13. 4. 2021

Rodinní príslušníci obžalovaného Ľubomíra Kudličku reagujú na vyjadrenia v médiách a očakávajú spravodlivé rozhodnutie odvolacieho súdu

 Rodinní príslušníci obžalovaného Ľubomíra Kudličku reagujú na

 vyjadrenia v médiách a očakávajú spravodlivé rozhodnutie odvolacieho súdu

V ostatných dňoch sme zaregistrovali v médiách (1) vyjadrenie bývalého sudcu Ústavného súdu SR Mojmíra Mamojku, ktorý sa ostro ohradil voči tvrdeniam odsúdeného Kristiána Kádara, ktorý uvádza, že Mojmír Mamojka mal mať účasť na sprostredkovaní stretnutia Ľudovíta Sátora s Milanom Lučanským. Mamojka mal okrem iného uviesť, že „Je to niečo absolútne absurdné a naozaj mu zostáva občas rozum stáť.“ K osobe svedka Kádara je možné uviesť, že je to jediný priamy svedok, ktorý svedčí v neprospech obžalovaného v trestnej veci, kde je aktuálne obžalovaný a kde bol neprávoplatne odsúdený na 25 ročný trest odňatia slobody. K uvedenému chceme podotknúť, že vo verejne dostupnom rozsudku sa píše, že tento svedok uvádza, ako mal cez paraván a od vedľajšieho stola počuť rozhovor Sátora a nebohého Smolena, ktorý sa mal týkať objednávky likvidácie poškodeného Krajčiho, ktorého smrť sa kladie obžalovanému za vinu (3). Ďalej tento svedok uvádza, že išiel so svedkom Zsoltom Nagyom do Prievidze a tam mal Zsolt Nagy zastreliť poškodeného (2). Úplne opačne situáciu opisuje svedok Nagy, ktorý uvádza, že svedok Kádar nebol vôbec v Prievidzi a strieľať mal Sátor (4). Napriek týmto zásadným rozporom vo výpovediach kľúčových svedkov súd uveril obom svedkom. Súd k týmto rozporom uviedol, že práve tieto rozpory vo výpovediach ich činia dôveryhodnými (72). Uvedená úvaha postráda elementárnu logiku.

Nedávno médiá publikovali aj iné rozhodnutie o kauze v silových zložkách (1). Dôvodnosť obvinenia v tejto kauze je postavená na dvoch svedkoch a práve zhoda ich výpovede zakladá ich dôveryhodnosť a tým pádom aj dôvodnosť obvinenia. V tomto prípade nezhodnosť, resp. absolútna rozdielnosť výpovedí svedkov o kľúčových okolnostiach skutku zakladá ich dôveryhodnosť. Takého rozhodnutie je chaotické, nepôsobí dôveryhodne a postráda elementárnu logiku. Svedok Kádar vypovedá ako univerzálny svedok vo viacerých kauzách, resp. konaniach. K jeho osobe je potrebné uviesť, že v konaní, kde bol obžalovaný, bol odsúdený na 25 rokov odňatia slobody za násilnú trestnú činnosť. Súd mu v tomto konaní neveril, keď sa staval do role obete, neverili mu ani znalci z odboru psychiatria, avšak v tomto konaní, kde vystupuje už ako svedok mu už súd v spojení s iným znalcom psychiatrom uveril. Je pre nás nepochopiteľné, že v jednom konaní môže byť osoba Kádara dôveryhodná a inom konaní nie, v závislosti od jeho aktuálneho procesného postavenia. Takéto rozdielne hodnotenie vierohodnosti jednej osoby v rôznych procesných postaveniach môže zakladať nebezpečnú rozhodovaciu prax do budúcnosti. Súd sa musí pri rozhodovaní o vine obžalovaného oprieť o fakty jednoznačne zistené a preukázané bez rozumných pochybností. V tomto prípade tomu tak nebolo. Celá rodina verí v spravodlivé rozhodnutie odvolacieho súdu.

Rodina Kudličková

Fakty:

(1) https://www.aktuality.sk/clanok/876482/pcolinsky-tvrdi-ze-v-garazi-nasiel-anonymny-list-o-jehoplanovanej-diskreditacii/

(2) Skutok je opísane v rozsudku na strane 2 a 3.

(3) Kádarová výpoveď z verejného pojednávania na str. 12 až 15 rozsudku.

(4) Nagyova výpoveď na strane 15 až 18 rozsudku.

(5) Popis rozporov vo výpovediach je na strane 72.

(6) Posudky Kádara sú na strane 76.