3. 11. 2021

Novela autorského zákona prináša ďalšie povinné výnimky z autorského práva

Novela autorského zákona prináša ďalšie 

 Portál dotácií Ministerstva kultúry SR

povinné výnimky z autorského práva

Novela autorského zákona prináša nové povinné výnimky z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Návrh zákona, ktorý dnes schválila vláda, rieši aj online služby či vytvorenie nového nositeľa práva – vydavateľa periodík. Zároveň transponuje do slovenského právneho poriadku dve smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z apríla 2019. Po schválení v Národnej rade SR by mohla byť účinná od 1. marca 2022.

Ministerstvo kultúry SR, ktoré novelu predložilo, navrhlo zaviesť nové povinné výnimky z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Medzi výnimkami je tiež použitie diela na účel zachovania kultúrneho dedičstva. „Na základe takejto výnimky by malo byť možné vyhotovovať rozmnoženiny s použitím vhodného nástroja, prostriedku či technológie zachovávania v akomkoľvek formáte alebo na akomkoľvek nosiči, v požadovanom množstve, v ktoromkoľvek štádiu životnosti,“ vysvetlilo. Výnimka by sa mala zaviesť aj na použitie obchodne nedostupného diela pre prípady, keď ku konkrétnemu typu diel nevykonáva kolektívnu správu práv žiadna organizácia kolektívnej správy spĺňajúca konkrétne podmienky.

Rezort predpokladá, že aplikovanie smernice zlepší využívanie kreatívneho obsahu v digitálnom prostredí. Prostriedkom by mohli byť vhodne nastavené práva a povinnosti a doplnenie ďalších možností použitia predmetov ochrany a udeľovania licencií. Návrh novely zákona pritom kladie väčší dôraz na využívanie alternatívnych metód riešenia sporov, akou je mediácia.

Novela terminologicky spresňuje pojmy retransmisia a káblová retransmisia, pričom retransmisia zahŕňa aj spomínaný druhý pojem. Termín káblová retransmisia sa má uplatniť iba tam, kde to zákon výslovne uvádza. Možnosť výberu organizácie kolektívnej správy vykonávajúcej správu práva na retransmisiu sa tak rozširuje z káblovej retransmisie na celú oblasť retransmisie aj na tú cez internet v spravovanom prostredí.Zdroj: SITA