21. 10. 2021

Stanovisko KEÚ PZ k vyjadreniu NBÚ a polygrafu p. Santusovej

Stanovisko KEÚ PZ k vyjadreniu NBÚ

 a polygrafu p. Santusovej


S ohľadom na zverejnené informácie samotnou p. Santusovou je potrebné uviesť, že: Oddelenie aplikovanej psychofyziológie KEÚ PZ (ďalej len oddelenie, resp. OAP KEÚ PZ) bolo dočasnepovereným riaditeľom Úradu inšpekčnej služby, p. Scholtzompožiadané o vykonanie psychofyziologického vyšetrenia u vyšetrovateľky ÚIS p. Santusovej. Následne jej bol stanovený termín vyšetrenia na deň 28.7.2021, na ktorý sa aj dostavila.
V úvode vyšetrenia p. Santusová uviedla, že zo zdravotných dôvodov sa necíti byť spôsobilá na vyšetrenie na polygrafe. Zároveň spochybnila objektívnosť vyšetrenia, čím priamo spochybnila aj profesionalitu a morálny kredit pracovníkov KEÚ PZ, pričom nemala žiadne objektívne dôkazy na takéto tvrdenia.Pani Santusová mala v minulosti niekoľko skúseností s polygrafickými vyšetreniami na KEÚ PZ (sama absolvovala takéto vyšetrenie pri vstupe na ÚIS MV SR a taktiež bola prítomná pri vyšetreniach policajtov, ktorí boli podozriví z trestnej činnosti), pričom NIKDY nenamietala profesionalitu a nestrannosť pracovníkov KEÚ PZ.
Na základe zhodnotenia prekážok na strane p. Santusovej pracovníci KEÚ PZ rozhodli, že vyšetrenie nemôže byť realizované (štandardný pracovný postup OAP KEÚ PZ).
Vzhľadom na skutočnosť, že boli s riaditeľom ÚIS MV SR p. Scholtzom dohodnuté 2 vyšetrovacie dni (následný mal byť o 5 dni) a vzhľadom na argumentáciu pani Santusovej o prekážkach na jej strane, KEÚ PZ s R ÚIS MV SR uvedený druhý termín vyšetrenia preložilo na iný dátum. Následne bolo KEÚ informované o tom, že pani Santusová čerpá dovolenku. Na základe toho bol p. Santusovej pridelený ďalší termín na vyšetrenie po skončení dovolenky. 09.09.2021 sa však na vyšetrenie nedostavila a nedala vopred vedieť, že nemôže prísť. R ÚIS nebol informovaný o dôvodoch jej neprítomnosti na pracovisku. Vzhľadom na medializáciu uvedenej situácie a vzhľadom na vyjadrenia pani Santusovej navrhol KEÚ PZ dočasne poverenému riaditeľovi ÚIS MV SR, že v rámci existujúcej spolupráce s NBÚ je možné vyšetrenie vykonať na pracovisku KEÚ PZ s dohľadom pracovníkov NBÚ alebo na pracovisku NBÚ s dohľadom pracovníkov KEÚ PZ (doteraz takáto možnosť zo strany KEÚ PZnebola nikdy využitá).
Niekoľko dní pred vyšetrením na NBÚ zástupca riaditeľaÚIS MV SR p. Mackovič telefonicky oznámil pracovníkom KEÚ PZ, že je všetko dohodnuté a p. Santusová bude vyšetrená na NBÚ avšak len formou klasického skríningového vyšetrenia.KEÚ PZ takéto rozhodnutie označilo za neštandardné s dôrazom na to, že v uvedenej situácii nie je dôvod na to, aby sa nepostupovalo podľa platných interných predpisov.p. Mackovič povedal, že s p. Santusovouprišiel krajský prokurátor a bolo mu týmto prokurátorom oznámené, že vyšetrenie bude prebiehať na NBÚ a že bude všeobecné a nebude zamerané na konkrétne podozrenia.Pán Mackovič prisľúbil, že bude vopred informovať zamestnancov KEÚ PZ o termíne vyšetrenia p. Santusovej na NBÚ. O termíne vyšetrenia na NBÚ sa pracovníci KEÚ PZ napriek tomu dozvedeli od kolegov z NBÚ 06.10.2021 (1 deň pred vyšetrením). V ten deň sa kolegovia z NBÚ dostavili na pracovisko KEÚ PZ na prekonzultovanie otázok k vyšetreniu p. Santusovej. Už na tomto stretnutí kolegovia z NBÚ uviedli, že dostali pokyn vyšetrenie p. Santusovej vykonať len veľmi všeobecne, príliš veľa sa nepýtať a nerozoberať veci dopodrobna. Pracovníci KEÚ PZ navrhli zamestnancom NBÚ otázky vyšetrenia, ktoré sa týkali konkrétnych podozrení. Tieto napriek tomu nijakým spôsobom neboli zohľadnené. Pracovníci KEÚ PZ sa tak nepodieľali na tvorbe testových otázok pre vyšetrenie pani Santusovej.
