10. 12. 2004

Miluj blížneho svojho ako seba samého

Miluj blížneho svojho ako seba samého NO COMMENT Rada STV Slovenská televízia Mlynská dolina 845 45 Bratislava Bratislava 8. 12. 2004 Vážení členovia rady STV, rád by som Vás upozornil na dve dôležité skutočnosti: 1. Do dnešného dňa som nedostal od GR STV list, v ktorom by ma informoval o tom, že zrušil svoje pôvodné rozhodnutie zo dňa 17. 5. 2004 a že film Miluj blížneho svojho... pokladá za „dokončený a vyhovujúci... a že nebráni jeho samostatnému uvádzaniu“, napriek tomu, že Rada STV zaviazala GR STV svojim uznesením č. 59 a 60/2004 zo dňa 12.10.2004, aby tak urobil „ihneď“. GR STV vo svojom liste 82/1000/2004-10 zo 4.11.2004 Rade STV iba oznámil, že jej uznesenie „zobral na vedomie“, pričom v súvislosti s uznesením č. 59/2004 uviedol cit.: „Za zodpovedajúcu formu riešenia je preto v tomto prípade možné pokladať písomné vyrozumenie.“. Pýtam sa komu? Rade STV? Rozhodnutie GR STV zo 17. 5. 2004 bolo okrem interných zamestnancov určené aj režisérovi filmu, preto sa Vás pýtam: Ako je možné, že GR STV doteraz nesplnil uznesenie Rady STV, nedal si tu námahu informovať ma písomne, že svoje rozhodnutie zo dňa 17.5.2004 zrušil a že film po viac ako polroku od schválenia zodpovedným dramaturgom pokladá už za dokončený a nebude brániť jeho samostatnému uvádzaniu? Zároveň sa pýtam: Ako je možné, že Rada STV na svojom zasadnutí 16. 11. 2004 uznala uznesenia č. 59 a 60/2004 za splnené bez toho, aby si vyžiadala kópiu listu, resp. rozhodnutia GR STV, ktorým ruší svoje pôvodné rozhodnutie zo 17. 5. 2004? Táto skutočnosť je o to zarážajúcejšia, že GR STV na otázku člena rady, „či už poslal list režisérovi filmu“ odpovedal, že „tomu pošlem list, kedy ja budem chcieť“. Nechápem ako je možné, že táto časť diskusie sa v zápise vôbec nespomína. Vari zapracovala cenzúra alebo autocenzúra? Podpredsedníčka rady, ktorá viedla zasadnutie, predsa sedela hneď vedľa GR STV. Záujmom koho vlastne Rada STV slúži? Komu sa zodpovedá, keď väčšina z jej členov dovolí GR STV, aby si s ňou robil, čo sa mu zachce? Kam až siaha servilnosť a poslušnosť väčšiny z Vás? Kde sa stratila Vaša povinnosť dohliadať na dodržiavanie zákona a odvaha hájiť pravdu? Žiadam, aby STV odvysielala film samostatne a pred jeho uvedením sa GR STV osobne ospravedlnil divákom STV za to, že „kriminalizoval“ vlastnú tvorbu inštitúcie, ktorej je riaditeľom a že v súvislosti s režisérom filmu sa dopustil klamstva, čím poškodil na verejnosti jeho dobré meno a povesť. Nežiadam to kvôli sebe, ale vo Vašom vlastnom záujme, aby GR STV uviedol veci na pravú mieru. Aby sa Rada STV prezentovala ako orgán, ktorý má morálny kredit a nebola kultúrnej verejnosti iba na posmech. S tým sa ešte stáde dá niečo robiť. 2. V tomto bode si dovolím upozorniť na skutočnosť, že vedenie STV niekomu zadalo výrobu anglickej verzie filmu Miluj blížneho svojho... a poslalo ju koprodukčnému partnerovi Transfax Film Production do Izraela. Marek Rosenbaum, producent spoločnosti Transfax mi poslal VHS kazetu s anglickými titulkami, aby som sa k nej ako režisér vyjadril. Výsledok je katastrofálny. Pripadá mi to ako zlý vtip. Keby sa STV dokázala hanbiť, tak práve teraz ma na to príležitosť. Stalo sa to preto, lebo vedenie STV ma ako autora filmu ignoruje a nedovolilo mi spolupracovať na anglickej verzii. Za predchádzajúceho vedenia STV som sa vždy podieľal na výrobe anglickej verzie svojich filmov, počínajúc spoluprácou a odborným dohľadom pri preklade a končiac vkladaním titulkov v strižni. Mám s tým bohaté skúsenosti. Úbohú kvalitu anglickej verzie filmu Miluj blížneho svojho... možno vysvetliť jediným spôsobom: je to jasný zámer vedenia STV zabrániť filmu, aby sa premietal na zahraničných festivaloch alebo sa prípadne predal zahraničnej televíznej spoločnosti. Takáto „zlátanina“ totiž musí odradiť akéhokoľvek záujemcu o film. Nemožno to nazvať inak len ako cynický výsmech vedenia STV tvorcom filmu, ako prejav deštruktívneho postoja ľudí, ktorí si nevážia tvorbu, pohŕdajú tvorcami, ich úsilím, energiou, časom, všetkým, čo vložili do filmu... Zároveň to považujem za porušenie Autorského zákona v zmysle § 17 ods. 1 písm. d), podľa ktorého mám ako autor právo „na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti. Ak to povaha diela alebo spôsob použitia diela nevylučuje, autor má právo na autorský dohľad (autorskú korektúru) nad nakladaním so svojím dielom.“. Vážení členovia rady, svojim postojom umožňujete vedeniu STV, aby pokračovalo v tejto deštrukcii kultúry a skutočných hodnôt ďalej. Rada STV má na tom všetkom tiež svoj podiel „vďaka“ tomu, akým spôsobom niekoľko mesiacov „riešila“ kauzu celého filmu. GR STV by sa mal za to zodpovedať. STV pri výrobe anglickej verzie konala v rozpore s Autorským zákonom, nakoľko hrubo zasiahla do filmu a nakladala s nim spôsobom, ktorý znižuje hodnotu diela. Žiadny výrobca si to nemôže dovoliť, iba STV áno. O poškodení môjho mena ako autora filmu ani nehovorím... Jediným riešením je hodiť túto anglickú verziu do koša. Nič iné sa s tým nedá robiť. S pozdravom, Dušan Hudec režisér Na vedomie: Výbor NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá

