19. 10. 2022

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

 POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

Rada pre mediálne služby uložila dve sankcie - Hlavné správy


Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby uložila dve sankcie, dve správne konania zastavila,
pretože odpadol dôvod ich konania, jedno správne konanie začala, zaoberala sa výsledkami dvoch
plánovaných monitoringov, v senátoch posudzovala šesť podnetov na preverenie týkajúcich sa obsahu
vysielania, tri podnety týkajúcich sa nelegálneho obsahu. Rada okrem iného


- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie Kocianovci s.r.o. za to, že na AVMS www.tvjanosik.com v sekcii Archív poskytoval program Čo sa to deje s ľuďmi? bez označenia vekovej vhodnosti napriek tomu, že napĺňal kritériá vulgárneho a expresívneho vyjadrovania, zobrazovania prejavov nenávisti a slovnej agresie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18
rokov, čím nesprávne uplatnil JSO a zároveň za to, že túto AVMS poskytoval bez oznámenia jej poskytovania Rade;
- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rádio Vlna, s.r.o. (program. služba Rádio Vlna) za to, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania (§ 16 ods. 3 písm. l) ZVR);
- zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Televízia Turiec, s.r.o. (programová služba Televízia Turiec (TVT)) v súvislosti s tým, že dňa 9. 2. 2022 odvysielal príspevok Lahôdky pre
fanúšikov filmu, čím vzniklo podozrenie na porušenie zákazu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie (§ 31a ods. 4 ZVR);
- zastavila správne konanie vedené voči prevádzkovateľovi retransmisie KÁBEL – KLIKNAVA s.r.o.v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie televíznych programových služieb ČT 1, ČT 2 a ČT 24 bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa, keďže na základe ZMS už prevádzkovatelia retransmisie nie sú povinní predkladať Rade súhlasy pôvodných vysielateľov programových služieb, ktoré šíria;
- začala správne konanie voči vysielateľovi Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. (program. služba Ľubovnianska televízia) v súvislosti s tým, že dňa 8. 6. 2022 mohlo dôjsť k porušeniu
povinnosti trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom – logom (§ 20 ods. 5 písm. a) ZMS);
- zaoberala sa troma podnetmi týkajúcimi sa šírenia údajného nelegálneho obsahu na platforme Facebook, pričom prešetrovanie každého z nich uzavrela konštatovaním, že je podnet
neopodstatnený, pretože nahlásené obsahy nenaplnil kritéria pre nelegálny obsah definované zákonom o mediálnych službách (t. j. nešlo o obsah napĺňajúci znaky detskej pornografie; podnecujúci ku konaniu napĺňajúceho trestné činy terorizmu alebo schvaľujúci takéto konanie;
napĺňajúci znaky trestného činu popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti, trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia alebo trestného
činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti), zároveň v dvoch z týchto prípadov informovala prevádzkovateľa platformy o existencii obsahu s požiadavkou o efektívne
uplatňovanie noriem komunity;
- uznala za neopodstatnené okrem iných tieto podnety na preverenie vysielania
- spravodajských príspevkov zaoberajúcich sa témou odchodu poslanca J. Krúpu z poslaneckého klubu OĽaNO v programe Rádiožurnál dňa 28. 7. 2022 (RTVS, Rádio Slovensko), v ktorom podávateľ namietal označenie bývalých členov OĽANO, ktorí hlasovali za tzv. prorodinný balíček I. Matoviča, ako „fašistov“ a hnutia OĽaNO ako„ultrakonzervatívneho“,
- programu Televeštiareň dňa 19. 8. 2022 (PHONOTEX s.r.o., TV8), v ktorej podľa podnetu došlo k neúmernému predlžovaniu telefonátov s cieľom obohatenia sa na úkor volajúc