07. októbra 2021 sa traja pracovníci KEÚ PZ zúčastnili ako pozorovatelia na vyšetrení p. Santusovej na NBÚ. Vyšetrenie prebiehalo podľa štandardov NBÚ (ktorý je v určitých bodoch odlišný od štandardov KEÚ PZ), zároveň však treba podotknúť, že p. Santusová počas vytvárania testových otázok pred samotným testovaním uviedla niekoľko, podľa názoru pracovníkov KEÚ PZ, závažných informácií týkajúcich sa konkrétnych podozrení na jej osobu. Pani Santusová,podľa názoru pracovníkov KEÚ PZ, takmer všetky podozrenia potvrdila s odôvodnením, že takéto konanie ona považuje za správne, napomáhajúce jej vyšetrovaniu(všetky uvedené skutočnosti sú zachytené na videozázname uloženom na NBÚ). Pracovníčka NBÚ, ktorá taktiež vyšetrenie pozorovala, skonštatovala, že uvedené vyhlásenia p. Santusovej sú natoľko závažné, že keby išlo o jej bezpečnostnú previerku, vo vyšetrení na polygrafe by sa už nepokračovalo. Finálneho vyhodnotenia sa zúčastnili dvaja pracovníci KEÚ PZ a taktiež pracovníci NBÚ. Pracovníci NBÚ boli s hodnoteniami pracovníkov KEÚ PZ oboznámení hneď po vykonaní vyšetrenia, pracovníci KEÚ PZ neboli oboznámení s hodnoteniami pracovníkov NBÚ. Avšak podľa vyhotovenej správy z vyšetrenia zrejme dospeli k rovnakému výsledku ako pracovníci KEÚ PZ, ktorý však nekorešponduje s medializovanými informáciami ohľadom jej výsledkov vyšetrenia na NBÚ. Priebeh vyšetrenia pracovníci KEÚ PZ niekoľkokrát namietali z dôvodu, že by bolo potrebné v testovaní pokračovať. V štádiu, kedy pracovníčka NBÚ vyšetrenie ukončila, bolo toto vyšetrenie z ich pohľadu nedokončené.
Na vypracovaní správy z vyšetrenia sa pracovníci KEÚ PZ nijakým spôsobom nepodieľali. Po vypracovaní správy z vyšetrenia pracovníkmi NBÚ dňa13.10.2021 pracovníčka NBÚ túto správu priniesla na podpis pracovníkom KEÚ PZ. Danú správu pracovníci KEÚ PZ odmietli, pretože v nej neboli uvedené dôležité informácie, ktoré boli povedané zo strany p. Santusovej pred testovaním a majú zásadný vplyv na výsledok vyšetrenia. Po písomnej námietke pracovníkov KEÚ PZ správu pracovníci NBÚ prepracovali a dňa 14.10.2021 ju priniesla vyšetrujúca špecialistka NBÚ na podpis. Niektoré výhrady v prepracovanej správe zohľadnené boli, nebolo to však ani zďaleka v takom rozsahu ako v prípade, ak by vyšetrenie realizovalo pracovisko KEÚ PZ. Vzhľadom na to, že zásadné informácie boli v správe uvedené, správa bola pracovníkmi KEÚ PZ podpísaná.
Dňa 15. 10. 2021 (piatok) pracovníčka NBÚ telefonicky kontaktovala pracovníkov KEÚ PZ, že kvôli administratívnej chybe v správe (zle uvedené číslo písomnosti) je potrebné správu opätovne podpísať. Trvala na tom, že je nevyhnutné podpísať to v daný deň. Napriek tomu že jeden z pracovníkov KEÚ PZ bol zo zdravotných dôvodov mimo pracoviska,bola ochotná ho vyhľadať aj v mieste bydliska, pretože to nemohlo počkať do nasledujúceho pondelka. Na záver treba podotknúť, že predmetné vyšetrenie na NBÚ nebolo podľa správnej polygrafickej praxe dokončené a preto je nevyhnutné vo vyšetrení pokračovať.