EŠTE K VOĽBE

K voľbe kandidátov do RADY STV Môj osobný pocit je, že politická vôľa na dovolenie člena Rady STV chýba a všetkým zúčastneným stranám/ nielen politickým /, akoby vyhovoval stav, aký po odchode Mareka Maďariča nastal. Takže už iba fakty a pár poznámok. Meno kandidáta na člena Rady STV Návrh predkladá: 1. PaedDr. René Bílik CSc. Občan a demokracia, občianske združenie 2. Mgr. Bohumír Bobocký Asociácia filmových a televíznych scenáristov Odbory audiovizuálnych tvorcov Únia slovenských televíznych tvorcov United filmmakers Herecká obec Slovenska Asociácia pracovníkov so zvukom Vec verejná obč. združenie 3. Mons. ThLic. Marián Gavenda Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky KBS 4. Mgr. Danica Rísová Slovenský syndikát novinárov 5. JUDr. Peter Škultéty Matica slovenská Gestorský výbor prekontroloval preložené návrhy kandidátov na voľbu člena Rady Slovenskej televízie a k o n š t a t o v a l , že kandidáti na člena Rady STV uvedení pod poradovými číslami 1 až 4 spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými v § 10 zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii. U kandidáta pod poradovým číslom 5 je možná kolízia s § 10 ods. 5 (v Obchodnom registri predmet podnikania). Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností v prijatom uznesení z 23. novembra 2004 č. 311 vyslovil súhlas s návrhom kandidátov na voľbu člena Rady Slovenskej televízie (tlač 933) a o d p o r ú č a Národnej rade Slovenskej republiky, aby 1. k o n š t a t o v a l a , že podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii sa skončilo funkčné obdobie jednému členovi Rady Slovenskej televízie 2. z v o l i l a podľa § 9 ods. 2 zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii jedného člena do Rady Slovenskej televízie na funkčné obdobie do 30. marca 2010 3. v o ľ b u u s k u t o č n i l a t a j n ý m h l a s o v a n í m podľa § 39 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 4. u s k u t o č n i l a d r u h é k o l o v o ľ b y v prípade, že v prvom kole nebude zvolený člen Rady STV z navrhovaných kandidátov 5. u s k u t o č n i l a ď a l š i e ( t r e t i e ) k o l o v o ľ b y v prípade, že ani v druhom kole nebude zvolený člen Rady STV, do ktorého postupujú dvaja kandidáti, ktorí v druhom kole získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov. Bratislava 23. novembra 2004 Ferdinand D e v í n s k y predseda výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá Príloha č. 1 N á v r h y kandidátov na členov Rady Slovenskej televízie 1. Doc. PaedDr. René Bílik, CSc. Rok narodenia: 1960 Bydlisko: Pezinok Vzdelanie: vysokoškolské Pedagogická fakulta Nitra Zamestnávateľ: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta Funkcia v zamestnaní: vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry Navrhol: Občan a demokracia, občianske združenie

René Bílik je štatutárom / mohlo medzitým prísť k výmazu / TV PEZINOK, s.r.o. , bývalý podpredseda Občianskej demokratickej strany.

2. Mgr. Bohumír Bobocký Rok narodenia: 1966 Bydlisko: Košice Vzdelanie: vysokoškolské VŠMU Bratislava Zamestnávateľ: Ministerstvo kultúry SR Funkcia v zamestnaní: poverený riadením odboru audiovízie a kinematografie Navrhol: Asociácia filmových a televíznych scenáristov Odbory audiovizuálnych tvorcov Únia slovenských televíznych tvorcov United filmmakers, občianske združenie Herecká obec Slovenska Asociácia pracovníkov so zvukom – APZ Bratislava Vec verejná, občianske združenie Bratislava 3. ThLic. Marián Gavenda Rok narodenia: 1963 Bydlisko: Trenčín Vzdelanie: vysokoškolské Lateránska univerzita Rím, Filozofická a teologická fakulta, Gregoriánska univerzita Rím Zamestnávateľ: Konferencia biskupov Slovenska Funkcia v zamestnaní: hovorca KBS Navrhol: Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky KBS

K tomu už raz publikované : Priloha- zo stranky KBS- www.rcc.sk/kbs/

Výňatky.

