2. 11. 2021

NKÚ upozornil, že výber programov RTVS nezabezpečuje dostatočnú súťaž

NKÚ upozornil, že výber programov RTVS 
 

nezabezpečuje dostatočnú súťažRTVS pri výbere programov nevytvorila dostatočné súťažné prostredie, ktoré by zamedzilo možným subjektívnym rozhodnutím pri selekcii nových formátov do vysielania. Upozorňuje na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) v správe o zisteniach z vykonanej kontroly Zmluvné vzťahy v RTVS, zameranej na obdobie rokov 2018 - 2020 a vybranú vzorku deviatich kontraktov. Na utorňajšom mimoriadnom rokovaní Rady RTVS sumár zistení predstavil predseda NKÚ Karol Mitrík. Vedenie RTVS i členovia rady na rokovaní upozornili, že pri výbere programov bude vždy prítomný subjektívny dramaturgický pohľad.
V rámci zistení kontrolórov Mitrík poukázal na to, že pri výbere programov RTVS nepredložila dokumenty, ktoré mali potvrdzovať hodnotiaci a schvaľovací proces výberu, poukázal tiež na to, že programový riaditeľ v kontrolovanom období bol zároveň predsedom dramaturgickej i programovej rady, čo vytvára priestor pre možné subjektívne rozhodovanie o výbere nových programov. "NKÚ dospel k záveru, že neboli dodržané postupy, ktoré mali zabezpečiť interné súťažné prostredie, ktorých zmluvné vzťahy sa preverovali. Ak organizácia nedokáže preukázať postup, ako došlo k výberu programov, nemožno vylúčiť subjektívne rozhodovanie, ktoré nie vždy muselo znamenať najhospodárnejšie, najefektívnejšie využitie verejných zdrojov," povedal Mitrík. Zdôraznil, že kontrolóri verifikujú procesnú stránku výberu, nehodnotia kvalitu jednotlivých kontrolovaných diel. NKÚ v kontexte svojich zistení upozorňuje RTVS na potrebu revidovania vnútorných smerníc.
Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník na rokovaní uviedol, že hodnotiace zápisnice sú súčasťou dokumentácie, ktorá vyplýva z vedenia jednotlivých titulov v centrálnom registri námetov. Prisľúbil zapracovať návrhy opatrení NKÚ pri optimalizácii interných smerníc, upozornil však i na to, že pri výbere nových formátov sa vždy bude uplatňovať subjektívny pohľad dramaturgov. "Akokoľvek budú nastavené smernice, vo finále, vždy, každé rozhodnutie o zaradení či nezaradení programu, bude založené na subjektívnom hodnotení členov dramaturgickej rady," upozornil.
Podporil to aj podpredseda rady Martin Kákoš. "Tvorba umeleckého programu bude vždy do istej miery podliehať subjektivizmu," upozornil, poukazujúc na to, že správnosť výberu programu bude zodpovednosťou programového riaditeľa. Pripomenul, že efektívnosť výberu umeleckého programu nemožno hodnotiť ako pri spotrebných produktoch.
Predseda rady Igor Gallo je však presvedčený, že práve pri miere subjektivizmu musí byť dodržaný proces a dokumentácia výberu. "Práve preto, aby sme zamedzili pochybnostiam," povedal.
Členovia dozornej komisie Rady RTVS v súvislosti so zistenými nedostatkami v interných právnych predpisoch konštatovali, že Rada prijala od vedenia RTVS návrh krokov pri novelizácii smerníc, samotnú implementáciu bude sledovať.
Na prezentované zistenia NKÚ reagovala strana SaS. Liberáli považujú za dôležité, aby RTVS vytvorila pri výbere programov dostatočné súťažné prostredie. "Je nevyhnutné, aby boli pri výbere programov dodržiavané interné predpisy a vnútorná kontrola. Rovnako to platí aj pri transparentnosti a spravodlivých súťažných podmienkach," uviedol poslanec Národnej rady SR za SaS a člen Výboru NR SR pre médiá a kultúru Roman Foltin.
NKÚ v materiáli upozorňuje tiež na nedostatočné financovanie RTVS zo strany štátu, konštatuje tiež to, že kompenzácie výpadku príjmov z koncesionárskych poplatkov plynúce z legislatívnych zásahov nie sú dostatočné. Manažment RTVS ocenil, že zistenia potvrdili nekompatibilnosť medzi výškou prostriedkov a rozsahom úloh, ktoré má RTVS z týchto zdrojov zabezpečiť.
Členovia rady podobne ako vedenie RTVS pripomenuli, že kontrola NKÚ nezistila žiadne vážne porušenie zákona o rozpočtových pravidlách, ktoré by bolo dôvodom na uloženie finančných postihov.
Radu RTVS zvolal jej predseda práve na základe výsledkov zistení kontroly NKÚ. Materiál majú kontrolóri predstaviť oficiálne v stredu (3. 11.) na rokovaní Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá, NKÚ tam má oficiálne formulovať aj návrhy riešení, resp. odporúčania.Zdroj: TASR