Židia, sú zodpovední za všetky vojny na svete.“ Mel Gibson

„Škoda času reagovať na neodôvodnenú kritiku opozície.K tomu či čvirikajú títo vtáci, a koľko čvirikajú, to na hodnotu vládneho programu a na jeho realizáciu má taký vplyv, ako na hrdzavenie zemskej osi.“ Poslankyňa za ĽS-HZDS Katarína Tóthová

"Táto vláda je z hľadiska predloženého programu príjemná pre zločin, najmä pre organizovaný zločin. Okrem termínu vláda minulosti ju preto môžeme označiť ako mafia friendly vláda. Ide teda o vládu, ktorá je nekompetentná, nesuverénna, zahľadená do minulosti, a preto budem hlasovať proti programu a vyhláseniu dôvery vláde."

Poslanec za KDH a exminister spravodlivosti Daniel Lipšic

„Najviac rečí mávajú hlupáci. Vždy majú o čom hovoriť. Keď otvárajú hubu, domnievajú sa, že získajú na význame.“

Šéfovi klubu SNS Rafael Rafaj