1.6 Masmédiá – prostriedky spoločenskej komunikácie

1.6.2 Ciele- kvalitne personálne obsadiť Odbornú redakciu náboženského vysielania SRo aProgramové centrum duchovného života STV

nájsť spôsob na oficiálny vplyv KBS pri menovaní šéfov týchto inštitúcií (vsuvka do zákona o STV a SRo, zmluva medzi KBS, ERC a týmito inštitúciami, vhodná forma „kánonickej misie a pod.)

dosiahnuť častejšie zaraďovanie správ zo života Cirkvi do spravodajstva verejnoprávnych inštitúcií;i) šírenie kresťanských myšlienok a programov s duchovným zameraním do práce iných redakcií v STV a Sro;

presadiť do zákonov o Radách (Rada pre vysielanie a retransmisiu, Rada STV, Rada SRo) možnosť delegovania kandidáta Cirkvi (v spolupráci s ERC)

zakomponovať do dielčích zmlúv medzi Svätou Stolicou a SR právo na vlastné médiá a povinnosť štátu podpory a umožnenia celoslovenskej pôsobnosti

4. Mgr. Danica Rísová Rok narodenia: 1948 Bydlisko: Bratislava Vzdelanie: vysokoškolské Pedagogická fakulta Nitra Zamestnávateľ: Slovenský syndikát novinárov Funkcia v zamestnaní: predsedníčka Klubu tvorcov pre deti a mládež Navrhol: Slovenský syndikát novinárov 5. JUDr. Peter Škultéty Rok narodenia: 1950 Bydlisko: Bratislava Vzdelanie: vysokoškolské UK Bratislava, Právnická fakulta Zamestnávateľ: Funkcia v zamestnaní: Navrhol: Matica slovenská

Dr. Škultéty je doposiaľ konateľom / možno dochádza k výmazu / spoločnosti Nový Slovák s.r.o., kde je spolumajiteľom spoločnosť Avízo, Concept team, spol. s.r.o , ktorú vlastní JUDr. Ernest Deák, ktorý zase spoluvlastní , okrem iného, aj televíznu spoločnosť NAUTIK TV, spol. s r.o., ďalej spoločnosti MV LINE, s.r.o., O.K. AVÍZO - reklamná agentúra spol. s r.o., PORTOUR a.s., RNS Holding International a.s.

