4. 2. 2021

Noví členovia odborných komisií Audiovizuálneho fondu

 Noví členovia odborných

 komisií Audiovizuálneho fondu

Rada Audiovizuálneho fondu 1. februára 2021 vymenovala 31 nových členov odborných komisií. Na základe výzvy riaditeľa fondu z 13. novembra 2020 návrhy kandidátov predložilo 13 osôb pôsobiacich v audiovízii a fond tak dostal celkom 37 návrhov na nových členov odborných komisií.

Členovia rady sa podrobne oboznámili s jednotlivými doručenými návrhmi, ktoré kancelária fondu predložila členom rady v elektronickej forme. K doručeným návrhom členovia rady uskutočnili aj osobitné pracovné online rokovanie. Rada na svojom januárovom rokovaní vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu ako aj vzhľadom na ochranu osobných údajov navrhnutých kandidátov schválila ďalší postup pri vymenovaní členov odborných komisií formou korešpondenčného hlasovania v zmysle svojho rokovacieho poriadku.

Odborné komisie sú podľa článku 9 ods. 2 Štatútu Audiovizuálneho fondu poradnými orgánmi riaditeľa fondu, ktoré sa zriaďujú za účelom odborného, transparentného a nezávislého posúdenia každej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov fondu.

Členov odborných komisií na návrh riaditeľa vymenúva a odvoláva rada nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady na funkčné obdobie dvoch rokov. Členstvo v odbornej komisii je nezastupiteľné. Člen odbornej komisie môže byť vymenovaný opätovne.

Komisie hodnotia jednotlivé žiadosti a vydávajú svoje stanovisko k výške aj k forme poskytnutia dotácie, štipendia alebo pôžičky. Sú tak základným a najdôležitejším prvkom praktického výkonu podpornej činnosti fondu. Rozdelenie finančných prostriedkov fondu na konkrétne projekty je tak najmä výsledkom práce odborných komisií a zároveň odbornou zodpovednosťou ich členov voči verejnosti.

Audiovizuálny fond na základe skúseností z hodnotiaceho procesu pravidelne vyhodnocuje činnosť odborných komisií a aktualizuje ich zloženie aj na základe návrhov odbornej verejnosti. Zámerom fondu je permanentná evaluácia pôsobenia činnosti odborných komisií. Ich priebežné dopĺňanie a obmena ich zloženia sú tak prirodzenou súčasťou činnosti fondu.

Novembrová výzva na predkladanie návrhov na členov odborných komisií priniesla nielen početnejšie spektrum predkladateľov návrhov, ale aj dostatočný počet navrhnutých kandidátov na výber pre radu. V zmysle požiadavky riaditeľa fondu boli tentoraz predložené najmä návrhy nových kandidátov, ktorí doteraz v odbornej komisii fondu nepôsobili. Ich aktuálne vymenovanie radou tak prináša rozšírenie počtu členov odborných komisií a zároveň aj ich výrazné generačné omladenie. Rada tak ich vymenovaním chce vniesť do procesu hodnotenia žiadostí aj nový pohľad, nakoľko aj audiovizuálna kultúra na Slovensku kontinuálne prechádza prirodzenou generačnou obmenou svojho tvorivého i realizačného zázemia.

Zoznam nových členov odborných komisií:

Odborná komisia pre podprogram 1.1

Baláž Michal

Boroš Rastislav

Gregušová Veronika

Oľhová Terézia

Sigmund Lukáš

Straka Adam

Odborná komisia pre podprogram 1.2

Hudák Tomáš

Tóthová Roberta

Voráč Jiří

Odborná komisia pre podprogram 1.3

Balážová Soňa

Hroncová Alexandra

Kajánková Lucia

Meliš Tibor

Pagáčová Lea

Podhradský Michal

Sujová Ivana

Odborná komisia pre podprogram 1.4

Čižmár Pavol

Hucíková Ivana

Pivovarník Roman

Odborná komisia pre podprogram 1.5

Steranka Rastislav

Tyrpáková Lenka

Vadocký Daniel

Odborná komisia pre program 2

Pášmová Markéta

Švecová Marta

Švirloch Boris

Vítek Petr

Odborná komisia pre podprogram 3

Križková Eva

Sotník Matej

Voráč Jiří

Odborná komisia pre podprogram 4

Sotník Matej

Straka Adam