19. 10. 2021

Vyjadrenie: KP BA: Reakcia na zavádzajúce informácie v médiách

Vyjadrenie: KP BA: 
Krajská prokuratúra, Bratislava
Reakcia na zavádzajúce informácie v médiách

Krajská prokuratúra Bratislava sa dôrazne ohradzuje voči zavádzajúcim informáciám, ktoré odzneli v článku Denníka N, publikovanom dňa 19. októbra 2021 pod názvom "Vyšetrovateľa Ďurku znovu obvinili kvôli Böhmovej samovražde."
Autorka sa hneď v úvode článku opiera o nepravdivé konštatovanie, že podľa dozorového prokurátora Vladimíra Priecela išlo v prípade postupu menovaného vyšetrovateľa iba o disciplinárne previnenie a u čitateľa sa snaží sugestívne navodiť dojem, že jeho ďalšie obvinenie môže byť účelové. "Počas výkonu prokurátorského dozoru som v danej veci nikdy nekonštatoval, že by stíhané konanie nenapĺňalo znaky niektorého z trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona, a že by mohlo ísť len o disciplinárne previnenie," hovorí prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava Vladimír Priecel.

Dovoľujeme si pripojiť aj jeho celé vyjadrenie:

"Počas výkonu prokurátorského dozoru som v danej veci nekonštatoval, že by stíhané konanie nenapĺňalo zákonné znaky niektorého z trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona, a že by mohlo ísť len o disciplinárne previnenie, a to s poukazom k tomu, že v prípade takéhoto konštatovania by bol vyšetrovateľ PZ povinný takýto môj názor vyhodnotiť ako záväzný pokyn podľa § 230 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku, a bol by povinný sa ním riadiť, pričom takýto pokyn mu uložený z mojej strany nebol. V uvedenej veci som vyšetrovateľa PZ vo vyšetrovaní usmernil záväzným pokynom z 23. marca 2021, v ktorom som mu uložil zabezpečiť všetky relevantné dôkazy potrebné na vydanie zákonného rozhodnutia v danej veci v tomto záväznom pokyne špecifikované. Až na základe zabezpečenia všetkých do úvahy prichádzajúcich dôkazov bolo možné vydať v danej veci zákonné rozhodnutie, pričom mnou uložené pokyny neobsahovali pokyn na zastavenie trestného stíhania, postúpenie veci, ako ani na vznesenie obvinenia, vzhľadom k tomu, že takýto pokyn by nebol v čase jeho vydania vzhľadom na dôkaznú situáciu dôvodný.
Pokiaľ ide o zmenu v osobe dozorového prokurátora, tá nastala z dôvodu prerozdelenia niektorých dozorových spisov po príchode JUDr. Martina Kováča na Krajskú prokuratúru Bratislava, ktorému mal každý z prokurátorov oddelenia dozoru v trestnom konaní vyčleniť niekoľko spisov, ktoré mu budú pridelené. Bolo vecou mojej voľnej úvahy, ktoré dozorové spisy vyčlením, pričom z mojej agendy som vyčlenil jeden spis vedený vo veci, jednu vec, kde bolo novo vznesené obvinenie (trestná vec P. Ď., v ktorej mi v tom čase bolo doručené uznesenie o vznesení obvinenia), a jedna trestná vec, v ktorej sa už vedie trestné stíhanie voči konkrétnym osobám. Uvedené trestné veci som po tomto mojom rozhodnutí odovzdal za účelom ich pridelenia vedúcemu oddelenia dozoru v trestnom konaní."