9. 12. 2004

Dobré i zlé

CELAMKO PREDNÁŠA
© 1945-2004 Kompost
Zo zápisnice č. 21/2004 zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 7. 12.2004 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu Zlé správy : 13/ Kontrolný monitoring Návrh na začatie správneho konania Správa č. 66/2004/TV o monitorovaní Slovenskej televízie (monitorovaný program Superstar zo dňa 29.10.2004) Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 16/ Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č.2386/148-2004 zo dňa 2.11.2004 sťažovateľ: fyzická osoba (na prekročenie reklamného času dňa 21.10.2004 v čase 20:00-21:00 ) Správa o šetrení sťažnosti č. 2386/148 smerujúcej proti vysielaniu STV Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 17/ Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č.2387/147-2004 zo dňa 2.11.2004 sťažovateľ: fyzická osoba (na prekročenie reklamného času dňa 28.10.2004 v čase 20:00–21:00) Správa o šetrení sťažnosti č.2387/147 smerujúcej proti vysielaniu STV Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 18/ Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č. 2292/146-2004 zo dňa 19. 10. 2004 sťažovateľ: právnická osoba (na vysielanie programu Reportéri z dňa 22.9.2004, reportáž „Adopcie ako biznis“) Správa o šetrení sťažnosti č. 2292/146-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 19/ Šetrenie sťažnosti Materiál preložený zo zasadnutia Rady dňa 23.11.2004 Sťažnosť č. 2266/143-2004 zo dňa 18.10.2004 sťažovateľ: právnická osoba (na vysielanie programu Reportéri, reportáž Prísne tajné) Správa o šetrení sťažnosti č. 2266/143-2004 smerujúcej proti vysielaniu STV Vysielateľ: STV, vysielateľ na základe zákona 20/ Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č. 2361/149-2004 z 27.10.2004 sťažovateľ: Úrad pre verejné obstarávanie (na vysielanie programu Správy STV zo 17.10.2004 ) Správa o šetrení sťažnosti č. 2361/149-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 21/ Sťažnosť č. 2494/161-2004 zo dňa 16.11.2004 sťažovateľ: právnická osoba (na formu sponzorského odkazu firmy AVON odvysielaného pred programom Svadba snov z 11.11.2004) Správa o šetrení sťažnosti č. 2494/161-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie Vysielateľ:Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona K bodu 13/ Kontrolný monitoring Návrh na začatie správneho konania Správa č. 66/2004/TV o monitorovaní Slovenskej televízie (monitorovaný program Superstar zo dňa 29.10.2004) Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona Uznesenie č. 04-21/13.673: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 66/04/TV o monitorovaní programu Slovensko hľadá Superstar smerujúcej proti Slovenskej televízii, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 29.10.2004 prerušil reklamným blokom program Slovensko hľadá Superstar vysielaný o cca 20.00 hod. Uznesenie č. 04-21/13.674: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 66/04/TV o monitorovaní programu Slovensko hľadá Superstar smerujúcej proti Slovenskej televízii, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 29.10.2004 v čase od 20.00 hod. do 21.00 hod. vysielací čas vyhradený reklame presiahol zákonom stanovený limit ôsmich minút. Úloha č. 21 – 698: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začiatok správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. T: 14.12.2004 Z: PKO K bodu 16/ Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č.2386/148-2004 zo dňa 2.11.2004 sťažovateľ: fyzická osoba (na prekročenie reklamného času dňa 21.10.2004 v čase 20:00-21:00 ) Správa o šetrení sťažnosti č. 2386/148 smerujúcej proti vysielaniu STV Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona Uznesenie č. 04-21/16.678: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 2386/148-2004 smerujúcej voči STV, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 21.10.2004 v čase od 20.00 hod. do 21.00 hod. vysielací čas vyhradený reklame presiahol zákonom stanovený limit ôsmich minút. K bodu 17/ Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č.2387/147-2004 zo dňa 2.11.2004 sťažovateľ: fyzická osoba (na prekročenie reklamného času dňa 28.10.2004 v čase 20:00–21:00) Správa o šetrení sťažnosti č.2387/147 smerujúcej proti vysielaniu STV Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona Uznesenie č. 04-21/17.679: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 2387/147-2004 smerujúcej voči STV, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 28.10.2004 v čase od 20.00 hod. do 21.00 hod. vysielací čas vyhradený reklame presiahol zákonom stanovený limit ôsmich minút. K bodu 18/ Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č. 2292/146-2004 zo dňa 19. 10. 2004 sťažovateľ: právnická osoba (na vysielanie programu Reportéri z dňa 22.9.2004, reportáž „Adopcie ako biznis“) Správa o šetrení sťažnosti č. 2292/146-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona Uznesenie č. 04-21/18.680: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č.2292/146-2004 smerujúcej proti Slovenskej televízii, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci programu „Reportéri“ odvysielal reportáž s názvom „Adopcie ako biznis“, v ktorom prezentoval jednostranné informácie a názory bez toho, aby zabezpečil všestrannosť informácií a názorovú pluralitu k danej problematike v rámci vysielanej programovej služby. Úloha č. 21 – 704:Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. Pozve účastníka konania na ústne pojednávanie dňa 11.01.2005. T: 14.12.2004 Z: PKO Dobré správy : Uznesenie č. 04-21/10.670: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej aj „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 2356/151-2004 zo dňa 27.10.2004 a dospela k záveru, že sťažnosť je v zmysle § 19 ods. 1 prvá veta zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach neopodstatnená. Úloha č. 21 – 695: Zaslať oznámenie o vybavení sťažnosti prevádzkovateľovi servera www.radioweb.sk (podľa požiadavky sťažovateľa). T: 17.12.2004 Z: LO K bodu 19/ Šetrenie sťažnosti Materiál preložený zo zasadnutia Rady dňa 23. 11. 2004 Sťažnosť č. 2266/143-2004 zo dňa 18.10.2004 sťažovateľ: právnická osoba (na vysielanie programu Reportéri, reportáž Prísne tajné) Správa o šetrení sťažnosti č. 2266/143-2004 smerujúcej proti vysielaniu STV Vysielateľ: STV, vysielateľ na základe zákona Uznesenie č. 04-21/19.681: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon č. 152/1998 Z. z.“) a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č.2266/143-2004, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú. Úloha č. 21 – 705: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi sťažovateľovi výsledok šetrenia v zmysle prijatého uznesenia. T: 15.12.2004 Z: PgO K bodu 20/ Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č. 2361/149-2004 z 27.10.2004 sťažovateľ: Úrad pre verejné obstarávanie (na vysielanie programu Správy STV zo 17.10.2004 ) Správa o šetrení sťažnosti č. 2361/149-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona Uznesenie č. 04-21/20.682: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon č. 152/1998 Z. z.“) a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 2361/149-2004, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú. Úloha č. 21 – 706: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi sťažovateľovi výsledok šetrenia v zmysle prijatého uznesenia. T: 15.12.2004 Z: PgO K bodu 21/ Sťažnosť č. 2494/161-2004 zo dňa 16.11.2004 sťažovateľ: právnická osoba (na formu sponzorského odkazu firmy AVON odvysielaného pred programom Svadba snov z 11.11.2004) Správa o šetrení sťažnosti č. 2494/161-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie Vysielateľ:Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona Uznesenie č. 04-21/21.683: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon č. 152/1998 Z. z.“) a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 2494/161-2004, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.
Celamkova katastrofická vízia :
Ako som už upozorňoval pre Slovenskú televíziu sa rysuje iná možná katastrofa. Zákon č. 308 zo 14. septembra 2000o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách hovorí v § 36, Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní televíznej programovej služby nasledovné : (2) Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa na základe zákona nesmie presiahnuť 3 % denného vysielacieho času. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 10 % denného vysielacieho času, a to o čas vyhradený telenákupným šotom. (3) Vysielací čas vyhradený reklamným šotom a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny nesmie presiahnuť 20 % (12 min). Vysielací čas vyhradený reklame v čase od 19. 00 h do 22.00 h nesmie presiahnuť u vysielateľa na základe zákona osem minút počas jednej celej hodiny. (4) Do vysielacieho času vyhradeného reklame sa na účely odsekov 1 až 3 nezapočítava čas venovaný a) vlastnej propagácii, b) oznámeniam vysielateľa o vlastnom programe, c) oznamom vo verejnom záujme alebo charitatívnym výzvam vysielaným bezplatne. (5) Vlastná propagácia na účely tohto zákona je činnosť vysielateľa, určená na získanie a udržanie pozornosti verejnosti k vlastnému vysielaniu, programom, tovarom alebo službám, priamo či nepriamo spojeným s vysielaním a programami; za vlastnú propagáciu sa nepovažuje oznámenie vysielateľa, ktorým informuje verejnosť o vlastnom programe. § 37 Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní rozhlasovej programovej služby (2) Časový rozsah vyhradený reklame vo vysielaní rozhlasovej programovej služby vysielateľa na základe zákona na každom jeho jednotlivom okruhu nesmie presiahnuť 3 % ich denného vysielacieho času. Na rozdiel od SRo by sa teda podľa výkladu tohto zákona mali STV oba okruhy spočítať a v rámci jednej hodiny by na Jednotke a Dvojke SPOLU vysielací čas vyhradený reklame v čase od 19. 00 h do 22.00 h nemal presiahnuť osem minút počas jednej celej hodiny. Som zvedavý, ako sa to bude riešiť, pretože horeuvedené problémy sú vážne a, v prípade presahu ,znamenajú výrazné porušenie zákona. Dúfajme, že sa všetko vyjasní a v prípade porušenie zákona Slovenskou televíziou dôjde ku náprave. Aj keď , vzhľadom na vypredané breaky v Slovensko hľadá Superstar, ktorá až do konca roku bude vysielať reklamné breaky po 2 minúty a program sa bude skladať z troch častí.

