27. 4. 2021

Hospodárenie vykázalo prebytok, rada chváli vymáhanie dlhov, kritizuje VO

Hospodárenie vykázalo prebytok, rada chváli
 

 vymáhanie dlhov, kritizuje VO


Bratislava 27. apríla (TASR) – Hospodárenie RTVS v predchádzajúcom roku vykázalo k 31. decembru 2020 pri porovnaní príjmov a výdavkov prebytok vo výške 36.914.806 eur. Vyplýva to zo stanoviska Rady RTVS k výsledku hospodárenia RTVS v roku 2020 s osobitnou pozornosťou venovanou hospodáreniu RTVS s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe zmluvy so štátom. "Výsledok hospodárenia bol dosiahnutý úspornými opatreniami v bežných výdavkoch, nižším čerpaním kapitálových výdavkov a prechodom niektorých výdavkov z roku 2020 do roku 2021," uviedla rada v stanovisku, ktoré schválila na utorkovom rokovaní. Pochválila manažment za efektívne vymáhanie starých dlhov, ktoré zabránilo vyššiemu prepadu v príjmoch, na druhej strane opätovne upozornila na potrebu zvýšiť efektívnosť verejných obstarávaní (VO).
Celkové výdavky RTVS dosiahli v roku 2020 sumu 128.390.233 eur, čo je plnenie na úrovni 79,86 percenta. "Na nižšom plnení sa podieľalo nižšie čerpanie kapitálových výdavkov (plnenie na 72,62 percenta), ako aj bežných výdavkov v dôsledku dosahu pandémie ochorenia COVID-19," objasnila členka dozornej komisie rady Jarmila Mikušová, pričom poukázala na to, že nižšie čerpanie v oblasti kapitálových výdavkov súvisí najmä s procesmi VO. "Rada v tejto súvislosti opakovane upozorňuje manažment na nevyhnutnosť zvýšenia efektívnosti obstarávacích procesov. Musia byť v čo najväčšej miere digitalizované i kontinuálne monitorované a vyhodnocované s cieľom ich zjednodušenia a urýchlenia," zdôraznila.
Príjmy RTVS v roku 2020 dosiahli 165.305.039 eur. "V porovnaní s rokom 2019 príjmy bez finančných operácií boli nižšie o 19.860.204 eur, najmä v dôsledku nižších daňových príjmov (úhrady za služby verejnosti) o 7.931.117 eur. Rada pritom upozornila na fakt, že medziročný pokles daňových príjmov by bol výrazne vyšší (na úrovni takmer 14 miliónov), ak by sa RTVS nedarilo efektívne vymáhať staré dlhy. "Do 31. decembra 2020 RTVS vymohla 5,78 milióna eur za staré dlhy týkajúce sa obdobia do 31. decembra 2019," priblížila Mikušová.
Z hľadiska výnosov a nákladov zaznamenala RTVS účtovný zisk vo výške 1.679.290 eur.
V prípade prostriedkov zo zmluvy so štátom, určených na realizáciu pôvodných programov vo verejnom záujme (3 milióny v oblasti rozhlasového vysielania, 19,3 milióna v oblasti televízneho vysielania) čerpala RTVS príspevky v celej poskytnutej výške. Slovenský rozhlas vyrobil 16.287 pôvodných programov vo verejnom záujme s celkovou minutážou 567.588 minút. V oblasti televízneho vysielania bolo vyrobených 2368 samostatných pôvodných televíznych programov vo verejnom záujme s celkovou minutážou 86.115 minút.
V prípade alokácie vo výške 3.000.000 eur, poskytnutej štátom na kapitálové výdavky, bolo čerpanie vo výške 1.081.573 eur. Zvyšok sa prenáša do roka 2021.
Rada vo svojom uznesení takisto opätovne upozornila, že súčasný model financovania RTVS nedostatočne pokrýva jej potreby na ďalší rozvoj, čo sa negatívne prejavuje v náraste investičného dlhu, nedostatočných možnostiach tvorby potrebných finančných rezerv, ako aj pri samotnej programovej výrobe.Copyright © TASR 2021