24. 2. 2021

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu: 

 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO), za porušenie § 16 ods. 3 písm. n) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 8. 6. 2020 odvysielal program Dva a pol chlapa, pričom integrovaná hlasitosť tohto programu bola -22,4 LU, čiže o 0,1 LU vyššia, ako je cieľová úroveň stanovená v § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky MK SR č. 468/2013 Z. z. o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby, čím nezabezpečil, aby zvuková zložka programovej služby bola v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými uvedenou vyhláškou; 
 • uložila sankciu – pokutu 199 eur vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (programová služba Rádio WOW), za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR v súvislosti s tým, že na frekvenciách 93,6 MHz Nitra a 106,7 MHz Trenčín v dňoch 25., 26., 27. a 28. 6. 2020 nevysielal programovú službu v súlade s udelenou licenciou; 
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 26. 12. 2020 odvysielal program Niečo na tej Mary je, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom; 
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s vysielaním programu Televízne noviny (príspevok Násilnosti v Kapitole majú päť obeti), zo dňa 8. 1. 2021; 
 • začala správne konanie voči vysielateľovi KISS rádio, s.r.o. (programová služba Rádio KISS), vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 104,1 MHz Prešov na účely, na ktoré mu bola pridelená; 
 • zmenila licenciu R/138 na vysielanie rozhlasovej programovej služby vysielateľovi MIRJAM s.r.o. v časti podiely programových typov, podiel vysielacieho času a údaje o častiach programovej služby preberané od iných vysielateľov; 
 • zmenila registrácie retransmisie subjektom: I.HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o., MLOK - Levice, s.r.o., TS, s.r.o., Správcovské bytové družstvo IV Košice, SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o., Stavebné bytové družstvo Fiľakovo, Bytový podnik Trebišov, s.r.o., DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Miklovky TV s.r.o.; 
 • zrušila registráciu retransmisie TKR/365 spoločnosti FILLECK, s.r.o. na základe vlastnej žiadosti a zároveň zastavila správne konanie vedené voči tomuto subjektu vo veci zmeny registrácie retransmisie; 
 • vzala na vedomie oznámenie spoločnosti Startitup s.r.o., o prevádzkovaní služby STARTITUP / Videá, poskytovanej na internetovej stránke https://www.startitup.sk/videa/ a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a spadá tak pod pôsobnosť ZVR; 
 • vzala na vedomie doručené štatistiky o odvysielaných programoch televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2020; 
 • vzala na vedomie doručené štatistiky o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb za 4. štvrťrok 2020; 
 • vzala na vedomie skutočnosť o zániku licencie TD/223 spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o. ku dňu 18. 9. 2020 z dôvodu, že vysielateľ nepodal návrh na zápis činnosti do OR SR do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie a zastavila správne konanie vedené voči SPRAVCA SK, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. h) ZVR, v súvislosti s možným nepodaním návrhu na zápis poskytovania digitálneho vysielania ako predmetu činnosti do ORSR. Rada tiež zastavila správne konanie vedené voči SPRAVCA SK, s.r.o., týkajúce sa zmeny právnych skutočností vysielateľa; 
 
 
 

uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok o prijímaní tzv. prílepkoch k zákonom a zákonov v skrátenom legislatívnom konaní), zo dňa 2. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programov Správy RTVS, KRIMI a Noviny a Televízne noviny, zo dňa 28. 11. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS – Jednotka, MAC TV s.r.o. - JOJ, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. - TV MARKÍZA);

- vysielanie sponzorského odkazu Niké, zo dňa 20. 12. 2020 (mediálna komerčná komunikácia, sponzorovanie programu, RTVS, Dvojka);

- vysielanie programu Televízne noviny (príspevok Dráma v Kapitole) zo d
ňa 7. 1. 2021 (ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie upútavky na program a vysielanie programu Posadnutý pomstou z dní 12. a 13. 12. 2020 (scény násilia v upútavkách, ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie reklamného šotu Telekom, zo dňa 20. 12. 2020 (hanobenie na základe náboženstva, mediálna komerčná komunikácia, čestnosť a slušnosť reklamy, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);

- vysielanie upútavky na program Krimi, v programe Kuzelná opatrovateľka, zo dňa 25. 12. 2020 (scény násilia v upútavke, ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu V politike, zo dňa 15. 11. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3);

- vysielanie programu V politike, zo dňa 20. 12. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3);

- vysielanie programu Zarábaj ušami, zo dňa 18. a 28. 12. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, skrytá mediálna komerčná komunikácia, čestnosť a slušnosť reklamy, zaraďovanie reklamy a telenákupu do ysielania, RADIO, a.s., FUN RADIO);