MEDIA NEWS

Medzinárodná spravodajská televízia vznikne v roku 2005 Francúzsky medzinárodný spravodajský kanál , ktorý vláda plánovala už v roku 2004 začne pravdepodobne vysielať na jeseň v roku 2005. Onedlho by sa mala objaviť oficiálna správa a k problematike sa zíde aj francúzska vláda. Na projekte sa rovnakým dielom spolupodieľajú subjety TF1 a Francetélévisions a používať by mali zdroje od TF1, LCI (La Chaîne Info), France 2 and France 3. Projekt je zameraný hlavne na Afriku, Stredný východ a Áziu. Vysielanie bude vo francúžštine a angličtine. Parterstvo nevylučujú AFP, RFI a EuroNews. Zdroj : EJC Media News

8. 12. 2004

NEKONEČNÝ PRÍBEH POKÚT

NEKONEČNÝ PRÍBEH POKÚT alebo AKO OHROZIŤ FUNKČNOSŤ STV DO BUDÚCNOSTI. Rada pre vysielanie a retransmisiu na utorkovom zasadnutí začala správne konanie voči Slovenskej televízii za prerušenie programu Slovensko hľadá SuperStar reklamnými blokmi. RVR tiež bude skúmať, či STV pri tomto programe neprekročila 8-minútový reklamný limit v hlavnom vysielacom čase. STV rozdelila program SuperStar na viacej častí, vraj kvôli dramaturgii programu. Keďže ani Rada STV nemala možnosť licenčnú zmluvu preskúmať / iba jej časti boli ústne komentované Dozornou komisiou / bude zaujímavé zistiť, či zakúpená zahraničná licencia od Fremantle neobsahuje podmienku prerušenia programu reklamou, čo by však bolo v rozpore s u nás platným zákonom. Dnes je pochopiteľné , prečo Richard Rybníček Rade STV zmluvu v rozpore so zákonom nechcel predložiť. Najabsurdnejšie je vyjadrenie Branislava Zahradníka podľa ktorého majiteľ licencie SuperStar nemá k reklamným brejkom počas tohto programu výhrady, lebo aj on má svoj podiel na komerčnom úspechu STV. Odporúčam, aby sa tento človek k problematike médií nevyjadroval, pretože škodí Slovenskej televízii a prezradí viac , než by mal. Hlavne to, že STV sleduje záujmy niekoho iného . Ale pre Slovenskú televíziu sa rysuje iná možná katastrofa. Zákon č. 308 zo 14. septembra 2000o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách hovorí v § 36, Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní televíznej programovej služby nasledovné : (2) Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa na základe zákona nesmie presiahnuť 3 % denného vysielacieho času. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 10 % denného vysielacieho času, a to o čas vyhradený telenákupným šotom. (3) Vysielací čas vyhradený reklamným šotom a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny nesmie presiahnuť 20 % (12 min). Vysielací čas vyhradený reklame v čase od 19. 00 h do 22.00 h nesmie presiahnuť u vysielateľa na základe zákona osem minút počas jednej celej hodiny. (4) Do vysielacieho času vyhradeného reklame sa na účely odsekov 1 až 3 nezapočítava čas venovaný a) vlastnej propagácii, b) oznámeniam vysielateľa o vlastnom programe, c) oznamom vo verejnom záujme alebo charitatívnym výzvam vysielaným bezplatne. (5) Vlastná propagácia na účely tohto zákona je činnosť vysielateľa, určená na získanie a udržanie pozornosti verejnosti k vlastnému vysielaniu, programom, tovarom alebo službám, priamo či nepriamo spojeným s vysielaním a programami; za vlastnú propagáciu sa nepovažuje oznámenie vysielateľa, ktorým informuje verejnosť o vlastnom programe. § 37 Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní rozhlasovej programovej služby (2) Časový rozsah vyhradený reklame vo vysielaní rozhlasovej programovej služby vysielateľa na základe zákona na každom jeho jednotlivom okruhu nesmie presiahnuť 3 % ich denného vysielacieho času. Na rozdiel od SRo by sa teda podľa výkladu tohto zákona mali STV oba okruhy spočítať a v rámci jednej hodiny by na Jednotke a Dvojke SPOLU vysielací čas vyhradený reklame v čase od 19. 00 h do 22.00 h nemal presiahnuť osem minút počas jednej celej hodiny. Som zvedavý, ako sa to bude riešiť, pretože horeuvedené problémy sú vážne a, v prípade presahu ,znamenajú výrazné porušenie zákona. Dúfajme, že sa všetko vyjasní a v prípade porušenie zákona Slovenskou televíziou dôjde ku náprave. Aj keď , vzhľadom na vypredané breaky v Slovensko hľadá Superstar, ktorá až do konca roku bude vysielať reklamné breaky po 2 minúty a program sa bude skladať z troch častí.

