28. 9. 2022

Audiovizuálny fond hľadá nového riaditeľa

Audiovizuálny fond hľadá nového riaditeľa

500 občianske združenie - Realizáciu série dokumentárnych filmov PO STOPÁCH  MAJSTRA PAVLA finančne podporil AUDIOVIZUÁLNY FOND www.avf.sk | Facebook

Rada Audiovizuálneho fondu vyhlásila výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa/riaditeľky Audiovizuálneho fondu.
V súvislosti s blížiacim sa skončením tretieho funkčného obdobia doterajšieho riaditeľa Martina Šmatláka a v súlade s § 4 ods. 2 písm. m) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku a v zmysle uznesenia zo dňa 23.9.2022 Rada Audiovizuálneho fondu (ďalej len „rada“) vyhlasuje výzvu na predkladanie prihlášok kandidáta na funkciu riaditeľa/riaditeľky Audiovizuálneho fondu. Prihlášku podpísanú kandidátom spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť Audiovizuálnemu fondu do 16. decembra 2022 do 16.00 hod v uzatvorenej obálke s označením „Prihláška na funkciu riaditeľa/riaditeľky Audiovizuálneho fondu. NEOTVÁRAŤ“. Prihlášku možno doručiť osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je čas doručenia prihlášky.
V prihláške kandidát uvedie svoje meno a priezvisko, tituly a jasne vyjadrí svoju vôľu kandidovať na funkciu riaditeľa/riaditeľky fondu. Kandidát uvedie v prihláške aj zoznam príloh, ktoré k prihláške prikladá. Kandidát spolu s prihláškou predkladá aj projekt riadenia a rozvoja Audiovizuálneho fondu v určenom obsahovom zameraní a rozsahu, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, štruktúrovaný životopis a kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
K prihláške musí kandidát pripojiť aj čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, o splnení podmienky odbornej praxe v oblasti riadenia s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával a o splnení podmienky odbornej praxe v oblasti audiovízie aj so špecifikáciou takejto doterajšej praxe. Kandidát zároveň musí na predpísanom tlačive vyhlásiť, že nevykonáva funkciu ani činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa Audiovizuálneho fondu podľa príslušných predpisov, resp. že takúto funkciu alebo činnosť prestane vykonávať do 30 dní od svojho zvolenia.
Prihlášku a všetky prílohy kandidát predloží v písomnej podobe a zároveň aj v elektronickej podobe na dátovom nosiči. Na prihlášku, ktorá nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a prílohy, alebo ktorá bude doručená po určenom termíne, rada nebude prihliadať.
Všetky podrobné informácie, určené kritériá na funkciu riaditeľa, ako aj vzory príloh sú zverejnené na webovom sídle Audiovizuálneho fondu na adrese www.avf.sk. Kandidátov, ktorí splnia zákonné podmienky na zvolenie a podajú úplnú prihlášku v určenom termíne, rada pozve na verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční na jej januárovom zasadnutí.