Konečne kvalitná Amerika na STV

Konečne kvalitná Amerika na STV

© 1945-2004 Kompost

Kartinki Speciál: Tatry fuč!

http://www.kompost.cz/clanek/71252

Trochu kultúry, preboha. Sú tu ľudia. V okolitých krajinách sa tvrdo pripravujú nielen na digitálne šírenie, ale aj prípravu spravodajských a kultúrne zameraných televíznych kanálov. Či už ide o Českú televíziu a jej dva digitálne programy / spravodajstvo a dokument / , alebo o poľskú verejnoprávnu TVP, s jej novým kanálom TVP Kultura. Slovenský trh sa nemôže porovnávať so slovenským a slovenský už tobôž nie s poľským. Počet koncesionárov je značne odlišný a aj príjmov – TVP cca 500 mil. EUR, ČT cca 185 mil. EUR, STV cca 40 mil. EUR Chyba štátu , ale i komunikácie STV s ním je, že vlastne žiadna komunikácia o tom, ako by sa mohla napĺňať plnohodnotne verejná programová služby, nie je. To je však momentálny celospoločenský problém, kde sa kultúra stala čistým tovarom, záťažou, ktorej by sa každý chcel zbaviť. Keď už nič iné, tak aspoň ministra kultúry. Aby ho, preboha, niečo nenapadlo. A do toho skvelo zapadá aj obraz o Slovenskej televízii, kde sa presadila teoréma, že „tvorba je chimérou.“ Ale o inom. Zatiaľ by stačilo málo . Namiesto trochu chaoticky nakupovaných megahitov / Múmia sa vracia , bez prvej Múmie , Psycho 4, bez klasického Psycha / , chýba na STV už koncepčné dlhodobé uvádzanie nielen klubových filmov svetovej kinematografie. Vôbec si nemyslím , že by STV mala rovno vysielať profil D. W. Griffitha . Nežiadam ani ihneď Bergmana a P.P. Pasoliniho. Možno by sa ale hodili profily Alfred Hitchcocka, , Sama Peckinpaha, Viscontiho, Antonionho , Felliniho,, Kubricka, Wellesa, Bertolucciho, Tarkovského, Kieslowského, , Kena Russela. Čo tak konzumovateľnejší Germi .DeSica, , Billy Wilder ,Francis Ford Coppola ? Sčasti tieto predstavy spĺňa Filmový klub na Dvojke, ale s filmami sa nepracuje nijak zvlášť koncepčne. Že ste to už videli ? A kde, prosím Vás ? A ktorá generácia ? Že to ľudia nechcú ? Skúsme ich to naučiť, pretože o pár rokov nám vyrastie mediálne mentálne retardované spoločnosť A všimli ste si, že zmizli staršie filmy aj hollywoodskej produkcie ? Akoby sa všetko začínalo rokom 2003. Tam sa to ale naozaj nezačalo. To však chce koncepčnosť a dlhodobejšiu stratégiu. Nielen rýchle výsledky sledovanosti a share. Ak však STV bude dlhodobo diváka pripravovať, že uvidí len MEGAHITY, potom ho automaticky sklamú dobré filmy ako Svet podľa Prota /6,5 % sldovanosť/, Braček, kde si / 6,2 %/ alebo U- Turn /4,4 %/. Očakával totiž komerčný megahit, mal to v podvedomí. Žiaľ. A na to ho STV dlhodobo pripravovala.. A Gladiátorov na trhu veľa nie je. Hlavne nie cca 1.752.000,- Sk. Je však možné, že verejnosť sa dočká od predstaviteľov STV reakcie typu : „Je nám ľúto, ale Domáca horúčka sa bude vysielať každý deň, máme isté zadosťučinenie, že sa potvrdzuje správnosť nášho rozhodnutia. Správame sa ako manažment a nie ako nejaké kultúrna nadácia, tomu nech sa venujú komerčné televízie."

7. 12. 2004

GLORIA IN EXCELSIS !

Gloria in Excelsis ! Slovenská televízia je v reštrukturalizácii. Bola už aj po reinžinieringu, takže sme si zvykli. Slovenská televízia je však sledovanejšia a ľuďom ponúka to, čo sa im páči. Alebo vnúka ? Vianočné programy sa v slovenskej televízii pripravovali celý rok. Nešlo iba o koordinované akvizície, ale aj o hodnoty, príjemný pocit pre diváka a jeho stretnutie na obrazovke s osobnosťami, ktoré má rád. Aj s tými našimi, veru. Čo nám teda po celoročnom úsilí ponúka Slovenská televízia na tri Vianočné sviatky ? Okrem akvizičných tituloch, kde sa snaží konkurovať komerčným televíziám ? Diváci verejnoprávnej televízie uvidia 26. decembra v premiére aj novú slovenskú rozprávku Zlatý hlas v réžii Jozefa Banyáka, ktorá však vznikla dávno pre nástupom Richarda Rybníčka . Jej vysielací čas na premiéru je skutočne skvostný : Nedeľa 25 .12.2004 12:25 Zlatý hlas .Nová televízna rozprávka na rómske motívy o láske, slobode a babke-Smrtke. Nuž, to je celé Slovensko na Štefana na cestách a u rodín na obede a určite sleduje dychtivo slovenskú televíziu,... V predvečer Štedrého dňa nás pri príprave pokojných sviatkov pribije Slovensko hľadá SuperStar , aby sa nám na Štedrý pripomenulo až dva krát : o 05:55 a o 07:30 si živým hlasovaním. Hneď sa bude lepšie stavať stromček a bude to aj taká spevácka predpríprava na Polnočnú svätú omšu z kostola Najsvätejšej Trojice v Bratislave. Aby Vám nebolo smutno, Silvester je celý o Superstar. Štedrý deň na Jednotke bude pokračovať takými pôvodným titulmi ako : Polnočná svätá.omša z kostola Najsvätejšej Trojice v Bratislave.... Prvý sviatok vianočný pokračuje v trende pôvodných diel Správy STV, Góly - body – sekundy a licencovaná Pošta pre teba - Špeciál ! Výber najpútavejších príbehov . Škoda, lebo štatutárny zástupca generálneho riaditeľa Rybníčka a programový šéf Jednotky mohli pripraviť Domácu horúčku s podtitulom prírastok do rodiny o akom sa im ani nesnívalo. Satan u Ježiška. Po mojsejovcoch by to obrazovka Jednotky na Štedrý večer zniesla ...
Na Druhý sviatok vianočný nám STV na Jednotke pod stromček pripravila už spomínanú premiéru rozprávky Zlatý vlas, premiéry Elá hop, Správy STV ,Góly - body – sekundy a licencovanú Svadbu snov . / Sú chvíle, ktoré si ľudia pamätajú po celý život. Dni, ktoré sa už nikdy nezopakujú. Najväčší sviatok lásky najväčšej megashow, akú kedy Slovensko malo/. No, ja som si myslel , že najväčšou megashow je SuperStar. Gloria in Excelsis ! Program Dvojky je prijateľnejší z hľadiska originality, ale pôvodnej tvorby je opäť ako šafranu. Na Štedrý deň je pripravená nádielka v podobe Čas dohviezdny-čas ľúbezný ,televízne folklórne pásmo s tématikou vianočných vinšov a zábav z Liptova, 1976 ,Vianoce na Gemeri ,Vianočné zvyky na Gemeri, 1993,Tajomstvo Vianoc ,televízny dokument o zmysle, veľkosti a hĺbke vianočného tajomstva - inkarnácie Boha, 2001 ,Dohviezdny večer , rozprávka pre deti - prevzaté predstavenie divadla PIKI , ktorá je premiérou ,Narodil sa Kristus Pán ,hudobno - poetické pásmo vianočných veršov, piesní a kolied v interpretácii súrodencov Jendruchovcov na pozadí príbehov stvárnených v najväčšom slovenskom betleheme v Rajeckej Lesnej, 2002 , Rozmajrín ,televízna inscenácia klasickej slovenskej veselohry z dedinského prostredia 1969 ,Zázračná rosa ,pôvodná televízna rozprávka o spravodlivej odmene za láskavé srdce, ale i za chamtivosť a závisť, 1988 , Keď sa Kristus narodil , hudba a poézia 15.,16. a 17. storočia obdobia Vianoc v podaní súboru Chorus angelorum ,1999. Ani na Štedrý večer STV nedala krásny darček deťom na Jednotke, takže sa ŠTEDRÝ DEDUŠKO VEČERNÍČEK vysiela na Dvojke, samozrejme z repríz. Úspešných .
/ Ozaj, viete , že objem predaja animovaných relácií STV bol pred príchodom nového manažmentu 20 miliónov ročne ? / Výpočet všetkých programov je dlhý. Väčšinou ide o reprízy z rokov, kedy , podľa súčasného riaditeľa nič hodnotné nevznikalo a robili to parazitujúce tvorivé nátlakové skupiny. Z premiér na Dvojke tak zaujme Duchovné slovo, Evanjelické služby Božie. Priamy prenos z Modry – Kráľovej, Narodenie Pána , na prvý Sviatok Vianočná opäť Duchovné slovo a mnohí sa už tešia na perličku Sadneme si za stôl; Kuchynské hity od Samuela Ivašku Dvojku však obohatí aj reprezentačný dobročinný večer Slovenskej humanitnej rady, venovaný dobrovoľníkom, ktorí nezištne pomáhajú ľuďom v núdzi. Benefícium 2004, dlhodobý projekt Slovenmskej televízie. Premiérami sú aj dokumenty Maliar páter Teodor režiséra Karola Floreána, Kráľ Poľany, Trochu zmätočná je repríza relácie z roku 1999 Duchovné slovo , príhovor P.ThLic. Róberta Bezáka CSsR, provinciála Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. Asi je nadčasová. Sviatky zakončí premiéra profilu o Petrovi Dvorskom. Televízia je o recyklácii. Recyklujú sa aj dokupované práva k akvizičným titulom, ale Slovenská televízia stojí predovšetkým na opakovaní vlastného archívu. Ak sa urýchlene nezačne vyrábať, nebude čo recyklovať. Vlastne- všetko už STV odvysielala v krízovom režime. Skoro. Peniaze na výrobu sú, treba ich hľadať v grantoch, koprodukciách a v šikovných ľuďoch. Ale treba tú výrobu aj chcieť. A to je problém. Slovenská televízia nie je IBA o nákupe programov a predaji reklamy. Gloria in Excelsis ! Ale na Funny Girl sa teším.
Nemám ju na DVD.

6. 12. 2004

Týždeň na STV

TÝŽDEŇ NA STV Dnes vyšlo prvé číslo nového spravodajsko-spoločenského časopisu Týždeň. Na hodnotenie jeho kvality je priskoro, napokon ju najlepšie zhodnotia čitatelia. Slovensko však už dlhodobo potrebuje časopis, s podobným zameraním ako český Týden alebo Reflex. Po márnych pokusoch Momentu, Formátu, vraj póorovského Live !, tu je časopis, ktorý chce zaujať prázdne miesto a chce osloviť presnú cieľovú skupinu. Otázne je, či to trh chce a unesie. Treba vydržať a aj fandiť novému a inteligentnému časopisu. Medzi zástupcami v dozornej rade sú aj zaujímavé mená : Fedor Gál , Vladimír Čečetka a Juraj Rehák. Je pochopiteľné, že podnikatelia budú sledovať svoje záujmy. Je celkom legitímne, ak sa reklamná kampaň začala napríklad v TA3, veď zástupcom šéfredaktora Š. Hríba je aj Róbert Žitňanský , pochopiteľná je kampaň aj v Rádiu Expres , veď členom dozornej rady je aj spolumajiteľ tohto rádia . Neverím, že Vladimír Čečetka, ako spolumajiteľ oi. spoločností FOCUS ,MARK/BBDO Bratislava, s.r.o, , Prvá mediálna spoločnosť s.r.o, nebude sledovať svoje záujmy. Opäť je to úplne legitímne. Oveľa zaujímavejšie bolo vidieť a vedieť, aké dohody sú medzi STV a W Presom-om. Práve z toho dôvodu, že podnikatelia budú sledovať svoje záujmy a STV má sledovať iné, ako ich záujmy. Domnievam sa, že verejnoprávnej televízii by reláciu Pod Lampou odteraz mal platiť W-press . Ale udbijú nás mediálnou spoluprácou, veď v Týždni je celostránkové Dotkni sa Jednotky... Myslm si, že ide o skrytú reklamu, keďže šéfredaktor Týždňa Štefan Hríb so zástupcom šéfredaktora Jurajom Kušnierikom moderujú reláciu Pod lampou na STV a isto sa tam neraz zjaví aj František Šebej, bývalý šéfredaktor Domino fóra,ktorý pripravuje kritickú prílohu Týždňa. Nuž a Michal Kaščák,najčastejšie prizývaný hudobný hosť do STV relácií pracuje v Týždni takisto. Je zvykom, že veľké a úspešné televízie spolupracujú s veľkými a úspešnými vydavateľstvami. Na rozdiel od STV to neskrývajú, ako napríklad Spigel TV , stern TV. Zažijeme týždeň spolu s Týždňom na STV?

5. 12. 2004

© 1945-2004 Kompost

NA HRANE

NA HRANE Je pochopiteľné, že v súčasnej ekoomickej situácii sa Slovenská televízia snaž získať čo najviac finančných prostriedkov . STV však nestačilo, že program Slovensko hľadá SuperStar umelo delila na dve časti, kvôli reklame. 3. decembra program Slovensko hľadá SuperStar rozdelila až na tri časti .Reklamné breaky tak vložila STV dva krát. V prípade udelenia pokuty pôjde o čistú stratu STV, ktorá nie je nákladovou položkou. Toľko o účtovníctve. Teraz o obavách, ktoré sa aj tak verejne vyslovujú. Komerčné televízie si budú onedlho klásť otázku, či vôbec platí Zákon o vysielaní a retransmisii a či sú vlastne koncesionárske poplatky oprávneným príjmom verejnoprávnej televízie. Potom ich začnú klásť iným. A na tieto aktivity by mohol doplatiť Slovenský rozhlas, pretože toľko sa budú kompetentní hádať o novele zákona, až to presadia silnejší. Čo potom ? Budeme mať opäť štátne médiá ? Na margo : Program zasadnutia RVR, dňa 07.12.2004 13/ Kontrolný monitoring Návrh na začatie správneho konania Správa č. 66/2004/TV o monitorovaní Slovenskej televízie (monitorovaný program Superstar zo dňa 29.10.2004) Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 16/ Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č.2386/148-2004 zo dňa 2.11.2004 sťažovateľ: fyzická osoba (na prekročenie reklamného času dňa 21.10.2004 v čase 20:00-21:00 ) Správa o šetrení sťažnosti č. 2386/148 smerujúcej proti vysielaniu STV Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 17/ Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č.2387/147-2004 zo dňa 2.11.2004 sťažovateľ: fyzická osoba (na prekročenie reklamného času dňa 28.10.2004 v čase 20:00–21:00) Správa o šetrení sťažnosti č.2387/147 smerujúcej proti vysielaniu STV Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 18/ Šetrenie sťažnosti Návrh na začatie správneho konania Sťažnosť č. 2292/146-2004 zo dňa 19. 10. 2004 sťažovateľ: právnická osoba (na vysielanie programu Reportéri z dňa 22.9.2004, reportáž „Adopcie ako biznis“) Správa o šetrení sťažnosti č. 2292/146-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 19/ Šetrenie sťažnosti Materiál preložený zo zasadnutia Rady dňa 23.11.2004 Sťažnosť č. 2266/143-2004 zo dňa 18.10.2004 sťažovateľ: právnická osoba (na vysielanie programu Reportéri, reportáž Prísne tajné) Správa o šetrení sťažnosti č. 2266/143-2004 smerujúcej proti vysielaniu STV Vysielateľ: STV, vysielateľ na základe zákona 20/ Šetrenie sťažnosti Sťažnosť č. 2361/149-2004 z 27.10.2004 sťažovateľ: Úrad pre verejné obstarávanie (na vysielanie programu Správy STV zo 17.10.2004 ) Správa o šetrení sťažnosti č. 2361/149-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 21/ Sťažnosť č. 2494/161-2004 zo dňa 16.11.2004 sťažovateľ: právnická osoba (na formu sponzorského odkazu firmy AVON odvysielaného pred programom Svadba snov z 11.11.2004) Správa o šetrení sťažnosti č. 2494/161-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie Vysielateľ:Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona